MANUAL DE UTILIZARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL RMG RECICLARE DESEURI S.R.L

cropped-pozc483-21.jpg

1.      Introducere

 

RMG RECICLARE DESEURI  S.R.L  (denumit in continuare ,,angajator” sau ,,Operatorul”) elaboreaza si implementeaza prezentul Manual care stabileste cerintele si politica de implementat in ceea ce priveste utilizarea informatiilor confidentiale constand in datele cu caracter personal ale clientilor, colaboratorilor, managerilor si ale angajatilor sai in desfasurarea activitatii zilnice de afaceri.

Acest Manual se aplica, tuturor angajatilor RMG RECICLARE DESEURI  S.R.L cu contracte de munca in derulare, precum si celor carora contractele de munca le vor inceta cat si colaboratorilor si managerilor RMG RECICLARE DESEURI  S.R.L, care au/au avut acces la informatiile confidentiale constand in date cu caracter personal atat ale celorlalti angajati, cat si ale clientilor RMG RECICLARE DESEURI  S.R.L.

Acest Manual si cerintele care il compun se aplica in egala masura si colaboratorilor, consultantilor externi, furnizorilor sau altor terte persoane cu care RMG RECICLARE DESEURI  S.R.L  are relatii de afaceri sau colaborare si cu care are incheiate/va incheia acorduri de confidentialitate si/sau de nedivulgare a informatiilor confidentiale (denumiti in continuare ,,Imputerniciti”), precum si persoanelor cu care RMG RECICLARE DESEURI  S.R.L va intra in viitor in relatii de afaceri si care vor avea acces la date cu caracter personal.

RMG RECICLARE DESEURI  S.R.L si angajatii acestuia, precum si Imputernicitii vor proteja informatiile confidentiale constand in date cu caracter personal prin impunerea de restrictii in ceea ce priveste divulgarea si utilizarea acestora.

RMG RECICLARE DESEURI  S.R.L va incheia acorduri de confidentialitate cu privire la datele cu caracter personal prelucrate, cu Imputernicitii in vederea acordarii protectiei adecvate a acestor date si va tine o evidenta actualizata a acestor persoane.

Acest document este conceput sa stabileasca standardele de buna practica in utilizarea informatiilor confidentiale constand in datele cu caracter personal la nivelul RMG RECICLARE DESEURI  S.R.L de asemenea, stabileste cerintele minimale legate de procedurile de pastrare a evidentelor datelor/de stergere.

Datele cu caracter personal sunt informatii confidentiale supuse unor restrictii de confidentialitate si in utilizarea acestora sunt luate masuri adecvate de protectie pentru ca RMG RECICLARE DESEURI  S.R.L sa se asigure ca informatia este folosita numai in scopul derularii relatiilor de afaceri si numai in conformitate cu politicile implementate in intern.

Accesul la informatiile confidentiale constand in datele cu caracter personal este restrictionat si acordat numai unor persoane autorizate expres care cunosc acest lucru inca de la inceputul activitatii prin aderarea la o serie de obligatii de confidentialitate continute in mod explicit in scris in fisa postului sau in alte regulamente interne/documente emise de RMG RECICLARE DESEURI  S.R.L.

Acest Manual este elaborat in conformitate cu prevederile Regulamentului European 2016/679 privind protectia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date („Regulamentul” sau „GDPR”) al carui scop principal este cresterea nivelului de protectie a datelor personale si crearea unui climat de incredere care sa permita fiecarei persoane controlul asupra propriilor date.

 

2.      Scopul Regulamentului

 

Stabileste normele referitoare la protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal, precum si normele referitoare la libera circulatie a datelor cu caracter personal.

 

Asigura protectia drepturilor si libertatilor fundamentale ale persoanelor fizice si in special a dreptului acestora la protectia datelor cu caracter personal.

 

Libera circulatie a datelor cu caracter personal in interiorul Uniunii nu poate fi restrictionata sau interzisa din motive legate de protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal.

 

3.      Definitii si termeni cheie

 

Angajatul – orice persoana fizica care incheie/are incheiat cu RMG RECICLARE DESEURI  S.R.L  un contract individual de munca in sensul definit de Codul Muncii care presteaza munca pentru si sub autoritatea RMG RECICLARE DESEURI  S.R.L in schimbul unei remuneratii denumite salariu, indiferent de denumirea functiei pe care o ocupa in cadrul RMG RECICLARE DESEURI  S.R.L

Colaborator – orice persoana fizica/fizica autorizata/juridica de natura consultantilor externi, furnizorilor sau altor terte persoane cu care RMG RECICLARE DESEURI  S.R.L are/intra in relatii de afaceri si care iau contact in desfasurarea activitatii lor cu informatiile confidentiale constand in date cu caracter personal pe care RMG RECICLARE DESEURI  S.R.L le prelucreaza.

Consimtamant – al persoanei vizate inseamna orice manifestare de vointa libera, specifica, informata si lipsita de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta accepta, printr-o declaratie sau printr-o actiune fara echivoc (fiind exclusa inactiunea, aceasta neputand fi interpretata drept consimtamant), ca datele cu caracter personal care o privesc sa fie prelucrate.

Date cu caracter personal – inseamna orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila („persoana vizata”); o persoana fizica identificabila este o persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un numar de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identitatii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Exemple de date cu caracter personal (aceasta enumerare are caracter exemplificativ, nefiind una limitativa): nume, prenume, adresa, data si locul nasterii, cazier, numar de telefon/fax, stare civila, cetatenie, pasaport, permis de conducere, seria si numarul cartii de identitate, CNP, date de localizare, semnatura, profesia, cursuri, studii si certificari, date de angajare, CV-ul, recomandari, locul de munca, evaluari anuale, permis de munca, concediu, boala, date de facturare, date de identificare ale copiilor, informatii bancare, date de sanatate, convingerile religioase sau politice, orientarea sexuala, originea etnica, date de trafic, sexul, date biometrice cum ar fi amprentele, semnatura, irisul, vocea, supraveghere foto, video sau auto la locul de munca, s.a.m.d.

Date sensibile – date cu caracter personal care dezvaluie originea rasiala sau etnica, opiniile politice, confesiunea religioasa sau convingerile filozofice sau apartenenta la sindicate si prelucrarea de date genetice, de date biometrice pentru identificarea unica a unei persoane fizice, de date privind sanatatea sau de date privind viata sexuala sau orientarea sexuala ale unei persoane fizice.

Destinatar – inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism careia (caruia) ii sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent daca este sau nu o parte terta.

Operator –  inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care, singur sau impreuna cu altele, stabileste scopurile si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Parte terta – inseamna o persoana fizica sau juridica, autoritate publica, agentie sau organism altul decat persoana vizata, operatorul, persoana imputernicita de operator si persoanele care, sub directa autoritate a operatorului sau a persoanei imputernicite de operator, sunt autorizate sa prelucreze date cu caracter personal.

Persoana vizata – reprezinta orice persoana fizica ale carei date cu caracter personal sunt prelucrate in cadrul activitatii desfasurate de RMG RECICLARE DESEURI  S.R.L.

Prelucrare – inseamna orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi: colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea.

Persoana imputernicita de operator – inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care prelucreaza datele cu caracter personal in numele operatorului.

4.      Procesarea/Utilizarea informatiilor confidentiale constand in datele cu caracter personal

Este responsabilitatea RMG RECICLARE DESEURI  S.R.L sa se asigure ca toti angajatii cunosc obligatiile referitoare la confidentialitatea datelor cu caracter personal pe care le prelucreaza; este responsabilitatea RMG RECICLARE DESEURI  S.R.L sa sprijine politica de utilizare a datelor cu caracter personal de catre angajati si sa se asigure de respectarea acesteia prin programe regulate de traininguri si comunicari interne.

Angajatii RMG RECICLARE DESEURI  S.R.L trebuie sa trateze informatiile privind datele cu caracter personal pe care le primesc si prelucreaza/gestioneaza, sub stricta confidentialitate, in mod etic si fara discriminare, in deplin acord cu dispozitiile prezentului set de reguli si al legislatiei aplicabile.

Obligatiile de confidentialitate impuse in sarcina angajatilor  produc efecte in ceea ce priveste raspunderea  pe parcursul derularii contractului individual de munca, cat si o perioada de 3 ani dupa terminarea contractului individual de munca.

Obligatiile de confidentialitate din prezentul Manual stabilite in sarcina angajatilor se vor completa cu clauzele corespunzatoare inserate in contractele individuale de munca, de colaborare, de management sau in alte documente scrise precum fise de post, precum si cu clauzele inserate in contractele incheiate cu clientii si cu cele care compun acordurile de confidentialitate ce se vor incheia cu persoanele imputernicite/colaboratorii.

Angajatilor RMG RECICLARE DESEURI  S.R.L li se cere sa dezvaluie informatiile cu caracter confidential constand in datele cu caracter personal numai persoanelor care au un interes legitim sa le cunoasca stabilit de lege sau regulile interne ale  RMG RECICLARE DESEURI  S.R.L si in acord cu consimtamantul exprimat de persoana vizata. Acest principiu se aplica chiar si intre diversele departamente ale RMG RECICLARE DESEURI  S.R.L.

In derularea activitatii zilnice, angajatii se vor ghida dupa sugestiile de mai jos pentru a evita divulgarea informatiilor confidentiale:

 • Angajatii se vor abtine de la a discuta informatii confidentiale in locuri (atat in interiorul birourilor, cat si in afara acestora) in care ar putea fi auziti de catre alte persoane;
 • Angajatii vor folosi email-ul de serviciu, iar nu contul personal pentru transmiterea electronica a informatiilor referitoare la activitatea pe care o desfasoara;
 • In timpul programului de lucru, documentele ce contin informatii confidentiale constand in date cu caracter personal nu vor fi lasate nesupravegheate de catre angajati pe birouri pentru perioade lungi de timp;
 • Documentele ce contin informatii confidentiale constand in date cu caracter personal vor fi de indata colectate din copiatoare, imprimante si fax-uri; de asemenea, nu vor fi lasate nesupravegheate pe mesele din salile de sedinte sau in spatii deschise publicului sau altor angajati care nu au dreptul sa cunoasca aceste date;
 • Angajatii trebuie sa isi inchida/blocheze computerele cand nu se afla la birou; acestia trebuie sa aiba grija ca informatiile confidentiale ce apar pe ecranele computerelor lor sa nu fie citite de persoane neautorizate;
 • Aruncarea documentelor ce contin informatii confidentiale constand in date cu caracter personal se va face in cosuri de gunoi speciale;
 • In afara orelor de program documentele ce contin informatii confidentiale constand in date cu caracter personal vor fi pastrate in locuri sigure/inchise din incinta RMG RECICLARE DESEURI R.L, angajatii avand interdictie sa scoata acest tip de informatii in afara acestui spatiu.

Angajatii trebuie sa isi ia toate masurile de precautie posibile in orice moment si sunt obligati sa protejeze dispozitivele date de catre RMG RECICLARE DESEURI  S.R.L cat si datele cu caracter personal (inclusiv documentele care contin aceste date); acest lucru previne posibilitatea ca datele cu caracter personal sa fie sustrase de persoane neautorizate ca urmare a incalcarii securitatii dispozitivelor acordate de  RMG RECICLARE DESEURI  S.R.L angajatului in vederea desfasurarii atributiilor sale de munca.

Angajatii pot minimiza riscul ca datele cu caracter personal sa fie pierdute/furate prin luarea unora dintre urmatoarele masuri, de exemplu in cazul in care munca este desfasurata pe teren:

 • Dispozitive sigure: folosirea de parole pentru deschiderea/deblocarea dispozitivelor de serviciu (telefon, smartphone, tablete si laptopuri);
 • Inventarierea datelor cu caracter personal pe care angajatul le prelucreaza cand nu este la birou si aducerea acestui inventar la cunostinta unei persoane autorizate din cadrul RMG RECICLARE DESEURI R.L;
 • Folosirea unei conexiuni sigure la internet; cand sunt folosite conexiuni wireless se va folosi o retea virtuala privata;
 • Se va evita folosirea de servicii wireless gratuite;
 • Se vor inchide functiile wireless si bluetooth ale dispozitivelor atunci cand acestea nu sunt folosite;
 • Nu vor fi acceptate updateuri de software la conexiunile de internet din hoteluri sau wireless public;
 • Nu inserati in dispozitive, USB portabile din nicio sursa.

Datele cu caracter personal prelucrate trebuie sa fie adecvate, relevante si limitate exclusiv la ceea ce este necesar; nu se vor prelucra date cu caracter personal care nu sunt strict necesare scopului (spre ex. nu se vor pastra copii CI in masura in care pentru derularea unui contract sunt necesare exclusiv numele, CNP-ul si domiciliul persoanei vizate; CI-ul include si alte date ne-relevante cum ar fi seria si numar, data emitere etc.)

 • Pentru fiecare tip de data se va stabili daca RMG RECICLARE DESEURI R.L;

are o obligatie legala sau un interes legitim sa prelucreze respectiva informatie; in lipsa acestora, respectivele date nu se vor prelucra.

 • Pentru fiecare tip de data se va stabili daca RMG RECICLARE DESEURI R.L;

 are consimtamantul persoanei vizate sa prelucreze respectiva informatie; in lipsa acestuia, respectivele date nu se vor prelucra.

5.      Pastrarea evidentei activitatilor desfasurate si a securitatii acestora

 

Cele de mai jos reprezinta obligatii ale conducerii si angajatilor in ceea ce priveste indeplinirea unui minim de cerinte pentru ca informatiile confidentiale constand in date cu caracter personal sa ramana accesibile si nealterate.

 • Managerii RMG RECICLARE DESEURI R.L:
 • se vor asigura ca angajatilor le-a fost adusa la cunostina aceasta politica de utilizare a datelor si procedurile de pastrare a unei evidente minime a activitatilor desfasurate;
 • vor imparti atributiile in ceea ce priveste pastrarea acestei evidente si se vor asigura ca ceilalti angajati cunosc care sunt responsabilii cu pastrarea lor si unde sa solicite indrumare atunci cand este necesar;
 • se vor asigura ca nicio evidenta nu este distrusa, alterata, vanduta sau transferata fara autorizatie si ca la nivelul RMG RECICLARE DESEURI R.L vor fi implementate politici specifice de securitate a datelor conforme cu legislatia aplicabila.

La nivelul RMG RECICLARE DESEURI  S.R.L va fi stabilita o echipa care va verifica cel putin o data la 6 (sase) luni conformarea cu dispozitiile prezentului Manual.

RMG RECICLARE DESEURI  S.R.L se va asigura ca personalul care gestioneaza datele personale va primi o instruire anuala in domeniul confidentialitatii datelor cu caracter personal.

Angajatii si colaboratorii:

 • au obligatia de a sesiza conducerea RMG RECICLARE DESEURI R.L de indata ce au luat cunostinta de orice incalcare a dispozitiilor prezentului Manual;
 • vor pastra evidente ale activitatilor desfasurate in legatura cu prelucrarea datelor personale, pe departamente;
 • se vor asigura ca evidentele pastrate de acestia sunt stocate in sistemele de internet ale RMG RECICLARE DESEURI R.L, iar nu in cele personale (inclusiv e-mail) si se vor asigura ca acestea sunt clar identificate astfel incat sa poata fi gasite si de catre alte persoane autorizate;
 • vor crea, numi si stoca evidentele activitatilor desfasurate dupa urmatorul model: subiect_data_versiune nr._tip document_activitate/numele proiectului_nume client/salariat;
 • nu vor altera, distruge sau sterge documentele create in alte conditii decat cele permise de prezentul Manual sau de alte documente emise de RMG RECICLARE DESEURI R.L  care ofera atributii in acest sens. Angajatilor nu le este permis sa ia documentele acasa sau sa le distruga atunci cand nu mai sunt angajati RMG RECICLARE DESEURI  S.R.L;
 • trebuie sa isi asigure activitatile de prelucrare desfasurate prin sistemul de back-up.

Principii generale si linii directoare care trebuie utilizate pentru organizarea si denumirea dosarelor, fisierelor si documentelor electronice.

 • Identificati cine este responsabil pentru informatii – „proprietarul” documentelor;
 • Identificati sabloane, formulare etc. care trebuie sa fie actualizate;
 • Salvati o singura copie, dar faceti-o accesibila intregului personal autorizat care o cere. Nu salvati copii multiple in foldere personale;
 • Aplicati niveluri sensibile de securitate si asigurati-va ca persoanele potrivite au acces la informatiile corecte;
 • Personalul nu va salva documente folosind propriile conventii de numire personale sau dosare personale; trebuie sa fie utilizata o terminologie clara si consecventa astfel incat personalul sa poata recunoaste, identifica si prelua inregistrari rapid si precis.

 

Dosarele electronice pe dispozitivele partajate trebuie sa respecte urmatoarele:

 • Fiecare document electronic creat ar trebui sa fie depus intr-un dosar pentru a grupa impreuna informatii care se refera la acelasi proces, client, activitate sau actiune.
 • Fiecare dosar trebuie sa aiba un titlu care reflecta in mod adecvat afacerea la care se refera continutul.
 • Va fi evitata utilizarea unor termeni imprecisi, cum ar fi „general” sau „diverse”, deoarece acestea ascund subiectul dosarului.
 • Abrevierile si acronimele trebuie evitate, acolo unde este posibil (de ex. numele trebuie sa fie clare si relevante).
 • Pentru seturi mari sau serii de tipuri specifice de inregistrari sau documente dintr-un dosar, este posibil sa se subdivideze liste mari de documente in subdirectoare, de ex. pe an calendaristic.

Orice incalcare a cerintelor si conditiilor mentionate in prezentul Manual reprezinta abatere disciplinara grava si va atrage sanctiuni corespunzatoare. Actiunile corective vor fi decise de conducerea RMG RECICLARE DESEURI  S.R.L in conformitate cu dispozitiile legale. In functie de natura incalcarii,  se poate recurge, fara a  fi enumerate cu caracter limitativ, la urmatoarele masuri fata de angajatul care se afla in incalcarea prezentului Manual:

 • Retragerea angajatului din proiectele curente, fara a reprezenta modificarea felului muncii;
 • Avertisment scris;
 • Retrogradarea din functie, cu acordarea salariului corespunzator functiei in care s-a dispus retrogradarea, pentru o durata ce nu poate depasi 60 de zile;
 • Reducerea salariului de baza pe o durata de 1-3 luni cu 5-10%;
 • Reducerea salarului de baza si/sau, dupa caz, si a indemnizatiei de conducere pe o perioada de 1-3 luni cu 5-10%;
 • Desfacerea disciplinara a contractului individual de munca;
 • Actiuni juridice impotriva angajatului.

Daca informatia materiala confidentiala a fost dezvaluita in mod neadecvat unui angajat al unei linii de activitate sau a oricarei alte persoane care nu este obligata sa respecte o obligatie de confidentialitate, aceste informatii ar trebui raportate imediat conducerii care va consilia cu privire la cea mai buna abordare de urmat.

 

6.      Departamentele implicate in relatiile cu executarea contractelor cu angajatii

6.1. Informatii cu caracter general

Aceasta sectiune priveste aspecte particulare legate de prelucrarea datelor cu caracter personal la nivelul departamentelor RMG RECICLARE DESEURI  S.R.L implicate in relatiile cu executarea contractelor cu angajatii.

Persoanele care prelucreaza datele cu caracter personal ale angajatilor RMG RECICLARE DESEURI  S.R.L sunt cei implicati in procesele de:

 • recrutare, angajare si contractare, monitorizare a modului de executare a atributiilor, conform contractului de munca, inclusiv monitorizarea registrului de evidenta a activitatii, a registrului de intrari-iesiri, a rapoartelor de activitate generate de diverse aplicatii IT, a emailurilor transmise;
 • delegare a drepturilor de semnatura; calcul si plata a salariilor si a altor drepturi; asigurare a sanatatii si securitatii la locul de munca;
 • monitorizare a respectarii obligatiilor de confidentialitate privind informatiile companiei si clientilor/partenerilor acesteia;
 • acordare a accesului la aplicatiile informatice ale companiei si asigurarii securitatii acestora; aplicare de sanctiuni disciplinare;
 • incetare a raporturilor de munca; realizare a apararilor in cadrul eventualelor litigii cu salariatii.

Angajatii identificati ca fiind autorizati pentru accesarea si prelucrarea anumitor categorii de date conform fiselor de post sau clauzelor inserate in contractele de munca vor trebui sa intocmeasca un inventar general la nivelul departamentului, al datelor personale prelucrate in legatura cu realizarea activitatii lor.

Datele cu caracter personal prelucrate trebuie sa fie adecvate, relevante si limitate exclusiv la ceea ce este necesar.

Nu doar datele cu caracter personal vadit, precum nume, CNP, adresa etc. sunt relevante, ci si orice alte date care permit identificarea salariatului, cum ar fi, in anumite situatii:

 numarul de marca unic atribuit unui salariat  credentialele pentru autentificare pe statia de lucru sau in diverse aplicatii informatice  numarul de telefon  emailul  ID-urile cookie-urilor   identificatorii online, identificatorii dispozitivelor si adresele IP (relevante, de exemplu, in cazul dispozitivelor mobile).   datele din registrul de evidenta a activitatii sau  din registrul de intrari/iesiri.

Informatiile confidentiale constand in datele cu caracter personal ale angajatilor vor fi prelucrate pe durata executarii contractului de munca, temeiul prelucrarii fiind in principal executarea contractului.

Pentru fiecare tip de data se va stabili daca RMG RECICLARE DESEURI  S.R.L are o obligatie legala sau un interes legitim sa prelucreze respectiva informatie sau daca prelucrarea are ca temei executarea contractului de munca; in lipsa acestora, respectivele date nu se vor prelucra.

6.2. Consimtamantul ca temei al prelucrarii datelor

Acolo unde RMG RECICLARE DESEURI  S.R.L se va folosi de consimtamantul angajatilor ca temei al prelucrarii pentru anumite date si in anumite scopuri, se vor incheia acorduri de preluare consimtamant cu angajatii.

Consimtamantul presupune ca persoana vizata a fost informata, stie si este de acord cu prelucrarea datelor sale cu caracter personal, in scopurile stabilite impreuna cu acesta, confirmare clara, libera, specifica, informata si lipsita de ambiguitate, printr-o forma de actiune afirmativa clara.

Consimtamantul trebuie sa fie verificabil si poate fi retras oricand, in mod gratuit, la fel de usor precum acordarea acestuia, printr-un formular de retragere consimtamant.

RMG RECICLARE DESEURI  S.R.L pastreaza evidenta consimtamintelor obtinute si retrase.

RMG RECICLARE DESEURI  S.R.L, in calitate de operator trebuie sa faca dovada ca a obtinut un consimtamant valabil, iar retragerea consimtamantului impacteaza doar prelucrarile ulterioare.

La incetarea contractului de munca, informatiile confidentiale constand in datele cu caracter personal ale angajatilor pot fi prelucrate in continuare in temeiul indeplinirii unei obligatii legale care ii revine RMG RECICLARE DESEURI  S.R.L sau in scopul intereselor legitime urmarite de RMG RECICLARE DESEURI  S.R.L, pe durata de timp stabilita de actele normative emise la nivel national intr-un anumit domeniu si care impun pastrarea in continuare a datelor prelucrate.

In masura in care se apreciaza ca datele ar putea fi utilizate, ulterior, si in alte scopuri, va trebui solicitat  acordul expres al persoanei vizate pentru prelucrarea acestora in noul scop adus la cunostinta acesteia (spre ex., CV-urile candidatilor pot fi pastrate si dupa ce postul pentru care au candidat a fost ocupat, in scopul unei reanalizari viitoare a candidatului in legatura cu alte pozitii ce ar deveni eventual disponibile, insa cu conditia ca respectivul candidat sa fie informat in mod corespunzator pentru a-i da acestuia posibilitatea sa se opuna si/sau sa solicite stergerea informatilor).

6.3. Stergere, actualizare, stocare date

In situatia in care datele cu caracter personal ale angajatilor nu vor mai fi necesare pentru prelucrare ulterior incetarii contractelor de munca si pentru care pastrarea nu este impusa in continuare de executarea unei obligatii ce ii apartine RMG RECICLARE DESEURI  S.R.L, de un interes legitim al RMG RECICLARE DESEURI  S.R.L sau pentru care nu exista consimtamantul angajatului, vor fi sterse. Stergerea datelor va fi asigurata si dovedita prin implementarea de masuri tehnice IT.

Regula este ca datele care nu sunt necesare scopului prelucrarii nu se colecteaza. In care au fost colectate mai multe date decat este necesar acestea vor fi sterse.

Datele cu caracter personal trebuie sa fie corecte si acolo unde este necesar actualizate.

In ceea ce priveste durata de arhivare a documentelor, aceasta se stabileste de catre organele de conducere ale RMG RECICLARE DESEURI  S.R.L daca durata acestora nu este stabilita cu caracter imperativ prin actele normative emise de legislativ (de ex. legislatia muncii, legea contabilitatii, etc.).

Stocarea datelor se face atat in format fizic (dosarele salariatilor), cat si electronic la nivelul departamentului, urmand ca o persoana autorizata determinata/desemnata prin fisa postului (reprezentantul departamentului) sa prelucreze aceste date, sa se asigure de respectarea procedurii de stocare si sa asigure relationarea cu celelalte departamente/cu salariatii/cu autoritatile statului in ceea ce priveste datele cu caracter personal stocate si stergerea/distrugerea acestora atunci cand acest lucru se impune.

6.4. Datele cu caracter personal prelucrate, scopurile si temeiurile prelucrarii in ceea ce ii priveste pe angajati

RMG RECICLARE DESEURI  S.R.L va prelucra datele cu caracter personal ale angajatilor in scopurile si pentru temeiurile prevazute mai jos:

6.4.1.      Pentru incheierea, executarea, modificarea, suspendarea, incetarea contractului individual de munca, reinceperea activitatii dupa trecerea perioadei in care contractul individual de munca a fost suspendat, RMG RECICLARE DESEURI  S.R.L prelucreaza:

Datele ale angajatului precum: nume si prenume, adresa domiciliu, CNP/ numar de identificare nationala, data nasterii, locul nasterii, nationalitatea, gen/sex, varsta, poza/imagine, calificarea profesionala, specializarea, profesia, denumirea institutiei, codul COR (conform Clasificarii Ocupatiilor in Romania), contul bancar, data angajarii si/sau data incetarii contractului individual de munca, data semnarii contractului individual de munca, perioada de valabilitate a contractului individual de munca, angajatorii anteriori, acolo unde este cazul, absente nemotivate, abaterile disciplinare, casa de sanatate arondata, categorii permis conducere, data obtinerii categoriei, data expirarii valabilitatii permisului de conducere, mentiuni/restrictii in permisul de conducere, daca este cazul date referitor la condamnari (in caz de prezentare cazier judiciar), drepturi zile concediu de odihna, interdictii judecatoreasti, felul muncii, functia, informatii privind riscurile (conform fisei de expunere a riscurilor), locul muncii, norma de munca, pozitie ierarhic superioara, pozitiile ocupate anterior, programul de lucru, sistem bonusare, stagiu militar, studii, starea civila, tip contract, veniturile/salariul, cuantum garantie (pentru gestionari), date furnizate de catre angajat cu ocazia completarii declaratiei de conflicte de interese, acolo unde este cazul, semnatura, anul de studiu (pentru suspendare CIM fara plata pentru finalizare studii), date privind religia in vederea acordarii zilelor libere altele decat sarbatorile legale.

Date din documente precum:  serie si numar, data eliberarii, perioada valabilitate document, entitate emitenta, nr si serie chitante, facturi.

Date ale tertilor furnizate de catre dvs., acolo unde este cazul: datele copiilor (nume si prenume, CNP/ numar de identificare nationala, data nasterii), date ale parintilor (nume, prenume), datele sotului (numele, prenumele, data incheierii casatoriei, locul incheierii casatoriei, starea civila), date ale altor membri de familiei (CNP/ numar de identificare nationala, nr. telefon), date de identificare a persoanelor aflate in intretinere (nume si prenume, calitatea, CNP/ numar de identificare nationala, venit).

Prelucrarea datelor cu caracter personal mentionate in acest scop este necesara in vederea indeplinirii obligatiilor legale care ii revin RMG RECICLARE DESEURI  S.R.L si pentru executarea contractului individual de munca conform prevederilor art. 6 alin. 1 lit. b) si c) din Regulament.

6.4.2.      In vederea acordarii ajutoarelor sociale, de casatorie, de deces si a ajutorului financiar la nastere, RMG RECICLARE DESEURI  S.R.L prelucreaza:

Date precum: nume si prenume, CNP/ numar de identificare nationala, functie, locul muncii, marca, perioada acordare zile libere platite, motivul acordarii zilelor libere platite, cont bancar, suma acordata/decontata, date medicale, datele de identificare ale rudelor angajatului, adresa de domiciliu, data nasterii, locul nasterii, nationalitatea, gen/sex, varsta, date cuprinse in documentele justificative precum declaratia asociatiei de proprietari, declaratie administratia financiara, documente medicale/calamitati, chitante/ facturi/ proforme, declaratii/documente personale sot/sotie/parinti, serie si numar certificate medicale, diagnostice, analize, nr. serie chitante/facturi, sume de plata, extras bancar, diagnostic, stare medicala, clinica medicala si alte date de acest tip.

Prelucrarea datelor cu caracter personal mentionate este necesara in vederea indeplinirii obligatiilor legale care ii revin RMG RECICLARE DESEURI  S.R.L  si pentru executarea contractului de munca conform prevederilor art. 6 alin. 1 literele b) si c) din Regulament.

 

6.4.3.      Pentru eliberarea la cererea angajatilor de adeverinte, recomandari, acte din dosarul de personal, certificari aferente perioadei de angajare, RMG RECICLARE DESEURI  S.R.L prelucreaza, dupa fiecare caz specific:

Date precum: nume si prenume, adresa, CNP/ numar de identificare nationala, perioada angajare, functie, locul muncii, norma, drepturi salariale/venituri, grupa munca, tip contract, prenume parinti, serie si nr. CI, nr. telefon, adresa de email, conditie medicala, grad handicap, data valabilitate certificat de handicap.

Prelucrarea datelor cu caracter personal mentionate in acest scop este necesara in vederea indeplinirii obligatiilor legale care ii revin RMG RECICLARE DESEURI  S.R.L conform prevederilor art. 6 alin. 1 litera c) din Regulament.

 

6.4.4.      Pentru indeplinirea obligatiilor legale care revin RMG RECICLARE DESEURI  S.R.L in calitate de angajator in privinta realizarii activitatii de prevenire si protectie in domeniul securitatii si sanatatii in munca (SSM)

In vederea indeplinirii de catre RMG RECICLARE DESEURI  S.R.L a unor obligatii precum realizarea instruirii introductiv generala, acordare echipament individual de protectie, realizarea examinarii medicale la angajare sau periodica, informarea privind starea de graviditate si informare privind protectia maternitatii la locul de munca, elaborarea si/sau completarea fisei de instruire colectiva, cercetare accidente si identificare a cauzelor care au dus la producerea lor, comunicare incidente catre Inspectoratul Teritorial de Munca („ITM”) si pentru a raspunde la solicitari venite din partea ITM, indeplinirea obligatiei legale in caz de aparitie a unui caz de boala contagioasa dar si pentru stabilirea competentelor si aptitudinilor pentru a efectua o activitate aferenta unui contract, precum si a oricaror altor obligatii legale de acest gen, RMG RECICLARE DESEURI  S.R.L prelucreaza date cu privire la salariati precum: numele si prenumele, domiciliul, data si locul nasterii, califiare, CNP/ numar de identificare nationala, serie si numar CI/pasaport, functie, locul de munca, autorizatii, nivel de studii, traseu de deplasare domiciliu-loc de munca, semnatura, modalitate de transport catre locul de munca, data angajarii/ instruirii, marime imbracaminte/ incaltaminte/ echipament individual de protectie, aptitudinea/inaptitudinea fizica, afectiuni, informatii privind riscurile, diagnostic, stare fiziologica si conditie medicala, varsta sarcinii, data estimata a nasterii, recomandari medicale, medic curant, conditii de desfasurare a activitatii, recomandari ale medicului de medicina muncii, grupa sanguina, numar de zile de concediu medical, vatamari suferite si unitate medicala la care a fost transportata victima, desfasurarea unor evenimente in legatura cu victima, ocupatie, vechime la locul de munca, vechime in ocupatie, varsta, stare civila, numar copii in intretinere, numar persoane aflate in intretinere, sex/gen, varsta, locul nasterii, adresa de email, fotografie.

Prelucrarea datelor cu caracter personal mentionate in acest scop este necesara in vederea indeplinirii obligatiilor legale care revin RMG RECICLARE DESEURI  S.R.L si pentru executarea contractului individual de munca conform prevederilor din art. 6 alin. 1 literele b) si c) din Regulament.

 

6.4.5.      In vederea efectuarea evaluarilor de performanta, RMG RECICLARE DESEURI  S.R.L prelucreaza:

Date precum: nume prenume, pozitie, marca, vechime, bonusuri, salarii, comisioane, incadrari in intervale salariale, pozitie, coeficient individual de indeplinire a obiectivelor, date cuprinse in fisa postului, informatii privind salarizarea, beneficii, date disciplinare.

Prelucrarea datelor cu caracter personal mentionate in acest scop este necesara in vederea indeplinirii obligatiilor legale care ii revin RMG RECICLARE DESEURI  S.R.L si pentru executarea contractului individual de munca conform prevederilor art. 6 alin. 1 literele b) si c) din Regulament.

 

6.4.6.      Pentru calculul salariilor, respectarea conditiilor contractuale, administrarea salariilor, efecutarea platii drepturilor salariale, revizuirea salariilor si pentru realizarea retinerilor privind „cotizatia membrilor de sindicat” pe statul de plata, RMG RECICLARE DESEURI  S.R.L  prelucreaza:

Date precum: numele, prenumele, CNP/ numar de identificare nationala, serie nr CI, functia/ocupatia conform codului COR sau altor acte normative, tipul contractului individual de munca, timpul de munca si repartizarea acestuia, tip remuneratie si valoare, salariul de baza lunar brut si sporurile, astfel cum sunt prevazute in contractul individual de munca, perioada si cauzele de suspendare a contractului individual de munca, data incetarii contractului individual de munca, sume comisioane si bonusuri, contul bancar, banca, numar telefon, adresa de email.

Prelucrarea datelor cu caracter personal mentionate in acest scop este necesara in vederea indeplinirii obligatiilor legale care ii revin RMG RECICLARE DESEURI  S.R.L si pentru executarea contractului individual de munca conform prevederilor art. 6 alin. 1 literele b) si c) din Regulament.

6.4.7.      In vederea intocmirii bugetului anual, analizarii cheltuielilor, a fluctuatiilor de personal, administrarii fortei de munca si evidentei salariatilor, RMG RECICLARE DESEURI  S.R.L prelucreaza:

Date precum: nume si prenume, CNP/ numar de identificare nationala, pozitie/functie, loc de munca, salariu, sporuri/bonusuri, tip de contract, durata normala a timpului de munca si repartizarea acestuia, totalul costurilor cu salariatii si taxele angajatului inclusiv costurile asociate diverselor activitati de resurse umane care presupun participarea angajatilor actuali sau viitori (de ex: recrutare, training, protectia muncii etc), numarul de ore pontate, activitate si/sau proiect, marca, tipul de ore, salariul de baza lunar brut si/sau net si sporurile, perioada si cauzele de suspendare a contractului individual de munca, data incetarii contractului individual de munca.

Prelucrarea datelor cu caracter personal mentionate in acest scop este necesara in vederea indeplinirii obligatiilor legale care ii revin RMG RECICLARE DESEURI  S.R.L si pentru executarea contractului individual de munca conform prevederilor art. 6 alin. 1 literele b) si c) din Regulament.

6.4.8.      Pentru intocmirea si pastrarea prezentei la locul de munca, RMG RECICLARE DESEURI  S.R.L prelucreaza:

Date precum: nume si prenume, marca, loc de munca, status contract individual de munca, norma, numarul de ore pontate pentru angajat pe luna, activitate si/ sau proiect.

Prelucrarea datelor cu caracter personal mentionate in acest scop este necesara in vederea indeplinirii obligatiilor legale care ii revin RMG RECICLARE DESEURI  S.R.L si pentru executarea contractului de munca conform prevederilor art. 6 alin. 1 literele b) si c) din Regulament.

6.4.9.      In vederea depunerii declarariilor in sistemele de  sanatate/contributia CASS, pensii, somaj,  RMG RECICLARE DESEURI  S.R.L  prelucreaza:

Date precum: nume si prenume, CNP/ numar de identificare nationala, norma de munca, coasigurati, data angajare, data incetarea contractului individual de munca, casa de sanatate, venit brut si/sau net, contributii individuale, impozit salarii, valoare tichete de masa, alte bonusuri, daca este cazul;

Prelucrarea datelor cu caracter personal mentionate in acest scop este necesara in vederea indeplinirii obligatiilor legale care ii revin RMG RECICLARE DESEURI  S.R.L conform prevederilor art. 6 alin. 1 litera c) din Regulament.

6.4.10.  In vederea transmiterea certificatelor medicale catre casele de sanatate,  RMG RECICLARE DESEURI  S.R.L  prelucreaza:

Date precum: nume si prenume, CNP/numar de identificare nationala, adresa de domiciliu, serie si numar certificat medical, baza de calcul indemnizatie, zile baza, media zilnica, cuantum indemnizatie.

Prelucrarea datelor cu caracter personal mentionate in acest scop este necesara in vederea indeplinirii obligatiilor legale care ii revin RMG RECICLARE DESEURI  S.R.L  conform prevederilor art. 6 alin. 1 litera c) din Regulament.

6.4.11.  Pentru buna desfasurarea a activitatii angajatilor la locul de munca, RMG RECICLARE DESEURI  S.R.L poate:

Accesa, verifica si/sau pastra orice date cu caracter personal stocate si/sau transmise prin intermediul bunurilor tehnologice in proprietatea RMG RECICLARE DESEURI  S.R.L (de ex: telefon de serviciu, calculator de serviciu, imprimante, aplicatii, prin sisteme IT / NT etc.) printre care adresa de email, numere de telefon, marca angajatului, log-uri de acces in aplicatiile companiei, username-uri de sisteme detinute si/sau operate de RMG RECICLARE DESEURI  S.R.L, pozele incarcate direct de catre angajat pe intranet sau in platforma de email (incarcarea pozei se face personal si este facultativa) datele de consum (informatii privind modul in care sunt folosite serviciile de voce, date, SMS), date de trafic – orice date prelucrate in scopul transmiterii unei comunicari printr-o retea de comunicatii electronice (cum ar fi numere de telefon apelate, adresa IP, identificator echipament terminal, date privind durata apel, volum de trafic de date, data si ora apel, reteaua de originare si/sau terminare a apelului, terminal mobil identificat prin IMEI), date de localizare (cum ar fi puncte de acces WiFi, identificator celula de retea).

Prelucrarea datelor cu caracter personal mentionate in acest scop este necesara in scopul intereselor legitime urmarite de RMG RECICLARE DESEURI  S.R.L asa cum se prevede in art. 6 alin. 1 lit. f) din Regulament.

Accesul, verificarea si/sau retinerea acestor date se efectueaza respectand drepturile si libertatile persoanelor vizate in conformitate cu legislatia privind protectia datelor si numai in scopuri legitime, cum ar fi:

 • Recuperarea datelor/mesajelor/comunicatiilor pierdute;
 • Desfasurarea diverselor investigatii in vederea verificarii activitatii angajatilor in respectarea obligatiilor de serviciu si protejarea informatiilor si datelor companiei, in conformitate cu regulile si politicile interne si/sau cu legile si reglementarile aplicabile;
 • Repunerea in functiune/recuperarea sistemelor IT dupa un dezastru sau un pericol;
 • Asigurarea continuitatii activitatii dupa incetarea relatiilor contractuale cu angajatii;
 • Protejarea drepturilor si interesele RMG RECICLARE DESEURI R.L in orice litigiu, investigatie si/sau alte proceduri administrative sau similare, in care  RMG RECICLARE DESEURI  S.R.L este sau poate fi implicata.

Angajatilor li se va aduce la cunostinta ce date cu caracter personal le sunt prelucrate si care sunt scopurile inainte de inceperea prelucrarii.

RMG RECICLARE DESEURI  S.R.L va comunica angajatilor in mod eficace orice monitorizare care are loc, scopurile si circumstantele acestei monitorizari, precum si posibilitatile angajatilor de a preveni inregistrarea datelor lor prin tehnologiile de monitorizare.

6.4.12.  In vederea intocmirii/efectuarii unor studii interne, statistici interne, realizarea de rapoarte specifice, chestionare interne online,  RMG RECICLARE DESEURI  S.R.L prelucreaza:

Date precum: nume si prenume, pozitie, loc de munca, salariu, tip de contract (activ, suspendat).

Prelucrarea datelor cu caracter personal mentionate in acest scop este necesara in scopul intereselor legitime urmarite de RMG RECICLARE DESEURI  S.R.L asa cum se prevede in art. 6) alin. 1 litera f) din Regulament.

Interesul legitim urmarit de catre RMG RECICLARE DESEURI  S.R.L are in vedere furnizarea de informatii exacte si a sprijini managementul companiei in fundamentarea deciziilor si pentru a determina o mai buna functionare a RMG RECICLARE DESEURI  S.R.L.

6.4.13.  In vederea organizarii/desfasurarii de evenimente interne, comunicari interne, concursuri interne, chestionare interne online, raportari interne, RMG RECICLARE DESEURI  S.R.L poate sa prelucreaze de la caz la caz:

Date precum: nume, prenume, adresa email, locul de desfasurare a activitatii, numere de telefon fix si mobil, opinii oferite in cadrul formularelor de evaluare incarcate in Intranet.

Prelucrarea datelor cu caracter personal mentionate in acest scop este necesara in scopul intereselor legitime urmarite de RMG RECICLARE DESEURI  S.R.L asa cum se prevede in art. 6 alin. (1) litera f) din Regulament.

Interesul legitim urmarit de catre RMG RECICLARE DESEURI  S.R.L are in vedere asigurarea informarii angajatilor referitor la politicile, procedurile, evenimentele, concursurile organizate de catre RMG RECICLARE DESEURI  S.R.L, colectarea feedback-ului pentru imbunatatire activitatii, promovarea unor campanii RMG RECICLARE DESEURI  S.R.L de motivare a angajatilor.

RMG RECICLARE DESEURI  S.R.L nu va prelucra datele cu caracter personal pentru niciun alt scop incompatibil cu scopurile prezentate in aceasta sectiune, cu exceptia cazului in care ii este solicitat sau este autorizat prin lege sa respecte dispozitiile legale nationale sau internationale sau dupa cum a fost astfel autorizat in prealabil de catre angajat.

Anumite date cu caracter personal sunt de esenta contractului de munca (de ex. nume, prenume, CNP/numar de identificare nationala, salariu etc.), iar in cazul in care angajatul refuza prelucrarea acestora, poate duce la imposibilitatea incheierii si/sau executarii contractului individual de munca.

Daca angajatul furnizeaza RMG RECICLARE DESEURI  S.R.L date cu caracter personal despre sot/sotie, partener si/sau persoanele aflate in intretinere (de exemplu, pentru posibilitatea de contact in caz de urgenta sau pentru administrarea beneficiilor), este responsabilitatea acestuia sa le informeze cu privire la drepturile lor referitoare la aceste date si sa ii anunte ca este posibil sa fie dezvaluite catre RMG RECICLARE DESEURI  S.R.L datele lor cu caracter personal in scopurile mentionate.

Angajatul este de asemenea responsabil pentru obtinerea consimtamantului acestor persoane (cu exceptia cazului in care poate oferi un astfel de consimtamant in numele acestora) daca acest consimtamant este cerut prin lege pentru colectarea, utilizarea, stocarea, transferul si prelucrarea datelor lor cu caracter personal.

6.4.14.  In vederea asigurarii pazei si securitatii la locul de munca, RMG RECICLARE DESEURI  S.R.L  poate prelucra:

Date precum: imagini video; inregistrari ale accesului in spatiile protejate ale societatii, nume, prenume, CNP/numar de identificare nationala, numar card, data si ora acces, locatie. Cand angajatii RMG RECICLARE DESEURI  S.R.L nu au legitimatia sau cardul de acces la ei este nevoie de verificarea identitatii acestora in fata unei persoane dintre agentii de securitate ai firmei de paza, si prelucreaza: nume, prenume, serie si numar CI.

Prelucrarea datelor cu caracter personal mentionate in acest scop este necesara in vederea indeplinirii obligatiilor legale care ii revin  RMG RECICLARE DESEURI  S.R.L si in scopul intereselor legitime urmarite de RMG RECICLARE DESEURI  S.R.L conform prevederilor art. 6 alin. 1 literele b) si f) din Regulament.

Interesele legitime urmarite de RMG RECICLARE DESEURI  S.R.L constau in asigurarea ca accesul in spatiile  RMG RECICLARE DESEURI  S.R.L sa fie limitat doar la persoanelor autorizate pentru a proteja bunurile si datele societatii si ale angajatilor/clientilor sai impotriva unui caz de furt, distrugere, alterate, dezvaluire neautorizata etc.

Angajatilor li se va aduce la cunostinta ce date cu caracter personal le sunt prelucrate si care sunt scopurile inainte de inceperea prelucrarii.

RMG RECICLARE DESEURI  S.R.L va comunica angajatilor in mod eficace orice monitorizare care are loc, scopurile si circumstantele acestei monitorizari, precum si posibilitatile angajatilor de a preveni inregistrarea datelor lor prin tehnologiile de monitorizare

6.4.15.  In vederea protejarii integritatii autovehiculelor, identificarea autoturismelor in caz de furt, evitarea si documentarea accidentelor de munca

RMG RECICLARE DESEURI  S.R.L poate documenta starea masinilor proprietatea RMG RECICLARE DESEURI  S.R.L cand sunt predate printr-un proces verbal de predare si ulterior verifica utilizarea mijloacelor de transport auto prin intermediul aparaturii GPS. In acest scop RMG RECICLARE DESEURI  S.R.L prelucreaza numarul de circulatie, marca si tipul autoturismului, informatii de geolocalizare, parametri tehnici privind modul de utilizare al autoturismului, un indicativ numeric al utilizatorului masinii (serie aleatorie , fara conexiune cu numarul de marca sau numele titularului auto).

Prelucrarea datelor cu caracter personal mentionate in acest scop este necesara scopul intereselor legitime urmarite (identificate prin scopul prelucrarii) de RMG RECICLARE DESEURI  S.R.L conform prevederilor art. 6 alin. 1 litera f) din Regulament.

Angajatilor li se va aduce la cunostinta ce date cu caracter personal le sunt prelucrate si care sunt scopurile inainte de inceperea prelucrarii.

RMG RECICLARE DESEURI  S.R.L va comunica angajatilor in mod eficace orice monitorizare care are loc, scopurile si circumstantele acestei monitorizari, precum si posibilitatile angajatilor de a preveni inregistrarea datelor lor prin tehnologiile de monitorizare

6.4.16.  Monitorizarea angajatilor

Eventualele prelucrari efectuate in scopurile prevazute la subpunctele 6.4.11, 6.4.14 si 6.4.15, adica in scopul bunei desfasurari a activitatilor la locul de munca, pentru asigurarea pazei si securitatii la locul de munca sau pentru protejarea integritatii autovehiculelor, identificarea autoturismelor in caz de furt, evitarea si documentarea accidentelor de munca se vor face numai in acord cu principiul respectarii vietii private a angajatilor.

Angajatilor li se va aduce la cunostinta ce date cu caracter personal le sunt prelucrate si care sunt scopurile inainte de inceperea prelucrarii, printr-o politica de monitorizare clara si usor accesibila angajatilor.

La instituirea unor astfel de masuri RMG RECICLARE DESEURI  S.R.L va avea in vedere urmatoarele: daca activitatea de prelucrare este necesara si, in caz afirmativ, temeiul juridic valabil, daca prelucrarea propusa a datelor cu caracter personal este echitabila pentru angajati, daca activitatea de prelucrare este proportionala cu problemele semnalate si daca activitatea de prelucrare este transparenta.

RMG RECICLARE DESEURI  S.R.L va analiza daca se pot lua masuri suplimentare pentru a atenua sau a reduce amploarea si impactul prelucrarii datelor.

RMG RECICLARE DESEURI  S.R.L va analiza daca acest tip de prelucrare are o importanta mai mare decat drepturile generale privind viata privata pe care angajatii le detin, de asemenea, la locul de munca si ce masuri trebuie luate pentru a asigura faptul ca atingerile aduse dreptului la viata privata si dreptului la confidentialitatea comunicatiilor sunt limitate la minimul necesar.

RMG RECICLARE DESEURI  S.R.L va comunica angajatilor in mod eficace orice monitorizare care are loc, scopurile si circumstantele acestei monitorizari, precum si posibilitatile angajatilor de a preveni inregistrarea datelor lor prin tehnologiile de monitorizare.

RMG RECICLARE DESEURI  S.R.L va identifica scopul monitorizarii, impactul pe care aceasta masura il poate avea asupra angajatului, si se va asigura ca nu exista alte metode mai putin intruzive in atingerea scopului decat monitorizarea, urmand sa foloseasca informatiile obtinute prin monitorizare numai in scopul pentru care a fost instituita aceasta masura, pentru o perioada minima necesara.

6.5.De unde pot fi obtinute datele cu caracter personal ale angajatilor

Intocmai cu scopurile si temeiurile juridice indicate mai sus, datele cu caracter personal sunt colectate fie direct de la angajati, fie de la parti terte precum:

 • medicul de medicina muncii si/sau furnizori servicii medicale;
 • de la furnizorii de platforme de recrutare cand sunt incarcate in aceste platforme documente care contin date cu caracter personal si recrutarea s-a finalizat cu angajarea;
 • firme terte de securitate/paza ce asigura accesul in cladire;
 • autoritatile publice, inclusiv autoritatile fiscale, autoritatile responsabile cu ocuparea fortei de munca, autoritatile de reglementare si organe de cercetare penala, in masura necesara pentru a se conforma cu cerintele de raportare si cu alte cerinte legale, dar si cu cerintele de reglementare sau de investigare.

 

6.6.Obligatiile angajatilor

 1. a) de a prelucra datele personale in conformitate cu si in limitele de autorizare stabilite in procedurile interne ale angajatorului;
 2. b) de a pastra confidentialitatea asupra datelor personale pe care le prelucreaza;
 3. c) de a nu dezvalui datele personale pe care le prelucreaza unor alte persoane decat cele in privinta carora ii este permis acest lucru prin procedurile interne, prin regulamentul intern al angajatorului, prin contractul individual de munca si fisa postului;
 4. d) de a prelucra datele personale numai pentru aducerea la indeplinire a atributiilor de serviciu prevazute in fisa postului, in contractul individual de munca si in regulamentul intern;
 5. e) de a respecta masurile tehnice si organizatorice stabilite pentru protejarea datelor cu caracter personal impotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificarii, dezvaluirii sau accesului neautorizat, in special daca prelucrarea respectiva comporta transmisii de date in cadrul unei retele, precum si impotriva oricarei alte forme de prelucrare ilegala;
 6. f) de a aduce la cunostinta angajatorului in cel mai scurt timp posibil orice situatie de acces neautorizat la datele personale pe care le prelucreaza.

Nerespectarea obligatiilor prevazute mai sus reprezinta abatare disciplinara grava si atrage raspunderea disciplinara a salariatului in conformitate cu prevederile regulamentului intern si/sau a contractului individual de munca si plata de daune interese.

7.      Departamentul Comercial / Contabil

7.1. Informatii cu caracter general

Aceasta sectiune priveste aspecte particulare legate de prelucrarea datelor cu caracter personal la nivelul departamentului Comercial al RMG RECICLARE DESEURI  S.R.L.

Persoanele care prelucreaza datele cu caracter personal ale clientilor persoane fizice/reprezentantilor persoanelor juridice/reprezentantilor imputernicitilor RMG RECICLARE DESEURI  S.R.L sunt cei implicati in procesele de:

 • administrator, asistent manager, director economic

Angajatii identificati ca fiind autorizati pentru accesarea si prelucrarea anumitor categorii de date conform fiselor de post sau clauzelor inserate in contractele de munca vor trebui sa intocmeasca un inventar general la nivelul departamentului, al datelor personale ale clientilor persoane fizice/reprezentantilor persoanelor juridice/reprezentantilor imputernicitilor, prelucrate in legatura cu realizarea activitatii lor.

Datele cu caracter personal prelucrate trebuie sa fie adecvate, relevante si limitate exclusiv la ceea ce este necesar.

7.2. Consimtamantul ca temei al prelucrarii datelor

Atunci cand RMG RECICLARE DESEURI  S.R.L se va folosi de consimtamantul clientilor ca temei al prelucrarii pentru anumite date si in anumite scopuri, se vor incheia acorduri de preluare consimtamant cu acestia.

Consimtamantul presupune ca persoana vizata a fost informata, stie si este de acord cu prelucrarea datelor sale cu caracter personal, in scopurile stabilite impreuna cu aceasta, confirmare clara, libera, specifica, informata si lipsita de ambiguitate, printr-o forma de actiune afirmativa clara.

Consimtamantul trebuie sa fie verificabil si poate fi retras oricand, in mod gratuit, la fel de usor precum acordarea acestuia, printr-un formular de retragere consimtamant.

RMG RECICLARE DESEURI  S.R.L pastreaza evidenta consimtamintelor obtinute si retrase.

RMG RECICLARE DESEURI  S.R.L, in calitate de operator trebuie sa faca dovada ca a obtinut un consimtamant valabil, iar retragerea consimtamantului impacteaza doar prelucrarile ulterioare.

Informatiile confidentiale constand in datele cu caracter personal ale clientilor persoane fizice/reprezentantilor persoanelor juridice/reprezentantilor imputernicitilor vor fi prelucrate pe durata executarii contractului comercial, temeiul prelucrarii fiind in principal executarea contractului.

La incetarea contractului incheiat, informatiile confidentiale constand in datele cu caracter personal ale clientilor persoane fizice/reprezentantilor persoanelor juridice/reprezentantilor imputernicitilor pot fi prelucrate in continuare in temeiul indeplinirii unei obligatii legale care ii revine RMG RECICLARE DESEURI  S.R.L sau in scopul intereselor legitime urmarite de RMG RECICLARE DESEURI  S.R.L sau pe durata de timp stabilita de actele normative emise la nivel national intr-un anumit domeniu si care impun pastrarea in continuare a datelor prelucrate.

La incetarea contractelor comerciale, datele cu caracter personal ale clientilor persoane fizice/ reprezentantilor persoanelor juridice/reprezentantilor imputernicitilor pot fi prelucrate in continuare in vederea colectarii creantelor restante, recuperare creante pe cale amiabila si prin intermediul actiunilor in instanta, scopuri statistice.

In masura in care se apreciaza ca datele ar putea fi utilizate, ulterior, si in alte scopuri, se va solicita acordul expres al persoanei vizate pentru prelucrarea acestora in noul scop care va fi adus la cunostinta acesteia.

RMG RECICLARE DESEURI  S.R.L trebuie sa obtina consimtamantul expres si specific al persoanelor vizate pentru prelucrarea datelor cu caracter personal in scopuri de marketing direct, reclama si publicitate, masurarea gradului de multumire a clientului fata de serviciile prestate de furnizor, ofertare in vederea prelungirii contractelor, precum si in orice alt scop care nu justifica un alt temei al prelucrarii.

7.3. Stergere, actualizare, stocare date

In situatia in care datele cu caracter personal ale clientilor nu vor mai fi necesare pentru prelucrare ulterior incetarii contractelor incheiate si pentru care pastrarea nu este impusa in continuare de executarea unei obligatii ce ii apartine RMG RECICLARE DESEURI  S.R.L, de un interes legitim al RMG RECICLARE DESEURI  S.R.L sau pentru care nu exista consimtamantul persoanei vizate, acestea vor fi sterse. Stergerea datelor va fi asigurata si dovedita prin implementarea de masuri tehnice IT.

Regula este ca datele care nu sunt necesare scopului prelucrarii nu se colecteaza. In cazul in care au fost colectate mai multe date decat este necesar acestea vor trebui sterse.

Datele cu caracter personal trebuie sa fie corecte si acolo unde este necesar actualizate (modificate).

In ceea ce priveste durata de arhivare a documentelor, aceasta se stabileste de catre organele de conducere ale RMG RECICLARE DESEURI  S.R.L daca durata acestora nu este stabilita cu caracter imperativ prin actele normative emise de legislativ (de ex. legislatia muncii, legea contabilitatii, etc.)

Stocarea datelor se face atat in format fizic, cat si electronic la nivelul departamentului, urmand ca o persoana autorizata determinata/desemnata prin fisa postului (reprezentantul departamentului Comercial) sa prelucreze aceste date, sa se asigure de respectarea procedurii de stocare si sa asigure relationarea cu celelalte departamente/cu salariatii/cu autoritatile statului in ceea ce priveste datele cu caracter personal stocate.

8.      Respectarea principiului transparentei

In conformitate cu principiul transparentei, orice informatie adresata persoanei vizate trebuie sa fie furnizata intr-o forma concisa, transparenta, inteligibila si usor accesibila, folosind un limbaj clar si simplu. Informatiile trebuie furnizate in scris si/sau prin mijloace electronice.

Persoana vizata are urmatoarele drepturi:

 • de a fi informata, de acces (persoana vizata are dreptul de a obtine din partea RMG RECICLARE DESEURI R.L o confirmare ca se prelucreaza sau nu date cu caracter personal care o privesc si, in caz afirmativ, are dreptul de acces la datele respective),
 • de rectificare (persoana vizata are dreptul de a obtine de la RMG RECICLARE DESEURI R.L, fara intarzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc). Tinandu-se seama de scopurile in care au fost prelucrate datele, are dreptul de a obtine completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declaratii suplimentare.
 • la stergere (in situatiile in care (1) datele nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor, (2) s-a retras consimtamantul si nu exista un alt temei juridic pentru prelucrare, (3) persoana se opune prelucrarii si nu exista motive legitime care sa prevaleze in ceea ce priveste prelucrarea sau (4) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal, persoana are dreptul de a obtine stergerea datelor care o privesc, fara intarzieri nejustificate).
 • de a restrictiona prelucrarea – persoana vizata are dreptul la restrictionarea prelucrarii in urmatoarele situatii: (a) contesta exactitatea datelor, pentru o perioada care  permite operatorului sa verifice exactitatea datelor; (b) prelucrarea este ilegala, iar persoana se opune stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea utilizarii lor; (c) nu mai este nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar persoana le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta; (d) persoana s-a opus prelucrarii in conformitate cu articolul 21 alineatul (1) din GDPR, pentru intervalul de timp in care se verifica daca interesele legitime ale operatorului prevaleaza asupra drepturilor persoanei.
 • persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment prelucrarii datelor in scop de marketing direct, de a nu fi supus procesului de luare a deciziilor automate, inclusiv profilarea – nu are acest drept in cazul in care decizia: (a) este necesara pentru incheierea sau executarea unui contract intre persoana vizata si un operator de date; (b) este autorizata prin dreptul Uniunii sau dreptul intern care se aplica operatorului si care prevede, de asemenea, masuri corespunzatoare pentru protejarea drepturilor, libertatilor si intereselor legitime ale persoanei vizate; sau (c) are la baza consimtamantul explicit al persoanei vizate;
 • dreptul la portabilitatea datelor – persoana vizata are dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc si pe care le-a furnizat intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si are dreptul de a transmite aceste date altui operator, fara obstacole din partea operatorului, in cazul in care sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii: (a) prelucrarea se bazeaza pe consimtamant sau pe un contract  si (b) prelucrarea este efectuata prin mijloace automate;
 • dreptul de a-si retrage consimtamantul acordat in orice moment si in mod gratuit;
 • dreptul de a adresa o plangere operatorului.

Indiferent de temeiul prelucrarii, persoana vizata va fi informata cu privire la: identitatea si datele de contact ale operatorului si daca e cazul ale responsabilului cu protectia datelor, obligatia de furnizare a datelor si consecintele nerespectarii, dreptul de a depune o plangere operatorului si de a se adresa justitiei, daca se recurge la profilare sau decizii automate scopurile pentru care se prelucreaza datele, destinatarii sau categoriile de destinatari, daca se transfera date catre state non-UE si mijloacele de protectie, perioada de stocare sau criteriile utilizate pentru determinarea perioadei.

Transferul datelor cu caracter personal catre statele situate in afara UE, a Zonei Economice Europene, precum si catre statele carora Comisia Europeana nu  le-a recunoscut, prin decizie, un nivel de protectie adecvat se poate face intre altele in baza: consimtamantului persoanelor vizate dupa ce a fost informata asupra posibilelor riscuri pe care astfel de transferuri le pot implica pentru persoana vizata ca urmare a lipsei unei decizii privind caracterul adecvat al nivelului de protectie si a unor garantii adecvate, transferul este necesar pentru executarea unui contract intre persoana vizata si operator sau pentru aplicarea unor masuri precontractuale adoptate la cererea persoanei vizate, transferul este necesar pentru incheierea unui contract sau pentru executarea unui contract incheiat in interesul persoanei vizate intre operator si o alta persoana fizica sau juridica.

Atunci cand RMG RECICLARE DESEURI  S.R.L angajeaza/contracteaza cu  o terta parte (contractor) pentru a furniza servicii in numele sau in conformitate cu instructiunile sale, atunci, acordul de prestari servicii incheiat intre parti va include suplimentar fata de serviciile care trebuie sa fie efectuate, si obligatiile contractorului ca parte contractata sa proceseze datele personale. Aceste obligatii stabilesc instructiunile RMG RECICLARE DESEURI  S.R.L referitoare la tipul si modul de procesare a datelor cu caracter personal, scopul procesarii si masurile tehnice si organizatorice necesare pentru protectia datelor.

Contractorul nu poate utiliza datele cu caracter personal (care ii sunt incredintate pentru indeplinirea comenzii) pentru scopurile de procesare proprii sau ale unei terte parti, fara acordul prealabil al RMG RECICLARE DESEURI  S.R.L. Contractorul trebuie sa informeze RMG RECICLARE DESEURI  S.R.L in prealabil cu privire la orice planuri de a subcontracta munca catre alte terte parti, in scopul de a-si indeplini obligatiile contractuale. RMG RECICLARE DESEURI  S.R.L are dreptul de a se opune la folosirea unor astfel de subcontractori. Acolo unde folosirea subcontractorilor este permisa, contractorul ii va obliga sa se conformeze cu cerintele acordurilor incheiate intre contractor si RMG RECICLARE DESEURI  S.R.L.

9.      Durata de stocare a datelor si adresare solicitari catre  RMG RECICLARE DESEURI  S.R.L de catre persoanele vizate

9.1.Durata de stocare

RMG RECICLARE DESEURI  S.R.L pastreaza datele cu caracter personal ale persoanelor vizate atata timp cat este in mod rezonabil necesar pentru scopurile enumerate in prezentul Manual.

Dupa incetarea raporturilor contractuale, RMG RECICLARE DESEURI  S.R.L are in vedere stocarea acestora cel putin pentru perioada impusa de prevederile legale aplicabile intr-un anumit domeniu, dar fara limitare la dispozitiile privind arhivarea. Daca nu exista acte normative la nivel national care sa impuna arhivarea imperativa pe o anumita durata, RMG RECICLARE DESEURI  S.R.L are in vedere arhivarea acestora pe o perioada de 10 ani/ sau stergerea/distrugerea.

In cazul in care datele cu caracter personal ale persoanelor vizate nu mai sunt necesare, acestea sunt sterse sau stocate in siguranta intr-un mod care garanteaza faptul ca nu vor mai fi utilizate de catre RMG RECICLARE DESEURI  S.R.L.

9.2.Adresarea de solicitari catre RMG RECICLARE DESEURI  S.R.L din partea persoanelor vizate

Persoanele vizate isi pot exercita drepturile si adresa solicitari legate de prelucrarea datelor cu caracter personal, transmitand o solicitare scrisa la adresa Dudestii Noi str. Zona Industriala  nr. ___FN__, judet Timis, la nr. de fax. 0731650650 sau prin e-mail la adresa rmgreciclare@gmail.com, persoana de contact Dascau Severius, urmand a primi un raspuns in termen de maxim o luna de la inregistrare, cu exceptia cazului in care acest lucru este deosebit de complicat sau daca persoana vizata a facut mai multe solicitari, caz in care termenul de raspuns se prelungeste cu doua luni.

10.  Evidenta datelor

Evidenta pastrata de operator contine dupa caz:

 • numele si datele de contact ale operatorului si ale reprezentantului operatorului si ale responsabilului cu protectia datelor;
 • scopurile prelucrarii per tip de date;
 • descriere a categoriilor de persoane vizate si a categoriilor de date cu caracter personal;
 • daca este cazul categoriile de destinatari carora le-au fost sau le vor fi divulgate datele cu caracter personal, inclusiv destinatarii din tari terte sau organizatii internationale;
 • daca este cazul, transferurile de date cu caracter personal catre o tara terta sau o organizatie internationala, inclusiv identificarea tarii terte sau a organizatiei internationale respective si, in cazul transferurilor mentionate la articolul 49 alineatul (1) al doilea paragraf din Regulament, documentatia care dovedeste existenta unor garantii adecvate;
 • acolo unde este posibil, termenele-limita preconizate pentru stergerea diferitelor categorii de date;
 • acolo unde este posibil, o descriere generala a masurilor tehnice si organizatorice de securitate mentionate la articolul 32 alineatul (1) din Regulament.

Fiecare operator si, dupa caz, persoana imputernicita de operator pastreaza o evidenta a tuturor categoriilor de activitati de prelucrare desfasurate in numele operatorului, care cuprind:

 • numele si datele de contact ale persoanei sau persoanelor imputernicite de operator si ale fiecarui operator in numele caruia actioneaza aceasta persoana (aceste persoane), precum si ale reprezentantului operatorului sau al persoanei imputernicite de operator, dupa caz;
 • categoriile de activitati de prelucrare desfasurate in numele fiecarui operator;
 • daca este cazul, transferurile de date cu caracter personal catre o tara terta sau o organizatie internationala, inclusiv identificarea tarii terte sau a organizatiei internationale respective si, in cazul transferurilor prevazute la articolul 49 alineatul (1) al doilea paragraf Regulament, documentatia care dovedeste existenta unor garantii adecvate;
 • acolo unde este posibil, o descriere generala a masurilor tehnice si organizatorice de securitate mentionate la articolul 32 alineatul (1) Regulament.

Operatorul sau persoana imputernicita de acesta pun evidentele la dispozitia autoritatii de supraveghere, la cererea acesteia.

11.  Prelucrarea de categorii speciale de date cu caracter personal

Se interzice prelucrarea de date cu caracter personal care dezvaluie originea rasiala sau etnica, opiniile politice, confesiunea religioasa sau convingerile filozofice sau apartenenta la sindicate si prelucrarea de date genetice, de date biometrice pentru identificarea unica a unei persoane fizice, de date privind sanatatea sau de date privind viata sexuala sau orientarea sexuala ale unei persoane fizice.

Interdictia nu se aplica in urmatoarele situatii:

 1. a) persoana vizata si-a dat consimtamantul explicit pentru prelucrarea acestor date cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice, cu exceptia cazului in care dreptul Uniunii sau dreptul intern prevede ca interdictia prevazuta la alineatul (1) sa nu poata fi ridicata prin consimtamantul persoanei vizate;
 2. b) prelucrarea este necesara in scopul indeplinirii obligatiilor si al exercitarii unor drepturi specifice ale operatorului sau ale persoanei vizate in domeniul ocuparii fortei de munca si al securitatii sociale si protectiei sociale, in masura in care acest lucru este autorizat de dreptul Uniunii sau de dreptul intern ori de un acord colectiv de munca incheiat in temeiul dreptului intern care prevede garantii adecvate pentru drepturile fundamentale si interesele persoanei vizate;
 3. c) prelucrarea este necesara pentru protejarea intereselor vitale ale persoanei vizate sau ale unei alte persoane fizice, atunci cand persoana vizata se afla in incapacitate fizica sau juridica de a-si da consimtamantul;
 4. d) prelucrarea este efectuata in cadrul activitatilor lor legitime si cu garantii adecvate de catre o fundatie, o asociatie sau orice alt organism fara scop lucrativ si cu specific politic, filozofic, religios sau sindical, cu conditia ca prelucrarea sa se refere numai la membrii sau la fostii membri ai organismului respectiv sau la persoane cu care acesta are contacte permanente in legatura cu scopurile sale si ca datele cu caracter personal sa nu fie comunicate tertilor fara consimtamantul persoanelor vizate;
 5. e) prelucrarea se refera la date cu caracter personal care sunt facute publice in mod manifest de catre persoana vizata;
 6. f) prelucrarea este necesara pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta sau ori de cate ori instantele actioneaza in exercitiul functiei lor judiciare;
 7. g) prelucrarea este necesara din motive de interes public major, in baza dreptului Uniunii sau a dreptului intern, care este proportional cu obiectivul urmarit, respecta esenta dreptului la protectia datelor si prevede masuri corespunzatoare si specifice pentru protejarea drepturilor fundamentale si a intereselor persoanei vizate;
 8. h) prelucrarea este necesara in scopuri legate de medicina preventiva sau a muncii, de evaluarea capacitatii de munca a angajatului, de stabilirea unui diagnostic medical, de furnizarea de asistenta medicala sau sociala sau a unui tratament medical sau de gestionarea sistemelor si serviciilor de sanatate sau de asistenta sociala, in temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern sau in temeiul unui contract incheiat cu un cadru medical si sub rezerva respectarii conditiilor si garantiilor prevazute la alineatul (3);
 9. i) prelucrarea este necesara din motive de interes public in domeniul sanatatii publice, cum ar fi protectia impotriva amenintarilor transfrontaliere grave la adresa sanatatii sau asigurarea de standarde ridicate de calitate si siguranta a asistentei medicale si a medicamentelor sau a dispozitivelor medicale, in temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern, care prevede masuri adecvate si specifice pentru protejarea drepturilor si libertatilor persoanei vizate, in special a secretului profesional; sau
 10. j) prelucrarea este necesara in scopuri de arhivare in interes public, in scopuri de cercetare stiintifica sau istorica ori in scopuri statistice, in conformitate cu articolul 89 alineatul (1), in baza dreptului Uniunii sau a dreptului intern, care este proportional cu obiectivul urmarit, respecta esenta dreptului la protectia datelor si prevede masuri corespunzatoare si specifice pentru protejarea drepturilor fundamentale si a intereselor persoanei vizate.

12.  Datele prelucrate in prezent

RMG RECICLARE DESEURI  S.R.L va lua orice masura necesara si posibila in vederea identificarii tuturor datelor cu caracter personal pe care le prelucreaza in prezent la nivelul tuturor departamentelor, astfel incat sa asigure evidenta, stocarea, stergerea, respectarea drepturilor persoanelor vizate, conform celor detaliate in prezentul Manual de utilizare a datelor.

Printre masurile ce se doresc a fi implementate, RMG RECICLARE DESEURI  S.R.L are in vedere si obtinerea consimtamantului persoanelor vizate in conformitate cu dispozitiile Regulamentului, pastrarea evidentei consimtamintelor obtinute, precum si a retragerii acestora.

13.  Comunicarea Manualului:

Continutul acestui Manual si orice actualizari sau schimbari viitoare vor fi comunicate in mod corespunzator intregului personal care utilizeaza canale interne de comunicare, cum ar fi:

 • Sistem intranet
 • E-mail pentru angajati cu confirmare de primire
 • Semnarea documentelor doveditoare ale angajatului pentru primirea si citirea prin politica
 • Descrierea detaliata a postului ca fiind relevanta pentru personalul relevant.

Orice schimbare adusa la nivelul continutului prezentului Manual de utilizare a datelor va  fi adusa la cunostinta persoanelor vizate prin mijloace adecvate de comunicare.

 

RMG RECICLARE DESEURI  S.R.L

 

Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor Modificări (4), Puneri în aplicare (5), Referințe (5), Reviste (4), Practică judiciară În vigoare de la 28 noiembrie 2011 Formă aplicabilă de la 28 martie 2014 Consolidarea din data de 16 ianuarie 2019 are la bază republicarea din Monitorul Oficial, Partea I nr. 220 din 28 martie 2014 Include modificările aduse prin următoarele acte: OUG 68/2016; OUG 74/2018; L 203/2018. Va suferi modificări aduse prin următoarele acte: L 31/2019; OUG 74/2018. Ultimul amendament în 24 august 2018.

Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor

Modificări (4), Puneri în aplicare (5), Referințe (5), Reviste (4), Practică judiciară

În vigoare de la 28 noiembrie 2011

Formă aplicabilă de la 28 martie 2014

Consolidarea din data de 16 ianuarie 2019 are la bază republicarea din Monitorul Oficial, Partea I nr. 220 din 28 martie 2014

Include modificările aduse prin următoarele acte: OUG 68/2016; OUG 74/2018; L 203/2018.
Va suferi modificări aduse prin următoarele acte: L
31/2019; OUG 74/2018.
Ultimul amendament în 24 august 2018.

 

 • 1. Dispoziții generale

Art. 1. –

Prezenta lege stabilește măsurile necesare pentru protecția mediului și a sănătății populației, prin prevenirea sau reducerea efectelor adverse determinate de generarea și gestionarea deșeurilor și prin reducerea efectelor generale ale folosirii resurselor și creșterea eficienței folosirii acestora.

 • 2. Domeniul de aplicare

Art. 2. –

(1) Se exclud din domeniul de aplicare al prezentei legi următoarele:

 1. a) efluenții gazoși emiși în atmosferă și dioxidul de carbon captat și transportat în scopul stocării geologice și stocat geologic potrivit prevederilor Directivei 2009/31/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind stocarea geologică a dioxidului de carbon și de modificare a Directivei 85/337/CEE a Consiliului, precum și a directivelor 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE și a Regulamentului (CE) 1.013/2006 ale Parlamentului European și ale Consiliului, cu modificările ulterioare, sau excluși din domeniul de aplicare al respectivei directive potrivit prevederilor art. 2 alin. (2) din aceasta;
 2. b) solurile (in situ), inclusiv solurile contaminate neexcavate și clădiri legate permanent de sol;
 3. c) solurile necontaminate și alte materiale geologice naturale excavate în timpul activităților de construcție, în cazul în care este cert că respectivul material va fi utilizat pentru construcții în starea sa naturală și pe locul de unde a fost excavat;
 4. d) deșeurile radioactive;
 5. e) explozibilii declasați;
 6. f) materiile fecale, în cazul în care acestea nu intră sub incidența alin. (2) b), paiele și alte materii naturale nepericuloase folosite în agricultură, în exploatarea forestieră sau pentru producerea de energie din biomasă prin procese sau metode care nu dăunează mediului și nu pun în pericol sănătatea populației.

(2) Se exclud din domeniul de aplicare al prezentei legi, în măsura în care sunt reglementate prin alte acte normative, următoarele:

 1. a) apele uzate;
 2. b) subprodusele de origine animală, inclusiv produse transformate care intră sub incidența Regulamentului (CE) 1.069/2009 de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală și produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.774/2002 (Regulament privind subprodusele de origine animală), cu excepția produselor care urmează să fie incinerate, depozitate sau utilizate într-o instalație de tratare sau de producere a biogazului ori a compostului;
 3. c) carcasele de la animalele care au decedat în orice alt mod decât prin sacrificare, inclusiv animale care au fost sacrificate pentru eradicarea unei epizootii și care sunt eliminate potrivit prevederilor Regulamentului (CE) 1.774/2002, cu modificările ulterioare;
 4. d) deșeurile rezultate în urma activităților de prospectare, extracție, tratare și stocare a resurselor minerale, precum și a exploatării carierelor, care intră sub incidența Hotărârii Guvernului 856/2008 privind gestionarea deșeurilor din industriile extractive.

(3) Fără a aduce atingere obligațiilor prevăzute de alte acte normative aplicabile, sedimentele depuse în apele de suprafață în scopul gestionării apelor și a căilor navigabile sau al prevenirii inundațiilor, al atenuării efectelor inundațiilor și secetei ori asanării terenurilor nu se supun prevederilor prezentei legi, în cazul în care se face dovada că respectivele sedimente sunt nepericuloase.

(4) Actele normative care transpun directive individuale pot stabili pentru gestionarea anumitor categorii de deșeuri reguli speciale pentru cazuri individuale sau reguli care vin în completarea dispozițiilor prezentei legi.

 • 3. Definiții

Art. 3. –

Semnificația termenilor specifici utilizați în prezenta lege este prevăzută în anexa nr. 1.

 • 4. Ierarhia deșeurilor

Art. 4. –

(1) Următoarea ierarhie se aplică ca ordine de prioritate în cadrul legislației și politicii de prevenire a generării și de gestionare a deșeurilor:

 1. a) prevenirea;
 2. b) pregătirea pentru reutilizare;
 3. c) reciclarea;
 4. d) alte operațiuni de valorificare, de exemplu valorificarea energetică;
 5. e) eliminarea.

(2) Aplicarea ierarhiei deșeurilor menționată la alin. (1) are ca scop încurajarea acțiunii în materie de prevenire a generării și gestionării eficiente și eficace a deșeurilor, astfel încât să se reducă efectele negative ale acestora asupra mediului.

(3) În acest sens, pentru anumite fluxuri de deșeuri specifice, aplicarea ierarhiei deșeurilor poate suferi modificări în baza evaluării de tip analiza ciclului de viață privind efectele globale ale generării și gestionării acestor deșeuri.

(4) Autoritatea publică centrală pentru protecția mediului asigură un proces transparent de elaborare a actelor normative și a politicii în domeniul gestionării deșeurilor, cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată.

(5) Autoritatea publică centrală pentru protecția mediului ia în considerare principiile generale ale protecției mediului, precauției și durabilității, fezabilității tehnice și viabilității economice, protecției resurselor, precum și impactul global asupra mediului, sănătății populației, economiei și societății, potrivit prevederilor art. 1 și 20.

 • 5. Subproduse

Art. 5. –

Este considerat subprodus, și nu deșeu potrivit definiției de la pct. 9 din anexa nr. 1, o substanță sau un obiect care rezultă în urma unui proces de producție al cărui obiectiv principal nu este producerea acestuia și care îndeplinește, cumulativ, următoarele condiții:

 1. a) utilizarea ulterioară a substanței sau a obiectului este certă;
 2. b) substanța sau obiectul poate fi utilizat direct, fără a fi supus unei alte prelucrări suplimentare celei prevăzute de practica industrială obișnuită;
 3. c) substanța sau obiectul este produs ca parte integrantă a unui proces de producție;
 4. d) utilizarea ulterioară este legală, în sensul că substanța sau obiectul îndeplinește toate cerințele relevante referitoare la produs, la protecția mediului și protecția sănătății pentru utilizarea specifică și nu va produce efecte globale nocive asupra mediului sau a sănătății populaț
 • 6. Încetarea statutului de deșeu

Art. 6. –

(1) Anumite categorii de deșeuri încetează să mai fie considerate deșeuri, în sensul pct. 9 al anexei nr. 1, în cazul în care au trecut printr-o operațiune prevăzută în anexa nr. 3 și dacă îndeplinesc criteriile specifice stabilite la nivelul Uniunii Europene, potrivit următoarelor condiții:

 1. a) substanța sau obiectul sunt utilizate în mod curent pentru îndeplinirea unor scopuri specifice;
 2. b) există o piață sau cerere pentru substanța sau obiectul în cauză;
 3. c) substanța sau obiectul îndeplinește cerințele tehnice pentru îndeplinirea scopurilor specifice și respectă legislația și normele aplicabile produselor;
 4. d) utilizarea substanței sau a obiectului nu va produce efecte nocive asupra mediului sau a sănătății populaț

(2) Criteriile prevăzute la alin. (1) includ și valorile-limită pentru poluanți, dacă este necesar, și iau în considerare orice eventuale efecte negative asupra mediului ale substanței sau ale produsului în cauză.

(3) Criteriile specifice prevăzute la alin. (1) pentru încetarea statutului de deșeu trebuie luate în considerare, cel puțin în cazul agregatelor, hârtiei, sticlei, metalelor, anvelopelor și al textilelor.

(4) Deșeurile care încetează să mai fie considerate deșeuri, potrivit prevederilor alin. (1), încetează să mai fie considerate deșeuri în scopul atingerii obiectivelor de valorificare și reciclare prevăzute de dispozițiile Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 212/2015 privind modalitatea de gestionare a vehiculelor și a vehiculelor scoase din uz, ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, ale Hotărârii Guvernului nr. 1.132/2008 privind regimul bateriilor și acumulatorilor și al deșeurilor de baterii și acumulatori, cu modificările și completările ulterioare, atunci când sunt îndeplinite cerințele privind reciclarea sau valorificarea.

(5) În lipsa criteriilor stabilite la nivelul Uniunii Europene prevăzute la alin. (1), autoritatea publică centrală pentru protecția mediului poate decide, luând în considerare jurisprudența aplicabilă, pe baza unor studii de evaluare a impactului social/economic și a efectelor asupra mediului realizate conform prevederilor legale în vigoare, cu respectarea prevederilor alin. (1)(4), pentru fiecare caz în parte, dacă un anumit deșeu încetează să fie considerat ca atare.

(6) Deciziile prevăzute la alin. (5) sunt notificate statelor membre ale Uniunii Europene și Comisiei Europene, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.016/2004 privind măsurile pentru organizarea și realizarea schimbului de informații în domeniul standardelor și reglementărilor tehnice, precum și al regulilor referitoare la serviciile societății informaționale între România și statele membre ale Uniunii Europene, precum și Comisia Europeană, cu modificările și completările ulterioare.

 • 7. Lista deșeurilor

Art. 7. –

(1) Clasificarea și codificarea deșeurilor, inclusiv a deșeurilor periculoase, se realizează potrivit:

 1. a) Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive, cu modificările și completările ulterioare;
 2. b) Deciziei Comisiei 2000/532/CE din 3 mai 2000 de înlocuire a Deciziei 94/3/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul art. 1 (a) din Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind deșeurile și a Directivei 94/904/CE a Consiliului de stabilire a unei liste de deșeuri periculoase în temeiul art. 1 alin. (4) din Directiva 91/689/CEE a Consiliului privind deșeurile periculoase cu modificările ulterioare;
 3. c) Deciziei Comisiei 2014/955/UE din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului.

(2) Lista deșeurilor este obligatorie pentru a determina dacă un deșeu trebuie considerat deșeu periculos.

(3) Includerea unui obiect sau a unei substanțe pe listă nu înseamnă că respectivul obiect ori respectiva substanță se consideră ca fiind deșeu în orice împrejurare.

(4) O substanță sau un obiect este considerat deșeu numai în cazul în care corespunde definiției prevăzute la pct. 9 din anexa nr. 1.

Art. 8. –

(1) Producătorii și deținătorii de deșeuri persoane juridice sunt obligați să încadreze fiecare tip de deșeu generat din propria activitate în lista deșeurilor prevăzută la art. 7 alin. (1).

(2) În cazul unui tip de deșeu care se încadrează potrivit listei deșeurilor prevăzute la art. 7 alin. (1) sub două coduri diferite în funcție de posibila prezență a unor caracteristici periculoase – codurile marcate cu asterisc, încadrarea ca deșeu nepericulos se realizează de către producătorii și deținătorii de astfel de deșeuri numai în baza unei analize a originii, testelor, buletinelor de analiză și a altor documente relevante.

(3) Laboratorul de referință din cadrul Agenției Naționale pentru Protecția Mediului, denumită în continuare ANPM, analizează cazurile de incertitudine referitoare la caracterizarea și încadrarea deșeurilor.

(4) Producătorii și deținătorii de deșeuri persoane juridice sunt obligați să efectueze și să dețină o caracterizare a deșeurilor periculoase generate din propria activitate și a deșeurilor care pot fi considerate periculoase din cauza originii sau compoziției, în scopul determinării posibilităților de amestecare, a metodelor de tratare și eliminare a acestora.

(5) Producătorii și deținătorii de deșeuri autorități publice de apărare, ordine publică și siguranță națională sunt obligați să încadreze în codurile prevăzute în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu completările ulterioare, fiecare tip de deșeu generat de propria activitate, pe baza reglementărilor specifice pentru gestionarea deșeurilor.

Art. 9. –

(1) Pe baza originii, testelor, buletinelor de analiză și a altor documente relevante puse la dispoziție de producătorii și deținătorii de deșeuri prevăzuți la art. 8 alin. (4) și (5), autoritatea publică centrală pentru protecția mediului consideră că un deșeu este periculos chiar dacă acesta nu figurează ca atare pe lista deșeurilor prevăzută la art. 7 alin. (1), dacă acesta prezintă una sau mai multe dintre proprietățile prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1.357/2014 al Comisiei din 18 decembrie 2014 de înlocuire a anexei III la Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive.

(2) Autoritatea publică centrală pentru protecția mediului notifică Comisiei Europene, cu celeritate, deșeurile considerate ca fiind periculoase și care nu figurează ca atare pe lista deșeurilor prevăzută la art. 7 alin. (1) și le consemnează în raportul prevăzut la art. 48 alin. (3), furnizând Comisiei Europene toate informațiile relevante.

Art. 10. –

(1) În cazul în care autoritatea publică centrală pentru protecția mediului deține dovezi care arată că un deșeu care figurează pe lista deșeurilor prevăzută la art. 7 alin. (1) ca fiind periculos nu prezintă niciuna dintre proprietățile prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1.357/2014 al Comisiei din 18 decembrie 2014 de înlocuire a anexei III la Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive poate considera acest deșeu ca fiind nepericulos.

(2) Autoritatea publică centrală pentru protecția mediului notifică Comisiei Europene, cu celeritate, cazurile prevăzute la alin. (1), furnizând toate informațiile relevante în vederea revizuirii listei deșeurilor.

Art. 11. –

Reclasificarea deșeurilor periculoase ca deșeuri nepericuloase nu se poate realiza prin diluarea sau amestecarea acestora în scopul de a diminua concentrațiile inițiale de substanțe periculoase până la un nivel mai mic decât nivelul prevăzut pentru ca un deșeu să fie definit ca fiind periculos.

 • 8. Răspunderea extinsă a producătorului

Art. 12. –

(1) În vederea prevenirii, reutilizării, reciclării și a altor tipuri de valorificare a deșeurilor, autoritatea publică centrală pentru protecția mediului promovează sau, după caz, propune măsuri cu caracter legislativ ori nelegislativ prin care producătorul produsului, persoana fizică autorizată sau persoana juridică ce, cu titlu profesional, proiectează, produce, prelucrează, tratează, vinde ori importă produse este supus unui regim de răspundere extinsă a producătorului.

(2) Măsurile prevăzute la alin. (1) includ, fără a se limita la acestea, următoarele:

 1. a) încurajarea proiectării de produse care să aibă un efect redus asupra mediului și care să genereze o cantitate scăzută de deșeuri în timpul producerii și al utilizării ulterioare și asigurarea valorificării și eliminării produselor care au devenit deșeuri în conformitate cu prevederile art. 4 (1)(3) și ale art. 20;
 2. b) încurajarea producției dezvoltării și comercializării de produse cu utilizări multiple, durabile din punct de vedere tehnic și care, după ce devin deșeuri, pot fi valorificate și eliminate corespunzător, în condiții de siguranță pentru mediul înconjurător și sănătatea populației;
 3. c) acceptarea produselor returnate și a deșeurilor rezultate după ce produsele nu mai sunt folosite și asigurarea gestionării ulterioare a acestora fără a crea prejudicii asupra mediului sau sănătății populației, precum și asumarea răspunderii financiare;
 4. d) punerea la dispoziția publicului a informațiilor disponibile cu privire la caracterul reutilizabil și reciclabil al produselor.

(3) În vederea aplicării răspunderii extinse a producătorului se iau în considerare fezabilitatea tehnică și viabilitatea economică, efectele globale asupra mediului și sănătății populației, precum și impactul social, cu respectarea necesității de a asigura buna funcționare a pieței interne.

(4) Răspunderea extinsă a producătorilor se aplică fără a aduce atingere responsabilităților prevăzute la art. 22 alin. (1) și art. 23 și legislației specifice privind fluxurile de deșeuri și a celei privind produsele.

(5) Pentru schemele de răspundere extinsă a producătorului promovate sau, după caz, propuse potrivit prevederilor alin. (1), autoritatea publică centrală pentru protecția mediului:

 1. a) definește în mod clar rolurile și responsabilitățile tuturor celor implicați, inclusiv ale producătorilor care introduc produsele pe piața națională, ale organizațiilor care implementează răspunderea extinsă a producătorului în numele acestora, ale operatorilor publici și privați care gestionează deșeurile, ale autorităților locale și, după caz, ale operatorilor economici care reutilizează sau pregătesc deșeurile pentru reutilizare;
 2. b) definește, în conformitate cu ierarhia deșeurilor, obiective de gestionare ale deșeurilor relevante pentru schema de răspundere extinsă a producătorului, pentru a atinge cel puțin obiectivele cantitative prevăzute de prezenta lege, de Legea 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 212/2015, cu modificările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 1.132/2008 privind regimul bateriilor și acumulatorilor și al deșeurilor de baterii și acumulatori, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, precum și alte obiective cantitative și/sau calitative considerate a fi relevante pentru schema de răspundere extinsă a producătorului;
 3. c) asigură implementarea unui sistem de raportare care să colecteze datele referitoare la produsele introduse pe piața națională de producătorii cărora li se aplică răspunderea extinsă a producătorului și date privind colectarea și tratarea deșeurilor rezultate de la aceste produse cu specificarea, după caz, a fluxurilor de materiale, precum și a datelor relevante referitoare la obligațiile de la lit. b);
 4. d) asigură tratament egal tuturor producătorilor, fără a impune producătorilor sarcini disproporționate, inclusiv pentru întreprinderile mici și mijlocii sau pentru cantități mici de produse;
 5. e) se asigură prin campanii de informare și conștientizare ca deținătorii de deșeuri, care fac obiectul unor scheme de răspundere extinsă a producătorului, să fie informați cu privire la prevenirea producerii de deșeuri, cu privire la centrele de refolosire, pregătire pentru refolosire, la sistemele de colectare și la prevenirea aruncării necontrolate a acestora;
 6. f) stabilește măsuri, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, pentru ca deținătorii de deșeuri să își îndeplinească obligația de a încredința deșeurile către sistemele de colectare separată;
 7. g) asigură că sumele plătite de către producător cu titlul de contribuții financiare pentru conformarea cu obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului acoperă următoarele costuri pentru produsele pe care le introduce pe piața națională:

(i) costurile de colectare separată, de transport și tratare, inclusiv tratarea necesară pentru îndeplinirea obiectivelor de gestionare a deșeurilor stabilite la nivelul Uniunii Europene, precum și costurile necesare pentru atingerea altor obiective prevăzute la lit. b), luând în calcul veniturile obținute din reutilizare, din vânzarea ca materii prime secundare a materialelor provenite din produsele lor sau din garanțiile nerevendicate;

(ii) costurile pentru furnizarea informațiilor adecvate deținătorilor de deșeuri, în conformitate cu lit. e);

(iii) costurile de colectare și raportare a datelor potrivit prevederilor lit. c);

 1. h) asigură, în cazul îndeplinirii în mod colectiv a obligațiilor de răspundere extinsă a producătorului:

(i) existența, acolo unde este posibil, a unor costuri distincte pentru tipuri de produse sau pentru grupe de produse similare, în principal luând în considerare durabilitatea lor, posibilitatea de a fi reparate sau reutilizate, reciclabilitatea lor și conținutul de substanțe periculoase, într-o abordare a întregului ciclu de viață aliniat cu cerințele relevante stabilite de legislația Uniunii Europene în baza criteriilor armonizate pentru asigurarea funcționării corespunzătoare a pieței interne europene;

(ii) ca toate costurile de gestionare a deșeurilor să nu le depășească pe cele necesare gestionării eficiente din punct de vedere economic, iar acestea să fie stabilite în mod transparent.

(6) Prevederile alin. (5) lit. g) nu se aplică în cazul schemelor stabilite în baza Legii nr. 212/2015, cu modificările ulterioare, a Hotărârii Guvernului nr. 1.132/2008, cu modificările și completările ulterioare, și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 5/2015.

(7) Producătorii sau organizațiile care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții minime:

 1. a) să desfășoare activitatea, cel puțin la nivelul unui județ, în mediul urban și rural, fără a se limita la localitățile acoperite de serviciul de salubrizare;
 2. b) să gestioneze o gamă de produse și materiale bine definite, cu precizarea tipurilor de deșeuri gestionate;
 3. c) să asigure o disponibilitate corespunzătoare de sisteme de colectare în aria geografică în care își desfășoară activitatea;
 4. d) să aibă resursele financiare sau, după caz, financiare și operaționale pentru îndeplinirea obligațiilor potrivit răspunderii extinse a producătorilor;
 5. e) să instituie un mecanism de audit intern, după caz, completat cu un audit independent pentru evaluarea:

(i) managementului financiar, inclusiv conformarea cu prevederile referitoare la costuri;

(ii) calității datelor raportate, inclusiv cerințele Regulamentului (CE) nr. 1.013/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2006 privind transferurile de deșeuri, cu modificările ulterioare;

 1. f) să facă publice informațiile privind îndeplinirea obiectivelor prevăzute la alin. (5) b);
 2. g) în cazul organizațiilor care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului să facă publice informațiile privind:

(i) acționarii/asociații și membrii;

(ii) contribuțiile/tarifele plătite de producători pe unitatea de produs sau pe tona de produs introdus pe piața națională;

(iii) procedura de selectare a operatorilor economici care gestionează deșeurile respective.

(8) Producătorii sau organizațiile care implementează răspunderea extinsă a producătorului trebuie să asigure continuitatea organizării serviciilor de gestionare a deșeurilor de ambalaje pe parcursul întregului an, chiar dacă obiectivele minime în sarcina lor au fost îndeplinite.

(9) Pentru autorizarea și supravegherea implementării îndeplinirii în mod colectiv a obligațiilor privind răspunderea extinsă a producătorului, se înființează în cadrul Ministerului Mediului Comisia de supraveghere a răspunderii extinse a producătorilor, denumită în continuare Comisia.

(10) Structura specifică și regulamentul de funcționare ale Comisiei se stabilesc prin ordin al ministrului mediului.

(11) Autorizarea organizațiilor care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului și avizarea anuală răspunderea extinsă a producătorului, de către autoritatea publică centrală pentru protecția mediului, se exceptează de la procedura aprobării tacite. 17/01/2019 – alineatul va fi abrogat prin Lege 31/2019.

 • 9. Valorificarea deșeurilor

Art. 13. –

Producătorii de deșeuri și deținătorii de deșeuri au obligația valorificării acestora, cu respectarea prevederilor art. 4 alin. (1)(3) și art. 20.

Art. 14. –

(1) Pentru asigurarea unui grad înalt de valorificare, producătorii de deșeuri și deținătorii de deșeuri sunt obligați să colecteze separat cel puțin următoarele categorii de deșeuri: hârtie, metal, plastic și sticlă.

(2) Operatorii economici care colectează și/sau transportă deșeuri au obligația de a asigura colectarea separată a acestora și de a nu le amesteca în timpul transportului.

Art. 15. –

(1) Unitățile și întreprinderile care valorifică deșeurile au următoarele obligații:

 1. a) să dețină spații special amenajate pentru stocarea deșeurilor în condiții care să garanteze reducerea riscului pentru sănătatea umană și deteriorării calității mediului;
 2. b) să evite formarea de stocuri de deșeuri care urmează să fie valorificate, precum și de produse rezultate în urma valorificării care ar putea genera fenomene de poluare a mediului sau care să prezinte riscuri asupra sănătății populației;
 3. c) să adopte cele mai bune tehnici disponibile în domeniul valorificării deșeurilor, în momentul achiziț

(2) Operatorii economici care desfășoară operațiuni de valorificare a deșeurilor, prevăzute în anexa nr. 3, se înscriu la Ministerul Economiei.

(3) Procedura de înscriere pentru operatorii economici prevăzuți la alin. (2) se stabilește prin ordin al ministrului economiei, cu avizul ministrului mediului și schimbărilor climatice, în termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

 • 10. Reutilizarea și reciclarea

Art. 16. –

(1) Autoritățile administrației publice centrale cu atribuții în domeniul protecției mediului adoptă sau, după caz, propun măsuri adecvate pentru promovarea reutilizării produselor și activităților de pregătire a acestora pentru reutilizare în special prin:

 1. a) stimularea realizării unor rețele pentru repararea și reutilizarea produselor;
 2. b) utilizarea instrumentelor economice;
 3. c) introducerea unor criterii referitoare la achizițiile publice;
 4. d) stabilirea de obiective cantitative sau alte măsuri.

(2) Autoritatea publică centrală pentru protecția mediului promovează reciclarea de înaltă calitate prin aplicarea colectării separate a deșeurilor, în măsura în care este fezabilă din punct de vedere tehnic, economic și de mediu și se conformează cu standardele de calitate în sectorul de reciclare respectiv, prin acte normative care se supun aprobării Guvernului.

Art. 17. –

(1) Autoritățile administrației publice locale ale unităților administrativ-teritoriale sau, după caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor, respectiv asociațiile de dezvoltare intercomunitară ale acestora, au următoarele obligații:

 1. a) să asigure colectarea separată pentru cel puțin deșeurile de hârtie, metal, plastic și sticlă din deșeurile municipale; 17/01/2019 – litera va fi modificată prin Ordonanţă de urgenţă 74/2018, după cum urmează:compară/ inserează
 2. a) să asigure colectarea separată pentru cel puțin deșeurile de hârtie, metal, plastic și sticlă din deșeurile municipale, să stabilească dacă gestionarea acestor deșeuri se face în cadrul unui singur contract al serviciului de salubrizare și să organizeze atribuirea conform deciziei luate;
 3. b) să atingă, până la data de 31 decembrie 2020, un nivel de pregătire pentru reutilizare și reciclare de minimum 50% din masa totală generată, cel puțin pentru deșeurile de hârtie, metal, plastic și sticlă provenind din deșeurile menajere sau, după caz, din alte surse, în măsura în care aceste fluxuri de deșeuri sunt similare deșeurilor care provin din gospodării;
 4. c) să includă în caietele de sarcini și în contractele de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare, în aplicarea principiilor de la art. 3 alin. (1) c) și f) din Legea serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, republicată, cu modificările ulterioare, tarife distincte pentru activitățile desfășurate de operatorii de salubrizare pentru gestionarea deșeurilor prevăzute la lit. a), respectiv pentru gestionarea deșeurilor, altele decât cele prevăzute la lit. a);
 5. d) să stabilească și să includă în caietele de sarcini, în contractele de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare și în regulamentele serviciului de salubrizare, indicatori de performanță pentru fiecare activitate din cadrul serviciului de salubrizare care să cuprindă atât indicatorii prevăzuți în anexa 7, astfel încât să atingă începând cu anul 2020 obiectivele de reciclare prevăzute la lit. b), cât și penalități pentru nerealizarea lor; 17/01/2019 – litera va fi modificată prin Ordonanţă de urgenţă 74/2018, după cum urmează:compară/ inserează
 6. d) să stabilească și să includă în caietele de sarcini, în contractele de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare și în regulamentele serviciului de salubrizare indicatori de performanță pentru fiecare activitate din cadrul serviciului de salubrizare, care să cuprindă indicatorii prevăzuți în anexa nr. 7, astfel încât să atingă începând cu anul 2020 obiectivele de reciclare prevăzute la lit. b), și penalități pentru nerealizarea lor;
 7. e) să implementeze, începând cu data de 1 ianuarie 2019, cu respectarea prevederilor Ordonanței Guvernului 21/1992 privind protecția consumatorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, instrumentul economic „plătește pentru cât arunci”, bazat pe cel puțin unul dintre următoarele elemente:

(i) volum;

(ii) frecvență de colectare;

(iii) greutate;

(iv) saci de colectare personalizați; 17/01/2019 – litera va fi modificată prin Ordonanţă de urgenţă 74/2018, după cum urmează:      compară / inserează

 1. e) să implementeze, începând cu data de 1 ianuarie 2019, dar nu mai târziu de data de 30 iunie 2019, cu respectarea prevederilor Ordonanței Guvernului 21/1992 privind protecția consumatorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, instrumentul economic «plătește pentru cât arunci», bazat pe cel puțin unul dintre următoarele elemente:

(i) volum;

(ii) frecvență de colectare;

(iii) greutate;

(iv) saci de colectare personalizați;

 1. f) să stabilească și să aprobe, începând cu data de 1 ianuarie 2019, pentru beneficiarii serviciului de salubrizare tarife distincte pentru gestionarea deșeurilor prevăzute la lit. a), respectiv pentru gestionarea deșeurilor, altele decât cele prevăzute la lit. a), și sancțiunile aplicate în cazul în care beneficiarul serviciului nu separă în mod corespunzător cele două fluxuri de deșeuri; 17/01/2019 – litera va fi modificată prin Ordonanţă de urgenţă 74/2018, după cum urmează:compară/ inserează
 2. f) să stabilească și să aprobe, începând cu data de 1 ianuarie 2019, dar nu mai târziu de data de 30 iunie 2019, pentru beneficiarii serviciului de salubrizare tarife distincte pentru gestionarea deșeurilor prevăzute la lit. a), respectiv pentru gestionarea deșeurilor, altele decât cele prevăzute la lit. a) și sancțiunile aplicate în cazul în care beneficiarul serviciului nu separă în mod corespunzător cele două fluxuri de deșeuri;
 3. g) să includă, începând cu data de 1 ianuarie 2019, în tarifele prevăzute la lit. f) pentru gestionarea deșeurilor prevăzute la lit. a) contribuția pentru economia circulară prevăzută în Ordonanța de urgență a Guvernului 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, numai pentru deșeurile destinate a fi eliminate prin depozitare rezultate din aplicarea indicatorilor de performanță prevăzuți în contracte;
 4. h) să includă, începând cu data de 1 ianuarie 2019, în tarifele prevăzute la lit. f) pentru gestionarea deșeurilor, altele decât cele prevăzute la lit. a), contribuția pentru economia circulară prevăzută în Ordonanța de urgență a Guvernului 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, pentru deșeurile destinate a fi eliminate prin depozitare;
 5. i) să stabilească în sarcina operatorilor de salubrizare suportarea contribuției pentru economia circulară pentru cantitățile de deșeuri municipale destinate a fi depozitate care depășesc cantitățile corespunzătoare indicatorilor de performanță prevăzuți în contracte.

(2) Producătorii au obligația să acopere, începând cu data de 1 ianuarie 2019, costurile de gestionare a deșeurilor din deșeurile municipale pentru care se aplică răspunderea extinsă a producătorului stabilite prin actele normative care reglementează respectivele fluxuri de deșeuri.

(3) Titularii pe numele cărora au fost emise autorizații de construire și/sau desființări conform Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, au obligația să gestioneze deșeurile din construcții și desființări, astfel încât să atingă progresiv, până la data de 31 decembrie 2020, potrivit anexei nr. 6, un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială, inclusiv operațiuni de rambleiere care utilizează deșeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa cantităților de deșeuri nepericuloase provenite din activități de construcție și desființări, cu excepția materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE.

Art. 18. –

(1) Autoritatea publică centrală pentru protecția mediului consemnează stadiul îndeplinirii obiectivelor prevăzute la art. 17 alin. (1) lit. b) și alin. (3) în raportul prevăzut la art. 48 alin. (3).

(2) În cazul neîndeplinirii obiectivelor, în raport se includ motivele eșecului respectiv și măsurile pe care toți factorii implicați intenționează să le ia în vederea îndeplinirii obiectivelor respective.

 • 11. Eliminarea

Art. 19. –

(1) Producătorii de deșeuri și deținătorii de deșeuri au obligația să supună deșeurile care nu au fost valorificate unei operațiuni de eliminare în condiții de siguranță, care îndeplinește cerințele art. 20.

(2) Operatorii economici autorizați din punctul de vedere al protecției mediului pentru activitatea de eliminare a deșeurilor au următoarele obligații:

 1. a) să asigure eliminarea în totalitate a deșeurilor care le sunt încredințate;
 2. b) să folosească cele mai bune tehnici disponibile și care nu implică costuri excesive pentru eliminarea deșeurilor;
 3. c) să amplaseze și să amenajeze instalația de eliminare a deșeurilor într-un spațiu și în condiții stabilite de autoritățile teritoriale pentru protecția mediului competente;
 4. d) să introducă în instalația de eliminare numai deșeurile menționate în autorizația emisă de autoritățile competente și să respecte tehnologia de eliminare aprobată de acestea.

(3) Abandonarea deșeurilor este interzisă.

(4) Eliminarea deșeurilor în afara spațiilor autorizate în acest scop este interzisă.

 • 12. Protecția sănătății populației și a mediului

Art. 20. –

Gestionarea deșeurilor trebuie să se realizeze fără a pune în pericol sănătatea umană și fără a dăuna mediului, în special:

 1. a) fără a genera riscuri pentru aer, apă, sol, faună sau floră;
 2. b) fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor;
 3. c) fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special.
 • 13. Costurile

Art. 21. –

(1) În conformitate cu principiul „poluatorul plătește”, costurile operațiunilor de gestionare a deșeurilor se suportă de către producătorul de deșeuri sau, după caz, de deținătorul actual ori anterior al deșeurilor.

(2) La propunerea autorității publice centrale pentru protecția mediului, prin actul normativ care reglementează categoria de deșeuri se stabilesc cazurile în care costurile gestionării deșeurilor urmează să fie suportate în întregime sau parțial de către producătorul produsului din care derivă deșeul respectiv și eventuala participare a distribuitorilor unui asemenea produs la aceste costuri.

(3) În cazul deșeurilor abandonate și în cazul în care producătorul/deținătorul de deșeuri este necunoscut, cheltuielile legate de curățarea și refacerea mediului, precum și cele de transport, valorificare, recuperare/reciclare, eliminare sunt suportate de către autoritatea administrației publice locale.

(4) După identificarea producătorului/deținătorului de deșeuri, acesta este obligat să suporte atât cheltuielile prevăzute la alin. (3), efectuate de autoritatea administrației publice locale, cât și pe cele legate de acțiunile întreprinse pentru identificare.

 • 14. Responsabilitatea pentru gestionarea deșeurilor

Art. 22. –

(1) Producătorul de deșeuri sau, după caz, orice deținător de deșeuri are obligația de a efectua operațiunile de tratare în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1)(3) și art. 20 sau de a transfera aceste operațiuni unui operator economic autorizat care desfășoară activități de tratare a deșeurilor sau unui operator public ori privat de colectare a deșeurilor în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1)(3) și art. 20.

(2) Operatorii economici care efectuează operații de colectare și transport de deșeuri au obligația să livreze și să transporte deșeurile numai la instalații autorizate pentru efectuarea operațiunilor de sortare, tratare, reciclare și depozitare, cu respectarea prevederilor art. 20.

(3) Persoanele juridice care dețin autorizație/autorizație integrată de mediu au obligația să desemneze o persoană, din rândul angajaților proprii, care să urmărească și să asigure îndeplinirea obligațiilor prevăzute de prezenta lege sau să delege această obligație unei terțe persoane.

(4) Persoanele desemnate, prevăzute la alin. (3), trebuie să fie instruite în domeniul gestiunii deșeurilor, inclusiv a deșeurilor periculoase, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate.

Art. 23. –

(1) Producătorul sau deținătorul care transferă deșeuri către una dintre persoanele fizice ori juridice prevăzute la art. 22 alin. (1) în vederea efectuării unor operațiuni de tratare preliminară operațiunilor de valorificare sau de eliminare completă nu este scutit de responsabilitatea pentru realizarea operațiunilor de valorificare ori de eliminare completă.

(2) La propunerea autorității publice centrale pentru protecția mediului, prin actul normativ care reglementează categoria de deșeuri se stabilesc condițiile cu privire la responsabilitatea gestionării deșeurilor și cazurile în care producătorului inițial de deșeuri îi revine responsabilitatea pentru întregul lanț al procesului de tratare sau cazurile în care responsabilitatea producătorului și a deținătorului de deșeuri se poate împărți ori delega între factorii implicați în lanțul procesului de tratare.

(3) La propunerea autorității publice centrale pentru protecția mediului, prin actul normativ care reglementează categoria de deșeuri, în conformitate cu prevederile art. 12, se stabilește dacă organizarea activităților de gestionare a deșeurilor revine parțial sau în totalitate producătorului produsului din care derivă deșeul respectiv și măsura în care distribuitorul produsului respectiv participă la această responsabilitate.

(4) Prevederile alin. (2) și (3) se aplică în măsura în care studiile de evaluare efectuate la solicitarea autorității publice centrale pentru protecția mediului stabilesc oportunitatea împărțirii responsabilității privind gestionarea deșeurilor.

(5) În cazul în care împărțirea responsabilității privind tratarea deșeurilor implică transportul deșeurilor peste frontiera României, acesta se poate realiza numai cu respectarea prevederilor comunitare referitoare la transferurile de deșeuri.

(6) La controlul și supravegherea transporturilor deșeurilor peste frontiera României se iau în considerare perioadele de tranziție prevăzute în Tratatul de aderare a României la Uniunea Europeană, precum și cele prevăzute prin Hotărârea Guvernului nr. 788/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului Parlamentului European și al Consiliului (CE) nr. 1.013/2006 privind transferul de deșeuri, cu modificările și completările ulterioare.

 • 15. Principiile autonomiei și proximității

Art. 24. –

(1) Autoritatea publică centrală pentru protecția mediului colaborează cu celelalte autorități publice cu atribuții în domeniul gestionării deșeurilor și cu autoritățile competente din alte state membre pentru crearea unei rețele integrate adecvate de unități de eliminare a deșeurilor și de instalații de valorificare a deșeurilor municipale mixte colectate din gospodăriile populației, inclusiv în cazul în care această colectare vizează și astfel de deșeuri provenite de la alți producători, ținând seama de cele mai bune tehnici disponibile, care nu implică costuri excesive, cu respectarea cerințelor prevăzute în Tratatul de aderare a României la Uniunea Europeană.

(2) Rețeaua este concepută astfel încât să permită Uniunii Europene să asigure prin mijloace proprii eliminarea deșeurilor, precum și valorificarea deșeurilor menționate la alin. (1), și pentru a permite României să acționeze individual în acest scop, ținând cont de condițiile geografice sau de necesitatea de instalații specializate pentru anumite tipuri de deșeuri.

(3) Rețeaua prevăzută la alin. (1) și (2) trebuie să permită eliminarea și valorificarea deșeurilor în cele mai apropiate instalații adecvate, prin cele mai potrivite metode și tehnici, pentru a asigura un înalt nivel de protecție pentru mediu și pentru sănătatea publică.

(4) Prin derogare de la prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.013/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2006 privind transferurile de deșeuri, cu modificările ulterioare, România poate limita, în vederea protejării rețelei naționale, intrările transporturilor de deșeuri destinate incineratoarelor clasificate ca instalații de valorificare, în cazul în care autoritatea publică centrală pentru protecția mediului a stabilit că asemenea transporturi ar duce la necesitatea eliminării deșeurilor naționale sau ar presupune tratarea respectivelor deșeuri într-un mod care nu este consecvent cu planul național de gestionare a deșeurilor.

(5) În cazul în care autoritatea publică centrală pentru protecția mediului aplică prevederile alin. (4), aceasta notifică decizia Comisiei Europene.

(6) Aplicarea principiilor autonomiei și proximității nu semnifică obligația de a deține la nivel național toate tipurile de instalații pentru valorificarea și eliminarea deșeurilor.

Art. 25. –

La elaborarea documentelor strategice locale și la aprobarea investițiilor în domeniul gestionării deșeurilor, autoritățile publice locale iau în considerare principiul autonomiei și proximității, fără a încălca prevederile planului național de gestionare a deșeurilor și strategiei naționale de gestionare a deșeurilor.

 • 16. Controlul deșeurilor periculoase

Art. 26. –

(1) Producătorii și deținătorii de deșeuri periculoase, precum și operatorii economici autorizați din punctul de vedere al protecției mediului să desfășoare activități de colectare, transport, stocare și tratare a deșeurilor periculoase sunt obligați să colecteze, să transporte și să stocheze separat diferitele categorii de deșeuri periculoase, în funcție de proprietățile fizico-chimice, de compatibilități și de natura substanțelor de stingere care pot fi utilizate pentru fiecare categorie de deșeuri în caz de incendiu, astfel încât să se poată asigura un grad ridicat de protecție a mediului și a sănătății populației potrivit prevederilor art. 20, incluzând asigurarea trasabilității de la locul de generare la destinația finală, potrivit prevederilor art. 49.

(2) Controlul privind generarea, colectarea, operațiunile de transport, stocarea temporară și tratarea în cazul deșeurilor periculoase se efectuează de către instituțiile abilitate prin lege și are în vedere, în mod deosebit, originea, destinația, precum și măsurile luate de producătorul de deșeuri pentru ambalarea și etichetarea unor astfel de deșeuri.

(3) Transportul deșeurilor periculoase pe teritoriul României este reglementat prin hotărâre a Guvernului*).

*) A se vedea Hotărârea Guvernului nr. 1.061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 672 din 30 septembrie 2008.

(4) Activitățile prevăzute la alin. (1) se urmăresc și se supun controlului Gărzii Naționale de Mediu.

 • 17. Interzicerea amestecării deșeurilor periculoase

Art. 27. –

(1) Producătorii și deținătorii de deșeuri periculoase, inclusiv comercianții și brokerii care pot intra fizic în posesia deșeurilor au obligația să nu amestece diferitele categorii de deșeuri periculoase cu alte categorii de deșeuri periculoase sau cu alte deșeuri, substanțe ori materiale.

(2) Amestecarea include diluarea substanțelor periculoase.

(3) Prin excepție de la prevederile alin. (1), autoritățile publice teritoriale pentru protecția mediului pot autoriza amestecarea dacă:

 1. a) operațiunea de amestecare este efectuată de un operator economic autorizat, potrivit prevederilor 32;
 2. b) sunt respectate condițiile prevăzute la 20, iar efectele nocive ale gestionării deșeurilor asupra sănătății populației și asupra mediului nu sunt agravate;
 3. c) operațiunea de amestecare se realizează în conformitate cu cele mai bune tehnici disponibile;
 4. d) caracterizarea deșeurilor prevăzută la art. 8 (4) permite acest proces.

(4) În situațiile în care deșeurile periculoase sunt deja amestecate cu alte deșeuri, substanțe sau materiale, fără a fi cazul celor prevăzute la alin. (3), separarea trebuie să fie efectuată numai dacă este fezabilă din punct de vedere tehnic și economic și dacă este necesară pentru respectarea prevederilor art. 20.

 • 18. Etichetarea deșeurilor periculoase

Art. 28. –

(1) Producătorii și deținătorii de deșeuri sunt obligați să se asigure că pe durata efectuării operațiunilor de colectare, transport și stocare a deșeurilor periculoase, acestea sunt ambalate și etichetate potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006„.

(2) Transferul deșeurilor periculoase pe teritoriul național trebuie să fie însoțit de documentul de identificare prevăzut în anexa IB la Regulamentul (CE) nr. 1.013/2006, cu modificările și completările ulterioare.

 • 19. Deșeurile periculoase rezultate din gospodării

Art. 29. –

(1) Prevederile art. 2628 și 49 nu se aplică deșeurilor municipale amestecate, provenite din gospodăriile populației.

(2) Prevederile art. 28 și 49 nu se aplică fracțiunilor separate de deșeuri periculoase provenind din gospodăriile populației până când acestea nu sunt acceptate pentru colectare, eliminare sau valorificare de către o unitate ori întreprindere care a obținut o autorizație sau a fost înregistrată potrivit prevederilor art. 32 sau 36.

 • 20. Uleiurile uzate

Art. 30. –

(1) Fără a aduce atingere obligațiilor privind gestionarea deșeurilor periculoase prevăzute la art. 27 și 28, producătorii și deținătorii de deșeuri periculoase trebuie să respecte prevederile art. 4 alin. (1)(3) și ale art. 20 în gestionarea uleiurilor uzate.

(2) Activitatea de gestionare a uleiurilor uzate se reglementează prin hotărâre a Guvernului**).

**) A se vedea Hotărârea Guvernului nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 199 din 22 martie 2007.

(3) Pentru a acorda prioritate regenerării uleiurilor uzate se respectă prevederile art. 11 sau 12 din Regulamentul (CE) nr. 1.013/2006, cu modificările și completările ulterioare, în cazul transferului de uleiuri uzate dinspre România către instalații de incinerare sau coincinerare aflate pe teritoriul altor state membre ori țări terțe.

 • 21. Biodeșeurile

Art. 31. –

(1) Autoritățile administrației publice locale, potrivit prevederilor art. 4 alin. (1)(3) și art. 20, au următoarele responsabilități:

 1. a) să colecteze separat biodeșeurile, în vederea valorificării acestora;
 2. b) să trateze biodeșeurile într-un mod care asigură un înalt nivel de protecție a mediului;
 3. c) să folosească materiale sigure pentru mediu, produse din biodeșeuri;
 4. d) să încurajeze compostarea individuală în gospodării.

(2) Deșeurile biodegradabile provenite din parcuri și grădini trebuie să fie colectate separat și transportate la stațiile de compostare sau pe platforme individuale de compostare.

(3) În cazul în care biodeșeurile colectate separat conțin substanțe periculoase, se interzice tratarea acestora în stații de compostare.

 • 22. Autorizări și înregistrări

Art. 32. –

(1) Toate unitățile sau întreprinderile care desfășoară activități de tratare a deșeurilor sunt obligate să obțină o autorizație/autorizație integrată de mediu emisă de către autoritățile competente pentru protecția mediului.

(2) Autorizația/Autorizația integrată de mediu trebuie să conțină cel puțin următoarele:

 1. a) tipurile și cantitățile de deșeuri care pot fi tratate;
 2. b) cerințele tehnice și de orice altă natură aplicabile amplasamentului în cauză pentru fiecare tip de operațiune autorizată;
 3. c) măsurile de siguranță și de prevenire care trebuie luate;
 4. d) metoda care trebuie aplicată pentru fiecare tip de operațiune;
 5. e) monitorizarea și controlul operațiunilor, după caz;
 6. f) măsurile de închidere și de întreținere ulterioară, după
 7. g) tipurile și cantitățile de deșeuri și produse care rezultă din instalație și codurile operațiilor de tratare.

(3) Autorizația/Autorizația integrată de mediu se emite și se revizuiește în conformitate cu prevederile art. 16 alin. (2) și (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 33. –

(1) În cazul în care autoritatea publică teritorială pentru protecția mediului consideră că metoda de tratare propusă nu este acceptabilă din punctul de vedere al protecției mediului, în special atunci când metoda nu este conformă cu prevederile art. 20, aceasta refuză emiterea autorizației/autorizației integrate.

(2) Toate autorizațiile/autorizațiile integrate de mediu pentru operațiuni de incinerare sau coincinerare cu recuperare de energie a deșeurilor se emit cu condiția ca valorificarea să se realizeze cu eficiență energetică ridicată.

 • 23. Derogări de la obligația de autorizare

Art. 34. –

Autoritatea publică teritorială pentru protecția mediului poate acorda, în baza normelor generale stabilite de autoritatea publică centrală pentru protecția mediului, unităților sau întreprinderilor derogări de la obligația prevăzută la art. 32 alin. (1) pentru următoarele operațiuni:

 1. a) eliminarea propriilor deșeuri nepericuloase la locul de producție;
 2. b) valorificarea deș
 • 24. Condiții pentru derogări

Art. 35. –

(1) Pentru acordarea derogărilor potrivit prevederilor art. 34 autoritatea publică centrală pentru protecția mediului stabilește, pentru fiecare tip de activitate, norme generale care să prevadă:

 1. a) tipurile și cantitățile de deșeuri care pot face obiectul unei derogări;
 2. b) metoda de tratare care trebuie aplicată.

(2) Aceste norme se stabilesc astfel încât să se asigure că deșeurile sunt tratate potrivit prevederilor art. 20.

(3) În cazul operațiilor de eliminare prevăzute la art. 34 lit. a), normele trebuie să ia în considerare cele mai bune tehnici disponibile.

(4) Pe lângă normele generale prevăzute la alin. (1), autoritatea publică centrală pentru protecția mediului stabilește condiții speciale pentru derogările acordate în cazul deșeurilor periculoase, inclusiv pe tipuri de activități, precum și alte eventuale cerințe necesare pentru efectuarea diferitelor forme de valorificare și, unde este cazul, valori-limită pentru conținutul de substanțe periculoase al deșeurilor și valori-limită de emisie, fără a excede însă derogările prevăzute la art. 34.

(5) Autoritatea publică centrală pentru protecția mediului informează Comisia Europeană în legătură cu normele prevăzute la alin. (1)(3).

 • 25. Înregistrarea

Art. 36. –

(1) Agenția Națională pentru Protecția Mediului ține un registru cu următoarele tipuri de operatori economici, care nu se supun autorizării:

 1. a) operatorii economici care transportă deșeuri nepericuloase în sistem profesional;
 2. b) comercianții care nu intră fizic în posesia deșeurilor sau brokerii;
 3. c) operatorii economici care fac obiectul derogărilor de la cerințele de autorizare potrivit prevederilor 34.

(2) Operatorii economici prevăzuți alin. (1) sunt obligați să se înscrie în registrul ținut de Agenția Națională pentru Protecția Mediului.

(3) În vederea reducerii sarcinii administrative asociate procesului de înregistrare, agențiile pentru protecția mediului comunică ANPM informații relevante cu privire la persoanele fizice și juridice prevăzute la alin. (1).

(4) ANPM elaborează procedura de înregistrare în registrul prevăzut la alin. (1), în termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, care va fi aprobată prin ordin al conducătorului autorității publice centrale pentru protecția mediului.

(5) Instituțiile care desfășoară activități care privesc apărarea țării și securitatea națională nu se înregistrează în registrul prevăzut la alin. (1).

 • 26. Planurile de gestionare a deșeurilor

Art. 37. –

(1) Pentru îndeplinirea obiectivelor prezentei legi se elaborează planuri de gestionare a deșeurilor la nivel național, județean și al municipiului București, în conformitate cu prevederile art. 1, 4, 20 și 24.

(2) Planul național de gestionare a deșeurilor, denumit în continuare PNGD, se elaborează de către autoritatea publică centrală pentru protecția mediului și acoperă întregul teritoriu geografic al României.

(3) Planul prevăzut la alin. (2) se aprobă prin hotărâre a Guvernului și se notifică Comisiei Europene.

Art. 38. –

(1) În baza principiilor și obiectivelor prevăzute în PNGD și a cadrului general stabilit prin Ordinul ministrului mediului și dezvoltării durabile nr. 951/2007 privind aprobarea Metodologiei de elaborare a planurilor regionale și județene de gestionare a deșeurilor se elaborează/realizează/revizuiesc planurile regionale de gestionare a deșeurilor, denumite în continuare PRGD, de către Agenția Regională pentru Protecția Mediului, denumită în continuare ARPM, împreună cu toate consiliile județene aparținând regiunii respective.

(2) PRGD se aprobă prin ordin al conducătorului autorității publice centrale pentru protecția mediului.

Art. 39. –

(1) În baza principiilor și obiectivelor din PNGD și a cadrului general din Ordinul ministrului mediului și dezvoltării durabile nr. 951/2007 se elaborează/realizează/revizuiesc planurile județene de gestionare a deșeurilor, denumite în continuare PJGD, de către consiliul județean, în colaborare cu agenția județeană pentru protecția mediului, denumită în continuare APM, și planul de gestionare a deșeurilor pentru municipiul București, denumit în continuare PMGD, de către Consiliul General al Municipiului București în colaborare cu autoritatea publică teritorială pentru protecția mediului București.

(2) PJGD se aprobă prin hotărâre a consiliului județean, iar PMGD, prin hotărâre a Consiliului General al Municipiului București, cu avizul APM sau ARPM, după caz.

Art. 40. –

(1) Realizarea studiilor, expertizelor și proiectelor necesare pentru elaborarea planurilor de gestionare a deșeurilor poate fi încredințată cu respectarea prevederilor legale privind achizițiile publice.

(2) Elaborarea și avizarea planurilor de gestionare a deșeurilor se fac cu respectarea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri și programe.

(3) Autoritățile publice și operatorii economici au obligația furnizării datelor necesare elaborării planurilor, potrivit prevederilor legale.

Art. 41. –

(1) Planurile de gestionare a deșeurilor cuprind o analiză a situației actuale în domeniul gestionării tuturor categoriilor de deșeuri, precum și măsurile care trebuie luate pentru îmbunătățirea condițiilor de mediu în cazul pregătirii pentru reutilizare, reciclare, valorificare și eliminare, precum și o evaluare a modului în care planurile vor ajuta la punerea în aplicare a obiectivelor și dispozițiilor prezentei legi.

(2) Planurile prevăzute la alin. (1), luând în considerare nivelul geografic și acoperirea zonei de planificare, trebuie să conțină cel puțin următoarele:

 1. a) obiectivele și prioritățile autorităților administrației publice locale în vederea îndeplinirii obligațiilor din domeniul gestionării deșeurilor;
 2. b) tipul, cantitatea și sursa deșeurilor generate în teritoriu, deșeurile care ar putea fi expediate de pe sau pe teritoriul național, precum și o evaluare a evoluției viitoare a fluxurilor de deșeuri;
 3. c) schemele existente de colectare a deșeurilor și principalele instalații de eliminare și valorificare, inclusiv orice aranjamente speciale pentru uleiurile uzate, deșeurile periculoase sau fluxurile de deșeuri abordate de legislația specifică;
 4. d) o evaluare a necesarului de noi scheme de colectare, închiderea instalațiilor de deșeuri existente, infrastructura suplimentară pentru instalațiile de deșeuri potrivit prevederilor 24 și, dacă este cazul, investițiile legate de acestea;
 5. e) informații suficiente cu privire la criteriile de identificare a amplasamentului și la capacitatea viitoare de eliminare sau de operare a instalațiilor majore de valorificare, dacă este cazul;
 6. f) politici generale de gestionare a deșeurilor, inclusiv tehnologii și metode planificate de gestionare a deșeurilor sau politici privind deșeurile care ridică probleme specifice de gestionare;
 7. g) estimarea costurilor pentru investițiile privind operațiile de valorificare și eliminare;
 8. h) etapele care trebuie urmărite de autoritățile responsabile pentru îndeplinirea prevederilor prezentei legi;
 9. i) modul de implementare a planurilor de gestionare a deșeurilor;
 10. j) orice alte informații relevante necesare pentru asigurarea îndeplinirii obiectivelor prezentei legi.

(3) Luând în considerare nivelul geografic și acoperirea zonei de planificare, planurile prevăzute la alin. (1) pot conține:

 1. a) aspectele organizaționale legate de gestionarea deșeurilor, inclusiv o descriere a alocării responsabilităților între actorii publici și privați care se ocupă cu gestionarea deșeurilor;
 2. b) o analiză a utilității și a adecvării utilizării instrumentelor economice și de altă natură pentru rezolvarea diverselor probleme legate de deșeuri, luând în considerare necesitatea menținerii unei bune funcționări a pieței interne;
 3. c) utilizarea unor campanii de sensibilizare și de informare adresate publicului larg sau unor categorii speciale de consumatori;
 4. d) siturile contaminate istoric de eliminare a deșeurilor și măsuri pentru reabilitarea acestora.

(4) Planurile de gestionare a deșeurilor respectă cerințele privind gestionarea deșeurilor stabilite prin art. 23 din Hotărârea Guvernului nr. 621/2005, cu modificările și completările ulterioare, și prin art. 6 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare.

 • 27. Programe de prevenire a generării deșeurilor

Art. 42. –

(1) Autoritatea publică centrală pentru protecția mediului, potrivit prevederilor art. 1 și 4, adoptă, până la data de 12 decembrie 2013, programe de prevenire a generării deșeurilor la nivel național.

(2) Programele de prevenire a generării deșeurilor pot să facă parte din planurile de gestionare a deșeurilor prevăzute la art. 37, din alte programe de politici de mediu sau să fie elaborate ca programe distincte.

(3) În cazul în care programele prevăzute la alin. (1) sunt integrate în planurile de gestionare a deșeurilor sau în alte programe, măsurile de prevenire a generării deșeurilor trebuie identificate clar.

(4) Programele prevăzute la alin. (1) stabilesc obiective de prevenire a generării deșeurilor.

(5) Autoritatea publică centrală pentru protecția mediului descrie măsurile de prevenire existente și evaluează utilitatea exemplelor de măsuri prevăzute în anexa nr. 5 sau a altor măsuri corespunzătoare.

(6) Scopul obiectivelor și măsurilor prevăzute la alin. (4) și (5) este eliminarea legăturii dintre creșterea economică și impactul asupra mediului asociat cu generarea de deșeuri.

(7) Autoritatea publică centrală pentru protecția mediului stabilește valorile de referință calitative sau cantitative specifice, adecvate pentru măsurile de prevenire a generării deșeurilor, adoptate pentru a monitoriza și evalua progresul măsurilor, și poate stabili și alte obiective calitative ori cantitative și indicatori specifici pe lângă cele prevăzute de legislația comunitară, pe baza unor studii de evaluare.

Art. 43. –

(1) Persoana juridică ce exercită o activitate de natură comercială sau industrială, având în vedere rezultatele unui audit de deșeuri, este obligată să întocmească și să implementeze, începând cu anul 2012, un program de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate din activitatea proprie sau, după caz, de la orice produs fabricat, inclusiv măsuri care respectă un anumit design al produselor, și să adopte măsuri de reducere a periculozității deșeurilor.

(2) Programul prevăzut la alin. (1) se poate elabora și de către o terță persoană/asociație profesională.

 • 28. Evaluarea/Monitorizarea și revizuirea planurilor și a programelor

Art. 44. –

(1) Planul național de gestionare a deșeurilor și programul național de prevenire a generării deșeurilor se evaluează cel puțin o dată la 6 ani și se revizuiesc, după caz, de către autoritatea publică centrală pentru protecția mediului, în baza raportului de monitorizare întocmit de Agenția Națională pentru Protecția Mediului, având în vedere prevederile art. 16 și 17, acolo unde acestea sunt aplicabile.

(2) Planul național de gestionare a deșeurilor și programul național de prevenire a generării deșeurilor se monitorizează anual de către Agenția Națională pentru Protecția Mediului.

(3) Planurile județene de gestionare a deșeurilor, denumite în continuare PJGD, și Planul de gestionare a deșeurilor pentru municipiul București, denumit în continuare PMGD, respectiv programele județene și al municipiului București de prevenire a generării deșeurilor, ca parte integrantă din PJGD și PMGD, se monitorizează anual, se evaluează de către agenția județeană pentru protecția mediului, denumită în continuare APM, o dată la 2 ani și se revizuiesc, după caz, de către consiliul județean și Consiliul General al Municipiului București, în baza raportului de monitorizare/evaluare întocmit de APM.

Art. 45. –

PRGD se monitorizează anual, se evaluează o dată la 2 ani și se revizuiesc, după caz, de către ARPM împreună cu toate consiliile județene din regiunea respectivă.

 • 29. Participarea publicului

Art. 46. –

(1) Autoritățile publice teritoriale pentru protecția mediului care elaborează și promovează planurile de gestionare a deșeurilor și programele de prevenire a generării deșeurilor afișează pe site-ul propriu planurile și programele, astfel încât părțile interesate, autoritățile relevante, precum și publicul să aibă:

 1. a) posibilitatea de a participa la elaborarea lor;
 2. b) acces la acestea, odată elaborate.

(2) Participarea părților interesate, a autorităților relevante și a publicului la elaborarea planurilor și programelor promovate se realizează potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri și programe, cu modificările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 564/2006 privind cadrul de realizare a participării publicului la elaborarea anumitor planuri și programe în legătură cu mediul, Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare, după caz.

 • 30. Cooperarea

Art. 47. –

Autoritățile publice cooperează, dacă este cazul, cu alte state membre interesate și cu Comisia Europeană la elaborarea planurilor de gestionare a deșeurilor și a programelor de prevenire a generării deșeurilor prevăzute la art. 37 și 42.

 • 31. Raportări

Art. 48. –

(1) Autoritățile publice teritoriale pentru protecția mediului informează autoritatea publică centrală pentru protecția mediului cu privire la adoptarea sau revizuirea planurilor și programelor elaborate la nivel local/regional prevăzute la art. 38 și 39.

(2) Autoritatea publică centrală pentru protecția mediului informează Comisia Europeană cu privire la adoptarea sau modificarea planurilor și programelor prevăzute la art. 37 și 42.

(3) La fiecare 3 ani, autoritatea publică centrală pentru protecția mediului informează Comisia Europeană, prin prezentarea unor rapoarte sectoriale în format electronic, cu privire la implementarea prevederilor prezentei legi.

(4) Aceste rapoarte conțin informații cu privire la gestionarea uleiurilor uzate și la progresele înregistrate în punerea în aplicare a programelor de prevenire a generării deșeurilor și, după caz, informații despre măsurile aplicabile, așa cum este prevăzut la art. 12, privind responsabilitatea producătorului.

(5) Raportul prevăzut la alin. (3) se transmite Comisiei Europene de către autoritatea publică centrală pentru protecția mediului, în termen de 9 luni de la încheierea perioadei de 3 ani pentru care se întocmește.

 • 32. Păstrarea evidenței

Art. 49. –

(1) Producătorii de deșeuri nepericuloase, unitățile și întreprinderile prevăzute la art. 32, producătorii de deșeuri periculoase, operatorii economici care sunt autorizați pentru colectarea și transportul deșeurilor periculoase sau care acționează în calitate de comercianți de deșeuri ori brokeri sunt obligați să asigure evidența cronologică a gestiunii deșeurilor pentru fiecare tip de deșeu, precum și a cantității, naturii și originii deșeurilor și, după caz, a destinației, a frecvenței colectării, a mijlocului de transport și a metodei de tratare, respectiv operațiunii de valorificare sau eliminare a deșeurilor, potrivit prevederilor Deciziei Comisiei 2014/955/UE, și să o pună la dispoziția autorităților competente de control, la cererea acestora.

(2) Producătorii și deținătorii de deșeuri periculoase sunt obligați să dețină buletinele de analiză care caracterizează deșeurile periculoase și să le transmită, la cerere, autorităților competente pentru protecția mediului.

(3) Clasificarea și codificarea deșeurilor, inclusiv a deșeurilor periculoase, se fac potrivit art. 7 alin. (1).

(4) Raportarea datelor și informațiilor privind gestionarea deșeurilor se face către autoritatea teritorială pentru protecția mediului, până la 31 martie a anului următor celui de raportare, atât pe suport hârtie, cât și electronic.

(5) Agenția pentru protecția mediului păstrează pentru scopuri statistice, cel puțin 5 ani, evidențele prevăzute la alin. (1).

(6) Operatorii economici prevăzuți la alin. (1) sunt obligați să păstreze evidența gestiunii deșeurilor cel puțin 3 ani, cu excepția operatorilor economici care desfășoară activități de transport, care trebuie să păstreze evidența timp de cel puțin 12 luni.

(7) La cererea autorităților competente sau a unui deținător anterior sunt furnizate documentele justificative conform cărora operațiunile de gestionare au fost efectuate.

(8) Agenția Națională pentru Protecția Mediului centralizează la nivel național informațiile prevăzute la alin. (1), colectate de autoritățile județene pentru protecția mediului.

 • 33. Atribuții și răspunderi ale autorităților competente ale administrației publice centrale și locale

Art. 50. –

(1) Autoritatea competentă de decizie și control în domeniul gestionării deșeurilor este Ministerul Mediului.

(2) Alte autorități publice cu atribuții în domeniul gestionării deșeurilor sunt: Ministerul Sănătății, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, Ministerul Economiei, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Ministerul Apărării Naționale, instituțiile de ordine publică și siguranță națională și autoritățile administrației publice locale.

Art. 51. –

Ministerul Mediului are următoarele atribuții:

 1. a) elaborează Strategia națională de gestionare a deșeurilor și PNGD;
 2. b) inițiază și propune spre adoptare proiecte de acte normative care privesc gestionarea deșeurilor;
 3. c) avizează reglementările specifice în domeniul gestionării deșeurilor, elaborate de celelalte autorități publice;
 4. d) monitorizează impactul activităților de producere și gestionare a deșeurilor asupra factorilor de mediu;
 5. e) controlează și reglementează, prin unitățile subordonate, activitățile de gestionare a deșeurilor, în conformitate cu atribuțiile și competențele stabilite prin lege;
 6. f) autorizează, prin unitățile sale subordonate, operațiunile prevăzute în anexele 2 și 3;
 7. g) prezintă anual Guvernului rapoarte privind gestionarea deșeurilor;
 8. h) organizează împreună cu celelalte autorități publice centrale și locale și cu organizațiile neguvernamentale programe de instruire și educare a populației în domeniul gestionării deșeurilor;
 9. i) gestionează asistența financiară din fonduri externe nerambursabile acordate României pentru domeniul gestiunii deșeurilor, în limita domeniului său de activitate;
 10. j) îndeplinește funcția de autoritate de management în sectorul gestiunii deșeurilor pentru proiectele finanțate de asistența financiară din fonduri externe nerambursabile acordate Româ

Art. 52. –

Ministerul Sănătății are următoarele atribuții:

 1. a) evaluează, prin structurile competente, posibilul impact asupra sănătății populației determinat de funcționarea obiectivelor generatoare de deșeuri de orice fel și/sau a obiectivelor care procesează deșeuri;
 2. b) elaborează strategia și programul de gestionare a deșeurilor rezultate din activitatea medicală și orice alte activități care generează deșeurile prevăzute la clasa 18, subclasa 18 01 din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE, și asigură condițiile de ducere la îndeplinire a acestora;
 3. c) elaborează reglementări specifice pentru gestionarea deșeurilor provenite din activitățile medicale și orice alte activități care generează deșeurile prevăzute la clasa 18, subclasa 18 01 din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE, cu avizul autorității publice centrale pentru protecția mediului;
 4. d) monitorizează și controlează activitățile de gestionare a deșeurilor, în conformitate cu atribuțiile și competențele stabilite prin lege;
 5. e) coordonează implementarea prevederilor legale în domeniul gestionării deșeurilor rezultate din activitatea medicală și orice alte activități care generează deșeurile prevăzute la clasa 18, subclasa 18 01 din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE;
 6. f) aprobă fonduri autorităților de sănătate publică județene și a municipiului București pentru monitorizarea și controlul activităților legate de gestionarea deșeurilor rezultate din activitatea medicală la nivel local;
 7. g) gestionează baza de date a deșeurilor rezultate din activitatea medicală și orice alte activități care generează deșeurile prevăzute la clasa 18, subclasa 18 01 din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului;
 8. h) asigură, la nivelul fiecărei unități sanitare, prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate, fondurile necesare pentru gestionarea deș

Art. 53. –

Ministerul Economiei are următoarele atribuții:

 1. a) elaborează strategii, programe și politici sectoriale de dezvoltare a activităților industriale, cu includerea aspectelor legate de gestionarea deșeurilor industriale de reconstrucție ecologică, și urmărește implementarea acestora;
 2. b) inițiază reglementări specifice pentru gestionarea diferitelor tipuri de deșeuri industriale, precum și pentru operațiunile de reciclare și de valorificare a acestor deșeuri, cu avizul autorității publice centrale pentru protecția mediului;
 3. c) coordonează și supraveghează activitatea de reciclare a deșeurilor industriale.

Art. 54. –

Ministerul Transporturilor are următoarele atribuții:

 1. a) participă la elaborarea planurilor sectoriale de gestionare a deșeurilor provenite din activitățile de transport și auxiliare și urmărește realizarea acestora de către operatorii economici aflați în subordinea sau în coordonarea sa;
 2. b) participă la elaborarea reglementărilor specifice privind gestionarea deșeurilor provenite din activitățile de transport și auxiliare;
 3. c) participă la elaborarea de reglementări specifice pentru controlarea activității de transport al deș

Art. 55. –

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale are următoarele atribuții:

 1. a) elaborează strategii și programe sectoriale de gestionare a deșeurilor rezultate din agricultură și din industria alimentară și urmărește realizarea acestora de către societățile reglementate de Legea societăților 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și alți operatori economici din aceste sectoare economice;
 2. b) participă la elaborarea de reglementări specifice privind gestionarea deșeurilor provenite din agricultură și din industria alimentară;
 3. c) avizează propunerile de amplasamente pe terenurile cu destinație agricolă pentru instalații pentru gestionarea deșeurilor, depozite de deșeuri etc.;
 4. d) aprobă și controlează modul de utilizare a deșeurilor pentru fertilizarea sau ameliorarea solurilor în agricultură.

Art. 56. –

Ministerul Muncii și Justiției Sociale are următoarele atribuții:

 1. a) inițiază și promovează, împreună cu alte autorități competente, acte normative privind securitatea și protecția muncii în domeniul gestionării deșeurilor;
 2. b) controlează, prin intermediul instituțiilor abilitate din subordine, și reglementează activitățile de gestionare a deșeurilor, în conformitate cu atribuțiile și competențele stabilite prin lege.

Art. 57. –

(1) Gestionarea deșeurilor care sunt generate în urma operațiunilor care au loc în sectorul administrativ al Ministerului Apărării Naționale se supune prevederilor prezentei legi, în măsura în care aplicarea acesteia nu periclitează păstrarea secretului și/sau securitatea națională.

(2) Pentru alte cazuri decât cele prevăzute la alin. (1), Ministerul Apărării Naționale elaborează reglementări specifice pentru gestionarea deșeurilor, avizate de autoritatea publică centrală pentru protecția mediului.

(3) Prin ordin comun al ministrului apărării naționale și al ministrului mediului și schimbărilor climatice, controlul respectării de către unitățile din subordinea Ministerului Apărării Naționale a prevederilor prezentei legi și ale altor reglementări privind deșeurile se realizează de către Garda Națională de Mediu și personalul cu atribuții specifice din cadrul Ministerului Apărării Naționale.

Art. 58. –

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice are următoarele atribuții:

 1. a) participă la elaborarea planurilor de gestionare a deșeurilor în domeniul serviciilor publice de gospodărie comunală și asigură condițiile de ducere la îndeplinire a acestora;
 2. b) sprijină administrațiile publice locale în îndeplinirea atribuțiilor și răspunderilor ce le revin pentru aplicarea și respectarea prevederilor prezentei legi și a altor prevederi legale referitoare la deș

Art. 59. –

(1) Autoritățile administrației publice locale, inclusiv a municipiului București, au următoarele obligații:

 1. la nivel de comune, orașe și municipii, inclusiv la nivelul municipiului București:
 2. a) asigură implementarea la nivel local a obligațiilor privind gestionarea deșeurilor asumate prin Tratatul de aderare a României la Uniunea Europeană;
 3. b) urmăresc și asigură îndeplinirea prevederilor din PJGD;
 4. c) elaborează strategii și programe proprii pentru gestionarea deșeurilor;
 5. d) hotărăsc asocierea sau cooperarea cu alte autorități ale administrației publice locale, cu persoane juridice române sau străine, cu organizații neguvernamentale și cu alți parteneri sociali pentru realizarea unor lucrări de interes public privind gestiunea deșeurilor, în condițiile prevăzute de lege;
 6. e) asigură și răspund pentru colectarea separată, transportul, neutralizarea, valorificarea și eliminarea finală a deșeurilor, inclusiv a deșeurilor menajere periculoase, potrivit prevederilor legale în vigoare;
 7. f) asigură spațiile necesare pentru colectarea separată a deșeurilor, dotarea acestora cu containere specifice fiecărui tip de deșeu și dezvoltă în mod corespunzător centrele înființate potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului 5/2015 pentru a oferi populației posibilitatea de a se debarasa, fără plată, de deșeuri de hârtie și carton, sticlă, metal, materiale plastice, lemn, textile, ambalaje, deșeuri de echipamente electrice și electronice, deșeuri de baterii și acumulatori și deșeuri voluminoase, inclusiv saltele și mobilă;
 8. g) asigură informarea locuitorilor prin mijloace adecvate și prin postare pe site-ul propriu, asupra sistemului de gestionare a deșeurilor din cadrul localităților, inclusiv cu privire la centrele prevăzute la lit. f);
 9. h) acționează pentru refacerea și protecția mediului;
 10. i) asigură și răspund pentru monitorizarea activităților legate de gestionarea deșeurilor rezultate din activitatea medicală;
 11. la nivel județean și la nivelul municipiului București:
 12. a) elaborează, adoptă și revizuiesc PJGD/PMGD;
 13. b) coordonează activitatea consiliilor locale, în vederea realizării serviciilor publice de interes județean privind gestionarea deșeurilor;
 14. c) acordă consiliilor locale sprijin și asistență tehnică în implementarea PJGD;
 15. d) hotărăsc asocierea sau cooperarea cu alte autorități ale administrației publice locale, cu persoane juridice române sau străine, cu organizații neguvernamentale și cu alți parteneri sociali pentru realizarea unor lucrări de interes public privind gestiunea deșeurilor, în condițiile prevăzute de lege;
 16. e) analizează propunerile făcute de consiliile locale, în vederea elaborării de prognoze pentru refacerea și protecția mediului;
 17. f) urmăresc și asigură respectarea de către consiliile locale a prevederilor prezentei legi;
 18. g) asigură monitorizarea activităților legate de gestionarea deșeurilor rezultate din activitatea medicală.

(2) Autoritățile administrației publice locale a unităților administrativ-teritoriale și a municipiului București aprobă, prin hotărâri ale consiliului local/județean/general, măsurile necesare pentru interzicerea abandonării, aruncării sau gestionării necontrolate a deșeurilor.

(3) Pentru deșeurile generate în gospodăriile populației, autoritățile administrației publice locale a unităților administrativ- teritoriale și a municipiului București și, după caz, Asociația de dezvoltare intercomunitară încheie contracte, parteneriate sau alte forme de colaborare cu organizațiile care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului în vederea îndeplinirii obiectivelor stabilite prin actele normative care transpun directivele individuale.

(4) Unitățile administrativ-teritoriale sau subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor au dreptul de a solicita organizațiilor care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului acoperirea costurilor de gestionare pentru deșeurile municipale care fac obiectul răspunderii extinse a producătorului, stabilite în baza actului normativ care reglementează fluxul specific al respectivelor deșeuri, și au obligația de a stabili modalitatea prin care se plătesc serviciile aferente acelor deșeuri, prestate de operatorii de salubrizare.

(5) Pentru deșeurile care fac obiectul răspunderii extinse a producătorului care se regăsesc în deșeurile municipale, acoperirea costurilor din bugetul local se face de către organizațiile care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului și fără impunerea unor costuri suplimentare în sarcina utilizatorilor serviciului de salubrizare. 17/01/2019 – alineatul va fi modificat prin Ordonanţă de urgenţă 74/2018, după cum urmează:      compară / inserează

(5) Pentru deșeurile care fac obiectul răspunderii extinse a producătorului care se regăsesc în deșeurile municipale, acoperirea costurilor se face de către organizațiile care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului și fără impunerea unor costuri suplimentare în sarcina utilizatorilor serviciului de salubrizare.

(6) Asociațiile de dezvoltare intercomunitară sau unitățile administrativ-teritoriale sau subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor utilizează sumele încasate pentru acoperirea costurilor de gestionare pentru deșeurile municipale care fac obiectul răspunderii extinse a producătorului exclusiv pentru scopurile cărora le sunt destinate.

 • 34. Controlul

Art. 60. –

(1) Operatorii economici care efectuează operațiuni de tratare a deșeurilor, precum și cei care, cu titlu profesional, asigură colectarea sau transportul deșeurilor, comercianții, brokerii și producătorii de deșeuri periculoase fac obiectul unor controale periodice corespunzătoare efectuate de autoritățile competente.

(2) Controalele privind colectarea, reciclarea, valorificarea, tratarea, eliminarea și transportul deșeurilor se efectuează de către reprezentanți ai Gărzii Naționale de Mediu și au în vedere, în mod deosebit, originea, natura, cantitatea și destinația acestora.

(3) Autoritățile competente pot ține seama de înregistrările efectuate în baza Schemei comunitare de management de mediu și audit (EMAS), în special în ceea ce privește frecvența și intensitatea controalelor.

(4) În unitățile din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională controlul pentru aplicarea prevederilor prezentei legi se realizează de către structurile interne de specialitate din cadrul acestora.

 • 35. Sancțiuni

Art. 61. –

(1) Următoarele fapte constituie contravenție și se sancționează după cum urmează:

 1. a) cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei, pentru persoanele fizice, și de la 20.000 lei la 40.000 lei, pentru persoanele juridice, încălcarea dispozițiilor art. 8 (1), (2) și (4), art. 13, art. 14, art. 15 alin. (1) lit. a) și b), art. 17 alin. (3), art. 19 alin. (2) lit. a), c) și d), alin. (3) și (4), art. 22 alin. (1) și (2), art. 26 alin. (1), art. 27 alin. (1), art. 28 alin. (1), art. 32 alin. (1) și art. 36 alin. (2);
 2. b) cu amendă de la 15.000 lei la 30.000 lei, nerespectarea art. 22 (3), art. 40 alin. (3) și art. 49 alin. (1), (2), (4) și (5);
 3. c) cu amendă de la 5.000 lei la 15.000 lei, neîndeplinirea obligațiilor și responsabilităților ce le revin autorităților administrației publice locale, potrivit prevederilor art. 17 (1), art. 31 alin. (1) și (3) și art. 59.

(2) Constatarea contravențiilor și aplicarea amenzilor prevăzute la alin. (1) se realizează, după caz, de comisari și persoane împuternicite din cadrul Gărzii Naționale de Mediu, Gărzilor forestiere, structurilor din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, precum și din cadrul autorităților administrației publice locale și județene, conform atribuțiilor stabilite prin lege.

(21) Constatarea corectitudinii datelor transmise Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și agențiilor județene pentru protecția mediului potrivit dispozițiilor art. 49 alin. (1) se realizează de către comisari din cadrul Gărzii Naționale de Mediu.

(3) Constatarea contravențiilor și aplicarea amenzilor prevăzute la alin. (1) în obiectivele, incintele și zonele aparținând structurilor componente ale sistemului de apărare, ordine publică și securitate națională se realizează de către personalul specializat din cadrul Gărzii Naționale de Mediu împreună cu structurile specializate din cadrul Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului Român de Informații, Serviciului de Informații Externe, Serviciului de Protecție și Pază și Serviciului de Telecomunicații Speciale.

(4) Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia jumătate din minimul amenzii prevăzute la alin. (1), agentul constatator făcând mențiune despre această posibilitate în procesul-verbal de constatare și sancționare a contravenției.

(5) Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenției și de aplicare a sancțiunii se poate face plângere la instanța competentă, în termen de 15 zile de la data comunicării procesului-verbal de contravenție.

Art. 62. –

Prevederile referitoare la contravențiile prevăzute la art. 61 se completează cu dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 63. –

(1) Constituie infracțiuni și se pedepsesc cu închisoare de la 3 ani la 5 ani sau cu amendă următoarele fapte:

 1. a) importul de aparate, instalații, echipamente, utilaje, substanțe și produse folosite și uzate, din categoria deșeurilor interzise la import;
 2. b) neluarea sau nerespectarea măsurilor obligatorii în desfășurarea activităților de colectare, tratare, transport, valorificare și eliminare a deșeurilor periculoase;
 3. c) comercializarea, abandonarea și/sau neasigurarea încărcăturii deșeurilor pe durata și pe parcursul tranzitării teritoriului României;
 4. d) refuzul de returnare în țara de origine a deșeurilor introduse în țară în alte scopuri decât cel al eliminării și pentru care s-a dispus măsura returnării de către autoritatea competentă;
 5. e) introducerea în țară a deșeurilor în scopul eliminării și/sau neutilizarea acestora în scopul pentru care au fost introduse;
 6. f) acceptarea de către operatorii de depozite/incineratoare, în vederea eliminării, a deșeurilor introduse ilegal în țară și/sau a deșeurilor introduse în țară în alte scopuri decât cel al eliminării și care nu au putut fi utilizate în scopul pentru care au fost introduse.

(2) Tentativa se pedepsește.

 • 36. Dispoziții finale

Art. 64. –

Administrațiile zonelor libere sunt obligate să aplice prevederile prezentei legi în zonele pe care le administrează.

Art. 65. –

La propunerea autorității publice centrale pentru protecția mediului, Guvernul va aproba prin hotărâre modalitatea de gestionare a categoriilor de deșeuri prevăzute în prezenta lege.

Art. 66. –

Accesul publicului la fundamentarea deciziilor privind realizarea unor proiecte de investiții, precum și a planurilor naționale, județene și sectoriale privind gestionarea deșeurilor se face în condițiile legii.

Art. 67. –

(1) Anexele nr. 17 fac parte integrantă din prezenta lege.

(2) Anexele se actualizează prin hotărâre a Guvernului.

Art. 68. –

(1) La data intrării în vigoare a prezentei legi orice trimitere la art. 53 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deșeurilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 426/2001, cu modificările și completările ulterioare, se consideră a fi făcută la art. 63 din prezenta lege.

(2) La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deșeurilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 283 din 22 iunie 2000, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 426/2001, cu modificările și completările ulterioare, precum și Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 16/2001 privind gestionarea deșeurilor industriale reciclabile, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 104 din 7 februarie 2002, cu modificările ulterioare.

(3) Dispozițiile referitoare la contravenții intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

*

Prezenta lege transpune în legislația națională Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) seria L nr. 312 din 22 noiembrie 2008.

ANEXA Nr. 1

Semnificația unor termeni în sensul prezentei legi

 1. audit de deșeuri – o evaluare sistematică, documentată, periodică și obiectivă a performanței sistemului de management și a proceselor de gestiune a deșeurilor cu scopul de a facilita controlul managementului deșeurilor și al valorificării deșeurilor generate, precum și de a evalua respectarea politicii de mediu, inclusiv realizarea obiectivelor, performanța întreprinderii referitoare la prevenirea și reducerea producerii de deșeuri din propria activitate și performanța întreprinderii referitoare la reducerea nocivității deșeurilor;
 2. autorități competente – autoritățile publice pentru protecția mediului, respectiv autoritatea publică centrală pentru protecția mediului, Agenția Națională pentru Protecția Mediului, agențiile pentru protecția mediului, Administrația Rezervației Biosferei „Delta Dunării”, precum și alte autorități care potrivit competențelor legale asigură reglementarea și controlul activităților în domeniul gestionării deșeurilor;
 3. biodeșeuri – deșeuri biodegradabile provenite din grădini și parcuri, deșeurile alimentare sau cele provenite din bucătăriile gospodăriilor private, din birouri, cantine, restaurante, comerțul cu ridicata, de la firme de catering și magazinele de vânzare cu amănuntul, deșeuri similare provenite din unitățile de prelucrare a produselor alimentare;
 4. broker – orice întreprindere/operator economic care se ocupă de valorificarea sau eliminarea deșeurilor în numele altor persoane, inclusiv brokerii care nu intră fizic în posesia deșeurilor;
 5. cele mai bune tehnici disponibile – cele mai bune tehnici disponibile, definite la art. 3 lit. j) din Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale.
 6. colectare – strângerea deșeurilor, inclusiv sortarea și stocarea preliminară a deșeurilor în vederea transportării la o instalație de tratare;
 7. colectare separată – colectarea în cadrul căreia un flux de deșeuri este păstrat separat în funcție de tipul și natura deșeurilor, cu scopul de a facilita valorificarea sau tratarea specifică a acestora;
 8. 71. colector – orice întreprindere/operator economic care desfășoară o activitate autorizată de colectare și acționează în nume propriu pentru strângerea deșeurilor de la terți în vederea transportării la o instalație de tratare;
 9. comerciant – orice întreprindere/operator economic care acționează în nume propriu pentru cumpărarea și pentru vânzarea ulterioară a deșeurilor, inclusiv acei comercianți care nu intră fizic în posesia deșeurilor;
 10. deșeu – orice substanță sau obiect pe care deținătorul îl aruncă ori are intenția sau obligația să îl arunce;
 11. 91. deșeuri din construcții și desființări – deșeuri provenite din activități de construcție și desființare;
 12. 92. deșeuri municipale:
 13. a) deșeuri amestecate și deșeuri colectate separat de la gospodării, inclusiv hârtia și cartonul, sticla, metalele, materialele plastice, biodeșeurile, lemnul, textilele, ambalajele, deșeurile de echipamente electrice și electronice, deșeurile de baterii și acumulatori și deșeurile voluminoase, inclusiv saltelele și mobila;
 14. b) deșeuri amestecate și deșeuri colectate separat din alte surse în cazul în care deșeurile respective sunt similare ca natură și compoziție cu deșeurile menajere.

Deșeurile municipale nu includ deșeurile de producție, agricultură, silvicultură, pescuit, fose septice și rețeaua de canalizare și tratare, inclusiv nămolul de epurare, vehiculele scoase din uz și deșeurile provenite din activități de construcție și desființări.

 1. deținător de deșeuri – producătorul deșeurilor sau persoana fizică ori juridică ce se află în posesia acestora;
 2. deșeuri periculoase – orice deșeuri care prezintă una sau mai multe din proprietățile periculoase prevăzute în anexa nr. 4 la lege;
 3. eliminare – orice operațiune care nu este o operațiune de valorificare, chiar și în cazul în care una dintre consecințele secundare ale acesteia ar fi recuperarea de substanțe sau de energie.

Anexa nr. 2 la lege stabilește o listă a operațiunilor de eliminare, listă care nu este exhaustivă;

 1. evaluarea ciclului de viață – în legătură cu un produs, o evaluare a efectelor asupra mediului determinate de producția, distribuția, comercializarea și utilizarea produsului, inclusiv valorificarea și eliminarea acestuia, inclusiv utilizarea energiei și materiilor prime și producția de deșeuri din oricare dintre activitățile menționate;
 2. gestionarea deșeurilor – colectarea, transportul, valorificarea și eliminarea deșeurilor, inclusiv supervizarea acestor operațiuni și întreținerea ulterioară a amplasamentelor de eliminare, inclusiv acțiunile întreprinse de un comerciant sau un broker;
 3. pregătirea pentru reutilizare – operațiunile de verificare, curățare sau valorificare prin reparare, prin care produsele sau componentele produselor care au devenit deșeuri sunt pregătite pentru a fi reutilizate fără altă preprocesare;
 4. prevenire – măsurile luate înainte ca o substanță, un material sau un produs să devină deșeu, care reduc:
 5. a) cantitatea de deșeuri, inclusiv prin reutilizarea produselor sau prelungirea duratei de viață a acestora;
 6. b) impactul negativ al deșeurilor generate asupra mediului și sănătății populației; sau
 7. c) conținutul de substanțe nocive al materialelor și produselor;
 8. producător de deșeuri – producătorul inițial de deșeuri sau orice persoană care efectuează operațiuni de preprocesare, amestecare sau de alt tip, care duc la modificarea naturii sau a compoziției acestor deșeuri;
 9. 171. producător inițial de deșeuri – orice persoană ale cărei activități generează deșeuri;
 10. 172. rambleiere – operațiune de valorificare în cadrul căreia se folosesc deșeuri nepericuloase adecvate în scopuri de refacere în zonele în care s-au efectuat excavări sau în scopuri de amenajare a teritoriului. Deșeurile trebuie să înlocuiască materiale care nu sunt deșeuri, să fie adecvate pentru scopurile menționate mai sus și să se limiteze la cantitatea strict necesară pentru atingerea acestor scopuri;
 11. reciclare – orice operațiune de valorificare prin care deșeurile sunt reprocesate în produse, materiale sau substanțe pentru a-și îndeplini funcția lor inițială sau pentru alte scopuri. Aceasta include reprocesarea materialelor organice, dar nu include valorificarea energetică și reprocesarea în vederea folosirii materialelor drept combustibil sau pentru operațiunile de rambleiere;
 12. regenerarea uleiurilor uzate – orice proces de reciclare prin care uleiurile de bază pot fi produse prin rafinarea uleiurilor uzate, în special prin îndepărtarea contaminanților, a produselor de oxidare și a aditivilor conținuți de acestea;
 13. reutilizare – orice operațiune prin care produsele sau componentele care nu au devenit deșeuri sunt utilizate din nou în același scop pentru care au fost concepute;
 14. 201. schema de răspundere extinsă a producătorului – set de măsuri luate de stat pentru a se asigura că producătorii de produse poartă responsabilitatea financiară sau financiară și organizatorică pentru gestionarea stadiului de deșeu din ciclul de viață al unui produs.
 15. tratare – operațiunile de valorificare sau eliminare, inclusiv pregătirea prealabilă valorificării sau eliminării;
 16. trasabilitate – caracteristica unui sistem de a permite regăsirea istoricului, a utilizării sau a localizării unui deșeu prin identificări înregistrate;
 17. uleiuri uzate – toate uleiurile minerale sau lubrifianții sintetici ori uleiurile industriale care au devenit improprii folosinței pentru care au fost destinate inițial, cum ar fi uleiurile utilizate de la motoarele cu combustie și de la sistemele de transmisie, uleiurile lubrifiante, uleiurile pentru turbine și cele pentru sistemele hidraulice;
 18. valorificare – orice operațiune care are drept rezultat principal faptul că deșeurile servesc unui scop util prin înlocuirea altor materiale care ar fi fost utilizate într-un anumit scop sau faptul că deșeurile sunt pregătite pentru a putea servi scopului respectiv în întreprinderi ori în economie în general.

Anexa nr. 3 la lege stabilește o listă a operațiunilor de valorificare, listă care nu este exhaustivă.

 1. „plătești pentru cât arunci” – instrument economic care are drept scop creșterea ratei de reutilizare, reciclare și reducerea cantității de deșeuri la depozitare prin stimularea colectării separate a deșeurilor.

ANEXA Nr. 2

Operațiunile de eliminare

D 1 – depozitarea în sau pe sol, de exemplu, depozite de deșeuri și altele asemenea;

D 2 – tratarea solului, de exemplu, biodegradarea deșeurilor lichide sau a nămolurilor în sol și altele asemenea;

D 3 – injectarea în adâncime, de exemplu, injectarea deșeurilor care pot fi pompate în puțuri, saline sau depozite geologice naturale și altele asemenea;

D 4 – acumulare la suprafață, de exemplu, depunerea de deșeuri lichide sau a nămolurilor în bazine, iazuri sau lagune și altele asemenea;

D 5 – depozite special construite, de exemplu, depunerea în compartimente separate etanșe, care sunt acoperite și izolate unele față de celelalte și față de mediul înconjurător și altele asemenea;

D 6 – evacuarea într-o masă de apă, cu excepția mărilor/oceanelor;

D 7 – evacuarea în mări/oceane, inclusiv eliminarea în subsolul marin;

D 8 – tratarea biologică neprevăzută în altă parte în prezenta anexă, care generează compuși sau mixturi finale eliminate prin intermediul uneia dintre operațiunile numerotate de la D 1 la D 12;

D 9 – tratarea fizico-chimică neprevăzută în altă parte în prezenta anexă, care generează compuși sau mixturi finale eliminate prin intermediul uneia dintre operațiunile numerotate de la D 1 la D 12, de exemplu, evaporare, uscare, calcinare și altele asemenea;

D 10 – incinerarea pe sol;

D 11 – incinerarea pe mare. Această operațiune este interzisă de legislația Uniunii Europene și de convenții internaționale;

D 12 – stocarea permanentă, de exemplu, plasarea de recipiente într-o mină și altele asemenea;

D 13 – amestecarea anterioară oricărei operațiuni numerotate de la D 1 la D 12. În cazul în care nu există niciun alt cod D corespunzător, aceasta include operațiunile preliminare înainte de eliminare, inclusiv preprocesarea, cum ar fi, printre altele, sortarea, sfărâmarea, compactarea, granularea, uscarea, mărunțirea uscată, condiționarea sau separarea înainte de supunerea la oricare dintre operațiunile numerotate de la D 1 la D 12;

D 14 – reambalarea anterioară oricărei operațiuni numerotate de la D 1 la D 13;

D 15 – stocarea înaintea oricărei operațiuni numerotate de la D 1 la D 14, excluzând stocarea temporară, înaintea colectării, în zona de generare a deșeurilor. Stocare temporară înseamnă stocare preliminară potrivit prevederilor pct. 6 din anexa nr. 1 la lege.

ANEXA Nr. 3

Operațiuni de valorificare

R 1 – întrebuințarea în principal drept combustibil sau ca altă sursă de energie*);

*) Aceasta include instalații de incinerare destinate tratării deșeurilor municipale solide, numai în cazul în care randamentul lor energetic este egal sau mai mare decât:

– 0,60 pentru instalațiile care funcționează și sunt autorizate în conformitate cu legislația comunitară aplicabilă înainte de 1 ianuarie 2009;

– 0,65 pentru instalațiile autorizate după 31 decembrie 2008, folosindu-se următoarea formulă:

Eficiența energetică = [Ep – (Ef + Ei)]/0,97 x (Ew + Ef), unde:

– Ep reprezintă producția anuală de energie sub formă de căldură sau electricitate. Aceasta este calculată înmulțind energia produsă sub formă de electricitate cu 2,6 și energia produsă sub formă de căldură pentru utilizare comercială (GJ/an) cu 1,1;

– Ef reprezintă consumul anual de energie al sistemului, provenită din combustibili, care contribuie la producția de aburi (GJ/an);

– Ew reprezintă energia anuală conținută de deșeurile tratate, calculată pe baza valorii calorice nete inferioare a deșeurilor (GJ/an);

– Ei reprezintă energia anuală importată, exclusiv Ew și Ef (GJ/an);

– 0,97 este un coeficient care reprezintă pierderile de energie datorate reziduurilor generate în urma incinerării și radierii.

Această formulă se aplică în conformitate cu documentul de referință privind cele mai bune tehnici existente pentru incinerarea deșeurilor.

Formula eficienței energetice este înmulțită cu un factor de corecție climaterică (FCC), după cum se indică mai jos:

 1. FCC pentru instalațiile care funcționează și sunt autorizate în conformitate cu legislația Uniunii aplicabilă înainte de 1 septembrie 2015. FCC = 1 dacă HDD ≥ 3 350 FCC = 1,25 dacă HDD ≤ 2 150 FCC = – (0,25/1 200) × HDD + 1,698 dacă 2 150 < HDD < 3 350.
 2. FCC pentru instalațiile autorizate după 31 august 2015 și pentru instalațiile de la punctul 1 după 31 decembrie 2029: FCC = 1 dacă HDD ≥ 3 350 FCC = 1,12 dacă HDD ≤ 2 150 FCC = – (0,12/1 200) × HDD + 1,335 dacă 2 150 < HDD < 3 350 (Valoarea rezultată a FCC va fi rotunjită la trei zecimale.) Valoarea HDD (HeatingDegreeDays – grade zile pentru încălzire) ar trebui să fie considerată ca fiind egală cu media valorilor HDD pentru locul unde este situată instalația de incinerare, calculată pentru o perioadă de 20 de ani consecutivi anteriori anului pentru care se calculează FCC. Pentru calcularea valorii HDD ar trebui aplicată următoarea metodă stabilită de Eurostat: Valoarea HDD este egală cu (18°C – Tm) × d, dacă Tm este mai mic de sau egal cu 15°C (pragul de încălzire), și egală cu 0 dacă Tm este mai mare de 15°C; Tm reprezintă media temperaturii exterioare (Tmin + Tmax/2) dintr-o perioadă de d zile. Calculele trebuie efectuate zilnic (d = 1) și adunate pentru un an.

R 2 – valorificarea/regenerarea solvenților;

R3 – reciclarea/valorificarea substanțelor organice care nu sunt utilizate ca solvenți (inclusiv compostarea și alte procese de transformare biologică sau termochimică). Aceasta include și gazeificarea și piroliza care folosesc componentele ca produse chimice;

R 4 – reciclarea/valorificarea metalelor și compușilor metalici;

R 5 – reciclarea/valorificarea altor materiale anorganice. Aceasta include și tehnologiile de curățire a solului care au ca rezultat operațiuni de valorificare a solului și de reciclare a materialelor de construcție anorganice;

R 6 – regenerarea acizilor sau a bazelor;

R 7 – valorificarea componenților utilizați pentru reducerea poluării;

R 8 – valorificarea componentelor catalizatorilor;

R 9 – rerafinarea petrolului sau alte reutilizări ale petrolului;

R 10 – tratarea terenurilor având drept rezultat beneficii pentru agricultură sau pentru îmbunătățirea ecologică;

R 11 – utilizarea deșeurilor obținute din oricare dintre operațiunile numerotate de la R 1 la R 10;

R 12 – schimbul de deșeuri în vederea expunerii la oricare dintre operațiunile numerotate de la R 1 la R 11. În cazul în care nu există niciun alt cod R corespunzător, aceasta include operațiunile preliminare înainte de valorificare, inclusiv preprocesarea, cum ar fi, printre altele, demontarea, sortarea, sfărâmarea, compactarea, granularea, mărunțirea uscată, condiționarea, reambalarea, separarea și amestecarea înainte de supunerea la oricare dintre operațiunile numerotate de la R 1 la R 11;

R 13 – stocarea deșeurilor înaintea oricărei operațiuni numerotate de la R 1 la R 12 (excluzând stocarea temporară înaintea colectării, la situl unde a fost generat deșeul). Stocare temporară înseamnă stocare preliminară, potrivit prevederilor pct. 6 din anexa nr. 1 la lege.

ANEXA Nr. 4

Proprietăți ale deșeurilor care fac ca acestea să fie periculoase

H 1 – „Explozive”: substanțe și preparate care pot exploda sub efectul unei scântei sau care sunt mai sensibile la șocuri ori frecare decât dinitrobenzenul;

H 2 – „Oxidante”: substanțe și preparate care produc reacții puternic exoterme în contact cu alte substanțe, mai ales cu substanțe inflamabile;

H 3-A – „Foarte inflamabile”:

 1. a) substanțe și preparate lichide care au punctul de aprindere sub 21°C (inclusiv lichide extrem de inflamabile); sau
 2. b) substanțe și preparate care se pot încălzi până la aprindere în contact cu aerul la temperatura ambiantă, fără aport de energie; sau
 3. c) substanțe și preparate în stare solidă care se pot aprinde cu ușurință după un contact scurt cu o sursă de aprindere și care continuă să ardă ori să se consume și după îndepărtarea sursei de aprindere; sau
 4. d) substanțe și preparate gazoase care se inflamează în aer la presiune normală; sau
 5. e) substanțe și preparate care, în contact cu apa sau cu aerul umed, produc gaze foarte inflamabile în cantități periculoase;

H 3-B – „Inflamabile”: substanțe și preparate lichide care au punctul de aprindere egal sau mai mare de 21°C și mai mic sau egal cu 55°C;

H 4 – „Iritante”: substanțele și preparatele necorozive care, prin contact imediat, prelungit sau repetat cu pielea ori cu mucoasa, pot provoca inflamații;

H 5 – „Nocive”: substanțe și preparate care, în cazul în care sunt inhalate sau ingerate ori pătrund prin piele, pot constitui riscuri limitate pentru sănătate;

H 6 – „Toxice”: substanțe și preparate (inclusiv substanțe și preparate foarte toxice) care, în cazul în care sunt inhalate sau ingerate ori pătrund prin piele, pot produce vătămări serioase, acute sau cronice pentru sănătate și pot fi chiar letale;

H 7 – „Cancerigene”: substanțe și preparate care, în cazul în care sunt inhalate sau ingerate ori pătrund prin piele, pot induce cancer sau creșterea incidenței lui;

H 8 – „Corozive”: substanțe și preparate care pot distruge țesuturile vii la contactul cu acestea;

H 9 – „Infecțioase”: substanțe și preparate cu conținut de microorganisme viabile sau toxine ale acestora care sunt cunoscute ca producând boli la om ori la alte organisme vii;

H 10 – „Toxice pentru reproducere”: substanțe și preparate care, în cazul în care sunt inhalate sau ingerate ori pătrund prin piele, pot induce malformații congenitale neereditare sau creșterea incidenței acestora;

H 11 – „Mutagene”: substanțe și preparate care, în cazul în care sunt inhalate sau ingerate ori pătrund prin piele, pot produce defecte genetice ereditare sau creșterea incidenței acestora;

H 12 – deșeuri care emit gaze toxice sau foarte toxice în contact cu apa, aerul ori un acid;

H 13 – „Sensibilizante”: substanțe și preparate care, în cazul în care sunt inhalate sau pătrund prin piele, pot cauza o reacție de hipersensibilizare, astfel încât expunerea ulterioară la substanța sau preparatul respectiv poate produce efecte nefaste caracteristice;

H 14 – „Ecotoxice”: deșeuri care prezintă sau pot prezenta riscuri imediate ori întârziate pentru unul sau mai multe sectoare ale mediului înconjurător;

H 15 – deșeuri capabile prin orice mijloace, după eliminare, să producă altă substanță, de exemplu, levigat, care posedă oricare din caracteristicile prezentate mai sus.

 1. Atribuirea caracteristicilor de pericol „toxic” (și „foarte toxic”), „nociv”, „coroziv”, „iritant”, „cancerigen”, „toxic pentru reproducere”, „mutagen” și „ecotoxic” se bazează pe criteriile formulate în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.408/2008 privind clasificarea, ambalarea și etichetarea substanțelor periculoase.
 2. Atunci când este cazul, se aplică valorile-limită enumerate în anexele la Hotărârea Guvernului nr. 937/2010 privind clasificarea, ambalarea și etichetarea la introducerea pe piață a preparatelor periculoase.

Metodele care trebuie utilizate sunt descrise în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.408/2008.

ANEXA Nr. 5

Măsuri de prevenire a generării deșeurilor prevăzute la art. 42 din lege

 1. Măsuri care pot afecta condițiile de bază referitoare la generarea de deșeuri
 2. Folosirea măsurilor de planificare sau a altor instrumente economice care promovează utilizarea eficientă a resurselor
 3. Promovarea cercetării și a dezvoltării în vederea realizării de produse și tehnologii mai curate și mai economice și distribuirea și utilizarea rezultatelor cercetării și dezvoltării
 4. Dezvoltarea unor indicatori eficienți și semnificativi ai presiunilor de mediu asociate generării de deșeuri, cu scopul de a contribui la prevenirea generării de deșeuri la toate nivelurile, de la compararea produselor la nivel comunitar, prin acțiuni ale autorităților locale, până la nivel național
 5. Măsuri care pot afecta faza de proiectare, producție și distribuție
 6. Promovarea ecodesign-ului (integrarea sistematică a aspectelor de mediu în proiectarea produselor în scopul îmbunătățirii performanței de mediu a acestora pe toată durata ciclului lor de viață)
 7. Furnizarea de informații privind tehnicile de prevenire a generării deșeurilor pentru a facilita punerea în aplicare a celor mai bune tehnici disponibile în funcție de industrie
 8. Organizarea de cursuri de formare pentru autoritățile competente privind includerea cerințelor privind prevenirea generării de deșeuri în autorizațiile eliberate în temeiul prezentei legi și al Legii nr. 278/2013.
 9. Includerea de măsuri de prevenire a generării de deșeuri la instalațiile care nu intră sub incidența Legii nr. 278/2013. Unde este cazul, astfel de măsuri pot include evaluări sau planuri de prevenire a generării de deșeuri.
 10. Organizarea de campanii de sensibilizare sau acordarea de ajutor financiar, ajutor în luarea deciziilor ori alte tipuri de sprijin pentru întreprinderi. Aceste măsuri pot fi deosebit de eficiente în măsura în care sunt concepute și adaptate pentru întreprinderile mici și mijlocii și sunt aplicate în rețele de întreprinderi bine stabilite.
 11. 51. Măsurile de sprijin prevăzute la litera B punctul 5 vor fi implementate cu respectarea legislației naționale și a Uniunii Europene în domeniul ajutorului de stat.
 12. Utilizarea acordurilor voluntare, a grupurilor de consumatori/producători sau a negocierilor sectoriale pentru a încuraja întreprinderile ori operatorii din sectoarele de activitate interesate să își stabilească propriile planuri sau obiective privind prevenirea generării deșeurilor ori să corecteze produsele sau ambalajele care generează prea multe deșeuri
 13. Promovarea unor sisteme certificate de gestionare a mediului, inclusiv EMAS și ISO 14001
 14. Măsuri care pot afecta faza de consum și de utilizare
 15. Instrumente economice, cum ar fi stimulente pentru achiziții curate sau instituirea unei plăți obligatorii de către consumatori pentru un anumit articol ori un ambalaj care ar fi, în mod normal, furnizat gratuit
 16. Organizarea unor campanii de sensibilizare și de informare direcționate către publicul larg sau către o categorie specifică de consumatori
 17. Promovarea de ecoetichete recunoscute și de încredere
 18. Acorduri cu industria, cum ar fi, de exemplu, utilizarea unor grupuri de produse, ca acelea care sunt incluse în cadrul politicilor integrate ale produselor, sau acorduri cu vânzătorii cu amănuntul privind furnizarea de informații referitoare la prevenirea generării deșeurilor și la produsele cu impact redus asupra mediului
 19. În contextul contractelor de achiziții publice și private, includerea unor criterii de protecție a mediului și de prevenire a generării deșeurilor în cererile de ofertă și în contracte, conform Manualului privind contractele de achiziții publice de mediu, publicat de Comisie la 29 octombrie 2004
 20. Încurajarea reutilizării și/sau a reparării produselor defecte sau a componentelor acestora, în special prin recurgerea la măsuri educative, economice, logistice sau a altor măsuri, cum ar fi sprijinirea ori înființarea unor centre și rețele acreditate de reparare și de reutilizare, în special în regiunile cu o densitate ridicată a populației

ANEXA Nr. 6

Obligații anuale privind nivelul de pregătire pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială, inclusiv operațiuni de umplere, rambleiere care utilizează deșeuri pentru a înlocui alte materiale, ale persoanele juridice pe numele cărora sunt emise autorizațiile de construcție/desființare

 1. a) minimum 30% din cantitatea de deșeuri provenite din activitățile de construcții în anul 2017;
 2. b) minimum 45% din cantitatea de deșeuri provenite din activitățile de construcții în anul 2018;
 3. c) minimum 55% din cantitatea de deșeuri provenite din activitățile de construcții în anul 2019;
 4. d) minimum 70% din cantitatea de deșeuri provenite din activitățile de construcții în anul 2020.

NOTĂ:

Obligațiile anuale se calculează pe baza cantităților de deșeuri generate în anul respectiv.

ANEXA Nr. 7

Indicatorii minimi de performanță care trebuie incluși în contractele de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare

Activitatea serviciului de salubrizare Descrierea indicatorului Valoarea minimă a indicatorului
Colectarea separată a deșeurilor municipale prevăzute la art. 17 alin. (1) lit. a). Cantitatea de deșeuri de hârtie, metal, plastic și sticlă din deșeurile municipale, colectate separat, ca procentaj din cantitatea totală generată de deșeuri de hârtie, metal, plastic și sticlă din deșeurile municipale.

Cantitatea de deșeuri de hârtie, metal, plastic și sticlă din deșeurile municipale colectate separat reprezintă cantitatea acceptată într-un an calendaristic de către stația/stațiile de sortare.

Cantitatea totală generată de deșeuri de hârtie, metal, plastic și sticlă din deșeurile municipale se calculează pe baza determinărilor de compoziție realizate de către operatorul de salubrizare. În lipsa determinărilor de compoziție a deșeurilor municipale, cantitatea de deșeuri de hârtie, metal, plastic și sticlă din deșeurile municipale se consideră a fi 33%.

40% pentru anul 2019

50% pentru anul 2020 și 60% pentru anul 2021

70% începând cu anul 2022

Operarea stațiilor de sortare. Cantitatea totală de deșeuri trimise la reciclare ca procentaj din cantitatea totală de deșeuri acceptate la stațiile de sortare (%). 75%*
Operarea instalației de tratare mecano- biologică. Cantitatea totală de deșeuri de hârtie, metal, plastic și sticlă trimise anual la reciclare ca procentaj din cantitatea totală de deșeuri acceptată la instalația de tratare mecano- biologică (%). 3%*
Colectarea și transportul deșeurilor provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora. Cantitatea totală de deșeuri provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora, predată pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială, inclusiv operațiuni de umplere, rambleiere, direct sau prin intermediul unei stații de transfer ca procentaj din cantitatea de deșeuri provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora colectate (%). Valorile sunt prevăzute în anexa nr. 6.

* Indicatorii de performanță sunt obligatorii atât în cazul stațiilor de sortare, respectiv a instalațiilor de tratare mecano-biologică din cadrul sistemului de management integrat al deșeurilor, cât și a celor aparținând terților care tratează deșeurile municipale.

 

Ordinul nr. 1362/2018 privind aprobarea Procedurii de autorizare, avizare anuală și de retragere a dreptului de operare a organizațiilor care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului În vigoare de la 15 ianuarie 2019

Ordinul nr. 1362/2018 privind aprobarea Procedurii de autorizare, avizare anuală și de retragere a dreptului de operare a organizațiilor care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului

În vigoare de la 15 ianuarie 2019

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 39 din 15 ianuarie 2019. Formă aplicabilă la 16 ianuarie 2019.

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 93.441/DGDSCSP din 6 septembrie 2018 al Direcției generale deșeuri, situri contaminate și substanțe periculoase,

în temeiul prevederilor:

– art. 16 alin. (6) din Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare;

– art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 19/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și pentru modificarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul mediului, emite următorul ordin:

 

Art. 1. – Se aprobă Procedura de autorizare, avizare anuală și de retragere a dreptului de operare a organizațiilor care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Decizia privind autorizarea, avizarea anuală și retragerea dreptului de operare pentru organizațiile prevăzute la art. 16 alin. (5) lit. b) din Legea nr. 249/2015, cu modificările și completările ulterioare, se ia de către Comisia de supraveghere a răspunderii extinse a producătorilor, denumită în continuare Comisia, înființată în temeiul prevederilor art. 12 alin. (9) din Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. – Emiterea licenței de operare și retragerea licenței de operare a organizațiilor prevăzute la art. 16 alin. (5) lit. b) din Legea nr. 249/2015, cu modificările și completările ulterioare, se fac de către reprezentantul legal al Ministerului Mediului, în baza deciziei Comisiei.

Art. 4. –

(1) Operatorii economici care dețin licență de operare la data intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 74/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu au dreptul să îndeplinească responsabilitățile operatorilor economici prevăzuți la art. 16 alin. (1) din Legea nr. 249/2015, cu modificările și completările ulterioare, cu privire la îndeplinirea obiectivelor prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, conform prevederilor de la art. VII alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 74/2018.

(2) Operatorii economici care dețin licență de operare la data intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 74/2018 și doresc continuarea activității au obligația să transmită Comisiei dosarul prevăzut la cap. III pct. 4 din procedura prevăzută în anexa la prezentul ordin în termen de maximum 90 de zile de la publicarea prezentului ordin.

Art. 5. – Administrația Fondului pentru Mediu verifică anual îndeplinirea de către deținătorii licențelor de operare a obiectivelor de valorificare și, respectiv, reciclare a deșeurilor de ambalaje, în anul precedent, iar documentul care cuprinde constatările controalelor desfășurate cu privire la îndeplinirea obiectivelor se transmite Comisiei până la data de 15 septembrie a fiecărui an.

Art. 6. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Viceprim-ministru, ministrul mediului,
Laurențiu Adrian Neculaescu,
secretar de stat

București, 28 decembrie 2018.

Nr. 1.362.

 

ANEXĂ

PROCEDURĂ
de autorizare, avizare anuală
și de retragere a dreptului de operare a organizațiilor care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului

CAPITOLUL I Prevederi generale

 1. Obiectul prezentei proceduri îl constituie stabilirea condițiilor și a modalității de autorizare, avizare anuală, emitere a licenței de operare și de retragere a dreptului de operare a organizațiilor prevăzute la art. 16 alin. (5) lit. b) din Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare.
 2. Prezenta procedură asigură o abordare integrată, eficientă și transparentă a gestionării deșeurilor de ambalaje în conformitate cu normele europene stabilite prin Pachetul economiei circulare astfel încât să fie acoperit întreg teritoriul național.

CAPITOLUL II Condiții de autorizare

 1. Pentru a fi autorizată, o organizație care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului trebuie:
 2. a) să îndeplinească condițiile prevăzute la art. 16 (8) din Legea nr. 249/2015, cu modificările și completările ulterioare;
 3. b) să declare aria geografică în care urmează să își desfășoare activitatea referitoare la gestionarea deșeurilor de ambalaje, care nu trebuie să fie mai mică decât suprafața unui județ, în cadrul căreia să acopere atât mediul urban, cât și mediul rural, fără a se limita la localitățile acoperite de serviciul de salubrizare;
 4. c) să nu înregistreze obligații restante la bugetul Fondului pentru mediu, așa cum sunt ele definite în Codul de procedură fiscală.

CAPITOLUL III Depunerea solicitării de autorizare

 1. Dosarul de autorizare a organizației care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului trebuie să cuprindă următoarele documente:
 2. a) cerere-tip, conform anexei 1 la prezenta procedură;
 3. b) actul constitutiv al persoanei juridice, în copie conformă cu originalul;
 4. c) certificatul de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului, în copie conformă cu originalul;
 5. d) certificatul constatator detaliat, eliberat de către Oficiul Național al Registrului Comerțului, în original, valabil la data depunerii;
 6. e) certificatul de atestare privind obligațiile la Fondul pentru mediu, valabil la data depunerii, din care să rezulte faptul că nu datorează sume la Fondul pentru mediu;
 7. f) documentul/documentele din care să rezulte că nu înregistrează obligații restante la bugetul Fondului pentru mediu, așa cum sunt ele definite în Codul de procedură fiscală;
 8. g) documentul emis de către Administrația Fondului pentru Mediu din care să rezulte cantitatea de ambalaje declarată ca fiind introdusă lunar pe piață cu titlu profesional, respectiv în cadrul activității desfășurate în mod obișnuit, în mod normal și repetat, de către acționari, în anul precedent celui în care se solicită autorizarea;
 9. h) declarația din care să rezulte aria geografică în care urmează să își desfășoare activitatea și acoperirea întregului mediu urban și rural;
 10. i) opisul documentelor care sunt depuse la dosarul de autorizare potrivit prevederilor lit. a)-h).
 11. Documentele din dosarul de autorizare vor avea ordinea prezentată la pct. 4, iar fiecare pagină din dosarul de autorizare va fi numerotată.

CAPITOLUL IV Etapa de evaluare a solicitării de autorizare, respingerea solicitării sau emiterea licenței de operare

 1. Dosarul de autorizare se depune în format material, semnat și ștampilat, precum și în format electronic la Secretariatul Comisiei din cadrul autorității publice centrale pentru protecția mediului.
 2. În cazul în care Secretariatul Comisiei constată lipsa unui document prevăzut la pct. 4, solicită în termen de 5 zile lucrătoare completarea documentației.
 3. Evaluarea solicitării de autorizare în cazul în care documentația este completă se face în cadrul următoarei ședințe a Comisiei, dacă dosarul este depus cu cel puțin 7 zile lucrătoare înainte de data la care este stabilită ședința, dar nu mai târziu de 30 de zile lucrătoare de la data depunerii acestuia.
 4. Nedepunerea completărilor solicitate potrivit pct. 7 în termen de 30 de zile de la data solicitării conduce la respingerea solicitării de autorizare.
 5. Neîndeplinirea condițiilor de autorizare prevăzute la cap. II conduce la respingerea solicitării.
 6. Decizia de acordare a licenței de operare sau respingerea motivată a solicitării se comunică în scris solicitantului, prin intermediul Secretariatului, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la evaluarea solicitării conform pct. 8.
 7. În cazul respingerii, solicitantul poate depune un alt dosar de autorizare, care va fi evaluat ca o nouă solicitare de autorizare.
 8. Autorizarea organizațiilor care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului intră sub incidența prevederilor art. 12 alin. (11) din Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, iar absența unei solicitări din partea Comisiei nu se interpretează ca acceptare pentru emiterea licenței de operare.
 9. În cazul în care Comisia decide acordarea licenței de operare, solicitantul trebuie să constituie garanția prevăzută la art. 16 alin. (8) lit. e) din Legea nr. 249/2015, cu modificările și completările ulterioare, și să achite tariful de emitere a licenței de operare, în condițiile Ordinului ministrului mediului și dezvoltării durabile nr. 1.108/2007 privind aprobarea Nomenclatorului lucrărilor și serviciilor care se prestează de către autoritățile publice pentru protecția mediului în regim de tarifare și cuantumul tarifelor aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare.
 10. Licența de operare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta procedură, se emite în maximum 10 zile lucrătoare de la depunerea dovezii privind constituirea garanției prevăzute la art. 16 alin. (8) lit. e) din Legea nr. 249/2015, cu modificările și completările ulterioare, precum și a dovezii achitării tarifului de emitere a licenței de operare, în condițiile Ordinului ministrului mediului și dezvoltării durabile nr. 1.108/2007, cu modificările și completările ulterioare, la Secretariatul Comisiei din cadrul autorității publice centrale pentru protecția mediului.
 11. Licența de operare nu este transmisibilă.

CAPITOLUL V Activitățile și categoriile de costuri ale organizației care implementează răspunderea extinsă a producătorului

 1. Organizația care a obținut licența de operare are următoarele obligații:
 2. a) să atingă cel puțin obiectivele prevăzute în anexa 5 la Legea nr. 249/2015, cu modificările și completările ulterioare, fără a valorifica o cantitate de deșeuri de ambalaje primare, respectiv de ambalaje secundare și pentru transport, totală sau pe tip de material, mai mare decât cea pentru care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului;
 3. b) să respecte condițiile prevăzute la art. 16 (9) din Legea nr. 249/2015, cu modificările și completările ulterioare;
 4. c) să implementeze obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului pentru oricare dintre operatorii economici prevăzuți la art. 16 (1) din Legea nr. 249/2015, cu modificările și completările ulterioare, care acceptă condițiile contractuale, pentru toate cantitățile de ambalaje și materiale de ambalaje pe care aceștia le introduc pe piață, în limita cantităților de deșeuri de ambalaje generate în zona geografică în care își desfășoară activitatea, distinct pentru ambalaje primare, respectiv pentru ambalaje secundare și pentru transport;
 5. d) să desfășoare anual împreună cu autoritatea publică centrală pentru protecția mediului, la solicitarea acesteia, campaniile de informare și educare prevăzute la 21 din Legea nr. 249/2015, cu modificările și completările ulterioare;
 6. e) să desfășoare anual, împreună cu asociațiile de dezvoltare intercomunitară/unitățile administrativ-teritoriale/subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor, după caz, din zona în care își desfășoară activitatea, care solicită acest lucru, campaniile prevăzute la 21 din Legea nr. 249/2015, cu modificările și completările ulterioare;
 7. f) să țină o evidență distinctă pentru gestionarea deșeurilor de ambalaje municipale și pentru gestionarea deșeurilor de ambalaje din comerț și industrie;
 8. g) să instituie un mecanism de audit conform prevederilor art. 12 alin. (7) e) din Legea nr. 211/2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 9. h) să acționeze fără discriminare și să asigure desfășurarea activității de gestionare a deșeurilor de ambalaje în mod transparent față de operatorii economici pentru care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului;
 10. i) să afișeze pe pagina de început a site-ului propriu, cu cel puțin 15 zile înainte de aplicare, direct sau prin intermediul unui link, contribuțiile în lei/tonă percepute operatorilor economici pentru care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului pentru ambalaje din comerț și industrie și, respectiv, pentru ambalaje din deșeurile municipale, precum și istoricul acestora;
 11. j) să afișeze pe pagina de început a site-ului propriu, direct sau prin intermediul unui link, lista cu operatorii economici pentru care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului;
 12. k) să perceapă aceleași contribuții în relația cu toți operatorii economici pentru care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului;
 13. l) să gestioneze cantități de deșeuri de ambalaje și materiale de ambalaj până la concurența cu cantitățile de ambalaje contractate cu operatorii economici responsabili pentru care implementează răspunderea extinsă a producătorului;
 14. m) să declare acționarilor și operatorilor economici pentru care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului valoarea sumelor care nu au ca obiect finanțarea costurilor de gestionare a deșeurilor de ambalaje plătite către terți, distinct pentru fiecare în parte;
 15. n) să declare Comisiei orice extindere a ariei geografice în care își desfășoară activitatea, în cel mult 10 zile de la data extinderii;
 16. o) să transmită, la solicitarea Comisiei, orice informații referitoare la activitatea pentru care a obținut licența de operare, în condițiile legii;
 17. p) să pună la dispoziția organelor de control abilitate potrivit legii toate documentele pentru verificarea modului de desfășurare a activității și de îndeplinire a obiectivelor de reciclare și valorificare, precum și de cheltuire a sumelor încasate de la operatorii economici responsabili;
 18. q) să desfășoare numai următoarele activități:

(i) încheie contracte sau alte forme de colaborare cu autoritățile publice locale sau, după caz, cu asociațiile de dezvoltare intercomunitară mandatate pentru acoperirea costurilor nete pentru deșeurile de ambalaje gestionate prin serviciul de salubrizare, în limita cantităților de ambalaje primare preluate prin contract de la operatorii economici responsabili;

(ii) încheie contracte sau alte forme de colaborare cu asociațiile de dezvoltare intercomunitară sau, după caz, cu autoritățile publice locale pentru promovarea de campanii de informare și educare a publicului;

(iii) încheie contracte cu operatori economici autorizați pentru preluarea de la operatorii economici generatori a deșeurilor de ambalaje din comerț și industrie, prin care să asigure posibilitatea îndeplinirii responsabilităților care le revin acestora potrivit art. 20 alin. (4) lit. b) din Legea nr. 249/2015, cu modificările și completările ulterioare, în limita cantităților și tipurilor de materiale de ambalaje secundare și pentru transport preluate de la operatorii economici responsabili;

(iv) încheie contracte cu operatori economici reciclatori/valorificatori pentru confirmarea cantităților de deșeuri de ambalaje care fac obiectul contractelor prevăzute la pct. (iii) și, după caz, la pct. (i), destinate a fi reciclate sau, în cazul în care aceasta nu este posibilă, valorificate;

(v) desfășoară activitățile legate de raportarea informațiilor referitoare la gestionarea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje pentru care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului;

(vi) desfășoară activități de comerț doar cu deșeurile de ambalaje din deșeurile municipale pentru care a acoperit costurile de gestionare potrivit Legii nr. 249/2015, cu modificările și completările ulterioare;

(vii) efectuează campanii de informare și educare a publicului și a operatorilor economici privind activitatea de gestionare a deșeurilor de ambalaje în parteneriat/la solicitarea autorității publice centrale pentru protecția mediului.

 1. Organizația are obligația să informeze acționarii și operatorii economici pentru care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului cu privire la destinația eventualului profit obținut din activitățile prevăzute la pct. 17 lit. q).
 2. Organizația care a obținut licența de operare poate să efectueze studii împreună cu asociațiile de dezvoltare intercomunitară și/sau cu autoritatea publică centrală pentru protecția mediului care să conducă la îmbunătățirea gestionării ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje ca activitate suplimentară față de activitățile prevăzute la pct. 17 lit. q).
 3. Organizația care a obținut licența de operare are dreptul să desfășoare activitățile prevăzute la pct. 17 lit. q) numai în aria geografică declarată în care își desfășoară activitatea.
 4. Organizația care a obținut licența de operare are dreptul să includă în contribuțiile financiare percepute operatorilor economici pentru care îndeplinește obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului numai următoarele categorii de costuri:
 5. a) costurile nete prevăzute în anexa 6 la Legea nr. 249/2015, cu modificările și completările ulterioare, pentru deșeurile de ambalaje gestionate prin serviciile de salubrizare;
 6. b) costurile de raportare ale operatorilor economici autorizați colectori și reciclatori pentru cantitățile de deșeuri de ambalaje din comerț și industrie achiziționate de la operatorii economici generatori în nume propriu și valorificate;
 7. c) costurile operatorilor economici autorizați colectori și reciclatori pentru gestionarea deșeurilor de ambalaje din comerț și industrie preluate cu titlu gratuit în numele deținătorului licenței de operare;
 8. d) costurile aferente contractelor prevăzute la pct. 17 lit. q) (iv) pentru confirmarea cantităților de deșeuri de ambalaje destinate a fi reciclate, respectiv valorificate;
 9. e) costurile pentru derularea, împreună cu autoritățile publice locale sau, după caz, cu asociațiile de dezvoltare intercomunitară, de campanii de informare și educare a publicului, în limita a 40 lei/tonă pentru ambalaje folosite colectate potrivit art. 20 (8) și (9) din Legea nr. 249/2015, cu modificările și completările ulterioare, și alocate organizației de către acestea;
 10. f) costurile pentru derularea, împreună cu autoritatea publică centrală pentru protecția mediului, de campanii de informare și educare a publicului și a operatorilor economici, în limita a 3 lei/tona de ambalaje pentru care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului;
 11. g) cheltuielile de funcționare ale organizației care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului;
 12. h) costurile pentru acoperirea tarifului de avizare anuală;
 13. i) costurile pentru raportarea datelor prevăzute la art. 17 (1) și (2) din Legea nr. 249/2015, cu modificările și completările ulterioare.
 14. Contribuțiile financiare percepute operatorilor economici pentru care organizația licențiată îndeplinește obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului se diminuează cu eventualele venituri realizate de deținătorul licenței de operare din vânzarea deșeurilor de ambalaje preluate la solicitarea asociațiilor de dezvoltare intercomunitară/unităților administrativ- teritoriale sau subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor și a deșeurilor de ambalaje din comerț și industrie preluate în condițiile prevăzute la pct. 21 lit. d).

CAPITOLUL VI Avizarea anuală

 1. Avizarea anuală certifică conformarea cu prevederile legale în anul precedent și dă dreptul organizației de a funcționa în următoarele 12 luni de la data luării deciziei de avizare anuală.
 2. Avizarea anuală se face de către Comisie cu respectarea prevederilor Legii nr. 211/2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în baza următoarelor documente depuse de către organizația licențiată până la data de 1 iunie a fiecărui an:
 3. a) raportul anual privind activitatea desfășurată pentru anul anterior celui în care se depune, semnat de reprezentantul legal și ștampilat;
 4. b) raportul/rapoartele de audit realizat/realizate conform prevederilor art. 12 alin. (7) e) din Legea nr. 211/2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru anul anterior celui în care se depune/se depun;
 5. c) documentul din care să rezulte cantitatea de ambalaje și de deșeuri de ambalaje declarate pentru anul precedent, emis de către Administrația Fondului pentru Mediu;
 6. d) dovada achitării tarifului de avizare, în condițiile Ordinului ministrului mediului și dezvoltării durabile 1.108/2007, cu modificările și completările ulterioare;
 7. e) situația financiară anuală, copie conformă cu originalul, depusă la unitatea teritorială a Ministerului Finanțelor Publice.
 8. În procesul de avizare anuală se include și analiza eventualelor documente, sesizări, reclamații în legătură cu activitatea organizației licențiate.
 9. Raportul anual al organizației licențiate privind activitatea desfășurată trebuie să cuprindă cel puțin următoarele informații:
 10. a) aria geografică în care a desfășurat activitatea referitoare la gestionarea deșeurilor de ambalaje;
 11. b) lista operatorilor economici responsabili cu care a încheiat contracte;
 12. c) valoarea totală a contribuțiilor încasate, distinct pentru ambalaje primare, respectiv pentru ambalajele secundare și pentru transport;
 13. d) cantitatea de ambalaje primare, pe tip de material, și cantitatea de ambalaje secundare și pentru transport, pe tip de material, pentru care a preluat obligațiile;
 14. e) lista autorităților administrației publice locale sau, după caz, a asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu care a colaborat;
 15. f) valoarea totală a sumelor plătite pentru colectarea prin serviciile de salubrizare a deșeurilor de ambalaje primare;
 16. g) cantitatea totală de deșeuri de ambalaje raportate de autoritățile publice locale sau, după caz, de asociațiile de dezvoltare intercomunitară mandatate, ca fiind preluate prin achiziție de la populație, pe tip de material, de către operatori economici autorizați din punctul de vedere al protecției mediului;
 17. h) cantitatea de ambalaje primare, pe tip de material, colectate prin serviciile de salubrizare;
 18. i) lista operatorilor economici autorizați din punctul de vedere al protecției mediului cu care a desfășurat activitățile de colectare pentru ambalaje secundare și pentru transport;
 19. j) valoarea totală și pe tip de material a sumelor plătite pentru colectarea deșeurilor de ambalaje secundare și pentru transport;
 20. k) cantitatea totală de ambalaje secundare și pentru transport, pe tip de material, colectate;
 21. l) lista operatorilor economici autorizați din punctul de vedere al protecției mediului cu care a desfășurat activitățile de valorificare, inclusiv reciclare;
 22. m) valoarea totală a sumelor plătite pentru valorificarea deșeurilor și, distinct, pentru asigurarea reciclării;
 23. n) cantitatea totală și pe tip de material de deșeuri valorificată și, distinct, cantitatea valorificată prin reciclare;
 24. o) prezentarea activității derulate;
 25. p) după caz, modalitatea de desfășurare a activității de informare și educare a publicului și a operatorilor economici;
 26. q) ponderea anuală a cheltuielilor de funcț
 27. În cazul în care Comisia consideră necesar, poate invita pentru consultare solicitantul, reprezentanți ai autorităților publice cu atribuții în domeniu sau oricare altă persoană fizică ori juridică cu atribuții în domeniu, în condițiile legii.
 28. În cazul în care, potrivit analizării documentelor prevăzute la pct. 24 și 25, constată conformarea cu prevederile prezentei proceduri, Comisia decide avizarea anuală nu mai târziu de 30 de zile lucrătoare de la data depunerii tuturor documentelor și comunică organizației acordarea acesteia prin Secretariatul Comisiei.

CAPITOLUL VII Retragerea dreptului de operare

 1. Dreptul de operare a organizației licențiate se retrage în următoarele cazuri:
 2. a) în cazul nerespectării oricărei obligații prevăzute la art. 26 (3) din Legea nr. 249/2015, cu modificările și completările ulterioare;
 3. b) în cazul nedepunerii documentelor de la 24 la termenul prevăzut sau la termenul la care Comisia a solicitat completarea cu documentele lipsă;
 4. c) în cazul în care în documentul prevăzut la 5 din ordin se constată faptul că organizația licențiată nu a îndeplinit obiectivele;
 5. d) neobținerea avizării anuale;
 6. e) nerespectarea obligației prevăzute la art. VII (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 74/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu.
 7. Retragerea dreptului de operare a organizației se face prin retragerea licenței de operare și devine efectivă la data comunicării.
 8. Licența de operare se retrage de către reprezentantul legal al Ministerului Mediului, în baza deciziei Comisiei.
 9. Organizația căreia i s-a retras dreptul de operare este obligată să predea Comisiei licența de operare, în cel mult 10 zile calendaristice de la data comunicării retragerii licenței de operare, să informeze în scris despre acest lucru toți operatorii economici prevăzuți la art. 16 alin. (1) din Legea nr. 249/2015, cu modificările și completările ulterioare, pentru care implementează răspunderea extinsă a producătorului și să le transmită situația îndeplinirii obiectivelor până la acea dată.

CAPITOLUL VIII Dispoziții finale

 1. Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta procedură.

ANEXA Nr. 1 la procedură

Antet solicitant

Nr. . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . .

CERERE

Subscrisa,………., cu sediul social în………., str……….. nr……….., bl……….., ap……….., județul/sectorul………., înregistrată la………. cu nr……….., cod unic de înregistrare nr………../………., cont bancar nr……….., deschis la………., sucursala………., telefon………., fax………., e-mail………., reprezentată prin………., în calitate de reprezentant legal, solicită acordarea licenței de operare în vederea implementării obligațiilor privind răspunderea extinsă a producătorului prevăzute în Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare.

Anexăm documentele specifice prevăzute în Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 1.362/2018 privind aprobarea Procedurii de autorizare, avizare anuală și de retragere a dreptului de operare a organizațiilor care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului.

Declar pe propria răspundere, potrivit legii penale, că documentele prezentate în copie sunt conforme cu originalul.

Data . . . . . . . . . .

Reprezentant legal,
. . . . . . . . . .
(numele, prenumele și semnătura)

ANEXA Nr. 2 la procedură

MINISTERUL MEDIULUI

LICENȚĂ DE OPERARE

Nr. . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . .

pentru………., înregistrată la………. cu nr……….., cod unic de înregistrare nr………../………., în vederea implementării obligațiilor privind răspunderea extinsă a producătorului conform prevederilor Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare.

Ministrul mediului,
. . . . . . . . . .

Începând cu al doilea an de funcționare, valabilitatea licenței de operare este condiționată de obținerea avizării anuale.

Licența de operare este emisă în baza Ordinului viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 1.362/2018 privind aprobarea Procedurii de autorizare, avizare anuală și de retragere a dreptului de operare a organizațiilor care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului.

 

Ordinul nr. 1271/2018 privind procedura și criteriile de înregistrare a operatorilor economici colectori autorizați care preiau prin achiziție deșeuri de ambalaje de la populație de la locul de generare a acestora

Ministerul Mediului

Ordinul nr. 1271/2018 privind procedura și criteriile de înregistrare a operatorilor economici colectori autorizați care preiau prin achiziție deșeuri de ambalaje de la populație de la locul de generare a acestora

Modificări (…)

În vigoare de la 11 ianuarie 2019

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 34 din 11 ianuarie 2019. Formă aplicabilă la 14 ianuarie 2019.

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 93.603/DGDSCSP/28.09.2018 al Direcției generale deșeuri, situri contaminate și substanțe periculoase,

în temeiul prevederilor:

– art. 20 alin. (9) și (11) din Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare;

– art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 19/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și pentru modificarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul mediului, emite următorul ordin:

Art. 1. –

Se aprobă procedura și criteriile de înregistrare a operatorilor economici colectori autorizați care preiau prin achiziție deșeuri de ambalaje de la populație de la locul de generare a acestora, prevăzuți la art. 20 alin. (9) din Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare, la nivelul unității administrativ-teritoriale/subdiviziunii administrativ-teritoriale a municipiilor unde desfășoară activitatea prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. –

Operatorii economici prevăzuți la art. 20 alin. (9) din Legea nr. 249/2015, cu modificările și completările ulterioare, au obligația să se înregistreze la nivelul fiecărei unități administrativ-teritoriale/subdiviziuni administrativ-teritoriale a municipiilor unde desfășoară activitatea potrivit autorizației de mediu, în maximum 30 de zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentului ordin sau, după caz, de la data obținerii autorizației de mediu.

Art. 3. –

Unitatea administrativ-teritorială are obligația să se asigure că înregistrarea nu aduce atingere prevederilor art. 20 alin. (2) lit. e) din Legea serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, republicată, cu modificările ulterioare, și să transmită asociației de dezvoltare intercomunitară din care face parte lista cu operatorii economici prevăzuți la art. 20 alin. (9) din Legea nr. 249/2015, cu modificările și completările ulterioare, precum și datele raportate de către aceștia.

Art. 4. –

Înregistrarea nu se aplică în cazul operatorilor de salubrizare care achiziționează potrivit atribuțiilor care le revin deșeuri de ambalaje de la populație de la locul de generare a acestora.

Art. 5. –

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Viceprim-ministru, ministrul mediului,
Eugen Constantin Uricec,
secretar de stat

București, 29 noiembrie 2018.

Nr. 1.271.

 

ANEXĂ

PROCEDURA ȘI CRITERIILE
de înregistrare a operatorilor economici colectori autoriza
ți care preiau prin achiziție deșeuri de ambalaje de la populație de la locul de generare a acestora

CAPITOLUL I Prevedere generală

 1. Obiectul prezentei reglementări îl constituie stabilirea procedurii și criteriilor de înregistrare a operatorilor economici prevăzuți la art. 20 alin. (9) din Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare, la nivelul unității administrativ-teritoriale/subdiviziunii administrativ-teritoriale a municipiilor unde desfășoară activitatea.

CAPITOLUL II Criteriile de înregistrare și depunerea solicitării de înregistrare

 1. Pentru a fi înregistrat, un operator economic trebuie să îndeplinească următoarele criterii:
 2. a) să dețină, în condițiile legii, autorizație de mediu pentru activitatea de colectare deșeuri de ambalaje, valabilă la data depunerii;
 3. b) să își desfășoare activitatea în toate unitățile administrativ- teritoriale/subdiviziunile administrativ-teritoriale a municipiilor unde înaintează solicitarea de înregistrare.
 4. Dosarul de înregistrare trebuie să cuprindă următoarele documente:
 5. a) cerere-tip, conform anexei 1 la procedură;
 6. b) certificatul constatator detaliat, eliberat cu cel mult 30 de zile înainte de data depunerii, de către Oficiul Național al Registrului Comerțului, în original;
 7. c) autorizația de mediu pentru activitatea de colectare deșeuri de ambalaje, valabilă la data depunerii, în copie.
 8. Dosarul de înregistrare, conținând toate documentele obligatorii menționate la pct. 3, se depune de către operatorul economic la sediul unității administrativ-teritoriale/subdiviziunii administrativ-teritoriale a municipiilor unde își desfășoară activitatea, în format material.

CAPITOLUL III Procedura de înregistrare

 1. Unitatea administrativ-teritorială/Subdiviziunea administrativ-teritorială a municipiilor care realizează înregistrarea trebuie să se asigure că autorizația de mediu prevăzută la cap. II pct. 3 lit. c) este conformă cu originalul.
 2. În cazul în care dosarul de înregistrare cuprinde toate documentele prevăzute la cap. II pct. 3, în formatul cerut, unitatea administrativ-teritorială/subdiviziunea administrativ- teritorială a municipiilor care a realizat înregistrarea comunică solicitantului, în termen de 10 zile de la depunerea documentelor, faptul că este considerat înregistrat, utilizând formatul de răspuns prevăzut în anexa nr. 2 la procedură.
 3. Unitatea administrativ-teritorială/Subdiviziunea administrativ-teritorială a municipiilor care a realizat înregistrarea are obligația să posteze pe site-ul propriu sau, după caz, la loc vizibil lista operatorilor economici colectori autorizați care preiau prin achiziție deșeuri de ambalaje de la populație de la locul de generare a acestora în termen de 5 zile de la finalizarea înregistrării.
 4. În cazul în care dosarul de înregistrare nu cuprinde toate documentele prevăzute la cap. II pct. 3 sau nu sunt în formatul cerut, unitatea administrativ-teritorială/subdiviziunea administrativ- teritorială a municipiilor, în termen de maximum 10 zile de la data depunerii dosarului de către operatorul economic, respinge înregistrarea și comunică acestuia motivele respingerii.
 5. Operatorul economic, în cazul în care dorește să desfășoare activitatea, reia procedura de înregistrare în minimum 15 zile de la data comunicării motivelor respingerii dosarului de înregistrare.
 6. În cazul suspendării/anulării/neobținerii vizei anuale a autorizației de mediu de către operatorului economic înregistrat, unitatea administrativ-teritorială/subdiviziunea administrativ- teritorială a municipiilor elimină operatorul economic din lista prevăzută la pct. 8 și notifică în scris operatorul economic respectiv.
 7. Unitatea administrativ-teritorială/Subdiviziunea administrativ- teritorială a municipiilor comunică comisariatului județean sau Comisariatului Municipiului București al Gărzii Naționale de Mediu lista operatorilor economici care își desfășoară activitatea fără a fi înregistrați/notificați sau care sunt eliminați din lista prevăzută la pct. 7.
 8. În cazul în care reprezentanții comisariatului județean sau Comisariatul Municipiului București al Gărzii Naționale de Mediu constată nerespectarea de către operatorul economic înregistrat a obligațiilor prevăzute la pct. 13 lit. a) comunică unității administrativ-teritoriale/subdiviziunii administrativ-teritoriale a municipiilor acest lucru în vederea eliminării operatorului economic din lista prevăzută la pct. 7.

CAPITOLUL IV Obligații ale operatorului economic înregistrat

 1. Operatorul economic înregistrat are următoarele obligații:
 2. a) să își desfășoare activitatea numai la nivelul unității administrativ-teritoriale/subdiviziunii administrativ-teritoriale a municipiilor unde este înregistrat;
 3. b) să raporteze trimestrial unității administrativ-teritoriale/subdiviziunii administrativ-teritoriale a municipiilor, conform anexei 3 la procedură, cantitățile de deșeuri de ambalaje preluate prin achiziție de la populație de la locul de generare a acestora;
 4. c) să solicite în scris unității administrativ-teritoriale/subdiviziunii administrativ-teritoriale a municipiilor unde este înregistrat eliminarea din lista prevăzută la cap. III 7 în cazul în care își încetează activitatea sau dacă autorizația de mediu este suspendată, anulată și/sau nu a obținut viza anuală, după caz.

ANEXA Nr. 1 la procedură

CERERE DE ÎNREGISTRARE

Subscrisa, . . . . . . . . . ., cu sediul social în . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., înregistrată la . . . . . . . . . . cu nr. . . . . . . . . . ., cod unic de înregistrare nr. . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . . telefon . . . . . . . . . ., fax . . . . . . . . . ., e-mail . . . . . . . . . ., reprezentată prin . . . . . . . . . ., în calitate de reprezentant legal, solicit înregistrarea la nivelul . . . . . . . . . . pentru desfășurarea activității de preluare prin achiziție a deșeurilor de ambalaje de la populație de la locul de generare a acestora, conform prevederilor art. 20 alin. (9) din Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare.

Anexăm documentele specifice prevăzute în Ordinul ministrului mediului nr. 1.271/2018 privind procedura și criteriile de înregistrare a operatorilor economici colectori autorizați care preiau prin achiziție deșeuri de ambalaje de la populație de la locul de generare a acestora, respectiv:

– . . . . . . . . . . ;

– . . . . . . . . . . ;

– . . . . . . . . . . .

Declar pe propria răspundere, potrivit legii penale, că documentul prezentat în copie este conform cu originalul.

Data: . . . . . . . . . .

Reprezentant legal,
. . . . . . . . . .
(numele, prenumele și semnătura)

ANEXA Nr. 2 la procedură

CONFIRMARE ÎNREGISTRARE

Prin prezenta se confirmă faptul că subscrisa, . . . . . . . . . ., cu sediul social în . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., înregistrată la . . . . . . . . . . cu nr. . . . . . . . . . ., cod unic de înregistrare nr. . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . . telefon . . . . . . . . . ., fax . . . . . . . . . ., e-mail . . . . . . . . . ., reprezentată prin . . . . . . . . . ., în calitate de reprezentant legal, este înregistrară la nivelul . . . . . . . . . . pentru desfășurarea activității de preluare prin achiziție a deșeurilor de ambalaje de la populație de la locul de generare a acestora, conform prevederilor art. 20 alin. (9) din Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare.

Data: . . . . . . . . . .

Reprezentant legal,
. . . . . . . . . .
(numele, prenumele și semnătura)

ANEXA Nr. 3 la procedură

Cantitățile de deșeuri de ambalaje preluate prin achiziție de la populație de la locul de generare a acestora

OPERATORI ECONOMICI COLECTORI DE DEȘEURI DE AMBALAJE

Denumirea operatorului economic: . . . . . . . . . .

C.U.I. . . . . . . . . . .

Adresa punctului de lucru:

Județul . . . . . . . . . ., localitatea . . . . . . . . . ., sectorul . . . . . . . . . ., strada . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bloc . . . . . . . . . ., scara . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . .,

tel. . . . . . . . . . ., fax . . . . . . . . . ., e-mail . . . . . . . . . .

Autorizație de mediu (nr. /dată/data ultimei vize anuale): . . . . . . . . . .

Cod CAEN: . . . . . . . . . .

Trimestrul și anul pentru care se realizează raportarea: . . . . . . . . . .

[kilograme]
Denumire deșeu de ambalaj și material Cantitatea preluată Deșeuri de ambalaje comercializate1
Cantitatea comercializată Operatorul economic2 (CUI, denumirea, adresa punct de lucru)
0 1 2 3
Hârtie/Carton
. . . . . . . . . .
Plastic
. . . . . . . . . .
Sticlă
. . . . . . . . . .
Oțel
. . . . . . . . . .
Aluminiu
. . . . . . . . . .
Total metal
Lemn
. . . . . . . . . .
Altele
. . . . . . . . . .
TOTAL

1 Se completează câte o rubrică distinctă pentru fiecare dintre operatorii care au preluat deșeurile de ambalaje din materialul respectiv.

2 Se înscriu CUI, denumirea și adresa punctului de lucru al cumpărătorului deșeurilor. În cazul în care operația de reciclare se face prin export sau transfer intracomunitar, se va specifica, alături de adresa punctului de lucru, și țara de destinație.

Semnătura autorizată:

Numele și prenumele: . . . . . . . . . .
Funcția: . . . . . . . . . .

Legea nr. 31/2019 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 74/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu

Parlamentul României

Legea nr. 31/2019 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 74/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu

Modificări (…), Referințe (1)

În vigoare de la 17 ianuarie 2019

 

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 37 din 14 ianuarie 2019. Formă aplicabilă la 17 ianuarie 2019.

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. –

Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 74 din 17 iulie 2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 630 din 19 iulie 2018, cu următoarele modificări și completări:

 1. La articolul I punctul 2, alineatul (11) al articolului 12 se abrogă.
 2. La articolul I punctul 3, literele a), d), e) și f) ale alineatului (1) al articolului 17 se modifică și vor avea următorul cuprins:

 1. a) să asigure colectarea separată pentru cel puțin deșeurile de hârtie, metal, plastic și sticlă din deșeurile municipale, să stabilească dacă gestionarea acestor deșeuri se face în cadrul unui singur contract al serviciului de salubrizare și să organizeze atribuirea conform deciziei luate;

. . . . . . . . . .

 1. d) să stabilească și să includă în caietele de sarcini, în contractele de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare și în regulamentele serviciului de salubrizare indicatori de performanță pentru fiecare activitate din cadrul serviciului de salubrizare, care să cuprindă indicatorii prevăzuți în anexa nr. 7, astfel încât să atingă începând cu anul 2020 obiectivele de reciclare prevăzute la lit. b), și penalități pentru nerealizarea lor;
 2. e) să implementeze, începând cu data de 1 ianuarie 2019, dar nu mai târziu de data de 30 iunie 2019, cu respectarea prevederilor Ordonanței Guvernului 21/1992 privind protecția consumatorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, instrumentul economic «plătește pentru cât arunci», bazat pe cel puțin unul dintre următoarele elemente:

(i) volum;

(ii) frecvență de colectare;

(iii) greutate;

(iv) saci de colectare personalizați;

 1. f) să stabilească și să aprobe, începând cu data de 1 ianuarie 2019, dar nu mai târziu de data de 30 iunie 2019, pentru beneficiarii serviciului de salubrizare tarife distincte pentru gestionarea deșeurilor prevăzute la lit. a), respectiv pentru gestionarea deșeurilor, altele decât cele prevăzute la lit. a) și sancțiunile aplicate în cazul în care beneficiarul serviciului nu separă în mod corespunzător cele două fluxuri de deșeuri;”.
 2. La articolul I punctul 8, alineatul (5) al articolului 59 se modifică și va avea următorul cuprins:

(5) Pentru deșeurile care fac obiectul răspunderii extinse a producătorului care se regăsesc în deșeurile municipale, acoperirea costurilor se face de către organizațiile care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului și fără impunerea unor costuri suplimentare în sarcina utilizatorilor serviciului de salubrizare.”

 1. Articolul III se modifică și va avea următorul cuprins:

Art. III. –

Prin adoptarea de hotărâri până la data de 30 aprilie 2019, consiliile județene/consiliile locale au obligația de a se asigura că asociațiile de dezvoltare intercomunitare/unitățile administrativ-teritoriale sau, după caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor care au contracte de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare încheiate anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență și operatorii de salubrizare cu care acestea au contractele încheiate respectă prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale legislației în domeniul concurenței, începând cu data de 1 ianuarie 2019, dar nu mai târziu de data de 30 iunie 2019.”

 1. La articolul V punctul 2 alineatul (2), litera b) a alineatului (4) și alineatul (5) ale articolului 10 se modifică și vor avea următorul cuprins:

(2) Începând cu data de 31 martie 2019, valoarea garanției bănești prevăzute la alin. (1) este în cuantum de 0,5 lei/ambalaj între operatorii economici și între operatorii economici și consumatorul final, în cazul ambalajelor primare reutilizabile, cu volume cuprinse între 0,1 l și 3 l, utilizate pentru produse destinate consumului populației.

. . . . . . . . . .

 1. b) să organizeze, începând cu data de 1 ianuarie 2019, preluarea ambalajelor reutilizabile, astfel încât să realizeze un procentaj de returnare de minimum 80%.

. . . . . . . . . .

(5) Până la data de 1 ianuarie 2021, în baza evaluării eficienței economice, sociale și de mediu, precum și a impactului asupra întreprinderilor mici și mijlocii, prin hotărâre a Guvernului, se stabilește un sistem de garanție-returnare care să se aplice pentru ambalaje primare nereutilizabile din sticlă, plastic sau metal, cu volume cuprinse între 0,1 l și 3 l inclusiv, utilizate pentru a face disponibile pe piața națională bere, mixuri de bere, mixuri de băuturi alcoolice, cidru, alte băuturi fermentate, sucuri, nectaruri, băuturi răcoritoare, ape minerale și ape de băut de orice fel, vinuri și spirtoase.”

 1. La articolul V punctul 3, articolul 11 se modifică și va avea următorul cuprins:

Art. 11. –

Operatorii economici care introduc pe piața națională produse ambalate prevăzute la art. 10 alin. (5) sunt obligați să aibă, începând cu data de 1 ianuarie 2020, un procentaj mediu al greutății ambalajelor reutilizabile din greutatea ambalajelor utilizate într-un an la introducerea pe piață a produselor lor, incluzând și ambalajele luate spre închiriere de la operatorii prevăzuți la art. 16 alin. (1) lit. d), de cel puțin 5%, dar nu mai puțin decât procentajul mediu realizat în perioada 2018-2019 și să crească acest procentaj cu 5%, anual, până în anul 2025 inclusiv.”

 1. La articolul V punctul 5, literele b) și c) ale alineatului (7) al articolului 16 se modifică și vor avea următorul cuprins:

 1. b) ambalajele primare pentru care aplică un sistem de returnare a ambalajelor proprii folosite;
 2. c) ambalajele secundare și ambalajele pentru transport pentru care aplică un sistem de preluare de la distribuitorii produselor lor;”.
 3. La articolul V punctul 5, la articolul 16 alineatul (7), după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:

 1. d) ambalajele produselor importate/achiziționate intracomunitar pentru utilizare sau consum propriu.”
 2. La articolul V punctul 5, literele f)-h) ale alineatului (9) al articolului 16 se modifică și vor avea următorul cuprins:

 1. f) să implementeze obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului pentru toate cantitățile de deșeuri de ambalaje pentru oricare operator economic prevăzut la alin. (1) care solicită acest lucru, în condițiile stabilite prin ordinul prevăzut la alin. (6), în aria geografică în care urmează să își desfășoare activitatea;
 2. g) să acopere, cu prioritate, în limita cantităților și tipurilor de materiale de ambalaje pentru care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului, costurile pentru colectarea și transportul, stocarea temporară, sortarea și, după caz, pentru valorificarea deșeurilor de ambalaje gestionate prin servicii/operatorii de salubrizare, iar cantitățile pentru care au fost acoperite costurile se iau în calcul în mod corespunzător la îndeplinirea obiectivelor prevăzute în anexa nr. 5;
 3. h) să asigure, la solicitarea asociațiilor de dezvoltare intercomunitară sau, după caz, a unităților administrativ- teritoriale sau subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor, preluarea și valorificarea de către operatorii economici autorizați a deșeurilor de ambalaje din deșeurile municipale colectate separat/sortate, în limita cantităților și tipurilor materiale de ambalaje contractate cu operatorii economici prevăzuți la alin. (1);”.
 4. La articolul V punctul 6, alineatul (1) al articolului 17 se modifică și va avea următorul cuprins:

Art. 17. –

(1) Operatorii economici care își îndeplinesc obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului în mod individual, persoanele juridice prevăzute la art. 16 alin. (5) lit. b), autoritățile și instituțiile publice locale și operatorii economici care colectează și/sau preiau deșeurile de ambalaje în vederea valorificării au obligația să furnizeze anual Ministerului Mediului date referitoare la propriile activități cu privire la gestionarea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și să își asume răspunderea pentru datele furnizate.”

 1. La articolul V punctul 7, litera a) a alineatului (2) al articolului 20 se modifică și va avea următorul cuprins:

 1. a) să achiziționeze de la toți furnizorii și să comercializeze în cadrul structurii proprii de vânzare produse ambalate atât în ambalaje reutilizabile, cât și de unică folosință, dacă acestea sunt disponibile în oferta furnizorului;”.
 2. La articolul V punctul 7, la articolul 20 alineatul (5), după litera d) se introduc două noi litere, literele e) și f), cu următorul cuprins:

 1. e) să publice lunar pe site-ul propriu rapoartele centralizate realizate pe baza informațiilor primite de la operatorii economici;
 2. f) să publice anual pe site-ul propriu situația cheltuielilor privind campaniile de informare derulate, implementarea proiectelor de îmbunătățire a infrastructurii de colectare a deș”
 3. La articolul V punctul 7, alineatele (8) și (10) ale articolului 20 se modifică și vor avea următorul cuprins:

(8) Operatorii economici autorizați care preiau prin achiziție ambalaje folosite de la populație prin puncte de colectare sau stațiile de sortare autorizate care preiau deșeuri de la operatorii de salubritate au obligația să notifice desfășurarea activității asociației de dezvoltare intercomunitară sau, după caz, unității administrativ-teritoriale/subdiviziunii administrativ-teritoriale a municipiilor de pe raza teritorială unde își desfășoară activitatea și să raporteze trimestrial acesteia cantitățile de deșeuri de ambalaje colectate de la persoanele fizice.

. . . . . . . . . .

(10) În cazul achiziției ambalajelor de la populație conform prevederilor alin. (8) și (9), operatorii economici autorizați au obligația să țină o evidență și să raporteze distinct cantitățile achiziționate.”

 1. La articolul VII, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:

(4) Operatorii economici care dețin licențe de operare valabile au obligația să se conformeze cu prevederile ordinului prevăzut la art. 16 alin. (6) și cu condițiile prevăzute la art. 16 alin. (8) și obligațiile de la art. 16 alin. (9), în termen de 90 de zile de la publicarea ordinului prevăzut la art. 16 alin. (6), sub sancțiunea retragerii respectivelor licențe.”

 1. La articolul VIII punctul 1, litera c) a alineatului (1) al articolului 9 se modifică și va avea următorul cuprins:

 1. c) contribuția pentru economia circulară încasată de la proprietarii sau, după caz, administratorii de depozite pentru deșeurile municipale, deșeuri din construcții și desființări, destinate a fi eliminate prin depozitare, în cuantumul prevăzut în anexa nr. 2;”.
 2. La articolul VIII, după punctul 2 se introduce un nou punct, punctul 21, cu următorul cuprins:

 1. 21. La articolul 13 alineatul (1), după litera cc) se introduce o nouă literă, litera dd), cu următorul cuprins:

«

 1. dd) instalarea sistemelor de încălzire cu centrale pe peleți, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încă»”
 2. Anexa nr. 3 se modifică și va avea următorul cuprins:

ANEXA Nr. 3 (Anexa nr. 5 la Legea nr. 249/2015)

Valorile minime ale obiectivelor de valorificare* și, respectiv, reciclare** a deșeurilor de ambalaje

* Includ cantitatea de deșeuri de ambalaje reciclată și cea incinerată în instalații de incinerare cu valorificare de energie.

** Includ cantitatea de ambalaje de lemn care este reparată în vederea reutilizării.

Obiectiv Procent (%)
Obiectiv global de valorificare 65
Obiectiv global de reciclare 60
Obiectiv de reciclare hârtie-carton 70
Obiectiv de reciclare materiale plastice (inclusiv PET) 45
Din care obiectiv de reciclare PET 55
Obiectiv de reciclare sticlă 65
Obiectiv de reciclare oțel 70
Obiectiv de reciclare aluminiu 30
Obiectiv de reciclare lemn 50″
 1. Anexa nr. 4 se modifică și va avea următorul cuprins:

ANEXA Nr. 4 (Anexa nr. 6 la Legea nr. 249/2015)

Modul de stabilire a costului net și a sumelor care trebuie acoperite de către organizațiile prevăzute la art. 16 alin. (5) lit. b)

 1. În cazul în care tarifele pentru activitățile prestate de operatorii de salubrizare pentru gestionarea deșeurilor municipale prevăzute la art. 17 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 211/2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sunt stabilite în condiții transparente*, costul net reprezintă tariful distinct al activităților desfășurate de operatorii de salubrizare pentru gestionarea deșeurilor municipale diminuat cu veniturile obținute din vânzarea materialelor ca materii prime secundare, raportate la cantitatea totală colectată de deșeuri municipale.

Organizația prevăzută la art. 16 alin. (5) lit. b) acoperă sumele care se calculează potrivit formulei:

(Tr * Q – Vt)*Pamb,

unde:

Tr – tariful distinct, prevăzut la art. 17 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 211/2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare, exprimat în lei/tonă, al activităților desfășurate de operatorii de salubrizare pentru gestionarea deșeurilor municipale prevăzute la lit. a) a alin. (1) al aceluiași articol;

Q – cantitatea totală, exprimată în tone, de deșeuri municipale din hârtie-carton, metal, plastic și sticlă declarată de UAT/ADI ca fiind comercializată către operatorii economici autorizați în vederea valorificării, inclusiv cea comercializată/predată cu titlu gratuit către organizațiile prevăzute la art. 16 alin. (5) lit. b) potrivit dispozițiilor alin. (9) lit. h) ale aceluiași articol;

Q = Qhc + Qm + Qpl + Qst

Qhc – cantitatea, exprimată în tone, de deșeuri municipale din hârtie și carton declarată de UAT/ADI ca fiind comercializată către operatorii economici autorizați în vederea valorificării, inclusiv cea comercializată/predată cu titlu gratuit către organizațiile prevăzute la art. 16 alin. (5) lit. b) potrivit dispozițiilor alin. (9) lit. h) ale aceluiași articol;

Qm – cantitatea, exprimată în tone, de deșeuri municipale din metal comercializate de/în numele UAT/ADI pentru valorificare operatorilor economici autorizați, inclusiv cele comercializate/predate cu titlu gratuit către organizațiile prevăzute la art. 16 alin. (5) lit. b) potrivit dispozițiilor alin. (9) lit. h) ale aceluiași articol;

Qpl – cantitatea, exprimată în tone, de deșeuri municipale din plastic declarată de UAT/ADI ca fiind comercializată către operatorii economici autorizați în vederea valorificării, inclusiv cea comercializată/predată cu titlu gratuit către organizațiile prevăzute la art. 16 alin. (5) lit. b) potrivit dispozițiilor alin. (9) lit. h) ale aceluiași articol;

Qst – cantitatea, exprimată în tone, de deșeuri municipale din sticlă declarată de UAT/ADI ca fiind comercializată către operatorii economici autorizați în vederea valorificării, inclusiv cea comercializată/predată cu titlu gratuit către organizațiile prevăzute la art. 16 alin. (5) lit. b) potrivit dispozițiilor alin. (9) lit. h) ale aceluiași articol;

Pamb – ponderea, exprimată în procente, a deșeurilor de ambalaje în deșeurile municipale prevăzute la art. 17 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 211/2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Pamb = (Phc * Qhc + Pm * Qm + Ppl * Qpl + Pst * Qst)/Q

Phc – ponderea, exprimată în procente, a deșeurilor de ambalaje de hârtie-carton în deșeurile municipale de hârtie-carton;

Pm – ponderea, exprimată în procente, a deșeurilor de ambalaje de metal în deșeurile municipale de metal;

Ppl – ponderea, exprimată în procente, a deșeurilor de ambalaje de plastic în deșeurile municipale de plastic;

Pst – ponderea, exprimată în procente, a deșeurilor de ambalaje de sticlă în deșeurile municipale de sticlă.

Ponderea deșeurilor de ambalaje în deșeurile municipale, pe tip de material, se consideră cea rezultată din determinările de compoziție a deșeurilor realizate de operatorul de salubrizare împreună cu sau agreată de către cel puțin una dintre organizațiile prevăzute la art. 16 alin. (5) lit. b), care acoperă costurile de gestionare a deșeurilor de ambalaje.

În lipsa determinărilor de compoziție a deșeurilor municipale prevăzute la art. 17 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 211/2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau a agreării acestora cu cel puțin una dintre organizațiile prevăzute la art. 16 alin. (5) lit. b), se consideră Pamb = 50%;

Vt – veniturile totale realizate din vânzarea în condiții transparente** a deșeurilor municipale din hârtie-carton, metal, plastic și sticlă declarate de UAT/ADI ca fiind comercializate către operatorii economici autorizați în vederea valorificării, inclusiv cele comercializate către organizațiile prevăzute la art. 16 alin. (5) lit. b) potrivit lit. h) a alin. (9) al aceluiași articol.

În cazul în care în tariful pentru activitățile prestate de operatorii de salubrizare pentru gestionarea deșeurilor municipale prevăzute la art. 17 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 211/2011 republicată, cu modificările și completările ulterioare, sunt incluse veniturile obținute din vânzarea ca materii prime secundare a respectivelor deșeuri, Vt = 0.

Începând cu data de 1 ianuarie 2019 și până la data implementării obligației prevăzute la art. 17 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 211/2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare, tariful distinct Tr reprezintă tariful unic în vigoare pentru luna ianuarie a anului 2019 diminuat cu 90% din tariful de depozitare cumulat cu contribuția pentru economie circulară.

 1. În cazul în care tarifele pentru activitățile prestate de operatorii de salubrizare pentru gestionarea deșeurilor municipale prevăzute la art. 17 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 211/2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare, nu sunt stabilite în condiții transparente* sau vânzarea deșeurilor municipale din hârtie-carton, metal, plastic sau sticlă nu este realizată în condiții transparente**, Tr nu va fi mai mare, respectiv raportul Vt/Q reprezentând prețul mediu obținut pe tona de deșeuri municipale din hârtie-carton, metal, plastic și sticlă comercializate nu va fi mai mic decât valorile de referință stabilite și comunicate până la data de 10 ianuarie a fiecărui an pe pagina proprie de internet de către autoritatea publică centrală pentru protecția mediului.

Valoarea de referință pentru Tr se calculează ca medie aritmetică a tarifelor distincte de gestionare a deșeurilor municipale prevăzute la art. 17 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 211/2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare, stabilite în condiții transparente*, în cadrul sistemelor județene de management integrat al deșeurilor funcționale, valabile începând cu data de 1 ianuarie a fiecărui an. Valoarea de referință a prețului mediu pe tona de deșeuri municipale din hârtie-carton, metal, plastic și sticlă comercializate reprezintă prețul mediu cel mai mare de comercializare a respectivelor deșeuri în cadrul sistemelor județene de management integrat al deșeurilor funcționale.

Asociațiile de dezvoltare intercomunitară care operează sisteme județene de management integrat al deșeurilor funcționale au obligația de a raporta până la data de 31 decembrie a fiecărui an tarifele pentru activitățile prestate de operatorii de salubrizare pentru gestionarea deșeurilor municipale prevăzute la art. 17 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 211/2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare, valabile începând cu data de 1 ianuarie a anului viitor, precum și prețul mediu, în lei/tonă, de comercializare a deșeurilor municipale din hârtie-carton, metal, plastic și sticlă din anul în care se face raportarea.

Valoarea de referință a Tr și valoarea de referință a prețului mediu de comercializare a deșeurilor municipale din hârtie- carton, metal, plastic și sticlă se aplică inclusiv în cazul unităților administrativ-teritoriale în care procesul de atribuire a serviciului de salubrizare și, implicit, de stabilire a tarifului prevăzut la art. 17 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 211/2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare, nu este finalizat.

* Se consideră că tarifele, distincte, pentru activitățile prestate de operatorii de salubrizare pentru gestionarea directă sau delegată a deșeurilor municipale prevăzute la art. 17 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 211/2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sunt stabilite în condiții transparente în cazul în care valoarea tarifelor pentru activitățile prestate pentru deșeurile respective a fost stabilită de procedurile de atribuire prevăzute de art. 28, respectiv art. 29 din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, iar metodologia de fundamentare a acestor tarife a fost stabilită cu implicarea operatorilor economici prevăzuți la art. 16 alin. (1), organizații ale acestora, autoritățile publice locale sau, după caz, cu asociații de dezvoltare intercomunitară. În cazul în care s-a stabilit în condiții transparente un tarif unic, Tr se consideră a fi stabilit în condiții transparente prin defalcarea tarifului unic numai în cazul în care media tarifelor distincte ponderată cu cantitățile de deșeuri corespunzătoare categoriei este egală cu tariful unic stabilit.

** Se consideră că veniturile totale din vânzarea deșeurilor municipale din hârtie-carton, metal, plastic sau sticlă sunt obținute în condiții transparente în cazul în care participarea în vederea achiziționării acestor materii prime secundare este deschisă oricărei părți interesate, inclusiv organizațiilor prevăzute la art. 16 alin. (5) lit. b).”

 1. La anexa nr. 5, titlul se modifică și va avea următorul cuprins:

Valoarea contribuției pentru economia circulară pentru deșeurile municipale, deșeurile din construcții și desființări, destinate a fi eliminate prin depozitare”.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.

p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
FLORIN IORDACHE
PREȘEDINTELE SENATULUI
CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

București, 10 ianuarie 2019.

Nr. 31.

 

Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje

Parlamentul României

Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje

În vigoare de la 02 noiembrie 2015

Consolidarea din data de 26 iunie 2019 are la bază publicarea din Monitorul Oficial, Partea I nr. 809 din 30 octombrie 2015

Include modificările aduse prin următoarele acte: Rectificare 2015; OUG 38/2016; L 87/2018; OUG 74/2018.
Ultimul amendament în 17 ianuarie 2019.

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. – (1) Prezenta lege reglementează gestionarea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje în vederea prevenirii sau reducerii impactului asupra mediului.

(2) Dispozițiile prezentei legi se aplică cu respectarea prevederilor specifice de calitate existente pentru ambalaje privind siguranța, protecția sănătății și igiena produselor ambalate, a cerințelor de transport și a normelor privind gestionarea deșeurilor periculoase.

Art. 2. – Sunt supuse prevederilor prezentei legi toate ambalajele introduse pe piață, indiferent de materialul din care au fost realizate și de modul lor de utilizare în activitățile economice, comerciale, în gospodăriile populației sau în orice alte activități, precum și toate deșeurile de ambalaje, indiferent de modul de generare.

Art. 3. – (1) Semnificația termenilor specifici utilizați în prezenta lege este prevăzută în anexa nr. 1.

(2) Definițiile prevăzute la alin. (1) se completează cu definițiile din anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată, precum și cu definițiile prevăzute la art. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 20/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislației Uniunii Europene care armonizează condițiile de comercializare a produselor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 50/2015.

Art. 4. – Prezenta lege stabilește măsurile destinate, ca prioritate, prevenirii producerii deșeurilor de ambalaje și, ca principii fundamentale suplimentare, reutilizării ambalajelor, reciclării și altor forme de valorificare a deșeurilor de ambalaje și, în consecință, reducerii eliminării finale a unor astfel de deșeuri.

Art. 5. – (1) Se admite introducerea pe piață numai a ambalajelor care îndeplinesc cerințele esențiale prevăzute în anexa nr. 2.

(2) Este interzisă obstrucționarea introducerii pe piață a ambalajelor care îndeplinesc cerințele esențiale prevăzute în anexa nr. 2.

(3) Prin excepție de la prevederile alin. (2), se interzice, începând cu data de 1 iulie 2018, introducerea pe piața națională a pungilor de transport din plastic subțire și foarte subțire, cu mâner.

(4) Prin excepție de la prevederile alin. (2), se interzice, începând cu data de 1 ianuarie 2019, comercializarea pungilor de transport din plastic subțire și foarte subțire, cu mâner.

Art. 6. – (1) Se consideră că sunt respectate cerințele esențiale prevăzute în anexa nr. 2, dacă ambalajele sunt conforme cu:

 1. a) standardele române și/sau standardele naționale ale celorlalte state membre ale Uniunii Europene, care adoptă standarde armonizate, ale căror numere de referință au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;
 2. b) standardele române, pentru domeniile în care nu sunt adoptate standarde europene armonizate.

(2) Lista cuprinzând standardele române care adoptă standarde europene armonizate prevăzute la alin. (1) lit. a) se aprobă și se actualizează prin ordin al ministrului mediului, apelor și pădurilor și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de 120 de zile de la data comunicării de către Asociația de Standardizare din România.

(3) Asociația de Standardizare din România comunică Comisiei Europene textul standardelor române prevăzute la alin. (1) lit. b), care răspund cerințelor prevăzute în anexa nr. 2, în condițiile prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 1.025/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind standardizarea europeană, de modificare a Directivelor 89/686/CEE și 93/15/CEE ale Consiliului și a Directivelor 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE și 2009/105/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare a Deciziei 87/95/CEE a Consiliului și a Deciziei nr. 1.673/2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului.

Art. 7. – (1) Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, în calitate de autoritate publică centrală pentru protecția mediului, îndeplinește următoarele atribuții:

 1. a) inițiază și elaborează proiecte de acte normative în domeniul ambalajelor și al deșeurilor de ambalaje, inclusiv pentru armonizarea cu legislația Uniunii Europene;
 2. b) notifică Comisiei Europene reglementările și dispozițiile administrative adoptate pentru implementarea prezentei legi, potrivit prevederilor 5 din Directiva 91/692/CEE a Consiliului din 23 decembrie 1991 de standardizare și raționalizare a rapoartelor privind aplicarea anumitor directive referitoare la mediu, cu modificările ulterioare;
 3. c) în situația în care consideră că prevederile standardelor prevăzute la art. 6 (1) nu satisfac în totalitate cerințele esențiale prevăzute în anexa nr. 2, aduce cazul la cunoștința Comisiei Europene potrivit prevederilor art. 11 din Regulamentul (UE) nr. 1.025/2012;
 4. d) avizează proiectele de acte normative care au legătură cu domeniul ambalajelor și al deșeurilor de ambalaje;
 5. e) participă la modificarea și completarea reglementărilor existente care nu permit utilizarea materialelor provenite din reciclarea deșeurilor de ambalaje pentru fabricarea de ambalaje și de alte produse, în vederea încurajării utilizării acestor materiale.

(2) Ministerul Economiei, Comerțului și Turismului notifică Comisiei Europene proiectele de reglementări prin care se intenționează adoptarea de instrumente economice pentru implementarea prevederilor prezentei legi, cu excepția celor de natură fiscală, dar incluzând specificațiile tehnice legate de măsurile fiscale care încurajează respectarea acestor specificații tehnice, cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.016/2004 privind măsurile pentru organizarea și realizarea schimbului de informații în domeniul standardelor și reglementărilor tehnice, precum și al regulilor referitoare la serviciile societății informaționale între România și statele membre ale Uniunii Europene, precum și Comisia Europeană, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 8. – (1) Operatorii economici sunt obligați să introducă pe piață numai ambalaje la care suma nivelurilor concentrațiilor de plumb, cadmiu, mercur și crom hexavalent prezente în ambalaj sau în componentele acestuia nu depășește 100 de părți/milion raportat la greutate.

(2) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) ambalajele realizate numai din sticlă cristal cu conținut de plumb, astfel cum sunt definite la art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 134/2002 privind caracterizarea, clasificarea și marcarea produselor din sticlă cristal în vederea comercializării acestora, republicată.

(3) Condițiile în care concentrațiile prevăzute la alin. (1) nu se aplică materialelor reciclate și circuitelor produselor aflate într-un lanț închis și controlat, precum și tipurile de ambalaje exceptate de la prevederile alin. (1) sunt cele adoptate de către Comisia Europeană.

Art. 9. – (1) Operatorii economici care marchează ambalaje pentru identificare în vederea îmbunătățirii activităților de recuperare și reciclare a deșeurilor de ambalaje, în sensul Deciziei 97/129/CE de stabilire a sistemului de identificare a materialelor folosite pentru ambalaje în conformitate cu Directiva 94/62/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind ambalajele și deșeurile de ambalaje sunt obligați să aplice sistemul de marcare și identificare prevăzut în anexa nr. 3 la prezenta lege.

(2) Marcarea se aplică direct pe ambalaj sau pe etichetă și trebuie să fie vizibilă, lizibilă și durabilă, chiar și în cazul în care ambalajul este deschis.

(3) Operatorii economici care introduc pe piața națională pungi de transport din plastic biodegradabile și compostabile sunt responsabili pentru etichetarea acestor ambalaje de desfacere, potrivit ordinului autorității publice centrale pentru protecția mediului, prevăzut la art. 21 alin. (2).

Art. 10. – (1) Circulația ambalajelor reutilizabile între operatorii economici se face prin schimb, cu respectarea prevederilor Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, iar dacă beneficiarii nu dețin cantitățile de ambalaje necesare efectuării schimbului aceștia achită o garanție bănească în schimbul ambalajelor primite.

(2) Începând cu data de 31 martie 2019, valoarea garanției bănești prevăzute la alin. (1) este în cuantum de 0,5 lei/ambalaj între operatorii economici și între operatorii economici și consumatorul final, în cazul ambalajelor primare reutilizabile, cu volume cuprinse între 0,1 l și 3 l, utilizate pentru produse destinate consumului populației.

(3) Autoritatea publică centrală pentru protecția mediului poate iniția actualizarea valorii garanției bănești prevăzute la alin. (2), la valoarea propusă de reprezentanții sectoarelor economice relevante, în funcție de evoluția prețului ambalajelor și rata inflației.

(4) Operatorii economici care introduc pe piața națională produse ambalate în ambalaje reutilizabile sunt obligați:

 1. a) să marcheze sau să înscrie pe ambalajul primar sau pe eticheta produsului destinat consumatorilor sintagma «ambalaj reutilizabil»;
 2. b) să organizeze, începând cu data de 1 ianuarie 2019, preluarea ambalajelor reutilizabile, astfel încât să realizeze un procentaj de returnare de minimum 80%.

(5) Până la data de 1 ianuarie 2021, în baza evaluării eficienței economice, sociale și de mediu, precum și a impactului asupra întreprinderilor mici și mijlocii, prin hotărâre a Guvernului, se stabilește un sistem de garanție-returnare care să se aplice pentru ambalaje primare nereutilizabile din sticlă, plastic sau metal, cu volume cuprinse între 0,1 l și 3 l inclusiv, utilizate pentru a face disponibile pe piața națională bere, mixuri de bere, mixuri de băuturi alcoolice, cidru, alte băuturi fermentate, sucuri, nectaruri, băuturi răcoritoare, ape minerale și ape de băut de orice fel, vinuri și spirtoase.

(6) Hotărârea Guvernului prevăzută la alin. (5) acoperă cel puțin următoarele elemente ale sistemului de garanție-returnare:

 1. a) modalitatea de circulație a ambalajelor care fac obiectul sistemului de garanție-returnare;
 2. b) definirea componentelor sistemului de colectare;
 3. c) definirea modului de funcționare a sistemului de garanție- returnare;
 4. d) mecanismul de rambursare a garanției;
 5. e) valoarea garanției;
 6. f) administratorul sistemului;
 7. g) marcajul ambalajelor care să indice participarea acestora în sistemul de garanție-returnare;
 8. h) monitorizarea și controlul sistemului de garanție- returnare.

Art. 11. – Operatorii economici care introduc pe piața națională produse ambalate prevăzute la art. 10 alin. (5) sunt obligați să aibă, începând cu data de 1 ianuarie 2020, un procentaj mediu al greutății ambalajelor reutilizabile din greutatea ambalajelor utilizate într-un an la introducerea pe piață a produselor lor, incluzând și ambalajele luate spre închiriere de la operatorii prevăzuți la art. 16 alin. (1) lit. d), de cel puțin 5%, dar nu mai puțin decât procentajul mediu realizat în perioada 2018-2019 și să crească acest procentaj cu 5%, anual, până în anul 2025 inclusiv.

Art. 12. – Operatorii economici care introduc pe piață produse ambalate în ambalaje reutilizabile sunt obligați să informeze comercianții și/sau consumatorii despre încetarea reutilizării unui anumit tip de ambalaj și să asigure preluarea acestora încă 6 luni de la data încetării utilizării lor.

Art. 13. – (1) Operatorii economici care comercializează cu amănuntul produse ambalate în ambalaje primare reutilizabile sunt obligați:

 1. a) să informeze consumatorii asupra valorii garanției bănești și asupra sistemului de preluare a ambalajelor respective;
 2. b) să primească la schimb ambalajele reutilizabile ale produselor comercializate care sunt într-o stare corespunzătoare pentru a fi reutilizate;
 3. c) să returneze, la solicitarea consumatorului, în baza bonului fiscal, valoarea garanției bănești în cazul ambalajelor reutilizabile ale produselor comercializate care sunt într-o stare corespunzătoare pentru a fi reutilizate.

(2) Operatorii economici care comercializează pungi de transport din plastic sunt obligați să comercializeze numai pungi de transport din plastic care respectă cerințele esențiale privind caracterul reutilizabil al unui ambalaj, prevăzute la pct. 2 din anexa nr. 2, astfel încât acestea să corespundă unor reutilizări multiple, cu excepția pungilor de transport din plastic foarte subțire.

Art. 14. – (1) Obiectivele anuale privind valorificarea sau incinerarea în instalații de incinerare cu valorificare de energie și, respectiv, reciclarea deșeurilor de ambalaje, care trebuie atinse la nivel național, sunt următoarele:

 1. a) valorificarea sau incinerarea în instalații de incinerare cu valorificare de energie a minimum 60% din greutatea deșeurilor de ambalaje;
 2. b) reciclarea a minimum 55% din greutatea totală a materialelor de ambalaj conținute în deșeurile de ambalaje, cu realizarea valorilor minime pentru reciclarea fiecărui tip de material conținut în deșeurile de ambalaje.

(2) Valorile obiectivelor prevăzute la alin. (1) lit. b) sunt următoarele:

 1. a) 60% din greutate pentru sticlă;
 2. b) 60% din greutate pentru hârtie/carton;
 3. c) 50% din greutate pentru metal;
 4. d) 15% din greutate pentru lemn;
 5. e) 22,5% din greutate pentru plastic, considerându-se numai materialul reciclat sub formă de plastic.

Art. 15. – În vederea realizării obiectivelor prevăzute la art. 14, deșeurile de ambalaje exportate în țări din afara Uniunii Europene, cu respectarea prevederilor Legii nr. 6/1991 pentru aderarea României la Convenția de la Basel privind controlul transportului peste frontiere al deșeurilor periculoase și al eliminării acestora, cu modificările ulterioare, precum și ale prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.013/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2006 privind transferurile de deșeuri, pot fi luate în considerare pentru atingerea obiectivelor de valorificare și, respectiv, de reciclare numai dacă există dovada că operațiunile de valorificare/reciclare s-au desfășurat în condiții prevăzute prin legislația comunitară în domeniu.

Art. 16. – (1) Operatorii economici sunt responsabili pentru preluarea și valorificarea de la consumatori/utilizatori finali a ambalajelor/deșeurilor de ambalaje după cum urmează:

 1. a) operatorii economici care introduc pe piața națională produse ambalate, operatorii economici care importă/achiziționează intracomunitar produse ambalate pentru utilizare/consum propriu sunt responsabili pentru deșeurile generate de ambalajele primare, secundare și terțiare folosite pentru ambalarea produselor lor, cu excepția ambalajelor de desfacere care sunt folosite pentru ambalarea, la locul de vânzare, a produselor;
 2. b) operatorii economici care supraambalează produse ambalate individual în vederea revânzării/redistribuirii sunt responsabili pentru deșeurile generate de ambalajele secundare și terțiare pe care le introduc pe piața națională;
 3. c) operatorii economici care introduc pe piața națională ambalaje de desfacere, inclusiv pungi de transport din plastic, sunt responsabili pentru deșeurile generate de respectivele ambalaje;
 4. d) operatorii economici care dau spre închiriere, sub orice formă, cu titlu profesional, ambalaje sunt responsabili pentru respectivele ambalaje.

(2) Pentru desfășurarea activității, operatorii economici prevăzuți la alin. (1) trebuie să fie înregistrați la Administrația Fondului pentru Mediu, iar înregistrarea se face prin depunerea primei declarații privind obligațiile la Fondul pentru mediu.

(3) Administrația Fondului pentru Mediu face publică pe propriul site lista operatorilor economici prevăzuți la alin. (1).

(4) Operatorii economici prevăzuți la alin. (1) sunt obligați:

 1. a) să aibă o evidență cantitativă și să implementeze obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului, conform (5), pentru ambalajele introduse pe piața națională, pe tip de material și pe tip de ambalaj, primar, secundar și pentru transport;
 2. b) să asigure reciclarea, iar în cazul în care nu pot fi reciclate, valorificarea prin alte metode a ambalajelor primare returnate și care au devenit deșeuri;
 3. c) să asigure colectarea și reciclarea, iar în cazul în care nu pot fi reciclate, valorificarea prin alte metode a deșeurilor de ambalaje din comerț și din industrie pentru care sunt responsabili, fără a impune costuri suplimentare producătorului inițial de deșeuri;
 4. d) să acopere costurile pentru colectarea și transportul ambalajelor primare folosite provenite de la produsele ambalate destinate consumului populației, luând în calcul veniturile obținute din vânzarea ca materii prime secundare a materialelor provenite din ambalajele lor sau din garanțiile nerevendicate și, după caz, pentru valorificarea acestora atunci când devin deșeuri;
 5. e) să acopere, începând cu data de 1 ianuarie 2019, costurile pentru colectarea și transportul, stocarea temporară, sortarea și, după caz, pentru valorificarea deșeurilor de ambalaje gestionate prin serviciile de salubrizare stabilite potrivit prezentei legi;
 6. f) să îndeplinească cel puțin obiectivele prevăzute în anexa 5, pentru deșeurile de ambalaje pentru care sunt responsabili potrivit alin. (1).

(5) Începând cu data de 1 ianuarie 2019, obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului prevăzute de prezenta lege se realizează:

 1. a) individual, prin gestionarea propriilor ambalaje introduse pe piață națională;
 2. b) prin intermediul unei organizații care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului, autorizate de către comisia constituită potrivit Legii 211/2011, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Comisia, pe tip de material și pe tip de ambalaj, primar, secundar și pentru transport.

(6) Procedura de autorizare, avizare anuală și de retragere a dreptului de operare a organizațiilor prevăzute la alin. (5) lit. b) se aprobă prin ordin al ministrului mediului.

(7) Începând cu data de 1 ianuarie 2019, operatorii economici prevăzuți la alin. (1) au dreptul să îndeplinească obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului potrivit alin. (5) lit. a) și obligația să îndeplinească cel puțin obiectivele prevăzute în anexa nr. 5 aplicate respectivelor ambalaje numai pentru:

 1. a) ambalajele primare reutilizabile;
 2. b) ambalajele primare pentru care aplică un sistem de returnare a ambalajelor proprii folosite;
 3. c) ambalajele secundare și ambalajele pentru transport pentru care aplică un sistem de preluare de la distribuitorii produselor lor;
 4. d) ambalajele produselor importate/achiziționate intracomunitar pentru utilizare sau consum propriu.

(8) Pentru a fi autorizată, o organizație care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului prevăzute de prezenta lege trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

 1. a) să fie organizată sub formă de societate pe acțiuni;
 2. b) toate acțiunile societății să fie acțiuni nominative;
 3. c) să aibă ca acționari numai operatori economici care desfășoară, cu titlu profesional, activități prevăzute la (1);
 4. d) cantitatea de ambalaje introdusă pe piață de acționari în anul precedent celui în care se solicită autorizarea să fie de cel puțin 10.000 de tone;
 5. e) să constituie o garanție în cuantum de două milioane lei în favoarea Administrației Fondului pentru Mediu, sub forma unui depozit în numerar sau a unei scrisori de garanție bancară sau alt instrument de garantare emis de către o societate bancară, valabilă pentru întreaga perioadă de autorizare, cu scopul garantării obligațiilor fiscale prevăzute la art. 9 alin. (1) v) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările și completările ulterioare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare.

(9) Organizațiile autorizate să implementeze obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului prevăzute de prezenta lege au următoarele obligații:

 1. a) să implementeze, începând cu primul an de activitate, obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului pentru o cantitate de ambalaje de cel puțin 10.000 de tone;

(a1) să mențină în fiecare an de activitate cel puțin cantitatea de 10.000 tone de ambalaje introdusă pe piaţă de către acţionari în anul precedent;

 1. b) să implementeze obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului distinct pentru deșeurile de ambalaje din comerț și industrie și pentru deșeurile de ambalaje din deșeurile municipale, indiferent de materialul din care acestea sunt fabricate;
 2. c) să desfășoare numai activitățile prevăzute prin ordinul prevăzut la (6);
 3. d) să stabilească și să perceapă operatorilor economici prevăzuți la (1) tarife distincte pentru deșeurile de ambalaje din comerț și industrie și pentru deșeurile de ambalaje din deșeurile municipale;
 4. e) să includă în contribuțiile financiare percepute operatorilor economici prevăzuți la (1) pentru conformarea cu obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului numai categoriile de costuri stabilite prin ordinul prevăzut la alin. (6);
 5. f) să implementeze obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului pentru toate cantitățile de deșeuri de ambalaje pentru oricare operator economic prevăzut la (1) care solicită acest lucru, în condițiile stabilite prin ordinul prevăzut la alin. (6), în aria geografică în care urmează să își desfășoare activitatea;
 6. g) să acopere, cu prioritate, în limita cantităților și tipurilor de materiale de ambalaje pentru care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului, costurile pentru colectarea și transportul, stocarea temporară, sortarea și, după caz, pentru valorificarea deșeurilor de ambalaje gestionate prin servicii/operatorii de salubrizare, iar cantitățile pentru care au fost acoperite costurile se iau în calcul în mod corespunzător la îndeplinirea obiectivelor prevăzute în anexa 5;
 7. h) să asigure, la solicitarea asociațiilor de dezvoltare intercomunitară sau, după caz, a unităților administrativ- teritoriale sau subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor, preluarea și valorificarea de către operatorii economici autorizați a deșeurilor de ambalaje din deșeurile municipale colectate separat/sortate, în limita cantităților și tipurilor materiale de ambalaje contractate cu operatorii economici prevăzuți la (1);
 8. i) să îndeplinească cel puțin obiectivele prevăzute în anexa 5, aplicate la întreaga cantitate de deșeuri de ambalaje rezultate de la ambalajele preluate pe bază de contract.

(10) În cazul în care operatorii economici prevăzuți la alin. (1) constituie mai multe organizații pentru implementarea obligațiilor privind răspunderea extinsă a producătorului pentru deșeurile de ambalaje, Comisia, în cazul în care ariile geografice declarate în care acestea desfășoară activitatea nu acoperă întregul teritoriul național, solicită acestora ca, în termen de 120 de zile, să supună spre aprobare Comisiei un sistem prin care să se asigure acoperirea întregului teritoriu național pe care, după aprobare, să îl implementeze.

(11) În cazul în care, în termenul prevăzut la alin. (10), nu se supune aprobării un sistem potrivit prevederilor alin. (10) sau în cazul în care sistemul propus nu asigură cerințele impuse, Comisia, în baza metodologiei aprobate prin ordin al ministrului mediului, stabilește repartizarea geografică pentru fiecare organizație autorizată pentru implementarea obligațiilor privind răspunderea extinsă a producătorului.

(12) Se interzice condiționarea, sub orice formă, a drepturilor legale ale consumatorilor referitoare la garanția produsului cumpărat de păstrarea ambalajului.

(13) Gestionarea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje trebuie să fie astfel organizată încât să nu introducă bariere în calea comerțului.

(14) Se interzic amestecarea deșeurilor de ambalaje colectate separat, precum și încredințarea, respectiv primirea, în vederea eliminării prin depozitare finală, a deșeurilor de ambalaje.

Art. 17. – (1) Operatorii economici care își îndeplinesc obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului în mod individual, persoanele juridice prevăzute la art. 16 alin. (5) lit. b), autoritățile și instituțiile publice locale și operatorii economici care colectează și/sau preiau deșeurile de ambalaje în vederea valorificării au obligația să furnizeze anual Ministerului Mediului date referitoare la propriile activități cu privire la gestionarea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și să își asume răspunderea pentru datele furnizate.

(2) Persoanele juridice prevăzute la art. 16 alin. (5) lit. b) au obligația să furnizeze anual Ministerului Mediului, pe lângă informațiile prevăzute la alin. (1), și informații privind cantitățile de ambalaje contractate cu fiecare dintre operatorii economici prevăzuți la art. 16 alin. (1).

(3) Se interzice luarea în considerare a deșeurilor de ambalaje generate în alt stat, care sunt importate în vederea valorificării/reciclării, ca fiind deșeuri de ambalaje gestionate pentru îndeplinirea obiectivelor din prezenta lege.

(4) Cantitatea de deșeuri de ambalaje generate într-un an se consideră a fi egală cu cantitatea de ambalaje introdusă pe piața națională în anul respectiv.

(5) Ambalajul compozit se raportează corespunzător la materialul preponderent ca greutate.

(6) Ministerul Mediului publică informări și transmite rapoarte privind gestionarea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje către Comisia Europeană potrivit anexei nr. 4.

(7) Informările și rapoartele privind gestionarea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje transmise Comisiei Europene de către Ministerul Mediului, potrivit prevederilor alin. (6), vor cuprinde și date cu privire la consumul anual de pungi de transport din plastic subțire.

Art. 18. – (1) Procedura de raportare, tipul datelor și informațiilor privind gestionarea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, furnizate potrivit art. 17 alin. (1), (2) și (5), se aprobă prin ordin al ministrului mediului, apelor și pădurilor, în termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

(2) Abrogat(ă) Procedura de stabilire a contribuției pentru operatorii economici menționați la art. 16 alin. (2) lit. b) în condițiile prevăzute la art. 16 alin. (12) se aprobă prin ordin al ministrului mediului, apelor și pădurilor, în termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

(3) Informațiile raportate se constituie într-o bază de date gestionată de Agenția Națională pentru Protecția Mediului.

Art. 19. – Pentru aplicarea unitară la nivel național a colectării selective, deșeurile de ambalaje se colectează în containerele inscripționate cu denumirea materialului/materialelor pentru care sunt destinate și fabricate sau inscripționate în mod corespunzător în culorile albastru – pentru deșeuri de hârtie – carton, galben – pentru deșeuri de plastic, metal și materiale compozite, verde/alb – pentru deșeuri de sticlă colorată/albă și roșu – pentru deșeuri periculoase.

Art. 20. – (1) Operatorii economici care distribuie produse ambalate trebuie să se asigure că operatorii economici care introduc pe piața națională produsele respective sunt incluși în lista prevăzută la art. 16 alin. (3).

(2) Operatorii economici care comercializează către consumatorii finali produse ambalate în structuri de vânzare cu suprafață medie și mare, prevăzute la art. 4 lit. m) și n) din Ordonanța Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare, au următoarele obligații:

 1. a) să achiziționeze de la toți furnizorii și să comercializeze în cadrul structurii proprii de vânzare produse ambalate atât în ambalaje reutilizabile, cât și de unică folosință, dacă acestea sunt disponibile în oferta furnizorului;
 2. b) să asigure pentru consumatori posibilitatea de a se debarasa de ambalaje la cumpărarea produselor, fără a le solicita plată;
 3. c) să organizeze în cadrul structurii de vânzare sau în imediata vecinătate a acesteia puncte de preluare și rambursare a garanției bănești pentru ambalajele primare reutilizabile;
 4. c) să organizeze în cadrul structurii de vânzare sau în imediata vecinătate a acesteia puncte de preluare şi rambursare a garanţiei băneşti pentru ambalajele primare;
 5. d) să se asigure că operatorii economici care introduc pe piața națională produsele comercializate sunt incluși în lista prevăzută la art. 16 (3).

(3) Operatorii economici prevăzuți la alin. (2) care preiau, în cursul activităților lor, ambalaje prevăzute la alin. (2) lit. b) și c) nu sunt considerați colectori în înțelesul Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(4) Operatorii economici deținători de ambalaje folosite și/sau de deșeuri de ambalaje din comerț și industrie au obligația:

 1. a) să returneze ambalajele folosite către furnizori sau operatorii economici desemnați de aceștia conform prevederilor contractuale;
 2. b) să predea deșeurile de ambalaje secundare și deșeurile de ambalaje pentru transport către colectori desemnați de o organizație prevăzută la art. 16 alin. (5) b); sau
 3. c) să asigure reciclarea, iar în cazul în care nu pot fi reciclate, valorificarea acestora prin alte metode, prin contracte încheiate cu operatori economici autorizați pentru desfășurarea operațiilor respective, precum și raportarea datelor potrivit obligațiilor de raportare ale producătorului prevăzute la art. 17 (1).

(4) Operatorii economici deținători de ambalaje folosite din comerț și industrie și/sau de deșeuri de ambalaje din comerț și industrie au obligația:

a). să returneze ambalajele folosite către furnizori sau operatorii economici desemnați de aceștia conform prevederilor contractuale; sau

b). să predea deșeurile de ambalaje către colectori desemnați de o organizație prevăzută la art.

16 alin. (5) lit. b); sau

 1. c) să asigure reciclarea, iar în cazul în care nu pot fi reciclate, valorificarea acestora prin alte metode, prin contracte încheiate cu operatori economici autorizați pentru desfășurarea operațiilor respective, precum și raportarea datelor potrivit obligațiilor de raportare ale producătorului prevăzute la art. 17 alin. (1).

(5) Unitățile administrativ-teritoriale/subdiviziunile administrativ- teritoriale ale municipiilor au obligația:

 1. a) să organizeze, să gestioneze și să coordoneze, personal sau prin mandatarea asociațiilor de dezvoltare intercomunitară din care fac parte, activitatea de valorificare materială și energetică a fluxului de deșeuri de ambalaje din deșeurile municipale împreună cu deșeurile municipale din aceleași materiale;
 2. b) să solicite organizațiilor prevăzute la art. 16 alin. (5) b) sumele și să stabilească modalitatea de plată pentru desfășurarea campaniilor prevăzute la art. 21 alin. (1);
 3. c) să stabilească modalitatea concretă de comercializare a deșeurilor cu valoare de piață și modalitatea de acoperire a costurilor pentru serviciile de colectare și transport, stocare temporară și sortare, prestate de către operatorul/operatorii de salubrizare în funcție de contravaloarea materiilor prime secundare vândute și costurile nete pentru gestionarea deșeurilor de ambalaje din deșeurile municipale;
 4. d) să asigure informarea locuitorilor, prin postare pe site-ul propriu sau printr-o altă formă de comunicare, asupra sistemului de gestionare a deșeurilor de ambalaje din cadrul localităț
 5. e) să publice lunar pe site-ul propriu rapoartele centralizate realizate pe baza informațiilor primite de la operatorii economici;
 6. f) să publice anual pe site-ul propriu situația cheltuielilor privind campaniile de informare derulate, implementarea proiectelor de îmbunătățire a infrastructurii de colectare a deș

(6) Costurile nete de gestionare și sumele care trebuie acoperite de către organizațiile prevăzute la art. 16 alin. (5) lit. b) pentru deșeurile de ambalaje sunt cele prevăzute în anexa nr. 6.

(7) Persoanele fizice și juridice care generează ambalaje folosite și/sau deșeuri de ambalaje provenite din gospodării și similare celor provenite din gospodării au posibilitatea:

 1. a) să returneze ambalajele reutilizabile la punctele de preluare prevăzute la alin. (2) c);
 2. b) să predea contra cost ambalajele unor colectori autorizați pentru colectarea deșeurilor de la populație;
 3. c) să depună deșeurile de ambalaje, pe tipuri de materiale, în sistemele de colectare separată a deșeurilor municipale, gestionate de către operatorii prevăzuți în Legea serviciului de salubrizare a localitătilor 101/2006, republicată, cu modificările ulterioare, inclusiv în centrele prevăzute la art. 59 alin. (1) pct. A lit. f) din Legea nr. 211/2011, cu modificările și completările ulterioare.

(7) Persoanele fizice care generează ambalaje folosite și/sau deșeuri de ambalaje au obligația:

 1. să returneze ambalajele folosite pentru care au plătit o sumă de bani în cadrul unui sistem de garanție-returnare; sau
 2. să predea contra cost ambalajele folosite și/sau deșeurile de ambalaje unor colectori autorizați care preiau prin achiziție ambalajele folosite și/sau deșeurile de ambalaje de la populație; sau
 3. să depună deșeurile de ambalaje, pe tipuri de materiale, în sistemele de colectare separată a deșeurilor municipale, gestionate de către operatorii prevăzuți în Legea serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, republicată, cu modificările ulterioare, inclusiv în centrele prevăzute la art. 59 alin. (1) pct. A lit. f) din Legea nr. 211/2011, cu modificările și completările ulterioare.

(71) Persoanele juridice din industria hotelieră, a serviciilor alimentare, în special unitățile care organizează evenimente, pregătesc și servesc alimente și băuturi, care generează din activitatea lor ambalaje folosite și/sau deșeuri de ambalaje similare celor provenite din gospodării, au obligația:

a). să returneze ambalajele folosite pentru care au plătit o sumă de bani în cadrul unui

sistem de garanție-returnare sau

b). să predea ambalajele folosite unor colectori autorizați care fac dovada unui contract

valabil încheiat cu o organizație prevăzută la art. 16 alin. (5) lit. b) sau

c). să depună deșeurile de ambalaje, pe tipuri de materiale, în sistemele de colectare

separată a deșeurilor municipale, gestionate de către operatorii prevăzuți în Legea serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, republicată, cu modificările ulterioare.

(72) Persoanele juridice, altele decât cele prevăzute la alin. (71), care generează ambalaje folosite și/sau deșeuri de ambalaje similare celor provenite din gospodării ca urmare a activității proprii, au obligația:

a). să predea contra cost ambalaje folosite și/sau deșeurile de ambalaje unor colectori

autorizați pentru achiziționarea deșeurilor de ambalaje de la populație sau

b). să depună deșeurile de ambalaje, pe tipuri de materiale, în sistemele de colectare separată a deșeurilor municipale, gestionate de către operatorii prevăzuți în Legea serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, republicată, cu modificările ulterioare.

(8) Operatorii economici autorizați care preiau prin achiziție ambalaje folosite de la populație prin puncte de colectare sau stațiile de sortare autorizate care preiau deșeuri de la operatorii de salubritate au obligația să notifice desfășurarea activității asociației de dezvoltare intercomunitară sau, după caz, unității administrativ-teritoriale/subdiviziunii administrativ-teritoriale a municipiilor de pe raza teritorială unde își desfășoară activitatea și să raporteze trimestrial acesteia cantitățile de deșeuri de ambalaje colectate de la persoanele fizice.

(9) Operatorii economici colectori autorizați care preiau prin achiziție deșeuri de ambalaje de la populație de la locul de generare a acestora au obligația să se înregistreze la nivelul asociației de dezvoltare intercomunitară sau, după caz, al unității administrativ-teritoriale/subdiviziunii administrativ-teritoriale a municipiilor unde desfășoară activitatea și să raporteze trimestrial acestora cantitățile de deșeuri de ambalaje colectate de la persoanele fizice.

(10) În cazul achiziției ambalajelor de la populație conform prevederilor alin. (8) și (9), operatorii economici autorizați au obligația să țină o evidență și să raporteze distinct cantitățile achiziționate.

(11) Procedura și criteriile de înregistrare a operatorilor economici prevăzuți la alin. (9) se stabilesc prin ordin al ministrului mediului.

Art. 21. – (1) Autoritatea publică centrală pentru protecția mediului sau unitățile subordonate ale acesteia și asociațiile de dezvoltare intercomunitară sau, după caz, unitățile administrativ- teritoriale/subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor, după caz, împreună cu organizațiile prevăzute la art. 16 alin. (5) lit. b) cu care colaborează pentru îndeplinirea prevederilor art. 16 alin. (1) promovează campanii de informare și educare a publicului și a operatorilor economici privind:

 1. a) sistemele de returnare, colectare și valorificare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje care le sunt disponibile;
 2. b) contribuția lor la reutilizarea, valorificarea și reciclarea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje;
 3. c) sensul și semnificația marcajelor de pe ambalajele existente pe piață;
 4. d) elementele corespunzătoare ale planurilor de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje prevăzute la 23;
 5. e) impactul dăunător asupra mediului al consumului excesiv de ambalaje, inclusiv de pungi de transport din plastic subțire;
 6. f) măsuri de prevenire a generării deșeurilor de ambalaje.

(2) Autoritatea publică centrală pentru protecția mediului asigură preluarea prin ordin al ministrului mediului, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de 120 de zile de la publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, a actului de punere în aplicare adoptat de Comisia Europeană care stabilește specificațiile etichetelor sau ale marcajelor care să asigure recunoașterea la nivelul Uniunii Europene a pungilor de transport din plastic biodegradabile și compostabile.

Art. 22. – (1) Ministerul Economiei, Comerțului și Turismului, la solicitarea operatorilor economici prevăzuți la art. 16 alin. (1), propune autorității de stat pentru cercetare-dezvoltare programe de cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și inovare cu privire la fabricarea, compoziția, caracterul reutilizabil și valorificabil al ambalajelor, precum și cu privire la optimizarea modului de ambalare și a formei ambalajelor în vederea reducerii consumului specific de material pe tip de ambalaj și produs.

(2) Programele prevăzute la alin. (1) se includ în planurile sectoriale de cercetare-dezvoltare ale Ministerului Economiei, Comerțului și Turismului, se revizuiesc și se actualizează, luându-se în considerare condițiile economice, de protecția mediului și progresul tehnic.

(3) Operatorii economici prevăzuți la art. 16 alin. (1) au obligația de a include în politica de dezvoltare măsuri de prevenire a generării de deșeuri, inclusiv privind reducerea consumului specific de material pe tip de ambalaj și produs.

Art. 23. – Planurile de gestionare a deșeurilor, întocmite la nivel național și județean potrivit prevederilor Legii nr. 211/2011, republicată, vor cuprinde un capitol distinct referitor la gestionarea deșeurilor de ambalaje.

Art. 24. – Achizițiile de produse din fonduri publice se fac cu acordarea de prioritate pentru produsele obținute din materiale reciclate sau ale căror ambalaje sunt obținute din materiale reciclate.

Art. 25. – (1) Desfășurarea activităților de colectare, transport, valorificare și reciclare a deșeurilor de ambalaje se realizează cu respectarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Lista operatorilor economici care desfășoară activități de colectare, valorificare, inclusiv reciclare a deșeurilor de ambalaje va fi publicată și actualizată trimestrial pe site-ul autorității competente.

Art. 26. – (1) Încălcarea dispozițiilor prezentei legi constituie contravenții, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât să constituie infracțiuni, și se sancționează după cum urmează:

 1. a) cu amendă de la 4.000 lei la 8.000 lei, în cazul nerespectării prevederilor 12;
 2. b) cu amendă de la 8.000 lei la 16.000 lei, în cazul nerespectării prevederilor art. 9 (1) și (3);
 3. c) cu amendă de la 16.000 lei la 30.000 lei, în cazul nerespectării prevederilor art. 10 alin. (4) a) și art. 13;
 4. d) cu amendă de la 20.000 lei la 40.000 lei, în cazul nerespectării prevederilor art. 10 alin. (4) b), art. 11, art. 17 alin. (1) și (2) și art. 20 alin. (1), (2), (4), (5), (8)(10);
 5. e) cu amendă de la 30.000 lei la 50.000 lei, în cazul nerespectării prevederilor art. 5 (1)(4), art. 8 alin. (1) și art. 16 alin. (4) lit. a), alin. (12) și (14).

(2) Constatarea contravențiilor prevăzute la alin. (1) și aplicarea sancțiunilor se fac de către personalul împuternicit al:

 1. a) Gărzii Naționale de Mediu pentru art. 5 (1) și (2), art. 8 alin. (1), art. 9 alin. (1) și (3), art. 14, art. 17 alin. (1) și (2), art. 16 alin. (4) lit. a) și alin. (14) și art. 20 alin. (1), (2), (4), (5), (8)(10);
 2. b) Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor pentru art. 5 (3) și (4), art. 10 alin. (4) lit. a), art. 12, art. 13 și art. 16 alin. (12);
 3. c) Administrației Fondului pentru Mediu pentru art. 10 alin. (4) b) și art. 11.

(3) Licența de operare acordată unei organizații care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului, autorizată de către Comisia constituită potrivit Legii nr. 211/2011, cu modificările și completările ulterioare, se retrage în cazul în care aceasta nu respectă obligațiile stabilite prin ordinul prevăzut la art. 16 alin. (6) și/sau prin alin. (9), iar retragerea devine efectivă la data comunicării ei.

(3) Licenţa de operare acordată unei organizaţii care implementează obligaţiile privind răspunderea extinsă a producătorului, autorizată de către Comisia constituită potrivit Legii nr. 211/2011, cu modificările şi completările ulterioare, se retrage în cazul în care aceasta nu respectă obligaţiile stabilite prin ordinul prevăzut la art. 16 alin. (6) şi/sau prin alin. (9), conform grilei prevăzute în ordinul stipulat la art. 16 alin. (6), iar retragerea devine efectivă la data comunicării ei.

(31) Prin excepție de la alin. (3), nu constituie motiv de retragere a licenței de operare  situația în care operatorii economici prevăzuți la art. 16 alin. (5), lit. b) înregistrează obligații fiscale restante la bugetul Fondului pentru mediu.

(4) Operatorii economici prevăzuți la art. 16 alin. (5) lit. a), care într-un an calendaristic nu își îndeplinesc cel puțin obiectivele prevăzute în anexa nr. 5, sunt obligați să își îndeplinească obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului prin intermediul unei organizații prevăzute la art. 16 alin. (5) lit. b).

Art. 27. – Constatarea corectitudinii datelor raportate potrivit prevederilor art. 17 și a realizării obiectivelor prevăzute în anexa nr. 5 de către operatorii economici prevăzuți la art. 16 alin. (1) se face anual de către persoane împuternicite din cadrul Administrației Fondului pentru Mediu, iar rezultatul controalelor se transmite Comisiei până cel târziu în data de 15 septembrie a anului respectiv.

Art. 28. – Dispozițiile referitoare la contravențiile prevăzute la art. 26 alin. (1)(3) se completează cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 29. – (1) Reglementările existente emise în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția Ordinului ministrului mediului și pădurilor, al ministrului economiei, comerțului și mediului de afaceri și al ministrului administrației și internelor nr. 2.742/3.190/305/2011 pentru aprobarea Procedurii, criteriilor de autorizare, reautorizare, revizuire, avizare anuală, emitere și anulare a licenței de operare, a procentajului minim de valorificare a deșeurilor de ambalaje preluate de la populație, a operatorilor economici în vederea preluării obligațiilor privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare și reciclare a deșeurilor de ambalaje, precum și pentru aprobarea componenței și atribuțiilor comisiei de autorizare, cu modificările ulterioare, rămân aplicabile până la data intrării în vigoare a actelor prevăzute de prezenta lege.

(2) Licențele de operare emise anterior intrării în vigoare a prezentei legi pentru operatorii economici autorizați în baza prevederilor Ordinului ministrului mediului și pădurilor, al ministrului economiei, comerțului și mediului de afaceri și al ministrului administrației și internelor nr. 2.742/3.190/305/2011, cu modificările ulterioare, rămân valabile pe întreaga durată de valabilitate a acestora.

Art. 30. – Anexele nr. 14 fac parte integrantă din prezenta lege.

Art. 31. – La data intrării în vigoare a prezentei legi, Hotărârea Guvernului nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 639 din 20 iulie 2005, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.

 


*

Prezenta lege transpune prevederile Directivei 94/62/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 decembrie 1994 privind ambalajele și deșeurile de ambalaje, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene, seria L, nr. 365 din 31 decembrie 1994, modificată prin Directiva 2004/12/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 11 februarie 2004, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 47 din 18 februarie 2004, prin Directiva 2013/2/UE a Comisiei din 7 februarie 2013 de modificare a anexei I la Directiva 94/62/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind ambalajele și deșeurile de ambalaje, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L, nr. 37 din 8 februarie 2013, Decizia 97/129/CE a Comisiei din 28 ianuarie 1997 de stabilire a sistemului de identificare a materialelor folosite pentru ambalaje, în conformitate cu Directiva 94/62/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind ambalajele și deșeurile provenite din ambalaje, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene seria L, nr. 50 din 20 februarie 1997, Decizia 2005/270/CE a Comisiei din 22 martie 2005 de stabilire a tabelelor corespunzătoare sistemului de baze de date, în conformitate cu Directiva 94/62/CE a Parlamentului și a Consiliului privind ambalajele și deșeurile de ambalaje [notificată cu numărul C (2005) 854, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L, nr. 86 din 5 aprilie 2005.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.

 

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALERIU-ȘTEFAN ZGONEA
PREȘEDINTELE SENATULUI
CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

București, 28 octombrie 2015.

Nr. 249.

ANEXA Nr. 1

 


Semnifica
ția termenilor specifici

 1. a) acord voluntar – acord oficial încheiat între autoritățile publice competente și reprezentanții sectoarelor economice implicate, deschis tuturor partenerilor care doresc să se conformeze condițiilor acordului, în vederea atingerii obiectivelor prevăzute în prezenta lege;
 2. b) operatori economici – referitor la ambalaje, înseamnă furnizorii de materiale de ambalare, producătorii de ambalaje și produse ambalate, importatorii, comercianții, distribuitorii, autoritățile publice și organizațiile neguvernamentale;
 3. c) ambalaj – toate produsele, indiferent de materialul din care sunt confecționate ori de natura acestora, destinate reținerii, protejării, manipulării, distribuției și prezentării bunurilor, de la materii prime la produse procesate, de la producător până la utilizator sau consumator.

Articolul nereturnabil destinat acelorași scopuri este, de asemenea, considerat ambalaj.

Criteriile care stau la baza definirii unui articol ca ambalaj sunt:

c1) un articol se consideră ambalaj dacă îndeplinește condițiile din definiție fără prejudiciul altor funcții pe care acesta le poate îndeplini suplimentar, în măsura în care acesta nu face parte integrantă din produs, fiind necesar pentru a conține, a susține sau a păstra produsul pe toată durata de viață a acestuia, iar toate elementele sale sunt destinate a fi utilizate, consumate ori eliminate împreună cu produsul.

Exemple ilustrative:

Constituie ambalaje: cutiile pentru dulciuri; foliile care învelesc carcasele de compact discuri; pungile în care se expediază cataloage și reviste, cu o revistă înăuntru; șervețele dantelate pentru prăjituri, vândute împreună cu prăjiturile; rolele, tuburile și cilindrii în jurul cărora este înfășurat un material flexibil, ca de exemplu folie de plastic, folie de aluminiu, hârtie, cu excepția rolelor, tuburilor și cilindrilor destinați a fi părți ale unor echipamente de producție și care nu se utilizează cu scopul de a prezenta un produs ca unitate de vânzare; ghivecele pentru flori destinate exclusiv vânzării și transportării plantelor și care nu sunt destinate păstrării împreună cu planta pe parcursul vieții acesteia; flacoanele din sticlă pentru soluții injectabile; suporturile pentru compact discuri, vândute împreună cu compact discurile și care nu sunt destinate utilizării ca mijloc de depozitare; umerașele pentru haine, vândute împreună cu un articol de îmbrăcăminte; cutiile de chibrituri; sistemele de izolare sterilă, de exemplu: pungi, tăvi și materiale necesare menținerii sterilității produsului; capsulele pentru băuturi (de exemplu: cafea, cacao, lapte), care rămân goale după utilizare; buteliile din oțel reîncărcabile, utilizate pentru diferite tipuri de gaz, cu excepția extinctoarelor.

Nu constituie ambalaje: ghivecele pentru flori destinate păstrării împreună cu planta pe parcursul vieții acesteia; cutiile pentru scule; pliculețele pentru ceai; învelișurile de ceară din jurul brânzei; membranele mezelurilor; umerașele pentru haine, vândute separat; capsulele de cafea, dozele de cafea din folie de aluminiu și dozele de cafea din hârtie de filtru, care sunt aruncate împreună cu cafeaua după utilizare; cartușele pentru imprimante; carcasele pentru compact discuri, DVD-uri și casete video, vândute cu un compact disc, un DVD sau o casetă video înăuntru; suporturile pentru compact discuri, vândute goale și destinate utilizării ca mijloc de depozitare; capsulele solubile pentru detergenți; lumânările pentru morminte, recipientele pentru lumânări; râșnițele mecanice, integrate în recipiente reîncărcabile, de exemplu râșnițele de piper reîncărcabile;

c2) articolele proiectate și destinate a fi umplute la punctele de vânzare, precum și articolele „de unică folosință”, vândute umplute sau destinate a fi umplute în punctele de desfacere sunt considerate ambalaje, dacă îndeplinesc funcția de ambalare.

Exemple ilustrative:

Constituie ambalaje, dacă au fost concepute pentru a fi umplute la punctul de vânzare: pungile din plastic sau din hârtie; farfuriile și paharele de unică folosință; folia alimentară aderentă; pungile pentru sandviciuri; folia de aluminiu, husele din folie de plastic pentru protejarea hainelor curățate în curățătorii.

Nu constituie ambalaje: paletele de amestecat; tacâmurile de unică folosință; hârtia de împachetat, vândută separat; formele din hârtie pentru copt, vândute goale; șervețelele dantelate pentru prăjituri, vândute fără prăjituri;

c3) componentele ambalajelor și elementele auxiliare integrate în ambalaj sunt considerate ca parte din ambalajul în care sunt integrate. Elementele auxiliare agățate direct de produs sau atașate de acesta, care îndeplinesc funcții de ambalaj, sunt considerate ambalaje dacă nu sunt parte integrantă a produsului și dacă nu toate elementele lor sunt destinate a fi utilizate, consumate sau eliminate împreună cu produsul.

Exemple ilustrative:

Constituie ambalaje: Etichetele agățate direct de produs sau atașate acestuia.

Constituie parte a unui ambalaj: peria de rimel care face parte din capacul recipientului; etichetele adezive atașate unui alt articol de ambalaj; capsele metalice; manșoanele din plastic; dispozitivul de măsurare-dozare care face parte din sistemul de închidere a recipientului pentru detergenți; râșnițele mecanice, integrate în recipiente fără posibilitate de reîncărcare, pline cu un anumit produs, de exemplu râșnițele de piper pline cu piper.

Nu constituie ambalaje: etichetele de identificare prin radiofrecvență (RF1D);

 1. d) ambalaj primar – ambalaj de vânzare – ambalaj conceput și realizat pentru a îndeplini funcția de unitate de vânzare, pentru utilizatorul final sau consumator, în punctul de achiziție;
 2. e) ambalaj secundar – ambalaj grupat, supraambalaj – ambalaj conceput pentru a constitui la punctul de achiziție o grupare a unui număr de unități de vânzare, indiferent dacă acesta este vândut ca atare către utilizator sau consumatorul final ori dacă el servește numai ca mijloc de umplere a rafturilor în punctul de vânzare; el poate fi separat de produs fără a afecta caracteristicile produsului;
 3. f) ambalaj terțiar – ambalaj pentru transport – ambalaj conceput pentru a ușura manipularea și transportul unui număr de unități de vânzare sau ambalaje grupate, în scopul prevenirii deteriorării în timpul manipulării ori transportului. Ambalajul pentru transport nu include containerele rutiere, feroviare, navale sau aeriene;
 4. g) ambalaj reutilizabil – ambalaj care a fost conceput, proiectat și introdus pe piață pentru a realiza, în cadrul ciclului său de viață, mai multe cicluri sau rotații, fiind reumplut sau reutilizat în același scop pentru care a fost conceput.

Ambalajul reutilizabil se consideră introdus pe piață atunci când este făcut disponibil pentru prima oară, împreună cu produsul pe care este destinat să îl conțină, să îl protejeze, să îl manipuleze, să îl distribuie sau să îl prezinte.

Ambalajul reutilizabil se consideră deșeu de ambalaj când se înlătură, la sfârșitul duratei utile de viață. Ambalajul reutilizabil nu se consideră deșeu de ambalaj atunci când este returnat pentru a fi refolosit.

 1. h) ambalaj de desfacere – ambalaj care îndeplinește criteriul c2);

h1) pungi de transport din plastic – pungi de transport, cu sau fără mâner, fabricate din plastic, furnizate consumatorilor la punctele de vânzare de bunuri sau produse;

h2) pungi de transport din plastic subțire – pungi de transport din plastic cu grosimea peretelui mai mică de 50 de microni;

h3) pungi de transport din plastic foarte subțire – pungi de transport din plastic cu grosimea peretelui mai mică de 15 microni, care sunt necesare din motive de igienă sau care sunt utilizate ca ambalaje primare pentru produsele alimentare în vrac, atunci când acest lucru contribuie la prevenirea risipei de alimente;

h4) pungi de transport din plastic oxodegradabile – pungi de transport fabricate din materiale plastice care includ aditivi care catalizează fragmentarea materialelor plastice în microfragmente;

h5) plastic – un polimer, în sensul art. 3 pct. 5 din Regulamentul (CE) nr. 1.907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), de înființare a Agenției Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1.488/94 al Comisiei, precum și a Directivei 76/769/CEE a Consiliului și a directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE și 2000/21/CE ale Comisiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 396 din 30 decembrie 2006, la care este posibil să fi fost adăugați aditivi sau alte substanțe și care este capabil să funcționeze drept principal component structural al pungilor de transport;

 1. i) ambalaj compozit – ambalaj confecționat din două sau mai multe straturi din materiale diferite care nu pot fi separate manual și formează o singură unitate integrală având un receptacul interior și un înveliș exterior, care este umplut, depozitat, transportat și golit ca atare;
 2. j) deșeuri de ambalaje – orice ambalaje sau materiale de ambalare care satisfac cerințele definiției de deșeu din anexa 1 la Legea nr. 211/2011, cu modificările și completările ulterioare, exclusiv reziduurile de producție;
 3. k) deșeuri de ambalaje generate – cantitatea de ambalaje care devin deșeuri pe teritoriul național după ce acestea au fost utilizate pentru a conține, a proteja, a livra și a prezenta produse;
 4. l) deșeuri de ambalaje reciclate – cantitatea de deșeuri de ambalaje generate care este reciclată, indiferent dacă reciclarea se face în România, într-un stat membru al Uniunii Europene sau în afara Comunității Europene;
 5. m) deșeuri de ambalaje valorificate – cantitatea de deșeuri de ambalaje generate pe plan național care este valorificată, indiferent dacă valorificarea se face în România, într-un stat membru al Uniunii Europene sau în afara Comunității Europene;
 6. n) deșeuri de ambalaje valorificate sau incinerate în instalații de incinerare cu recuperare de energie – cantitatea de deșeuri de ambalaje generate pe plan național care este valorificată sau incinerată în instalații de incinerare cu recuperare de energie, indiferent dacă valorificarea sau incinerarea în instalații de incinerare cu recuperare de energie se face în România, într-un stat membru al Uniunii Europene ori în afara Comunității Europene;
 7. o) obiectiv de reciclare – cantitatea totală de deșeuri de ambalaje reciclate, raportată la cantitatea totală de deșeuri de ambalaje generate;
 8. p) obiectiv de valorificare sau de incinerare în instalații de incinerare cu recuperare de energie – cantitatea totală de deșeuri de ambalaje valorificată sau incinerată în instalații de incinerare cu recuperare de energie, raportată la cantitatea totală de deșeuri de ambalaje generate;
 9. q) sistem garanție-returnare – sistem prin care cumpărătorul, la achiziționarea unui produs ambalat, plătește vânzătorului o sumă de bani care îi este rambursată atunci când ambalajul este returnat;
 10. r) introducere pe piața națională – a face disponibil, pentru prima oară, un produs pe piața națională. Persoana juridică cu sediul în România care, potrivit legislației aplicabile produsului respectiv, introduce pe piața națională un produs, se consideră ca fiind responsabilă potrivit art. 16 (1) și pentru ambalajul produsului.
 11. s) a face disponibil pe piața națională – orice furnizare a unui produs pentru distribuire, consum sau utilizare pe piața națională în cadrul unei activități comerciale, în schimbul unei plăți sau gratuit;

ș) deșeuri de ambalaje din comerț și industrie – toate ambalajele secundare, ambalajele pentru transport și ambalajele primare ale produselor destinate utilizării exclusiv de către operatori economici, care, ca natură și compoziție nu sunt similare cu deșeurile menajere;

Semnificațiile termenilor: „deșeu”, „gestionarea deșeurilor”, „colectare”, „colectare separată”, „prevenire”, „reutilizare”, „tratare”, valorificare”, „reciclare”, „eliminare” și „răspunderea extinsă a producătorului” sunt cele prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011, cu modificările și completările ulterioare.

ANEXA Nr. 2

 


CERIN
ȚE ESENȚIALE
privind compozi
ția și caracterul reutilizabil și valorificabil al ambalajelor

 1. Cerințe esențiale specifice privind fabricarea și compoziția ambalajului:
 2. a) ambalajul va fi fabricat astfel încât volumul și greutatea acestuia să fie limitate la minimum necesar pentru a asigura nivelul cerut de siguranță, igienă și acceptabilitate atât pentru produsul ambalat, cât și pentru consumator;
 3. b) ambalajul va fi conceput, fabricat și comercializat într-un mod care să permită reutilizarea sau valorificarea sa, inclusiv reciclarea, și să reducă la minimum impactul negativ asupra mediului;
 4. c) ambalajul va fi fabricat urmărindu-se reducerea la minimum a conținutului de substanțe și materiale toxice și de alte substanțe periculoase în materialul de ambalare și în elementele sale, substanțe care se pot regăsi în emisiile, cenușa sau levigatul care rezultă din procesele de eliminare a deșeurilor de ambalaje.
 5. Cerințe esențiale specifice privind caracterul reutilizabil al unui ambalaj:
 6. a) proprietățile fizice și caracteristicile ambalajului trebuie să permită mai multe rotații în condiții normale de utilizare preconizate;
 7. b) ambalajul reutilizat trebuie pregătit, după caz, pentru a satisface exigențele în materie de sănătate și de securitate;
 8. c) ambalajul care nu mai poate fi reutilizat trebuie să devină deșeu de ambalaj valorificabil.
 9. Cerințe esențiale specifice privind caracterul valorificabil al unui ambalaj:
 10. a) ambalajul trebuie să fie astfel fabricat încât să permită, atunci când devine deșeu de ambalaj, ca un anumit procent din greutatea materialelor folosite să fie reciclat. Fixarea acestui procent poate diferi în funcție de tipul materialului folosit la fabricarea ambalajului;
 11. b) ambalajul trebuie să fie astfel fabricat încât să permită, atunci când devine deșeu de ambalaj, ca deșeurile de ambalaj tratate în vederea valorificării energetice să aibă o valoare calorică minimă ce să permită optimizarea recuperării de energie;
 12. c) ambalajul trebuie să fie astfel fabricat încât să permită, atunci când devine deșeu de ambalaj, ca deșeurile de ambalaje tratate în vederea compostării să fie suficient de biodegradabile;
 13. d) ambalajul biodegradabil trebuie să fie astfel fabricat încât să permită, atunci când devine deșeu de ambalaj, o descompunere fizică, chimică, termică sau biologică, astfel încât cea mai mare parte a materialului să se transforme în bioxid de carbon, biomasă și apă.

ANEXA Nr. 3

 


SISTEM
de marcare
și identificare pentru ambalaje

 


A
Sistem de numerotare
și abrevieri pentru mase plastice

 

Materialul Abrevierile Numerotarea
Polietilen tereftalat PET 1
Polietilenă de mare densitate HDPE 2
Policlorură de vinil PVC 3
Polietilenă de mică densitate LDPE 4
Polipropilenă PP 5
Polistiren PS 6
7
19

 


B
Sistem de numerotare
și abrevieri pentru hârtie și plăci fibrolemnoase

 

Materialul Abrevierile Numerotarea
Carton ondulat PAP 20
Carton neondulat PAP 21
Hârtie PAP 22
23
39

 


C
Sistem de numerotare
și abrevieri pentru metale

 

Materialul Abrevierile Numerotarea
Oțel FE 40
Aluminiu ALU 41
42
49

 


D
Sistem de numerotare
și abrevieri pentru materiale din lemn

 

Materialul Abrevierile Numerotarea
Lemn FOR 50
Plută FOR 51
52
59

 


E
Sistem de numerotare
și abrevieri pentru materiale textile

 

Materialul Abrevierile Numerotarea
Bumbac TEX 60
Iută TEX 61
62
69

 


F
Sistem de numerotare
și abrevieri pentru sticlă

 

Materialul Abrevierile Numerotarea
Sticlă incoloră GL 70
Sticlă verde GL 71
Sticlă brună GL 72
73
79

 


G
Sistem de numerotare
și abrevieri pentru compozite

 

Materialul Abrevierile*) Numerotarea
Hârtie și carton/diverse metale 80
Hârtie și carton/plastic 81
Hârtie și carton/aluminiu 82
Hârtie și carton/tablă galvanizată 83
Hârtie și carton/plastic/aluminiu 84
Hârtie și carton/plastic/aluminiu/tablă galvanizată 85
86
89
Plastic/aluminiu 90
Plastic/tablă galvanizată 91
Plastic/diverse metale 92
93
94
Sticlă/plastic 95
Sticlă/aluminiu 96
Sticlă/tablă galvanizată 97
Sticlă/diverse metale 98
99

*) Compozite: C plus abrevierea corespunzătoare materialului predominant (C/ ).

ANEXA Nr. 4

 


Tabelul nr. 1
CANTITĂ
ȚILE
de de
șeuri de ambalaje generate în România și valorificate sau incinerate în instalații de incinerare cu recuperare de energie în România sau în terțe țări

 

– tone –
Material Deșeuri de ambalaje generate Valorificate sau incinerate în instalații de incinerare cu recuperare de energie
Reciclare materială Alte forme de reciclare Total reciclare Valorificare energetică Alte forme de valorificare Incinerate în instalații de incinerare cu recuperare de energie Total valorificate sau incinerate în instalații de incinerare cu recuperare de energie
(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h)
Sticlă xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Plastic xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Hârtie – carton xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Metal Aluminiu ////////////// //////////// ////////////// ////////////// ////////////// ////////////// /////////////// //////////////
Oțel ////////////// //////////// ////////////// ////////////// ////////////// ////////////// /////////////// //////////////
Total xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Lemn xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Altele xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Total xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

NOTĂ:

 1. Câmpurile albe: Furnizarea datelor este obligatorie. Pot fi folosite estimări, dar acestea trebuie să se bazeze pe date empirice și trebuie explicate în descrierea metodologiei.
 2. Câmpurile xxxx: Furnizarea datelor este obligatorie, dar sunt acceptate estimări brute. Aceste estimări trebuie explicate în descrierea metodologiei.
 3. Câmpurile ///////: Furnizarea datelor este voluntară.
 4. Datele referitoare la reciclarea plasticului vor include toate materialele care au fost reciclate ca materiale plastice.
 5. Coloana (c) include toate formele de reciclare, inclusiv reciclarea organică, dar excluzând reciclarea materială.
 6. Coloana (d) reprezintă suma coloanelor (b) și (c).
 7. Coloana (f) include toate formele de valorificare excluzând reciclarea și valorificarea energetică.
 8. Coloana (h) reprezintă suma coloanelor (d), (e), (f) și (g).
 9. Procentajul de valorificare sau incinerare în instalații de incinerare cu recuperare de energie: Coloana (h)/coloana (a).
 10. Procentajul de reciclare: Coloana (d)/coloana (a).
 11. Datele pentru lemn nu se vor folosi pentru evaluarea obiectivului de reciclare de minimum 15% anterior anului 2011.

 


Tabelul nr. 2
CANTITĂ
ȚILE
de de
șeuri de ambalaje trimise în state membre ale Uniunii Europene sau exportate în afara Comunității Europene în vederea valorificării sau incinerării în instalații de incinerare cu recuperare de energie

 

– tone –
Material Deșeuri de ambalaje trimise în state membre UE sau exportate către țări din afara Comunității Europene pentru:
Reciclare materială Alte forme de reciclare Valorificare energetică Alte forme de valorificare Incinerate în instalații de incinerare cu recuperare de energie
Sticlă xxxxxxxxxx ////////////// ////////////// ////////////// //////////////
Plastic xxxxxxxxxx ////////////// ////////////// ////////////// //////////////
Hârtie – carton xxxxxxxxxx ////////////// ////////////// ////////////// //////////////
Metal Aluminiu //////////// ////////////// ////////////// ////////////// //////////////
Oțel //////////// ////////////// ////////////// ////////////// //////////////
Total xxxxxxxxxx ////////////// ////////////// ////////////// //////////////
Lemn xxxxxxxxxx ////////////// ////////////// ////////////// //////////////
Altele xxxxxxxxxx ////////////// ////////////// ////////////// //////////////
Total xxxxxxxxxx ////////////// ////////////// ////////////// //////////////

NOTĂ:

 1. Datele din tabel se referă numai la cantitățile aferente obligațiilor rezultate din prezenta lege. Acestea sunt subscrise datelor furnizate în tabelul nr. 1. Tabelul are doar scop informativ.
 2. Câmpurile xxxx: Furnizarea datelor este obligatorie, dar sunt acceptate estimări grosiere. Aceste estimări trebuie explicate în descrierea metodologiei.
 3. Câmpurile /////: Furnizarea datelor este voluntară.
 4. Datele referitoare la reciclarea plasticului vor include toate materialele care au fost reciclate ca materiale plastice.

 


Tabelul nr. 3
CANTITĂ
ȚILE
de de
șeuri de ambalaje generate în alte state membre ale Uniunii Europene sau importate din afara Comunității Europene în vederea valorificării sau incinerării în instalații de incinerare cu recuperare de energie

 

– tone –
Material Deșeuri de ambalaje generate în state membre UE sau importate din afara Comunității Europene pentru:
Reciclare materială Alte forme de reciclare Valorificare energetică Alte forme de valorificare Incinerate în instalații de incinerare cu recuperare de energie
Sticlă ////////////// ////////////// ////////////// ////////////// //////////////
Plastic ////////////// ////////////// ////////////// ////////////// //////////////
Hârtie – carton ////////////// ////////////// ////////////// ////////////// //////////////
Metal Aluminiu ////////////// ////////////// ////////////// ////////////// //////////////
Oțel ////////////// ////////////// ////////////// ////////////// //////////////
Total ////////////// ////////////// ////////////// ////////////// //////////////
Lemn ////////////// ////////////// ////////////// ////////////// //////////////
Altele ////////////// ////////////// ////////////// ////////////// //////////////
Total ////////////// ////////////// ////////////// ////////////// //////////////

NOTĂ:

 1. Datele din tabel au doar scop informativ. Datele nu sunt conținute nici în tabelul nr. 1 și nici în tabelul nr. 2 și nu pot fi utilizate pentru îndeplinirea obiectivelor naționale.
 2. Câmpurile /////: Furnizarea datelor este voluntară.
 3. Datele referitoare la reciclarea plasticului vor include toate materialele care au fost reciclate ca materiale plastice.

ANEXA Nr. 5

 


Valorile minime ale obiectivelor de valorificare*
și, respectiv, reciclare** a deșeurilor de ambalaje

* Includ cantitatea de deșeuri de ambalaje reciclată și cea incinerată în instalații de incinerare cu valorificare de energie.

** Includ cantitatea de ambalaje de lemn care este reparată în vederea reutilizării.

 

Obiectiv Procent (%)
Obiectiv global de valorificare 65
Obiectiv global de reciclare 60
Obiectiv de reciclare hârtie-carton 70
Obiectiv de reciclare materiale plastice (inclusiv PET) 45
Din care obiectiv de reciclare PET 55
Obiectiv de reciclare sticlă 65
Obiectiv de reciclare oțel 70
Obiectiv de reciclare aluminiu 30
Obiectiv de reciclare lemn 50″

ANEXA Nr. 5

Anexa nr. 5 la Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje

 

Valorile minime ale obiectivelor de valorificare* şi, respectiv, reciclare** a deşeurilor de ambalaje

 

Nr. crt. Obiectiv Pentru perioada

2019-

2022

(inclusiv)

Anul

2023

Anul 2024 Începând cu anul

2025

1. Obiectiv        global         de

valorificare

60 65 65 70
2. Obiectiv        global         de

reciclare

55 60 60 65
3. Obiectiv      de       reciclare

hârtie-carton

60 65 70 75
4. Obiectiv          de        reciclare materiale plastice (inclusiv PET) 22,5 35 40 50
5. Obiectiv de reciclare sticlă 60 65 65 70
6. Obiectiv de reciclare metal 50 60 65 70
7. Obiectiv          de        reciclare aluminiu 20 30 40 50
8. Obiectiv de reciclare lemn 15 20 20 25

 

* Includ cantitatea de deşeuri de ambalaje reciclată şi cea incinerată în instalaţii de incinerare cu valorificare de energie.

** Includ cantitatea de ambalaje de lemn care este reparată în vederea reutilizării.

ANEXA Nr. 6

 


Modul de stabilire a costului net
și a sumelor care trebuie acoperite de către organizațiile prevăzute la art. 16 alin. (5) lit. b)

 1. În cazul în care tarifele pentru activitățile prestate de operatorii de salubrizare pentru gestionarea deșeurilor municipale prevăzute la art. 17 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 211/2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sunt stabilite în condiții transparente*, costul net reprezintă tariful distinct al activităților desfășurate de operatorii de salubrizare pentru gestionarea deșeurilor municipale diminuat cu veniturile obținute din vânzarea materialelor ca materii prime secundare, raportate la cantitatea totală colectată de deșeuri municipale.

Organizația prevăzută la art. 16 alin. (5) lit. b) acoperă sumele care se calculează potrivit formulei:

 


(Tr * Q – Vt)*Pamb,

unde:

Tr – tariful distinct, prevăzut la art. 17 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 211/2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare, exprimat în lei/tonă, al activităților desfășurate de operatorii de salubrizare pentru gestionarea deșeurilor municipale prevăzute la lit. a) a alin. (1) al aceluiași articol;

Q – cantitatea totală, exprimată în tone, de deșeuri municipale din hârtie-carton, metal, plastic și sticlă declarată de UAT/ADI ca fiind comercializată către operatorii economici autorizați în vederea valorificării, inclusiv cea comercializată/predată cu titlu gratuit către organizațiile prevăzute la art. 16 alin. (5) lit. b) potrivit dispozițiilor alin. (9) lit. h) ale aceluiași articol;

 


Q = Qhc + Qm + Qpl + Qst

Qhc – cantitatea, exprimată în tone, de deșeuri municipale din hârtie și carton declarată de UAT/ADI ca fiind comercializată către operatorii economici autorizați în vederea valorificării, inclusiv cea comercializată/predată cu titlu gratuit către organizațiile prevăzute la art. 16 alin. (5) lit. b) potrivit dispozițiilor alin. (9) lit. h) ale aceluiași articol;

Qm – cantitatea, exprimată în tone, de deșeuri municipale din metal comercializate de/în numele UAT/ADI pentru valorificare operatorilor economici autorizați, inclusiv cele comercializate/predate cu titlu gratuit către organizațiile prevăzute la art. 16 alin. (5) lit. b) potrivit dispozițiilor alin. (9) lit. h) ale aceluiași articol;

Qpl – cantitatea, exprimată în tone, de deșeuri municipale din plastic declarată de UAT/ADI ca fiind comercializată către operatorii economici autorizați în vederea valorificării, inclusiv cea comercializată/predată cu titlu gratuit către organizațiile prevăzute la art. 16 alin. (5) lit. b) potrivit dispozițiilor alin. (9) lit. h) ale aceluiași articol;

Qst – cantitatea, exprimată în tone, de deșeuri municipale din sticlă declarată de UAT/ADI ca fiind comercializată către operatorii economici autorizați în vederea valorificării, inclusiv cea comercializată/predată cu titlu gratuit către organizațiile prevăzute la art. 16 alin. (5) lit. b) potrivit dispozițiilor alin. (9) lit. h) ale aceluiași articol;

Pamb – ponderea, exprimată în procente, a deșeurilor de ambalaje în deșeurile municipale prevăzute la art. 17 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 211/2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 


Pamb = (Phc * Qhc + Pm * Qm + Ppl * Qpl + Pst * Qst)/Q

Phc – ponderea, exprimată în procente, a deșeurilor de ambalaje de hârtie-carton în deșeurile municipale de hârtie-carton;

Pm – ponderea, exprimată în procente, a deșeurilor de ambalaje de metal în deșeurile municipale de metal;

Ppl – ponderea, exprimată în procente, a deșeurilor de ambalaje de plastic în deșeurile municipale de plastic;

Pst – ponderea, exprimată în procente, a deșeurilor de ambalaje de sticlă în deșeurile municipale de sticlă.

Ponderea deșeurilor de ambalaje în deșeurile municipale, pe tip de material, se consideră cea rezultată din determinările de compoziție a deșeurilor realizate de operatorul de salubrizare împreună cu sau agreată de către cel puțin una dintre organizațiile prevăzute la art. 16 alin. (5) lit. b), care acoperă costurile de gestionare a deșeurilor de ambalaje.

În lipsa determinărilor de compoziție a deșeurilor municipale prevăzute la art. 17 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 211/2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau a agreării acestora cu cel puțin una dintre organizațiile prevăzute la art. 16 alin. (5) lit. b), se consideră Pamb = 50%;

Vt – veniturile totale realizate din vânzarea în condiții transparente** a deșeurilor municipale din hârtie-carton, metal, plastic și sticlă declarate de UAT/ADI ca fiind comercializate către operatorii economici autorizați în vederea valorificării, inclusiv cele comercializate către organizațiile prevăzute la art. 16 alin. (5) lit. b) potrivit lit. h) a alin. (9) al aceluiași articol.

În cazul în care în tariful pentru activitățile prestate de operatorii de salubrizare pentru gestionarea deșeurilor municipale prevăzute la art. 17 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 211/2011 republicată, cu modificările și completările ulterioare, sunt incluse veniturile obținute din vânzarea ca materii prime secundare a respectivelor deșeuri, Vt = 0.

Începând cu data de 1 ianuarie 2019 și până la data implementării obligației prevăzute la art. 17 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 211/2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare, tariful distinct Tr reprezintă tariful unic în vigoare pentru luna ianuarie a anului 2019 diminuat cu 90% din tariful de depozitare cumulat cu contribuția pentru economie circulară.

 1. În cazul în care tarifele pentru activitățile prestate de operatorii de salubrizare pentru gestionarea deșeurilor municipale prevăzute la art. 17 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 211/2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare, nu sunt stabilite în condiții transparente* sau vânzarea deșeurilor municipale din hârtie-carton, metal, plastic sau sticlă nu este realizată în condiții transparente**, Tr nu va fi mai mare, respectiv raportul Vt/Q reprezentând prețul mediu obținut pe tona de deșeuri municipale din hârtie-carton, metal, plastic și sticlă comercializate nu va fi mai mic decât valorile de referință stabilite și comunicate până la data de 10 ianuarie a fiecărui an pe pagina proprie de internet de către autoritatea publică centrală pentru protecția mediului.

Valoarea de referință pentru Tr se calculează ca medie aritmetică a tarifelor distincte de gestionare a deșeurilor municipale prevăzute la art. 17 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 211/2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare, stabilite în condiții transparente*, în cadrul sistemelor județene de management integrat al deșeurilor funcționale, valabile începând cu data de 1 ianuarie a fiecărui an. Valoarea de referință a prețului mediu pe tona de deșeuri municipale din hârtie-carton, metal, plastic și sticlă comercializate reprezintă prețul mediu cel mai mare de comercializare a respectivelor deșeuri în cadrul sistemelor județene de management integrat al deșeurilor funcționale.

Asociațiile de dezvoltare intercomunitară care operează sisteme județene de management integrat al deșeurilor funcționale au obligația de a raporta până la data de 31 decembrie a fiecărui an tarifele pentru activitățile prestate de operatorii de salubrizare pentru gestionarea deșeurilor municipale prevăzute la art. 17 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 211/2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare, valabile începând cu data de 1 ianuarie a anului viitor, precum și prețul mediu, în lei/tonă, de comercializare a deșeurilor municipale din hârtie-carton, metal, plastic și sticlă din anul în care se face raportarea.

Valoarea de referință a Tr și valoarea de referință a prețului mediu de comercializare a deșeurilor municipale din hârtie- carton, metal, plastic și sticlă se aplică inclusiv în cazul unităților administrativ-teritoriale în care procesul de atribuire a serviciului de salubrizare și, implicit, de stabilire a tarifului prevăzut la art. 17 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 211/2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare, nu este finalizat.

* Se consideră că tarifele, distincte, pentru activitățile prestate de operatorii de salubrizare pentru gestionarea directă sau delegată a deșeurilor municipale prevăzute la art. 17 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 211/2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sunt stabilite în condiții transparente în cazul în care valoarea tarifelor pentru activitățile prestate pentru deșeurile respective a fost stabilită de procedurile de atribuire prevăzute de art. 28, respectiv art. 29 din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, iar metodologia de fundamentare a acestor tarife a fost stabilită cu implicarea operatorilor economici prevăzuți la art. 16 alin. (1), organizații ale acestora, autoritățile publice locale sau, după caz, cu asociații de dezvoltare intercomunitară. În cazul în care s-a stabilit în condiții transparente un tarif unic, Tr se consideră a fi stabilit în condiții transparente prin defalcarea tarifului unic numai în cazul în care media tarifelor distincte ponderată cu cantitățile de deșeuri corespunzătoare categoriei este egală cu tariful unic stabilit.

** Se consideră că veniturile totale din vânzarea deșeurilor municipale din hârtie-carton, metal, plastic sau sticlă sunt obținute în condiții transparente în cazul în care participarea în vederea achiziționării acestor materii prime secundare este deschisă oricărei părți interesate, inclusiv organizațiilor prevăzute la art. 16 alin. (5) lit. b).

 

Ordonanța de urgență nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu

Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu

În vigoare de la 30 decembrie 2005

Consolidarea din data de 26 iunie 2019 are la bază publicarea din Monitorul Oficial, Partea I nr. 1193 din 30 decembrie 2005

Include modificările aduse prin următoarele acte: L 105/2006; L 292/2007; OUG 37/2008; OG 25/2008; L 329/2009; OUG 15/2010; OUG 115/2010; OUG 71/2011; OG 31/2013; OUG 39/2016; L 232/2016; OUG 48/2017; OUG 74/2018.
Ultimul amendament în 17 ianuarie 2019.

Având în vedere necesitatea clarificării regimului juridic al veniturilor din care se constituie Fondul pentru mediu și a atribuțiilor Administrației Fondului pentru Mediu în ceea ce privește activitatea privind declararea, constatarea, controlul, colectarea, soluționarea contestațiilor și executarea silită a contribuțiilor datorate la Fondul pentru mediu, în contextul diminuării veniturilor încasate la Fondul pentru mediu,

ținând seama de necesitatea sporirii numărului de categorii de proiecte ce pot fi finanțate din Fondul pentru mediu, în special cele privind prevenirea și controlul integrat al poluării, Directiva-cadru a apei și instalațiile mari de ardere, pentru îndeplinirea angajamentelor asumate pentru capitolul 22 – Mediu,

elemente care vizează interesul public și constituie o situație de urgență și extraordinară,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

 

CAPITOLUL I
Dispozi
ții generale

Art. 1. – Fondul pentru mediu este un instrument economico-financiar destinat susținerii și realizării proiectelor și programelor pentru protecția mediului și pentru atingerea obiectivelor Uniunii Europene în domeniul mediului și schimbărilor climatice, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare.

Art. 2. – Fondul pentru mediu se constituie și se gestionează în conformitate cu prevederile legale.

Art. 21. – Bugetul de venituri și cheltuieli al Fondului pentru mediu și al Administrației Fondului pentru Mediu se aprobă anual prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autorității publice centrale pentru protecția mediului.

 

CAPITOLUL II
Administrarea Fondului pentru mediu

Art. 3. – (1) Unitatea care răspunde de gestionarea Fondului pentru mediu este Administrația Fondului pentru Mediu, denumită în continuare Administrația Fondului, instituție publică cu personalitate juridică, finanțată integral din venituri proprii, în coordonarea autorității publice centrale pentru protecția mediului.

(2) Abrogat(ă) Administrația Fondului are sediul în municipiul București, Splaiul Independenței nr. 294, corp A, sectorul 6.

(3) Administrația Fondului are, în principal, următoarele atribuții:

 1. a) urmărește constituirea și gestionarea Fondului pentru mediu;
 2. b) întocmește bugetul de venituri și cheltuieli;
 3. c) analizează, selectează și finanțează programe și proiecte pentru protecția mediului, aprobate în conformitate cu prevederile prezentei ordonanțe de urgență;
 4. d) urmărește și controlează implementarea proiectelor și programelor finanțate din Fondul pentru mediu;
 5. d) urmărește și controlează proiectele și programele finanțate din Fondul pentru mediu
 6. e) finanțează lucrări destinate prevenirii, înlăturării și/sau diminuării efectelor produse de fenomenele meteorologice periculoase la lucrările de gospodărire a apelor, conform dispozițiilor 13;
 7. f) elaborează ghidurile de finanțare aferente categoriilor de proiecte și programelor pentru protecția mediului, finanțate din Fondul pentru mediu.
 8. g) analizează și selectează proiectele obiectivelor de investiții înaintate de ministerele beneficiare, finanțate din sumele obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului 115/2011 privind stabilirea cadrului instituțional și autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanțelor Publice, de a scoate la licitație certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, aprobată prin Legea nr. 163/2012, cu modificările și completările ulterioare;
 9. g) asigură utilizarea sumelor, obţinute în urma scoaterii la licitaţie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, pentru finanțarea programelor și proiectelor în domeniile stabilite prin Directiva 2003/87/CE, cu modificările şi completările ulterioare, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă nr. 115/2011, privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, aprobata prin Legea nr. 163/2012, cu modificatile si completarile ulterioare;
 10. h) desfășoară activități de control, potrivit dispozițiilor Legii 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, la operatorii economici autorizați în vederea preluării responsabilității privind realizarea obiectivelor anuale de colectare, reutilizare, reciclare și valorificare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice și la operatorii economici autorizați în vederea preluării responsabilității privind realizarea obiectivelor anuale de colectare, reutilizare, reciclare și valorificare a deșeurilor de baterii și acumulatori portabili, care se aplică în mod corespunzător;
 11. i) desfășoară activități de evidență a contribuabililor la bugetul Fondului pentru mediu;
 12. j) desfășoară inspecții fiscale și controale inopinate la contribuabilii/plătitorii la Fondul pentru mediu, în conformitate cu dispozițiile Legii 207/2015, cu modificările și completările ulterioare;
 13. k) colectează veniturile la bugetul Fondului pentru mediu;
 14. l) asigură servicii de asistență și de îndrumare a contribuabililor/plătitorilor la bugetul Fondului pentru mediu, precum și cu privire la metodologia de calcul al taxelor și contribuțiilor la Fondul pentru mediu;
 15. l) asigură asistenţa/ îndrumarea contribuabililor/plătitorilor la bugetul Fondului pentru mediu cu privire la metodologia de calcul al taxelor şi contribuţiilor la Fondul pentru mediu.
 16. m) previne evaziunea fiscală în ceea ce privește taxele și contribuțiile la Fondul pentru mediu.
 17. n) asigura indrumarea solicitantilor si beneficiarilor finantarii din Fondul pentru mediu;

(4) În exercitarea atribuțiilor de conducere a Administrației Fondului cooperează cu autorități și instituții publice ale statului, ale administrației publice centrale și locale, cu reprezentanți ai societății civile, cu persoane juridice și/sau fizice, potrivit dispozițiilor legale în vigoare, pe baza protocoalelor încheiate.

(5) Administrația Fondului pentru Mediu asigură gestionarea proiectelor finanțate din fonduri europene structurale și de investiții sau alte fonduri externe, rambursabile sau nerambursabile, prin intermediul unităților de implementare a proiectelor, respectiv al unităților de management al proiectelor.

(6) Unitățile prevăzute la alin. (5) funcționează la nivelul Administrației Fondului, în conformitate cu reglementările specifice în materie prin care au fost stabilite alocarile din fonduri europene structurale si de investitii sau din alte fonduri externe.

Art. 4. – (1) Administrația Fondului este condusă de un președinte cu rang de secretar de stat.

(2) Președintele este numit, suspendat și revocat din funcție, în condițiile legii, prin decizie a prim-ministrului, la propunerea conducătorului autorității publice centrale pentru protecția mediului.

(3) În exercitarea atribuțiilor de conducere a Administrației Fondului, președintele emite dispoziții.

(4) Președintele are calitatea de ordonator de credite pentru fondurile pe care le gestionează și reprezintă Administrația Fondului în relațiile cu terții, precum și în justiție, numește și eliberează din funcție personalul acesteia, în condițiile legii.

(5) Președintele poate delega calitatea de ordonator de credite, potrivit dispozițiilor art. 20 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare.

(6) Președintele Administrației Fondului poate delega atribuțiile sale unui vicepreședinte, cu rang de subsecretar de stat, sau altor persoane cu funcții de conducere din cadrul Administrației Fondului, în condițiile legii.

(7) Vicepreședintele este numit, suspendat și revocat din funcție, în condițiile legii, prin decizie a prim-ministrului, la propunerea conducătorului autorității publice centrale pentru protecția mediului.

(8) Administrația Fondului dispune de personal propriu contractual care asigură funcțiile de conducere, de execuție și de control, potrivit regulamentului de organizare și funcționare propriu.

(9) Salarizarea personalului Administrației Fondului se face potrivit legii.

(10) În îndeplinirea atribuțiilor prevăzute la art. 3 alin. (3), Administrația Fondului are următoarele structuri de decizie:

 1. a) Comitetul de avizare;
 2. b) Comitetul director.

Art. 5. – (1) Comitetul de avizare are următoarea componență:

 1. a) 2 reprezentanți din cadrul autorității publice centrale pentru protecția mediului, împuterniciți prin ordin al ministrului;
 2. b) un reprezentant al Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și un reprezentant al Gărzii Naționale de Mediu, împuterniciți prin decizie a conducătorului instituției respective;
 3. c) câte un reprezentant al celor 4 structuri asociative ale administrației publice locale;
 4. d) câte un reprezentant din cadrul autorității publice centrale pentru finanțe, al autorității publice centrale pentru economie, autorității publice centrale pentru transporturi, autorității publice centrale pentru sănătate, autorității publice centrale pentru agricultură, doi reprezentanți ai autorității publice centrale pentru dezvoltare regională și administrație publică, precum și un reprezentant al autorității publice centrale pentru energie, împuterniciți prin ordin al ministrului de resort;
 5. e) 2 reprezentanți ai confederației patronale, desemnați de aceasta;
 6. f) un reprezentant al organizațiilor neguvernamentale din domeniul protecției mediului, desemnat de acestea;
 7. g) președintele Administrației Fondului.

(2) Comitetul de avizare este condus de un președinte, ajutat de un vicepreședinte. Președintele și vicepreședintele sunt numiți de conducătorul autorității publice centrale pentru protecția mediului.

(3) Comitetul de avizare aprobă prin vot proiectele ce urmează să fie finanțate din Fondul pentru mediu, dintre cele propuse de Comitetul director.

(4) Membrii Comitetului de avizare, exclusiv demnitarii, primesc o indemnizație de participare pentru activitatea desfășurată în cadrul ședințelor acestuia, în cuantumul și în condițiile stabilite prin Regulamentul de organizare și funcționare a Administrației Fondului.

(5) Componența nominală a Comitetului de avizare se aprobă prin ordin al conducătorului autorității publice centrale pentru protecția mediului.

Art. 6. – (1) Comitetul director este constituit din președintele și vicepreședintele Administrației Fondului, împreună cu conducătorii direcțiilor de specialitate ale acesteia.

(2) Abrogat(ă) Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului pentru funcția de președinte al Administrației Fondului se aprobă prin ordin al conducătorului autorității publice centrale pentru protecția mediului.

(3) Comitetul director are următoarele atribuții:

 1. a) avizează proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al Fondului pentru mediu și al Administrației Fondului;
 2. b) avizează și propune spre aprobare Comitetului de avizare proiectele selectate pentru a fi finanțate din Fondul pentru mediu;
 3. c) analizează și aprobă lista proiectelor respinse de către Comisia de analiză;
 4. d) urmărește constituirea și gestionarea Fondului pentru mediu;
 5. e) aprobă raportul anual privind gestionarea Fondului pentru mediu, pe care îl face public, conform prevederilor legale;
 6. f) avizează ghidurile de finanțare aferente fiecărui program și proiect pentru protecția mediului.

Art. 7. – Cheltuielile curente și de capital ale Administrației Fondului se asigură din Fondul pentru mediu, în limita a 10% din veniturile acestuia.

Art. 7. – (1) Veniturile proprii ale Administraţiei Fondului reprezintă 10% din veniturile Fondului pentru mediu constituit potrivit prevederilor art. 9 alin. (1), cu excepția celor prevăzute la litera u) din care se reține o cotă de  5%.

(2) Veniturile prevăzute la alin. (1) se utilizează pentru acoperirea cheltuielilor curente și de capital ale Adminstrației Fondului, potrivit prevederilor legale.

Art. 8. – (1) Operațiunile financiare ale Administrației Fondului, care privesc constituirea, gestionarea și utilizarea resurselor financiare, se derulează prin Trezoreria Statului.

(2) Disponibilitățile financiare ale Fondului pentru mediu se păstrează în Trezoreria Statului într-un cont distinct și sunt purtătoare de dobânzi.

(2) Disponibilitățile financiare ale Fondului pentru mediu și ale Administrației Fondului se păstrează în Trezoreria Statului în conturi distincte şi sunt purtătoare de dobânzi.

(3) Fondurile financiare provenite din surse externe se gestionează pe baza contractelor încheiate cu partenerii externi în conformitate cu scopul pentru care au fost acordate și cu destinațiile prevăzute de prezenta ordonanță de urgență.

 

CAPITOLUL III
Veniturile Fondului pentru mediu

Art. 9. – (1) Veniturile Fondului pentru mediu se constituie din:

 1. a) o contribuție de 3% din veniturile realizate din vânzarea deșeurilor metalice feroase și neferoase, obținute de către generatorul deșeurilor, persoană fizică sau juridică. Sumele se rețin prin stopaj la sursă de către operatorii economici care desfășoară activități de colectare și/sau valorificare a deșeurilor, care au obligația să le vireze la Fondul pentru mediu;
 2. a) o contribuţie de 2% din veniturile realizate din vânzarea deşeurilor, obţinute de către deținătorul deşeurilor, persoană fizică sau juridică. Sumele se reţin prin stopaj la sursă de către operatorii economici care desfăşoară activităţi de colectare şi/sau valorificare a deşeurilor, care au obligaţia să le vireze la Fondul pentru mediu.

a1) sunt exceptați operatorii economici din industria națională de apărare înscriși, în condițiile legii, în registrul operatorilor economici și al capacităților de producție și/sau servicii pentru apărare, de la plata contribuției prevăzută la lit. a);

 1. b) taxele pentru emisiile de poluanți în atmosferă, datorate de operatorii economici deținători de surse staționare a căror utilizare afectează factorii de mediu, în cuantumul prevăzut în anexa 1;
 2. c) contribuția pentru economia circulară încasată de la proprietarii sau, după caz, administratorii de depozite pentru deșeurile municipale, deșeuri din construcții și desființări, destinate a fi eliminate prin depozitare, în cuantumul prevăzut în anexa 2;
 3. d) o contribuție de 2 lei/kg, datorată de operatorii economici care introduc pe piața națională bunuri ambalate, care distribuie pentru prima dată pe piața națională ambalaje de desfacere, și de operatorii economici care închiriază, sub orice formă, cu titlu profesional, ambalaje, pentru diferența dintre cantitățile de deșeuri de ambalaje corespunzătoare obiectivelor minime de valorificare sau incinerare în instalații de incinerare cu recuperare de energie și de valorificare prin reciclare prevăzute în anexa 3 și cantitățile de deșeuri de ambalaje încredințate spre valorificare sau incinerare în instalații de incinerare cu recuperare de energie și valorificate prin reciclare;
 4. e) o contribuție de 2% din valoarea substanțelor clasificate prin acte normative ca fiind periculoase pentru mediu, introduse pe piața națională de către operatorii economici;
 5. f) o contribuție de 2% din veniturile realizate din vânzarea masei lemnoase și/sau a materialelor lemnoase obținute de către administratorul, respectiv proprietarul pădurii, cu excepția lemnelor de foc, arborilor și arbuștilor ornamentali, pomilor de Crăciun, răchitei și puieților;
 6. g) Abrogat(ă) în cazul exploatării masei lemnoase pe picior de către administratorul, respectiv proprietarul pădurii, prin activitate proprie sau prin intermediul unui prestator de servicii, contribuția la Fondul pentru mediu se stabilește prin aplicarea unui procent de 3% la valoarea de vânzare a sortimentelor de lemn obținute și se achită de administratorul, respectiv proprietarul pădurii;
 7. h) Abrogat(ă) contribuția pentru prelucrarea lemnului se stabilește prin aplicarea unui procent de 3% la valoarea de vânzare a produselor obținute și se achită de operatorul economic care a realizat prelucrarea lemnului;
 8. i) o contribuție de 2 lei/kg anvelopă, datorată de operatorii economici care introduc pe piața națională anvelope noi și/sau uzate destinate reutilizării, pentru diferența dintre cantitățile de anvelope corespunzătoare obligațiilor anuale de gestionare prevăzute în legislația în vigoare și cantitățile efectiv gestionate;
 9. j) o contribuție de 3% din suma care se încasează anual pentru gestionarea fondurilor de vânătoare, plătită de către gestionarii fondurilor de vânătoare;
 10. k) donații, sponsorizări, asistență financiară din partea persoanelor fizice sau juridice române ori străine și a organizațiilor sau organismelor internaționale;
 11. l) sumele încasate din restituirea finanțărilor acordate, dobânzi, penalități de orice fel, alte operațiuni financiare derulate din sursele financiare ale Fondului pentru mediu;
 12. l) sumele încasate din restituirea finanţărilor acordate și accesoriile aferente acestora;
 13. m) sumele încasate de la manifestări organizate în beneficiul Fondului pentru mediu;
 14. n) cuantumul taxelor pentru emiterea avizelor, acordurilor și a autorizațiilor de mediu;
 15. o) dobânzi și penalități de orice fel datorate de către debitorii Fondului pentru mediu.
 16. p) o contribuție de 50 lei/tonă, datorată de unitățile administrativ-teritoriale sau, după caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor, în cazul neîndeplinirii obiectivului anual de reducere cu procentul prevăzut în anexa 6 a cantităților de deșeuri eliminate prin depozitare din deșeurile municipale colectate prin operatorii serviciului public de salubrizare, plata făcându-se pentru diferența dintre cantitatea corespunzătoare obiectivului anual și cantitatea efectiv încredințată spre reciclare și alte forme de valorificare;
 17. p) o contribuție de 50 lei/tonă, datorată de unitățile administrativ-teritoriale sau, după caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor, în cazul neîndeplinirii obiectivului anual de reducere cu procentul prevăzut în anexa nr. 6 a cantităţilor de deşeuri eliminate prin depozitare din deşeurile municipale, plata făcându-se pentru diferenţa dintre cantitatea corespunzătoare obiectivului anual şi cantitatea efectiv încredinţată spre reciclare şi alte forme de valorificare. Pentru unitățile administrativ-teritoriale sau, după caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor care nu au organizat serviciul public de salubrizare, contribuția se calculează pentru întreaga cantitatea de deșeuri municipale estimate ca fiind generate potrivit indicilor prevăzuți în Planul Național de Gestionare a Deșeurilor, respectiv de 233 kg/locuitor/an în mediul urban și 105 kg/locuitor/an în mediul rural;
 18. q) ecotaxa, în valoare de 0,1 lei/bucată, aplicată pungilor și sacoșelor pentru cumpărături, cu mâner integrat sau aplicat, fabricate din materiale obținute din resurse neregenerabile definite potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare, încasată de la operatorii economici care introduc pe piața națională astfel de ambalaje de desfacere. Ecotaxa se evidențiază distinct pe documentele de vânzare, iar valoarea acesteia se afișează vizibil la punctul de vânzare, în vederea informării consumatorilor finali;
 19. q) ecotaxa, în valoare de 0,15 lei/bucată, aplicată tuturor pungilor de transport, cu excepția celor fabricate din materialele care respectă cerințele SR EN 13432:2002; ecotaxa se încasează de la operatorii economici care introduc pe piaţa naţională astfel de ambalaje de desfacere și se evidenţiază distinct pe documentele de vânzare, iar valoarea acesteia se afişează la loc vizibil la punctul de vânzare, în vederea informării consumatorilor finali.
 20. r) timbrul de mediu pentru autovehicule;
 21. s) o taxă de 0,3 lei/kg, aplicată o singură dată cantităților de uleiuri, pe bază minerală, semisintetice, sintetice, cu sau fără adaosuri, datorată de către operatorii economici care introduc pe piața națională astfel de produse. Taxa se evidențiază distinct pe documentele de vâ

ș) sumele încasate ca urmare a aplicării penalității de 100 euro, echivalentă în lei la cursul de schimb leu/euro al Băncii Naționale a României valabil la data de 1 mai a anului respectiv, pentru fiecare tonă de dioxid de carbon echivalent emisă, plătită de către operatorul sau operatorul de aeronave care nu a restituit certificatele de emisii de gaze cu efect de seră corespunzătoare emisiilor de gaze cu efect de seră generate în anul anterior, penalitate care crește anual în conformitate cu indicele european al prețurilor de consum, potrivit prevederilor legale în vigoare;

 1. t) sumele rezultate din comercializarea surplusului de AAU-uri, potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului 29/2010 privind valorificarea surplusului de unități ale cantității atribuite României prin Protocolul de la Kyoto, aprobată cu modificări prin Legea nr. 145/2010;

ț) suma reprezentând contravaloarea certificatelor verzi neachiziționate, achitată conform prevederilor art. 12 alin. (2) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 1. u) contravaloarea în lei a sumei obținute în urma scoaterii la licitație, în condițiile legii, a certificatelor de emisii rămase neutilizate din rezerva pentru proiectele de tip implementare în comun pentru România din perioada 2008-2012 din cadrul schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului 115/2011, aprobată prin Legea nr. 163/2012, cu modificările și completările ulterioare;
 2. u) sumele virate potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 115/2011, aprobată prin Legea nr. 163/2012, cu modificările și completările ulterioare, reprezentând contravaloarea în lei a sumelor obţinute în urma scoaterii la licitaţie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră;
 3. v) o contribuție de 2 lei/kg, datorată de operatorii economici autorizați pentru preluarea obligațiilor anuale de valorificare a deșeurilor de ambalaje, respectiv de gestionare a anvelopelor uzate, plata făcându-se pentru diferența dintre cantitățile de deșeuri corespunzătoare obiectivelor anuale, stabilite de legislația în vigoare, și cantitățile încredințate spre valorificare, respectiv gestionate în numele clienților pentru care au preluat obligațiile;

v1) o contribuţie de 2 lei/kg datorată de operatorii economici care desfășoară activități de colectare/valorificare/salubrizare și raportează deșeuri pentru contribuabilii prevăzuți la lit. v) și y), pentru diferenţa dintre cantităţile de deşeuri de ambalaje, DEEE, baterii, anvelope uzate, declarate ca fiind gestionate, şi cantităţile de deșeuri constatate de Administraţia Fondului pentru Mediu;

 1. w) o contribuție în cuantumul prevăzut în anexa 5, datorată de operatorii economici care introduc pe piața națională echipamente electrice și electronice, astfel:
 2. de la data de 1 ianuarie 2017 până la data de 31 decembrie 2019, pentru diferența dintre cantitățile de echipamente electrice și electronice declarate ca fiind introduse pe piața națională și cantitățile constatate de Administrația Fondului ca fiind introduse pe piața națională;
 3. de la data de 1 ianuarie 2020, pentru diferența dintre cantitățile de deșeuri de echipamente electrice și electronice corespunzătoare obligațiilor anuale de colectare, prevăzute în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, și cantitățile efectiv colectate;
 4. x) o contribuție de 4 lei/kg de baterii și acumulatori portabili, datorată de operatorii economici care introduc pe piața națională baterii și acumulatori portabili, astfel:
 5. de la data 1 ianuarie 2017 până la data de 31 decembrie 2019, pentru diferența dintre cantitățile de baterii și acumulatori portabili declarate ca fiind introduse pe piața națională și cantitățile constatate de Administrația Fondului ca fiind introduse pe piața națională;
 6. de la data de 1 ianuarie 2020, pentru diferența dintre cantitățile de deșeuri de baterii și acumulatori portabili corespunzătoare obligațiilor anuale de colectare, prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 1.132/2008 privind regimul bateriilor și acumulatorilor și al deșeurilor de baterii și acumulatori, cu modificările și completările ulterioare, și cantitățile efectiv colectate;
 7. y) o contribuție în cuantumul prevăzut în anexa 5, datorată de operatorii economici autorizați pentru preluarea obligațiilor anuale de colectare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice, respectiv o contribuție de 4 lei/kg de baterii și acumulatori portabili, datorată de operatorii economici autorizați pentru preluarea obligațiilor anuale de colectare a deșeurilor de baterii și acumulatori portabili, plata făcându-se pentru diferența dintre cantitățile de deșeuri corespunzătoare obiectivelor anuale, stabilite de legislația în vigoare, și cantitățile efectiv colectate în numele clienților pentru care au preluat obligațiile;

(2) Administrația Fondului gestionează și alte venituri aprobate prin hotărâre a Guvernului.

Art. 91. – Administrația Fondului gestionează un cont separat la Trezoreria Statului, în care se încasează, de la producătorii de echipamente electrice și electronice, respectiv de la organizațiile colective, sumele reprezentând garanția constituită conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice.

Art. 10. – (1) Abrogat(ă) În cazul utilizării de către operatorii economici a deșeurilor industriale reciclabile, ca materii prime secundare, în proporție de cel puțin 50%, sumele stabilite la art. 9 alin. (1) lit. b) nu se plătesc.

(2) Contribuțiile prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. d), i), w) și x) se plătesc numai în cazul neîndeplinirii obiectivelor de valorificare a deșeurilor de ambalaje, de gestionare a anvelopelor uzate, de colectare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice și de colectare a deșeurilor de baterii și acumulatori portabili corespunzătoare cantităților de ambalaje, anvelope, echipamente electrice și electronice, respectiv baterii și acumulatori portabili introduse pe piața națională, pentru care nu au predat responsabilitatea unor operatori economici autorizați sau pe care nu le-au declarat în cadrul unor contracte de preluare de responsabilitate, iar cele prevăzute la lit. v) și y) se plătesc numai în cazul neîndeplinirii obiectivelor de valorificare a deșeurilor de ambalaje, de gestionare a anvelopelor uzate, de colectare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice și de colectare de deșeuri de baterii și acumulatori portabili corespunzătoare cantităților de ambalaje, anvelope, deșeuri de echipamente electrice și electronice și baterii și acumulatori portabili pentru care au preluat responsabilitatea.

(21) Garanția prevăzută la art. 16 alin. (8) lit. e) din Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare, se execută de către Administrația Fondului pentru Mediu ca urmare a neachitării la scadență de către debitori a obligațiilor fiscale prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. v).

(22) Contribuțiile prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. v) și y) nu se datorează pentru cantitățile de deșeuri pentru care au fost stabilite obligații de plată în baza prevederilor art. 9 alin. (1) lit. v1);

(3) Operatorii economici prevăzuți la art. 9 alin. (1) lit. d), i), w) și x) sunt obligați să declare lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-a desfășurat activitatea, cantitățile de ambalaje, anvelope, echipamente electrice și electronice, respectiv baterii și acumulatori portabili introduse pe piața națională și cantitățile de deșeuri de ambalaje valorificate, cantitățile de anvelope uzate gestionate, cantitățile de deșeuri de echipamente electrice și electronice colectate, respectiv cantitățile de deșeuri de baterii și acumulatori portabili colectate.

(31) Operatorii economici prevăzuți la art. 9 alin. (1) lit. v) sunt obligați să declare semestrial, până la data de 25 a lunii următoare semestrului de raportare, cantitățile de ambalaje și anvelope, respectiv cantitățile de deșeuri de ambalaje valorificate și cantitățile de anvelope uzate gestionate în numele clienților pentru care au preluat obligațiile.

(32) Operatorii economici prevăzuți la art. 9 alin. (1) lit. y) sunt obligați să declare semestrial, până la data de 25 a lunii următoare semestrului de raportare, cantitățile de echipamente electrice și electronice, respectiv baterii și acumulatori portabili introduse pe piața națională și cantitățile de deșeuri de echipamente electrice și electronice colectate, respectiv cantitățile de deșeuri de baterii și acumulatori portabili colectate în numele clienților pentru care au preluat obligațiile.

(33) Sumele prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. ș) vor fi stabilite în baza informațiilor și documentelor furnizate de autoritatea competentă referitoare la operatorii și operatorii de aeronave care nu au restituit certificate de emisii de gaze cu efect de seră în condițiile legii, a informațiilor privind numărul de certificate nerestituite de fiecare dintre aceștia și a metodologiei de calcul prevăzută la art. 17.

(34) Sumele prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. ț) vor fi stabilite în baza înștiințării emise de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei cu privire la operatorii economici debitori și sumele datorate de aceștia.

(35) Operatorii economici prevazuti la art.9 alin. (1) lit.v1) sunt obligati sa declare semestrial, pana la data de 25 ale lunii urmatoare semestrului de raportare, cantitatile de deseuri de ambalaje, DEEE, baterii, anvelope uzate, declarate ca fiind gestionate pentru contribuabilii prevazuti la lit. v) si y).

(4) Abrogat(ă) Nivelul contribuțiilor și taxelor prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. a)j) se actualizează prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autorității publice centrale pentru protecția mediului.

(41) Operatorii economici prevăzuți la art. 16 alin. (2) lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare, sunt obligați să declare trimestrial, până la data de 25 a lunii următoare trimestrului de raportare, situația contractelor încheiate și/sau reziliate cu operatorii economici care introduc pe piața națională bunuri ambalate și ambalaje de desfacere.

(42) Instrucțiunile privind obligația declarării prevăzute la alin. (41) se stabilesc prin ordin al conducătorului autorității publice centrale pentru protecția mediului.

(5) Baza de calcul la care se aplică procentele prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. a), e), f) și j) reprezintă valoarea de vânzare, exclusiv taxa pe valoarea adăugată aferentă.

(51) În cazul introducerii pe piața națională, prin achiziții intraunionale sau importuri de bunuri, în scopul utilizării sau consumului propriu, a substanțelor clasificate prin acte normative ca fiind periculoase pentru mediu, baza de calcul la care se aplică contribuția prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. e) reprezintă valoarea de achiziție, exclusiv taxa pe valoarea adăugată aferentă.

(6) Abrogat(ă) Contribuția la Fondul pentru mediu, prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. f), nu se calculează și nu se plătește dacă masa lemnoasă pe picior sau sortimentele de lemn brut obținute provin din păduri certificate.

(7) Administrația Fondului publică anual, pe pagina de internet proprie, lista operatorilor economici prevăzuți la art. 9 alin. (1) lit. d), înregistrați drept contribuabili la Fondul pentru mediu.

(8) Administrația Fondului pentru Mediu pune la dispoziția utilizatorilor, în mod gratuit, sistemul informatic de asigurare a trasabilității deșeurilor (SIATD), în vederea monitorizării și verificării corectitudinii tranzacțiilor cu deșeuri de ambalaje în sistemul răspunderii extinse a producătorului.

 • Aplicația informatică SIATD se utilizează de către organizațiile care implementează răspunderea extinsă a producătorului (OIREP) și de către persoanele juridice care gestionează deșeuri de ambalaje ale căror costuri nete și/sau costuri de colectare/valorificare/sortare/raportare sunt finanțate de către OIREP.

 

Art. II. Din ordonanta de modificare:

Aplicația informatică prevăzută la art. I, pct. 12, se utilizează începând cu  data intrării în vigoare a ordinului pentru aprobarea Instrucțiunilor de utilizare a aplicației informatice SIATD, prevăzut la art. 10 alin. (10) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

Art. 11. – (1) Sumele prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. a), b), e), f) și s) se declară și se plătesc lunar de către persoanele juridice și fizice care desfășoară activitățile respective, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-a desfășurat activitatea.

(11) Sumele prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. c) se declară și se plătesc trimestrial de către persoanele juridice și fizice care desfășoară activitățile respective, până la data de 25, inclusiv, a lunii următoare trimestrului în care s-a desfășurat activitatea.

(2) Sumele prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. d), i), j), p), v), w) și x) se declară și se plătesc anual de către persoanele juridice și fizice care desfășoară respectivele activități, până la data de 25 ianuarie inclusiv a anului următor.

(21) Sumele prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. q) se declară și se plătesc trimestrial de către persoanele juridice care desfășoară respectivele activități, până la data de 25 a lunii următoare trimestrului în care s-a desfășurat activitatea.

(22) Sumele prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. ș) și ț) se stabilesc prin decizie și se plătesc în funcție de data comunicării deciziei, astfel:

 1. a) dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 1-15 din lună, termenul de plată este până la data de 5 a lunii următoare, inclusiv;
 2. b) dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 16-31 din lună, termenul de plată este până la data de 20 a lunii următoare, inclusiv.

(22) Sumele prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. l), ș), ț), și v1) se stabilesc prin decizie și se plătesc în funcție de data comunicării deciziei, astfel:

 1. a) dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 1-15 din lună, termenul de plată este până la data de 5 a lunii următoare, inclusiv;
 2. b) dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 16-31 din lună, termenul de plată

este până la data de 20 a lunii următoare, inclusiv;

(23) Sumele prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. y) se declară și se plătesc anual de către operatorii economici autorizați pentru preluarea obligațiilor anuale de colectare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice, respectiv de operatorii economici autorizați pentru preluarea obligațiilor anuale de colectare a deșeurilor de baterii și acumulatori portabili, până la data de 25 ianuarie inclusiv a anului următor.

(3) Declarația se depune sau se transmite la Administrația Fondului, iar plata se realizează într-un cont distinct deschis la trezorerie pe numele acesteia.

(4) Formularele și instrucțiunile de utilizare a acestora privind administrarea creanțelor datorate bugetului Fondului pentru mediu se aprobă prin ordin al conducătorului autorității publice centrale pentru protecția mediului.

(5) Deciziile și declarațiile privind stabilirea creanțelor la bugetul Fondului pentru mediu constituie titlu de creanță și devin executorii la data scadenței.

Art. 12. – (1) Contribuțiile, taxele, penalitățile și alte sume ce constituie venit la bugetul Fondului pentru mediu se gestionează de Administrația Fondului și urmează regimul juridic al impozitelor, taxelor, contribuțiilor și al altor sume datorate bugetului general consolidat, reglementat de Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Administrarea contribuțiilor, taxelor, penalităților și a altor sume ce constituie venituri ale Fondului pentru mediu, inclusiv declararea, stabilirea, controlul, colectarea, soluționarea contestațiilor, precum și îndeplinirea măsurilor asigurătorii și procedura de executare silită se realizează de Administrația Fondului în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, care se aplică în mod corespunzător.

(3) Pentru neachitarea la termenul de scadență de către debitori a obligațiilor de plată prevăzute la art. 9 alin. (1) se datorează dobânzi și penalități de întârziere, potrivit prevederilor Legii nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

(31) Pentru sumele de restituit din finanțările acordate prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. l) se datorează dobânzi și penalități de întârziere de la data acordării finanțării până la data stingerii debitului.

(31) Pentru sumele de restituit din finanțările acordate, prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. l) se datorează dobânzi, calculate de la data plăților efectuate cu titlu de finanțare, până la data recuperării sau a rambursării integrale.

(32) Prin excepție de la dispozițiile alin. (3), nu se datorează dobânzi și penalități de întârziere pentru sumele prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. k), m)o), r) și ș).

(33) Pentru sumele de restituit din finanțările ce constituie ajutor de stat/minimis, se datorează dobânzi, calculate potrivit reglementărilor prevăzute în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobata cu modificări și completări prin Legea nr.20/2015, cu modificarile si completarile ulterioare;.

(4) În cazul neachitării la scadență a contribuțiilor și taxelor datorate la Fondul pentru mediu, Administrația Fondului procedează la aplicarea măsurilor de recuperare a creanțelor prin executare silită.

(41) Prin derogare de la prevederile art. 11 alin. (1) din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerțului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, informațiile și/sau copiile simple/certificate de pe înregistrările efectuate în registrul comerțului și de pe actele prezentate, precum și certificatele constatatoare că un anumit act sau fapt este ori nu este înregistrat sunt eliberate Administrației Fondului fără plata tarifului, pe baza protocoalelor de colaborare încheiate.

(5) Abrogat(ă) Administrația Fondului poate constitui un fond pentru acordarea de stimulente personalului, prin:

 1. a) reținerea unei cote de 5% din sumele încasate prin executare silită sau în cadrul procedurii reorganizării judiciare și a falimentului;
 2. b) aplicarea unei cote de 15% asupra dobânzilor și penalităților de întârziere, stabilite cu titlu definitiv în timpul controlului și încasate de către Administrația Fondului, pentru diferențele constatate.

(6) Abrogat(ă) Totalul fondului de stimulente constituit conform alin. (5) se repartizează astfel:

 1. a) o cotă de 85% pentru Administrația Fondului;
 2. b) o cotă de 15% pentru autoritatea publică centrală pentru protecția mediului.

(7) Abrogat(ă) Metodologia de acordare a stimulentelor pentru personalul propriu se aprobă prin ordin al conducătorului autorității publice centrale pentru protecția mediului în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

 

CAPITOLUL IV
Destina
ția Fondului pentru mediu

Art. 13. – (1) Fondul pentru mediu se utilizează pentru finanțarea proiectelor și programelor-pilot și a următoarelor categorii de proiecte și programe pentru protecția mediului:

 1. a) reducerea impactului asupra atmosferei, apei și solului, inclusiv monitorizarea calității aerului;
 2. b) reducerea nivelului de zgomot;
 3. c) gestionarea deșeurilor;
 4. d) protecția resurselor de apă, sisteme integrate de alimentare cu apă, stații de tratare, canalizare și stații de epurare;
 5. e) managementul integrat al zonei costiere;
 6. f) conservarea biodiversității și administrarea ariilor naturale protejate;
 7. g) împădurirea terenurilor degradate, reconstrucția ecologică și gospodărirea durabilă a pădurilor;
 8. h) educația și conștientizarea publicului privind protecția mediului;
 9. i) creșterea producției de energie din surse regenerabile;
 10. j) renaturarea terenurilor scoase din patrimoniul natural;
 11. k) refacerea siturilor contaminate istoric, cu excepția celor reglementate prin legi speciale;
 12. l) aplicarea de tehnologii curate, incluzând gazeificarea cărbunelui și cogenerare de înaltă eficiență, fără a se limita la acestea;
 13. m) efectuarea de monitorizări, studii și cercetări în domeniul protecției mediului și schimbărilor climatice privind sarcini derivate din acorduri internaționale, directive europene sau alte reglementări naționale sau internaționale, precum și cercetare-dezvoltare în domeniul schimbărilor climatice;
 14. n) modernizarea și reabilitarea grupurilor energetice;
 15. o) închiderea iazurilor de decantare din sectorul minier;
 16. p) efectuarea de lucrări destinate prevenirii, înlăturării și/sau diminuării efectelor produse de fenomenele meteorologice extreme, precum și de alți factori vătămători, în condițiile legii;
 17. q) instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire;
 18. r) Programul național de îmbunătățire a calității mediului prin realizarea de spații verzi în localitățile din mediul urban;
 19. s) Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național;
 20. t) Programul de stimulare a înnoirii Parcului național de tractoare și mașini agricole autopropulsate;
 21. u) Programul de realizare a pistelor pentru bicicliști în mediul urban și periurban;
 22. v) Programul de dezvoltare și optimizare a Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului.
 23. w) reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante din punct de vedere energetic;
 24. x) efectuarea de lucrări destinate eficienței energetice.
 25. y) reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în agricultură;
 26. z) Abrogat(ă) managementul deșeurilor cu reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.
 27. aa) Programul de dezvoltare și optimizare a Rețelei naționale de supraveghere a radioactivității mediului;
 28. bb) Programul de evaluare, caracterizare și încadrare a deș
 29. cc) Program de finanțare a investițiilor în infrastructura de mediu pentru colectarea selectivă, tratarea și reciclarea deșeurilor;
 30. dd) instalarea sistemelor de încălzire cu centrale pe peleți, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încă
 31. ee) Programul de interes național privind realizarea Centrului de Excelenţă NATO pentru protecţia mediului, prin construirea unei clădiri verzi al cărei consum de energie este aproape egal cu zero, exemplu de bune practici în reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în sectorul rezidenţial.

(11) Categoriile de beneficiari și metodologia de finanțare care prevede analiza, selectarea, aprobarea, implementarea proiectelor-pilot și programele-pilot pentru protecția mediului prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin ghidul de finanțare aferent fiecărui program sau proiect, care se elaborează de Administrația Fondului pentru Mediu și se aprobă prin ordin al conducătorului autorității publice centrale pentru protecția mediului.

(2) Din Fondul pentru mediu sunt finanțate proiectele-pilot și programele-pilot și proiectele și programele din categoriile prevăzute la alin. (1), prin una sau mai multe dintre următoarele modalități, stabilite prin actele normative emise în conformitate cu dispozițiile alin. (11), (4) și (5):

 1. a) susținerea financiară a proiectelor prin finanțare sau cofinanțare nerambursabilă;
 2. b) cofinanțarea proiectelor finanțate din fonduri europene și/sau alte fonduri internaționale, inclusiv cofinanțarea Programului LIFE.

(21) Sumele rezultate din aplicarea prevederilor art. 9 alin. (1) lit. t) se utilizează după cum urmează:

 1. a) 98% pentru investiții verzi;
 2. b) 2% pentru campanii de informare și conștientizare, precum și pentru studii de cercetare în domeniul schimbărilor climatice.

(22) Prin investiții verzi se înțelege acele investiții prin care se finanțează proiecte care generează reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.

(23) Sumele prevăzute la alin. (21) lit. a) pentru investiții verzi se utilizează pentru finanțarea proiectelor prevăzute la alin. (1) lit. g), i), l), n), x), y), z) și w).

(24) Suma rezultată din aplicarea prevederilor art. 9 alin. (1) lit. ț) este utilizată în vederea finanțării investițiilor în producerea de energie din surse regenerabile de către persoanele fizice care realizează capacități energetice cu putere instalată de până la 100 kW, conform prevederilor art. 12 alin. (6) din Legea nr. 220/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(25) Sumele rezultate din aplicarea prevederilor art. 9 alin. (1) lit. c) și v) se utilizează pentru finanțarea dezvoltării infrastructurii gestionării deșeurilor în vederea atingerii obiectivelor naționale în domeniu, având la bază strategia stabilită de autoritatea publică centrală pentru protecția mediului.

(26) Din Fondul pentru mediu, se suportă inclusiv cheltuieli destinate realizării de studii de specialitate și expertize tehnice, necesare stabilirii condițiilor și criteriilor de finanțare ale proiectelor și programelor finanțate din Fondul pentru mediu.

(3) Se acordă susținere financiară din Fondul pentru mediu pentru proiectele propuse de persoane fizice și de persoane juridice, de drept public sau de drept privat, inclusiv unități administrativ-teritoriale și subdiviziuni administrativ-teritoriale ale municipiilor, asociații de dezvoltare intercomunitară, instituții publice, institute/instituții de cercetare, dezvoltare, inovare, unități și instituții de învățământ, organizații neguvernamentale, culte recunoscute potrivit legii, forme asociative de administrare și exploatare a terenurilor agricole sau cu vegetație forestieră, operatori economici, ocoale silvice, asociații de proprietari, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale.

(4) Categoriile de beneficiari și metodologia de finanțare care prevede analiza, selectarea, aprobarea, implementarea proiectelor și/sau programelor pentru protecția mediului prevăzute la alin. (1) lit. a)l), n), q)s), u), w)z) se stabilesc prin ghidul de finanțare aferent fiecărui program sau proiect, care se elaborează de Administrația Fondului pentru Mediu și se aprobă prin ordin al conducătorului autorității publice centrale pentru protecția mediului.

(4) Condițiile de finanțare a proiectelor şi/sau programelor pentru protecţia mediului prevăzute la alin. (1) lit. a)-l), n), q)-s), u), w)-y) și cc)-dd) se stabilesc prin ghidul de finanţare aferent fiecărui program sau proiect, care se elaborează de Administraţia Fondului pentru Mediu şi se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului.

(41) Proiectele selectate pentru a fi finanțate și sumele alocate pentru fiecare proiect selectat conform prevederilor alin. (1) lit. d) se aprobă prin ordin comun al ministrului mediului și schimbărilor climatice și al ministrului dezvoltării regionale și administrației publice.

(5) Categoriile de lucrări și/sau proiecte pentru protecția mediului care se pot finanța conform prevederilor alin. (1) lit. m), o), p), t), v), aa) și bb), precum și sumele destinate finanțării acestora se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autorității publice centrale pentru protecția mediului.

(5) Categoriile de lucrări și/sau proiecte pentru protecția mediului care se pot finanța conform prevederilor alin. (1) lit. m), o), p), t), v), aa), bb) și ee), precum și sumele destinate finanțării acestora se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autorității publice centrale pentru protecția mediului.

(51) Beneficiarul studiilor și cercetărilor prevăzute la alin. (1) lit. m) poate fi și Administrația Fondului, în acest caz aplicându-se prevederile legislației în vigoare privind achizițiile publice.

(52) Beneficiarii proiectelor prevăzute la alin. (21) lit. a) pot fi:

 1. a) operatori economici;
 2. b) autorități ale administrației publice centrale și locale.

(53) Beneficiarii proiectelor pentru campaniile de informare, conștientizare și studii de cercetare în domeniul schimbărilor climatice, prevăzute la alin. (21) lit. b), pot fi:

 1. a) autoritățile administrației publice centrale și locale;
 2. b) organizații neguvernamentale;
 3. c) unități ale sistemului național de cercetare, dezvoltare și inovare.

(6) Pentru achiziționarea lucrărilor prevăzute la alin. (1) lit. p) și a serviciilor aferente acestora se vor aplica prevederile legislației în vigoare privind achizițiile publice referitoare la situațiile de forță majoră.

(7) Finanțarea proiectelor aprobate se realizează în baza contractelor de finanțare anuale sau multianuale.

(7^1) Prin excepție de la alin. (7), finanţarea proiectelor ai căror beneficiari sunt persoane fizice, se poate realiza în baza aprobării Comitetului de avizare, prevăzută la art. 5 alin. (3), în condițiile prevederilor ghidurile de finanțare.

(8) Sumele rămase neutilizate la sfârșitul anului se reportează în anul următor, fiind utilizate cu aceeași destinație.

(81) Prin derogare de la prevederile art. 47 alin. (8) și (9) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, se autorizează conducătorul autorității publice centrale pentru protecția mediului să aprobe prin ordin efectuarea de virări de credite de angajament și credite bugetare cu cel puțin o lună înainte de angajarea cheltuielilor, care va fi comunicat Ministerului Finanțelor Publice în termen de 5 zile.

(9) Contractele de finanțare, împreună cu actele prin care se constituie garanții ale finanțării, dacă este cazul, constituie titluri executorii, fără a fi necesară învestirea cu formulă executorie.

(9^1) În scopul asigurării opozabilității față de terți, Administrația Fondului poate solicita oficiului de cadastru și publicitate imobiliară competent, notarea cotractului de finanțare nerambusabilă în cartea funciară a imobilului pe care se implementează/care deservește respectivul program/proiect.

(9^2) Radierea notării efectuate potrivit alin. (9^1) se face la cererea persoanelor interesate, în baza acordului scris emis de Administrația Fondului pentru Mediu.

(10) Finanțarea din Fondul pentru mediu se face cu respectarea legislației privind ajutorul de stat, Administrația Fondului parcurgând toate procedurile, conform legislației naționale și comunitare în domeniu.

(11) Ajutoarele de stat individuale și schemele de ajutor de stat, atât cele exceptate de la obligația notificării, cât și cele supuse obligației de notificare, se instituie prin hotărâri ale Comitetului de avizare al Administrației Fondului.

(12) Schemele de ajutor de minimis se aprobă prin dispoziție a președintelui Administrației Fondului.

Art. 131. – (1) Abrogat(ă) Din sumele provenind din Fondul pentru mediu se finanțează programe și proiecte pentru protecția mediului, prevăzute la art. 13 alin. (2).

(2) Abrogat(ă) Beneficiari ai programelor și proiectelor prevăzute la art. 13 alin. (2) lit. n) și q)x) pot fi persoanele juridice prevăzute la art. 13 alin. (4), pentru proiectele prevăzute la art. 13 alin. (2) lit. n), s), v) și y) beneficiari pot fi și persoanele fizice și asociațiile de proprietari, iar pentru proiectele prevăzute la art. 13 alin. (2) lit. q), u) și v) beneficiari pot fi și persoanele fizice.

(3) Abrogat(ă) Metodologia de finanțare și categoriile de beneficiari pentru programele și proiectele pentru protecția mediului, prevăzute la art. 13 alin. (2), se stabilesc prin ghidul de finanțare aferent fiecărui program sau proiect, care se elaborează de Administrația Fondului și se aprobă prin ordin al ministrului mediului.

(4) Abrogat(ă) Prevederile art. 13 alin. (8)(13) și ale art. 14 alin. (1) se aplică în mod corespunzător.

Art. 14. – (1) Nu sunt considerați eligibili solicitanții proiectelor depuse la Administrația Fondului pentru Mediu care se încadrează în oricare dintre următoarele situații:

 1. a) au fost condamnați pentru infracțiuni împotriva mediului, prin hotărâre judecătorească definitivă;
 2. b) înregistrează obligații fiscale restante administrate de organul fiscal central și de organul fiscal local, definite potrivit art. 1 31 și 32 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare;
 3. c) înregistrează obligații fiscale restante administrate de către Administrația Fondului pentru Mediu.

(2) Veniturile Fondului pentru mediu nu pot fi utilizate pentru plasamente sau operațiuni financiare speculative.

 

CAPITOLUL V
Sanc
țiuni

Art. 15. (1) Încălcarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență atrage răspunderea civilă, contravențională sau penală, după caz.

(2) Nedepunerea la termen a declarațiilor privind obligațiile la Fondul pentru mediu constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei, pentru persoane fizice, și cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei, pentru persoane juridice.

(3) Neafișarea la punctul de vânzare, în loc vizibil, a valorii ecotaxei, în vederea informării consumatorilor finali, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 2.000 lei la 2.500 lei.

(4) Nedepunerea la termen a declarațiilor prevăzute la art. 10 alin. (41) constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 2.000 lei la 2.500 lei.

(5) Neutilizarea aplicației informatice SIATD de către persoanele juridice care gestionează deșeuri de ambalaje, respectiv de către organizațiile care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului, potrivit art. 10 alin. (9), constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 80.000 lei la 100.000 lei.

Art. 16. – (1) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac după cum urmează:

 1. a) de către personalul de specialitate din cadrul Administrației Fondului și/sau al Gărzii Naționale de Mediu, prin unitățile sale teritoriale, pentru contravenția prevăzută la art. 15 (2) și (4);
 2. a) de către personalul de specialitate din cadrul Administraţiei Fondului şi/sau al Gărzii Naţionale de Mediu, prin unităţile sale teritoriale, pentru contravenţia prevăzută la art. 15 alin. (2), (4) și (5);
 3. b) de către personalul împuternicit din cadrul Gărzii Naționale de Mediu, prin unitățile sale teritoriale, pentru contravenția prevăzută la art. 15 (3).

(2) Contravențiilor prevăzute în prezenta ordonanță de urgență le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

(3) La efectuarea de către Administrația Fondului a inspecției fiscale cu privire la contribuțiile și taxele datorate bugetului Fondului pentru mediu pot participa și reprezentanți ai Gărzii Naționale de Mediu.

 

CAPITOLUL VI
Dispozi
ții tranzitorii și finale

Art. 17. – Metodologia de calcul al contribuțiilor și taxelor prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. a)f), i), j), p), q), s), ș), ț), v)y) se stabilește prin ordin al conducătorului autorității publice centrale pentru protecția mediului.

Art. 18. – (1) Regulamentul de organizare și funcționare a Administrației Fondului se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autorității publice centrale pentru protecția mediului, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

(2) Structura organizatorică a Administrației Fondului se aprobă prin ordin al conducătorului autorității publice centrale pentru protecția mediului în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a regulamentului de organizare și funcționare.

Art. 19. – Anexele nr. 16 fac parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență.

Art. 20. – La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se abrogă Legea nr. 73/2000 privind Fondul pentru mediu, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 889 din 9 decembrie 2002, cu modificările și completările ulterioare, prevederile art. 18 și ale art. 19 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 77/2004 pentru stimularea asocierii proprietarilor de păduri private în scopul gospodăririi durabile a acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 791 din 27 august 2004, aprobată cu modificări prin Legea nr. 515/2004, precum și orice alte dispoziții contrare.

 

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Contrasemnează:
Ministrul mediului și gospodăririi apelor,
Sulfina Barbu
Ministrul agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale,
Gheorghe Flutur
Ministrul economiei și comerțului,
Codruț Ioan Șereș
Ministrul transporturilor, construcțiilor și turismului,
Gheorghe Dobre
Ministrul sănătății,
Gheorghe Eugen Nicolăescu
Ministrul finanțelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

București, 22 decembrie 2005.

Nr. 196.

ANEXA Nr. 1

 


TAXELE
pentru emisiile de poluan
ți în atmosferă, provenite de la surse fixe și mobile, încasate de la operatori economici

Nr. crt. Emisii de poluanți în atmosferă Taxa de încasat
1. Pulberi 0,02 lei (RON)/kg
2. Oxizi de azot 0,04 lei (RON)/kg
3. Oxizi de sulf 0,04 lei (RON)/kg
4. Poluanți organici persistenți 20 lei (RON)/kg
5. Metale grele:
– plumb 12 lei (RON)/kg
– cadmiu 16 lei (RON)/kg
– mercur 20 lei (RON)/kg

ANEXA Nr. 2

 


Valoarea contribu
ției pentru economia circulară pentru deșeurile municipale, deșeurile din construcții și desființări, destinate a fi eliminate prin depozitare

 

Anul Valoarea contribuției pentru economia circulară (lei/tonă)
2019 30
Începând cu anul 2020 80

ANEXA Nr. 3

 


Obiectivele minime de valorificare sau incinerare în instala
ții de incinerare cu recuperare de energie și de valorificare prin reciclare, globale și pe tip de materiale de ambalare, începând cu anul 2013

 

Obiectiv de valorificare prin reciclare/tip de material1) (%) Obiectiv global de valorificare prin reciclare2) (%) Obiectiv global de valorificare sau incinerare în instalații de incinerare cu recuperare de energie3) (%)
Anul Hârtie carton Plastic Sticlă Metal Lemn
Total Din care pentru PET Total Din care pentru Al
începând cu 1.09.2013 60 22,5 55 60 50 21 15 55 60

1) Procentajul minim din masa totală a materialului de ambalaj conținut în deșeurile rezultate din ambalajele introduse pe piața națională.

2) Procentajul minim din masa totală a tuturor materialelor de ambalaj conținute în deșeurile rezultate din ambalajele introduse pe piața națională.

3) Procentajul minim din masa tuturor deșeurilor de ambalaje conținute în deșeurile rezultate din ambalajele introduse pe piața națională.

 

 

 

Anexa nr. 3

 

Anexa nr. 3 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului  nr. 196/2005

 

 

Obiectivele minime de valorificare sau incinerare în instalații de incinerare cu recuperare de energie și de valorificare prin reciclare, globale și pe tip de materiale de ambalare, începand cu anul 2019

 

   

Obiectiv de valorificare prin reciclare/tip de material*1)

(%)

 

Obiectiv global de

valorificare prin reci-

clare*2)(%)

 

 

 

Obiectiv global de

valorificare

sau incine- rare în

instalaţii

de incinerare

cu recuperare de energie*3)

(%)

      Anul Hârtie carton        Plastic Sticlă        Metal  

Aluminiu

 

Lemn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

Din care

pentru

PET

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
2019-2022 (inclusiv)  

60

 

22,5

 

55

 

60

 

50

 

 

20

 

15

 

55

 

60

Anul 2023 65 35 57 65 60  

 

30

20 60 65
Anul 2024 70 40 60 65 65        40 20 60 65
Începând cu anul

2025

75 50 65 70 70  

50

25 65 70

 

*1) Procentajul minim din masa totală a materialului de ambalaj conţinut în deşeurile rezultate din ambalajele introduse pe piaţa naţională.

*2) Procentajul minim din masa totală a tuturor materialelor de ambalaj conţinute în deşeurile rezultate din ambalajele introduse pe piaţa naţională.

*3) Procentajul minim din masa tuturor deşeurilor de ambalaje conţinute în deşeurile rezultate din ambalajele introduse pe piaţa naţională.

 

ANEXA Nr. 4 Abrogat(ă)

 
Etapizarea obligațiilor anuale de gestionare a uleiurilor uzate

Anul Obligația1)
2011 40%
2012 60%
Începând cu 2013 80%

1) Procentajul din cantitatea de uleiuri introduse pe piața națională.

ANEXA Nr. 5

 


Contribu
ția pentru echipamentele electrice și electronice

 

Categoria de echipamente electrice și electronice (conform anexei nr. 1 și anexei nr. 2 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice) Contribuție
(lei/kg)
Categoriile 1-4, 6-10 până la 14.08.2018, respectiv categoriile 1-2, 4-6 de la 15.08.2018 4
Categoria 5 până la 14.08.2018, respectiv categoria 3 de la 15.08.2018 20

ANEXA Nr. 6

 


Obiectivul anual de reducere a cantită
ților de deșeuri municipale eliminate prin depozitare, prevăzut la art. 9 alin. (1) lit. p)

 

Anul Obiectivul anual de reducere a cantităților de deșeuri municipale eliminate prin depozitare (procent)
Total din care:
Reciclare Alte forme de valorificare
2018 35% minimum 30 % 5%
2019 42% minimum 35 % 7%
2020 60% minimum 50 % 10%

 

Legislatie mediu 2019

Va informez ca in MO nr. 543/2.VII.2019 a fost publicata ORDONANTA DE URGENTA nr. 50/ 25.06.2019 pentru  modificarea şi completarea:  OUG nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu; Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje.

Principalele modificari sunt urmatoarele:

 

Modificari aduse la Ordonanța de urgență nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu

 1. S-au modificat OBIECTIVELE minime de valorificare/reciclare: (ANEXA 3)

– OBIECTIVE 2019/2022 (inclusiv):

v  Hartie carton – 60 %

v  Plastic 22.5 % ( pet 50%)

v  Sticla 60 %

v  Metal 50 %

v  Aluminiu 20 %

v  Lemn 15 %

v  OBIECTIV GLOBAL prin reciclare 55 %

v  OBIECTIV GLOBAL total 60 %

 

 1. Contributia la fondul de mediu se modifica de la 3% (deseuri feroase si neferoase) la 2% aplicata pentru TOATE tipurile de deseuri ( art. 9 alin 1 lit a). Intra in vigoare la data publicarii in Monitorul Oficial.

Cand veti emite facturi de vanzare  a deseurilor, 2 % se face stopaj la sursa, op.ec. colectori/valorificatori au obligatia sa vireze aceasta contributie la Fondul pentru mediu.

 1. Se modifica ecotaxa aplicata pungilor de transport de la 0.1 lei/buc, la 0.15 lei/bucata

( art.9 alin. 1 lit q);

 1. S-au introdus noi obligatii pentru operatorii de salubritate. Va reamintesc ca este obligatorie colectarea selectiva a deseurilor generate, cel putin  pentru: hartie carton(recipientul albastru) plastic/metal (galben),sticla (verde) si deseuri reziduale/amestecate/menajere. Sanctiuni personae juridice: 20000-40000 lei
 2. AFM-ul va veni in control si la colectori, valorificatori/salubristi pentru a verifica cantitatile raportate catre OIREP. Pentru cantitatile neconforme gasite de AFM, colectorul/valorificatorul/salubristul va plati o contributie de 2 lei/kg ( art.9 alin 1 lit v1). OIREP-ul nu va mai plati nici o contributie pentru aceste cantitati ( art 9. Alin 22). Intra in vigoare la data publicarii in Monitorul Oficial.
 3. Declaratie semestriala catre AFM, pana pe 25 ale lunii urmatoare terminarii semestrului cu cantitatile de deseuri de ambalaje, DEEE, baterii, anvelope uzate, declarate ca fiind gestionate pentru OIREP (art. 10 alin 35)
 4. Incepand cu 01.01.2020 va exista obligatia utilizarii aplicatiei SIATD de catre OIREP si de catre persoanele juridice care gestioneaza deseuri de ambalaje si ale caror costuri nete si/sau costuri de colectare/valorificare/sortare/raportare sint finantate de OIREP. ( art 10 alin 8-9). Amenda pentru neutilizarea aplicatiei informatice este de 80.000 lei – 100.000 de lei ( art. 15 alin 5)

Modificari aduse la Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje

1.     Introduce noi valori minime ale obiectivelor de valorificare/reciclare a deseurilor de ambalaje ( anexa 5)

2.Obligativitatea comerciantilor cu o suprafata mai mare de 400 mp de organizare în cadrul structurii de vânzare sau în imediata vecinătate a acesteia puncte de preluare şi rambursare a garanţiei băneşti pentru ambalajele primare. In forma anterioara era specificata sintagma „ ambalaje primare reutilizabile”. ( art. 20 alin 2 lit c). Intra in vigoare la data publicarii in Monitorul Oficial.

 

3.       Clarificarea obligatiilor detinatorilor de deseuri de ambalaje (art.20 alin.4, 7,71 si 72), dupa cum urmeaza: Intra in vigoare la data publicarii in Monitorul Oficial.

(4) Operatorii economici deținători de ambalaje folosite din comerț și industrie și/sau de deșeuri de ambalaje din comerț și industrie au obligația:

a). să returneze ambalajele folosite către furnizori sau operatorii economici desemnați de aceștia conform prevederilor contractuale; sau

b). să predea deșeurile de ambalaje către colectori desemnați de o organizație prevăzută la art.

16 alin. (5) lit. b); sau

c) să asigure reciclarea, iar în cazul în care nu pot fi reciclate, valorificarea acestora prin alte metode, prin contracte încheiate cu operatori economici autorizați pentru desfășurarea operațiilor respective, precum și raportarea datelor potrivit obligațiilor de raportare ale producătorului prevăzute la art. 17 alin. (1).

 

PERSOANE FIZICE: ( art.20, alin 7)

a)                  să returneze ambalajele folosite pentru care au plătit o sumă de bani în cadrul unui sistem de garanție-returnare; sau

b)                 să predea contra cost ambalajele folosite și/sau deșeurile de ambalaje unor colectori autorizați care preiau prin achiziție ambalajele folosite și/sau deșeurile de ambalaje de la populație; sau

c)                  să depună deșeurile de ambalaje, pe tipuri de materiale, în sistemele de colectare separată a deșeurilor municipale, gestionate de către operatorii prevăzuți în Legea serviciului de salubrizare a localităților

HORECA: (71)

a). să returneze ambalajele folosite pentru care au plătit o sumă de bani în cadrul unui sistem de garanție-returnare sau

b). să predea ambalajele folosite unor colectori autorizați care fac dovada unui contract valabil încheiat cu un OIREP sau

c). să depună deșeurile de ambalaje, pe tipuri de materiale, în sistemele de colectare separată a deșeurilor municipale, gestionate de către operatorii prevăzuți în Legea serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006.

ALTE PERSOANE JURIDICE: ( 72) Care genereaza deseuri de ambalje folosite si/sau deseuri de ambalaje similar celor provenite din gospodarii ( deseuri menajere)

a). să predea contra cost ambalaje folosite și/sau deșeurile de ambalaje unor colectori autorizați pentru achiziționarea deșeurilor de ambalaje de la populație sau

b). să depună deșeurile de ambalaje, pe tipuri de materiale, în sistemele de colectare separată a deșeurilor municipale, gestionate de către operatorii prevăzuți în Legea serviciului de salubrizare a localităților.

 

Pentru orice alte detalii sau nelamuriri, va stau la dispozitie.

 

Toate cele bune,
Administrator,CUZUC Nicoleta

ECO RECYCLING C.N.E. S.R.LJ/35/2168/2012  C.i.f RO30638079 Sediu:Timisoara,str.Grigore Alexandrescu,nr.174,SAD 2B  Pct.de lucru:Dudestii Noi,zona Ind.FN ,Timis                                       Contact :0040 767 888 810http://www.ecorecycling-cne.ro/ https://www.facebook.com/reciclaredeseuri/ 

 

ECO Recycling C.N.E

mar., 5 mar., 09:22
către consultantamediutm, bcc: Rmgreciclare

Buna ziua,Va informez ca in MO nr. 156/27.02.2019 a fost publicat Ordinul nr. 149/2019 privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuţiilor şi taxelor datorate la Fondul pentru mediu.
Metodologia AFM contine urmatoarele modificari relevante:

–          Taxa de 30 lei/tona – pentru deseurile municipale (menajer) si deseurile din constructii – predate pentru deponee – se va plati de generator si va fi inclusa in factura de salubritate:

Art. 18. – (1) În baza principiului «poluatorul plateste» si pentru implementarea instrumentului economic «plateste cât arunci», contravaloarea contributiei prevazute la art. 9 alin. (1) lit. c) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 105/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se suporta de catre persoana fizica sau persoana juridica ce încredinteaza pentru eliminare finala deseurile municipale si deseurile din constructii si desfiintari

–          Pentru AMBALAJE  se considera reciclate greutatea deseurilor de ambalaje care intra în operatia de reciclare în care acestea sunt reprelucrate în produse, materiale sau substante.

Art.21 – (2) […] Cantitatea de deseuri de ambalaje încredintate spre valorificare prin reciclare se considera ca fiind greutatea deseurilor de ambalaje care intra în operatia de reciclare în care acestea sunt reprelucrate în produse, materiale sau substante[…]

®      Ambalajele predate catre OTR – se plateste taxa pt. ambalaje pentru diferenta dintre cantitatile introduse pe piata  si  cantitatile care au fost preluate de OTR, ceea ce inseamna ca daca OTR nu permite inregistrarea intregii cantitati puse pe piata, raspunderea ramane tot in sarcina operatorului economic responsabil (care a pus pe piata ambalajul)

Art.21 – (3) Contributia prevazuta la art. 9 alin. (1) lit. d) […]se plateste numai în cazul neîndeplinirii obiectivelor anuale de valorificare sau incinerare în instalatii de incinerare cu recuperare de energie corespunzatoare diferentei dintre cantitatile de ambalaje introduse pe piata nationala si cantitatile care au fost preluate de organizatiile prevazute la art. 16 alin. (5) lit. b) din Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje, cu modificarile si completarile ulterioare.

®      Ambalajele reutilizabile[1], care se returneaza la furnizori (fie ca sunt din tara sau externi), se inregistreaza in contabilitate, cu o valoare de piata. Nu se vor recunoaste retururile neinregistrate in contabilitate.

[1] Trebuie sa circule la schimb. Daca nu se pot returna, se plateste o garantie, cf. Legii 249/2015, art.10, alin.1, asa cum a fost modificat de Legea 31/2019

Din anul acesta retururile trebuie sa fie de 80% (minim) !!!             *** sistem garanţie-returnare – sistem prin care cumpărătorul, la achiziţionarea unui produs ambalat, plăteşte vânzătorului o sumă de bani care îi este rambursată atunci când ambalajul este returnat;

Art. 22 – (8) Ambalajele reutilizabile care se returneaza furnizorilor interni si externi se înregistreaza în evidentele contabile în conturi de stocuri distincte, la o valoare justa.

(10) Cantitatea de ambalaje care este reutilizata se recunoaste numai în baza înregistrarilor existente în evidentele contabile, în conformitate cu reglementarile contabile aprobate prin ordin al ministrului finantelor publice.

– Obiectivele se pot indeplini INDIVIDUAL – din deseurile proprii de ambalaje rezultate sau din retururi de la beneficiari. Nu mai apare posibilitatea achizitionarii cantitatilor lipsa de la valorificatori.

Art. 23. – (1) Operatorii economici prevazuti la art. 21 care realizeaza în mod individual obiectivele anuale de valorificare sau incinerare în instalatii de incinerare cu recuperare de energie a deseurilor de ambalaje, conform prevederilor art. 16 alin. (5) lit. a) din Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje, cu modificarile si completarile ulterioare, le pot îndeplini prin:

a)valorificarea ambalajelor primare reutilizabile devenite deseuri;
b)valorificarea ambalajelor primare proprii folosite/preluate de la beneficiari, inclusiv a ambalajelor primare ale produselor importate/achizitionate intracomunitar pentru utilizare sau consum propriu, devenite deseuri;
c)valorificarea ambalajelor secundare si a ambalajelor pentru transport utilizate la livrarea marfii si preluate de la beneficiari, inclusiv a ambalajelor secundare si a ambalajelor pentru transport ale produselor importate pentru utilizare sau consum propriu, devenite deseuri.

 

– Pentru a fi luate in calcul la indeplinirea obiectivelor este obligatoriu ca deseurile de ambalaje generate din activitatea proprie, inclusiv cele returnate de la beneficiari, sa fie inregistrate in evidentele contabile in conturi de stocuri distincte, la o valoare justa si sa se tina o evidenta lunara a gestiunii deseurilor, a se consulta Art.24 – cantitatile de ambalaje trebuie sa faca obiectul unei prestari de servicii (Art.25); -a)se lamureste situatia cu cine declara catre AFM, cine pune pe piata, b) deseurile de  ambalaje de lemn care sunt reciclate in ambalaje de lemn sau sunt reparate in vederea reutilizarii se declara la prima utilizare dupa efectuarea operatiilor respective.c) se considera ca introducerea pe piata nu a avut loc cand un produs:- este importat ori achizitionat din statele membre ale EU, in vederea exportului intr-o tara terta ori livrarii catre statele membre de catre acceasi persoana juridica;- se afla in locurile de depozitare ale producatorului (sau ale reprezentantului sau autorizat stabilit in RO) sau ale importatorului, unde produsul nu este inca pus la dispozitie sau nu este livrat in vederea distributiei,consumului sau utilizarii  (a se consulta pct.27)
Pentru orice alte nelamuriri, va stau la dispozitie.
Toate cele bune,
Administrator,CUZUC Nicoleta

ECO RECYCLING C.N.E. S.R.LJ/35/2168/2012  C.i.f RO30638079 Sediu:Timisoara,str.Grigore Alexandrescu,nr.174,SAD 2B  Pct.de lucru:Dudestii Noi,zona Ind.FN ,Timis                                       Contact :0040 767 888 810http://www.ecorecycling-cne.ro/ https://www.facebook.com/reciclaredeseuri/

ECO Recycling C.N.E

12:00 (acum 0 minute)
către consultantamediutm, eu, Anca, Andrei, Anca, Anca, Ana-Maria, Marcel, Radu, productie, Mobplayers, Catalin, Contabilitate, Lorena, Daniela, Ionela, camelia.spiridon, Customer, Remus, confsb, Contabilitate, Irina-Ecaterina, Ionescu, Cosmin, Jozsef

Buna ziua,

Va informez ca in MO nr. 544/3.VII.2019 a fost publicat ORDINUL 572/11.06.2019 pentru depunerea declaratiilor privind obligatiile la Fondul pentru mediu prin mijloace electronice de transmitere la distanta.

 

Declaratiile lunare catre AFM vor putea fi depuse ca metoda alternativa si ONLINE, nu doar trimise pe suport de hartie, NU se pot utiliza simultan ambele metode de depunere.

– daca pe parcursul unui an se utilizeaza ambele cai de transmitere, luna decembrie de depune obligatoriu ONLINE;

– avantajele declararii online: vizualizarea istoricului declaratiilor comunicate astfel nu mai exista situatia de a nu fi inregistrate declaratiile trimise, vizualizarea platilor efectuate, obtinere certificate de atestare fiscala,

 

Pentru a utiliza ,,Depunere declaratii on-line”:

– se face o solicitare de deschidere cont de acces

– se realizeaza de catre reprezentatntul legal sau imputernicitul reprezentantului legal( prin declaratie notariala);

– cerere de inrolare

– persoana inrolata trebuie sa detina un certificat calificat pentru semnatura electronica.

 

Daca sunteti interesati, sa ne facem cont online de raportare, va stau la dispozitie pentru date suplimentare.

 

Toate cele bune,
Administrator,CUZUC Nicoleta

ECO RECYCLING C.N.E. S.R.LJ/35/2168/2012  C.i.f RO30638079 Sediu:Timisoara,str.Grigore Alexandrescu,nr.174,SAD 2B  Pct.de lucru:Dudestii Noi,zona Ind.FN ,Timis                                       Contact :0040 767 888 810http://www.ecorecycling-cne.ro/ https://www.facebook.com/reciclaredeseuri/

Buna ziua,
Prin prezenta,  va transmit ultimele  modificari legislative:
In 14.01.2019 in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.37, a fost publicata Legea nr.31/10.01.2019 prin care se aproba OUG nr.74/17.07.2018 pentru modificarea si completarea LEGII 211/2011 privind regimul deseurilor, a Legii nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje si a OUG nr. 196/2005 privind Fondul pt Mediu.
Principalele modificari sunt:
– obiective de indeplinit pentru ambalajele introduse pe piata, intr-un procentaj mai mare;(anexa 5 – Legea 249/2015);
– indeplinirea obiectivelor in mod individual poate fi realizata doar prin gestionarea ambalajelor proprii;
– in baza unor prevederi contractuale  cu clientul unde ajung produsele ambalate,op. ec. responsabil poate solicita returnarea ambalajelor folosite/deseurilor catre ei sau catre op.ec. desemnati de catre acestia;
– raportari anuale catre Ministerul Mediului privind modalitatea de gestionare a ambalajelor;
– introduce noi reguli privind circulatia ambalajelor reutilizabile;
– reintroduce obligativitatea op.ec.responsabili care intr-un an calendaristic nu isi indeplinesc cel putin obiectivele prevazute in anexa 5, de a-si indeplini obiectivele prin OTR ( art.26 alin (4) L249)
– obligativitatea de a colecta selectiv cel putin deseurile de hartie,metal,plastic si sticla din deseurile menajere;
-stabileste noi reguli pentru operatorii colectori de deseuri menajere si tarife diferentiate in functie de deseul colectat: rezidual, reciclabil pe principiul
– la valoare contributiei pentru economia circulara pe langa deseurile menajere au fost introduse si deseurile din constructii si desfiintari, destinate a fi eliminate prin depozitare;
– deseurile din constructii si desfiintari trebuie sa fie gestionate astfel incat pana la 31.12.2020 sa atinga procentajul de 70 %  deseu reciclat/valorificat;
– introduce noi obligatii si sanctiuni pentru Organizatiile de transfer responsabilitate
– introduce noi óbligatii si sanctiuni pentru nerespectarea prevederilor
In attash va trimit o lista cu principalele obligatii si sanctiuni in caz de neindeplinire, si o lista cu definitii din legi, actualizate la 14.01.2019.
In cazul in care aveti nelamuriri sau doriti sa discutam despre aceaste modificari, va stau la dispozitie!
Toate cele bune,
Administrator,
CUZUC Nicoleta
ECO RECYCLING C.N.E. S.R.L
J/35/2168/2012  C.i.f RO30638079
Sediu:Timisoara,str.Grigore Alexandrescu,nr.174,SAD 2B
Pct.de lucru:Dudestii Noi,zona Ind.FN ,Timis
Contact :0040 767 888 810

Fondul de mediu

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 1 pct. VII.1 din Legea nr. 182/2013 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta.

Art. I. – Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.193 din 30 decembrie 2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 105/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. Articolul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
Art. 1. – Fondul pentru mediu este un instrument economico-financiar destinat sustinerii si realizarii proiectelor si programelor pentru protectia mediului si pentru atingerea obiectivelor Uniunii Europene in domeniul mediului si schimbarilor climatice, in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare.”
2. La articolul 3 alineatul (3), dupa litera f) se introduc doua noi litere, literele g) si h), cu urmatorul cuprins: „g) analizeaza si selecteaza proiectele obiectivelor de investitii inaintate de ministerele beneficiare, finantate din sumele obtinute in urma scoaterii la licitatie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera, potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului institutional si autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finantelor Publice, de a scoate la licitatie certificatele de emisii de gaze cu efect de sera atribuite Romaniei la nivelul Uniunii Europene, aprobata prin Legea nr. 163/2012, cu modificarile si completarile ulterioare;
h) desfasoara activitati de control la operatorii economici autorizati pentru preluarea obligatiilor privind deseurile de ambalaje, respectiv anvelopele uzate.”
3. La articolul 3, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins: „(4) In exercitarea atributiilor de conducere a Administratiei Fondului coopereaza cu autoritati si institutii publice ale statului, ale administratiei publice centrale si locale, cu reprezentanti ai societatii civile, cu persoane juridice si/sau fizice, potrivit dispozitiilor legale in vigoare, pe baza protocoalelor incheiate.”
4. Articolul 4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
Art. 4. –
(1) Administratia Fondului este condusa de un presedinte cu rang de secretar de stat
(2) Presedintele este numit, suspendat si revocat din functie, in conditiile legii, prin decizie a prim-ministrului, la propunerea conducatorului autoritatii publice centrale pentru protectia mediului
(3) In exercitarea atributiilor de conducere a Administratiei Fondului, presedintele emite dispozitii
(4) Presedintele are calitatea de ordonator de credite pentru fondurile pe care le gestioneaza si reprezinta Administratia Fondului in relatiile cu tertii, precum si in justitie, numeste si elibereaza din functie personalul acesteia, in conditiile legii
(5) Presedintele poate delega calitatea de ordonator de credite, potrivit dispozitiilor art. 20 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare
(6) Presedintele Administratiei Fondului poate delega atributiile sale unui vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat, sau altor persoane cu functii de conducere din cadrul Administratiei Fondului, in conditiile legii
(7) Vicepresedintele este numit, suspendat si revocat din functie, in conditiile legii, prin decizie a prim-ministrului, la propunerea conducatorului autoritatii publice centrale pentru protectia mediului
(8) Administratia Fondului dispune de personal propriu contractual care asigura functiile de conducere, de executie si de control, potrivit regulamentului de organizare si functionare propriu
(9) Salarizarea personalului Administratiei Fondului se face potrivit legii
(10) In indeplinirea atributiilor prevazute la art. 3 alin. (3), Administratia Fondului are urmatoarele structuri de decizie:
a) Comitetul de avizare;
b) Comitetul director.”
5. La articolul 5 alineatul (1), litera d) se modifica si va avea urmatorul cuprins: „d) cate un reprezentant din cadrul autoritatii publice centrale pentru finante, autoritatii publice centrale pentru economie, autoritatii publice centrale pentru transporturi, autoritatii publice centrale pentru sanatate, autoritatii publice centrale pentru agricultura, precum si doi reprezentanti ai autoritatii publice centrale pentru dezvoltare regionala si administratie publica, imputerniciti prin ordin al ministrului de resort, un reprezentant al Departamentului pentru Energie si un reprezentant al Departamentului pentru ape, paduri si piscicultura, imputerniciti prin ordin al ministrului delegat.”
6. La articolul 9 alineatul (1), literele c), d), p), r) si s) se modifica si vor avea urmatorul cuprins: „c) taxele incasate de la proprietarii sau, dupa caz, administratorii de depozite pentru deseurile inerte si nepericuloase incredintate de catre terti in vederea eliminarii finale prin depozitare, in cuantumul prevazut in anexa nr. 2;
d) o contributie de 2 lei/kg, datorata de operatorii economici care introduc pe piata nationala bunuri ambalate, care distribuie pentru prima data pe piata nationala ambalaje de desfacere, si de operatorii economici care inchiriaza, sub orice forma, cu titlu profesional, ambalaje, pentru diferenta dintre cantitatile de deseuri de ambalaje corespunzatoare obiectivelor minime de valorificare sau incinerare in instalatii de incinerare cu recuperare de energie si de valorificare prin reciclare prevazute in anexa nr. 3 si cantitatile de deseuri de ambalaje efectiv valorificate sau incinerate in instalatii de incinerare cu recuperare de energie si valorificate prin reciclare;…………………………………………………………………………………..
p) o contributie de 100 lei/tona, datorata de unitatile administrativ-teritoriale sau, dupa caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor, in cazul neindeplinirii obiectivului anual de reducere cu 15% a cantitatilor de deseuri eliminate prin depozitare din deseurile municipale si asimilabile colectate prin serviciul public de salubrizare, plata facandu-se pentru diferenta dintre cantitatea corespunzatoare obiectivului anual de diminuare si cantitatea efectiv incredintata spre valorificare sau incinerare in instalatii de incinerare cu recuperare de energie. Pentru unitatile administrativ-teritoriale sau, dupa caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor care nu au organizat serviciu public de salubrizare, contributia se calculeaza prin aplicarea obiectivului anual de reducere cu 15% la cantitatile de deseuri municipale si asimilabile generate potrivit indicelui de generare prevazut in planurile de gestionare a deseurilor aprobate in conditiile legii;…………………………………………………………………………………..
r) timbrul de mediu pentru autovehicule;
s) o taxa de 0,3 lei/kg, aplicata o singura data cantitatilor de uleiuri, pe baza minerala, semisintetice, sintetice, cu sau fara adaosuri, datorata de catre operatorii economici care introduc pe piata nationala astfel de produse. Taxa se evidentiaza distinct pe documentele de vanzare.”
7. La articolul 9 alineatul (1), dupa litera s) se introduc patru noi litere, literele t), t), u) si v), cu urmatorul cuprins: „t) sumele rezultate din comercializarea surplusului de AAU-uri, potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 29/2010 privind valorificarea surplusului de unitati ale cantitatii atribuite Romaniei prin Protocolul de la Kyoto, aprobata cu modificari prin Legea nr. 145/2010; t) suma reprezentand contravaloarea certificatelor verzi neachizitionate, achitata conform prevederilor art. 12 alin. (2) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
u) contravaloarea in lei a sumei obtinute in urma scoaterii la licitatie, in conditiile legii, a certificatelor de emisii ramase neutilizate din rezerva pentru proiectele de tip implementare in comun pentru Romania din perioada 2008-2012 din cadrul schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera, potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 115/2011, aprobata prin Legea nr. 163/2012, cu modificarile si completarile ulterioare;
v) o contributie de 2 lei/kg aplicata pentru diferenta dintre cantitatile de deseuri de ambalaje, respectiv anvelope uzate declarate ca valorificate de catre operatorii economici autorizati pentru preluarea obligatiilor anuale de gestionare a respectivelor deseuri si cantitatile constatate de Administratia Fondului ca fiind valorificate.”
8. La articolul 10, alineatele (2) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins: „(2) Contributiile prevazute la art. 9 alin. (1) lit. d) si i) se platesc numai in cazul neindeplinirii obiectivului de valorificare a deseurilor de ambalaje, prevazut in anexa nr. 3, si a obiectivului de gestionare a anvelopelor uzate, prevazut in legislatia in vigoare
(3) Operatorii economici prevazuti la art. 9 alin. (1) lit. d) si i) sunt obligati sa declare lunar, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care s-a desfasurat activitatea, cantitatile de ambalaje, respectiv de anvelope introduse pe piata nationala si cantitatile de deseuri de ambalaje valorificate, respectiv cantitatile de anvelope uzate gestionate.”
9. La articolul 10, dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (51), cu urmatorul cuprins: „(51) In cazul introducerii pe piata nationala, prin achizitii intraunionale sau importuri de bunuri, in scopul utilizarii sau consumului propriu, a substantelor clasificate prin acte normative ca fiind periculoase pentru mediu, baza de calcul la care se aplica contributia prevazuta la art. 9 alin. (1) lit. e) reprezinta valoarea de achizitie, exclusiv taxa pe valoarea adaugata aferenta.”
10. La articolul 10, alineatul (7) se modifica si va avea urmatorul cuprins: „(7) Administratia Fondului publica anual, pe pagina de internet proprie, lista operatorilor economici prevazuti la art. 9 alin. (1) lit. d), inregistrati drept contribuabili la Fondul pentru mediu.”
11. La articolul 11, alineatele (1), (2) si (22) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
Art. 11. –
(1) Sumele prevazute la art. 9 alin. (1) lit. a), b), c), e), f) si s) se declara si se platesc lunar de catre persoanele juridice si fizice care desfasoara activitatile respective, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care s-a desfasurat activitatea
(2) Sumele prevazute la art. 9 alin. (1) lit. d), i), j) si p) se declara si se platesc anual de catre persoanele juridice si fizice care desfasoara respectivele activitati, pana la data de 25 ianuarie inclusiv a anului urmator…………………………………………………………………………………… (22) Sumele prevazute la art. 9 alin. (1) lit. s) si v) se stabilesc prin decizie si se platesc in functie de data comunicarii deciziei, astfel:
a) daca data comunicarii este cuprinsa in intervalul 1-15 din luna, termenul de plata este pana la data de 5 a lunii urmatoare;
b) daca data comunicarii este cuprinsa in intervalul 16-31 din luna, termenul de plata este pana la data de 20 a lunii urmatoare.”
12. La articolul 13 alineatul (1), literele c), e), l)-n), p) sir) se modifica si vor avea urmatorul cuprins: „c) gestionarea deseurilor;…………………………………………………………………………………..
e) managementul integrat al zonei costiere;…………………………………………………………………………………..
l) aplicarea de tehnologii curate, incluzand gazeificarea carbunelui si cogenerare de inalta eficienta, fara a se limita la acestea;
m) efectuarea de monitorizari, studii si cercetari in domeniul protectiei mediului si schimbarilor climatice privind sarcini derivate din acorduri internationale, directive europene sau alte reglementari nationale sau internationale, precum si cercetare-dezvoltare in domeniul schimbarilor climatice;
n) modernizarea si reabilitarea grupurilor energetice;…………………………………………………………………………………..
p) efectuarea de lucrari destinate prevenirii, inlaturarii si/sau diminuarii efectelor produse de fenomenele meteorologice extreme;…………………………………………………………………………………..
r) Programul national de imbunatatire a calitatii mediului prin realizarea de spatii verzi in localitatile din mediul urban;”.
13. La articolul 13 alineatul (1), dupa litera v) se introduc patru noi litere, literele w), x), y) si z), cu urmatorul cuprins: „w) reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante din punct de vedere energetic;
x) imbunatatirea utilizarii eficiente a energiei in cladiri;
y) reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in agricultura;
z) managementul deseurilor cu reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera.”
14. La articolul 13, dupa alineatul (2) se introduc patru noi alineate, alineatele (21)-(24), cu urmatorul cuprins: „(21) Sumele rezultate din aplicarea prevederilor art. 9 alin. (1) lit. t) se utilizeaza dupa cum urmeaza:
a) 98% pentru investitii verzi;
b) 2% pentru campanii de informare si constientizare, precum si pentru studii de cercetare in domeniul schimbarilor climatice. (22) Prin investitii verzi se intelege acele investitii prin care se finanteaza proiecte care genereaza reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera. (23) Sumele prevazute la alin. (21) lit. a) pentru investitii verzi se utilizeaza pentru finantarea proiectelor prevazute la alin. (1) lit. g), i), l), n), x), y), z) si w). (24) Suma rezultata din aplicarea prevederilor art. 9 alin. (1) lit. t) este utilizata in vederea finantarii investitiilor in producerea de energie din surse regenerabile de catre persoanele fizice care realizeaza capacitati energetice cu putere instalata de pana la 100 kW, conform prevederilor art. 12 alin. (6) din Legea nr. 220/2008, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.”
15. La articolul 13, alineatele (3), (4) si (5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins: „(3) Se acorda sustinere financiara din Fondul pentru mediu pentru proiectele propuse de persoane fizice si de persoane juridice, de drept public sau de drept privat, inclusiv unitati administrativ-teritoriale si subdiviziuni administrativ-teritoriale ale municipiilor, asociatii de dezvoltare intercomunitara, institutii publice, institute/institutii de cercetare, dezvoltare, inovare, unitati si institutii de invatamant, organizatii neguvernamentale, culte recunoscute potrivit legii, forme asociative de administrare si exploatare a terenurilor agricole sau cu vegetatie forestiera, operatori economici, ocoale silvice, asociatii de proprietari, persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale si intreprinderi familiale
(4) Categoriile de beneficiari si metodologia de finantare care prevede analiza, selectarea, aprobarea, implementarea proiectelor si/sau programelor pentru protectia mediului prevazute la alin. (1), cu exceptia celor prevazute la lit. d), m), o), p), t) si v), se stabilesc prin ghidul de finantare aferent fiecarui program sau proiect, care se elaboreaza de Administratia Fondului si se aproba prin ordin al conducatorului autoritatii publice centrale pentru protectia mediului si schimbarilor climatice
(5) Categoriile de lucrari si/sau proiecte pentru protectia mediului care se pot finanta conform prevederilor alin. (1) lit. m), o), p), t) si v), precum si sumele destinate finantarii acestora se aproba prin hotarare a Guvernului, la propunerea autoritatii publice centrale pentru protectia mediului si schimbarilor climatice.”
16. La articolul 13, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu urmatorul cuprins: „(41) Proiectele selectate pentru a fi finantate si sumele alocate pentru fiecare proiect selectat conform prevederilor alin. (1) lit. d) se aproba prin ordin comun al ministrului mediului si schimbarilor climatice si al ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice.”
17. La articolul 13, dupa alineatul (51) se introduc doua noi alineate, alineatele (52) si (53), cu urmatorul cuprins: „(52) Beneficiarii proiectelor prevazute la alin. (21) lit. a) potfi:
a) operatori economici;
b) autoritati ale administratiei publice centrale si locale. (53) Beneficiarii proiectelor pentru campaniile de informare, constientizare si studii de cercetare in domeniul schimbarilor climatice, prevazute la alin. (21) lit. b), pot fi:
a) autoritatile administratiei publice centrale si locale;
b) organizatii neguvernamentale;
c) unitati ale sistemului national de cercetare, dezvoltare si inovare.”
18. La articolul 15, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins: „(2) Nedepunerea la termen a declaratiilor privind obligatiile la Fondul pentru mediu constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 500 lei la 1.000 lei, pentru persoane fizice, si cu amenda de la 1.000 lei la 5.000 lei, pentru persoane juridice.”
19. La articolul 16 alineatul (1), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins: „a) de catre personalul de specialitate din cadrul Administratiei Fondului si/sau al Garzii Nationale de Mediu, prin unitatile sale teritoriale, pentru contraventia prevazuta la art. 15 alin. (2) si (4);”.
20. Articolul 19 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
Art. 19. – Anexele nr. 1-3 fac parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta.”
21. Anexa nr. 2 se modifica si se inlocuieste cu anexa nr. 1 la prezenta ordonanta.
22. Anexa nr. 3 se modifica si se inlocuieste cu anexa nr. 2 la prezenta ordonanta.
23. Anexa nr. 4 se abroga incepand cu 1 ianuarie 2014.
24. In tot cuprinsul ordonantei de urgenta, sintagma „autoritatea publica centrala pentru mediu si paduri” se inlocuieste cu sintagma „autoritatea publica centrala pentru protectia mediului.”
Art. II. –
(1) Prevederile art. 9 alin. (1) lit. c), s) si v), art. 10 alin. (2) si (3), art. 11 alin. (1) si (2), anexele nr. 2 si 3, precum si prevederile referitoare la abrogarea anexei nr. 4 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 105/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, astfel cum au fost modificate si completate prin prezenta ordonanta, intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2014
(2) Prevederile art. 15 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 196/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 105/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, intra in vigoare in 30 de zile de la data publicarii prezentei ordonante in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
Art. III. Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.193 din 30 decembrie 2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 105/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta ordonanta, se va republica, dupa aprobarea acesteia prin lege, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.
PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA
Contrasemneaza:
Ministrul mediului si schimbarilor climatice, Rovana Plumb
Ministrul delegat pentru ape, paduri si piscicultura, Lucia Ana Varga
p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice, Shhaideh Sevil, secretar de stat
p. Viceprim-ministru, ministrul finantelor publice, Dan Manolescu, secretar de stat
Ministrul delegat pentru buget, Liviu Voinea
p. Ministrul afacerilor externe, Radu Podgorean, secretar de stat
p. Ministrul economiei, Adrian Ciocanea, secretar de stat
Ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale, Daniel Constantin
Ministrul transporturilor, Ramona-Nicole Manescu
Ministrul sanatatii, Gheorghe-Eugen Nicolaescu
p. Ministrul delegat pentru energie, Marcel Popa, secretar de stat
Ministrul muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice, Mariana Campeanu
Bucuresti, 27 august 2013.