Ordinul nr. 1362/2018 privind aprobarea Procedurii de autorizare, avizare anuală și de retragere a dreptului de operare a organizațiilor care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului În vigoare de la 15 ianuarie 2019

Ordinul nr. 1362/2018 privind aprobarea Procedurii de autorizare, avizare anuală și de retragere a dreptului de operare a organizațiilor care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului

În vigoare de la 15 ianuarie 2019

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 39 din 15 ianuarie 2019. Formă aplicabilă la 16 ianuarie 2019.

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 93.441/DGDSCSP din 6 septembrie 2018 al Direcției generale deșeuri, situri contaminate și substanțe periculoase,

în temeiul prevederilor:

– art. 16 alin. (6) din Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare;

– art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 19/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și pentru modificarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul mediului, emite următorul ordin:

 

Art. 1. – Se aprobă Procedura de autorizare, avizare anuală și de retragere a dreptului de operare a organizațiilor care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Decizia privind autorizarea, avizarea anuală și retragerea dreptului de operare pentru organizațiile prevăzute la art. 16 alin. (5) lit. b) din Legea nr. 249/2015, cu modificările și completările ulterioare, se ia de către Comisia de supraveghere a răspunderii extinse a producătorilor, denumită în continuare Comisia, înființată în temeiul prevederilor art. 12 alin. (9) din Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. – Emiterea licenței de operare și retragerea licenței de operare a organizațiilor prevăzute la art. 16 alin. (5) lit. b) din Legea nr. 249/2015, cu modificările și completările ulterioare, se fac de către reprezentantul legal al Ministerului Mediului, în baza deciziei Comisiei.

Art. 4. –

(1) Operatorii economici care dețin licență de operare la data intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 74/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu au dreptul să îndeplinească responsabilitățile operatorilor economici prevăzuți la art. 16 alin. (1) din Legea nr. 249/2015, cu modificările și completările ulterioare, cu privire la îndeplinirea obiectivelor prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, conform prevederilor de la art. VII alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 74/2018.

(2) Operatorii economici care dețin licență de operare la data intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 74/2018 și doresc continuarea activității au obligația să transmită Comisiei dosarul prevăzut la cap. III pct. 4 din procedura prevăzută în anexa la prezentul ordin în termen de maximum 90 de zile de la publicarea prezentului ordin.

Art. 5. – Administrația Fondului pentru Mediu verifică anual îndeplinirea de către deținătorii licențelor de operare a obiectivelor de valorificare și, respectiv, reciclare a deșeurilor de ambalaje, în anul precedent, iar documentul care cuprinde constatările controalelor desfășurate cu privire la îndeplinirea obiectivelor se transmite Comisiei până la data de 15 septembrie a fiecărui an.

Art. 6. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Viceprim-ministru, ministrul mediului,
Laurențiu Adrian Neculaescu,
secretar de stat

București, 28 decembrie 2018.

Nr. 1.362.

 

ANEXĂ

PROCEDURĂ
de autorizare, avizare anuală
și de retragere a dreptului de operare a organizațiilor care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului

CAPITOLUL I Prevederi generale

 1. Obiectul prezentei proceduri îl constituie stabilirea condițiilor și a modalității de autorizare, avizare anuală, emitere a licenței de operare și de retragere a dreptului de operare a organizațiilor prevăzute la art. 16 alin. (5) lit. b) din Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare.
 2. Prezenta procedură asigură o abordare integrată, eficientă și transparentă a gestionării deșeurilor de ambalaje în conformitate cu normele europene stabilite prin Pachetul economiei circulare astfel încât să fie acoperit întreg teritoriul național.

CAPITOLUL II Condiții de autorizare

 1. Pentru a fi autorizată, o organizație care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului trebuie:
 2. a) să îndeplinească condițiile prevăzute la art. 16 (8) din Legea nr. 249/2015, cu modificările și completările ulterioare;
 3. b) să declare aria geografică în care urmează să își desfășoare activitatea referitoare la gestionarea deșeurilor de ambalaje, care nu trebuie să fie mai mică decât suprafața unui județ, în cadrul căreia să acopere atât mediul urban, cât și mediul rural, fără a se limita la localitățile acoperite de serviciul de salubrizare;
 4. c) să nu înregistreze obligații restante la bugetul Fondului pentru mediu, așa cum sunt ele definite în Codul de procedură fiscală.

CAPITOLUL III Depunerea solicitării de autorizare

 1. Dosarul de autorizare a organizației care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului trebuie să cuprindă următoarele documente:
 2. a) cerere-tip, conform anexei 1 la prezenta procedură;
 3. b) actul constitutiv al persoanei juridice, în copie conformă cu originalul;
 4. c) certificatul de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului, în copie conformă cu originalul;
 5. d) certificatul constatator detaliat, eliberat de către Oficiul Național al Registrului Comerțului, în original, valabil la data depunerii;
 6. e) certificatul de atestare privind obligațiile la Fondul pentru mediu, valabil la data depunerii, din care să rezulte faptul că nu datorează sume la Fondul pentru mediu;
 7. f) documentul/documentele din care să rezulte că nu înregistrează obligații restante la bugetul Fondului pentru mediu, așa cum sunt ele definite în Codul de procedură fiscală;
 8. g) documentul emis de către Administrația Fondului pentru Mediu din care să rezulte cantitatea de ambalaje declarată ca fiind introdusă lunar pe piață cu titlu profesional, respectiv în cadrul activității desfășurate în mod obișnuit, în mod normal și repetat, de către acționari, în anul precedent celui în care se solicită autorizarea;
 9. h) declarația din care să rezulte aria geografică în care urmează să își desfășoare activitatea și acoperirea întregului mediu urban și rural;
 10. i) opisul documentelor care sunt depuse la dosarul de autorizare potrivit prevederilor lit. a)-h).
 11. Documentele din dosarul de autorizare vor avea ordinea prezentată la pct. 4, iar fiecare pagină din dosarul de autorizare va fi numerotată.

CAPITOLUL IV Etapa de evaluare a solicitării de autorizare, respingerea solicitării sau emiterea licenței de operare

 1. Dosarul de autorizare se depune în format material, semnat și ștampilat, precum și în format electronic la Secretariatul Comisiei din cadrul autorității publice centrale pentru protecția mediului.
 2. În cazul în care Secretariatul Comisiei constată lipsa unui document prevăzut la pct. 4, solicită în termen de 5 zile lucrătoare completarea documentației.
 3. Evaluarea solicitării de autorizare în cazul în care documentația este completă se face în cadrul următoarei ședințe a Comisiei, dacă dosarul este depus cu cel puțin 7 zile lucrătoare înainte de data la care este stabilită ședința, dar nu mai târziu de 30 de zile lucrătoare de la data depunerii acestuia.
 4. Nedepunerea completărilor solicitate potrivit pct. 7 în termen de 30 de zile de la data solicitării conduce la respingerea solicitării de autorizare.
 5. Neîndeplinirea condițiilor de autorizare prevăzute la cap. II conduce la respingerea solicitării.
 6. Decizia de acordare a licenței de operare sau respingerea motivată a solicitării se comunică în scris solicitantului, prin intermediul Secretariatului, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la evaluarea solicitării conform pct. 8.
 7. În cazul respingerii, solicitantul poate depune un alt dosar de autorizare, care va fi evaluat ca o nouă solicitare de autorizare.
 8. Autorizarea organizațiilor care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului intră sub incidența prevederilor art. 12 alin. (11) din Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, iar absența unei solicitări din partea Comisiei nu se interpretează ca acceptare pentru emiterea licenței de operare.
 9. În cazul în care Comisia decide acordarea licenței de operare, solicitantul trebuie să constituie garanția prevăzută la art. 16 alin. (8) lit. e) din Legea nr. 249/2015, cu modificările și completările ulterioare, și să achite tariful de emitere a licenței de operare, în condițiile Ordinului ministrului mediului și dezvoltării durabile nr. 1.108/2007 privind aprobarea Nomenclatorului lucrărilor și serviciilor care se prestează de către autoritățile publice pentru protecția mediului în regim de tarifare și cuantumul tarifelor aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare.
 10. Licența de operare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta procedură, se emite în maximum 10 zile lucrătoare de la depunerea dovezii privind constituirea garanției prevăzute la art. 16 alin. (8) lit. e) din Legea nr. 249/2015, cu modificările și completările ulterioare, precum și a dovezii achitării tarifului de emitere a licenței de operare, în condițiile Ordinului ministrului mediului și dezvoltării durabile nr. 1.108/2007, cu modificările și completările ulterioare, la Secretariatul Comisiei din cadrul autorității publice centrale pentru protecția mediului.
 11. Licența de operare nu este transmisibilă.

CAPITOLUL V Activitățile și categoriile de costuri ale organizației care implementează răspunderea extinsă a producătorului

 1. Organizația care a obținut licența de operare are următoarele obligații:
 2. a) să atingă cel puțin obiectivele prevăzute în anexa 5 la Legea nr. 249/2015, cu modificările și completările ulterioare, fără a valorifica o cantitate de deșeuri de ambalaje primare, respectiv de ambalaje secundare și pentru transport, totală sau pe tip de material, mai mare decât cea pentru care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului;
 3. b) să respecte condițiile prevăzute la art. 16 (9) din Legea nr. 249/2015, cu modificările și completările ulterioare;
 4. c) să implementeze obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului pentru oricare dintre operatorii economici prevăzuți la art. 16 (1) din Legea nr. 249/2015, cu modificările și completările ulterioare, care acceptă condițiile contractuale, pentru toate cantitățile de ambalaje și materiale de ambalaje pe care aceștia le introduc pe piață, în limita cantităților de deșeuri de ambalaje generate în zona geografică în care își desfășoară activitatea, distinct pentru ambalaje primare, respectiv pentru ambalaje secundare și pentru transport;
 5. d) să desfășoare anual împreună cu autoritatea publică centrală pentru protecția mediului, la solicitarea acesteia, campaniile de informare și educare prevăzute la 21 din Legea nr. 249/2015, cu modificările și completările ulterioare;
 6. e) să desfășoare anual, împreună cu asociațiile de dezvoltare intercomunitară/unitățile administrativ-teritoriale/subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor, după caz, din zona în care își desfășoară activitatea, care solicită acest lucru, campaniile prevăzute la 21 din Legea nr. 249/2015, cu modificările și completările ulterioare;
 7. f) să țină o evidență distinctă pentru gestionarea deșeurilor de ambalaje municipale și pentru gestionarea deșeurilor de ambalaje din comerț și industrie;
 8. g) să instituie un mecanism de audit conform prevederilor art. 12 alin. (7) e) din Legea nr. 211/2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 9. h) să acționeze fără discriminare și să asigure desfășurarea activității de gestionare a deșeurilor de ambalaje în mod transparent față de operatorii economici pentru care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului;
 10. i) să afișeze pe pagina de început a site-ului propriu, cu cel puțin 15 zile înainte de aplicare, direct sau prin intermediul unui link, contribuțiile în lei/tonă percepute operatorilor economici pentru care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului pentru ambalaje din comerț și industrie și, respectiv, pentru ambalaje din deșeurile municipale, precum și istoricul acestora;
 11. j) să afișeze pe pagina de început a site-ului propriu, direct sau prin intermediul unui link, lista cu operatorii economici pentru care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului;
 12. k) să perceapă aceleași contribuții în relația cu toți operatorii economici pentru care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului;
 13. l) să gestioneze cantități de deșeuri de ambalaje și materiale de ambalaj până la concurența cu cantitățile de ambalaje contractate cu operatorii economici responsabili pentru care implementează răspunderea extinsă a producătorului;
 14. m) să declare acționarilor și operatorilor economici pentru care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului valoarea sumelor care nu au ca obiect finanțarea costurilor de gestionare a deșeurilor de ambalaje plătite către terți, distinct pentru fiecare în parte;
 15. n) să declare Comisiei orice extindere a ariei geografice în care își desfășoară activitatea, în cel mult 10 zile de la data extinderii;
 16. o) să transmită, la solicitarea Comisiei, orice informații referitoare la activitatea pentru care a obținut licența de operare, în condițiile legii;
 17. p) să pună la dispoziția organelor de control abilitate potrivit legii toate documentele pentru verificarea modului de desfășurare a activității și de îndeplinire a obiectivelor de reciclare și valorificare, precum și de cheltuire a sumelor încasate de la operatorii economici responsabili;
 18. q) să desfășoare numai următoarele activități:

(i) încheie contracte sau alte forme de colaborare cu autoritățile publice locale sau, după caz, cu asociațiile de dezvoltare intercomunitară mandatate pentru acoperirea costurilor nete pentru deșeurile de ambalaje gestionate prin serviciul de salubrizare, în limita cantităților de ambalaje primare preluate prin contract de la operatorii economici responsabili;

(ii) încheie contracte sau alte forme de colaborare cu asociațiile de dezvoltare intercomunitară sau, după caz, cu autoritățile publice locale pentru promovarea de campanii de informare și educare a publicului;

(iii) încheie contracte cu operatori economici autorizați pentru preluarea de la operatorii economici generatori a deșeurilor de ambalaje din comerț și industrie, prin care să asigure posibilitatea îndeplinirii responsabilităților care le revin acestora potrivit art. 20 alin. (4) lit. b) din Legea nr. 249/2015, cu modificările și completările ulterioare, în limita cantităților și tipurilor de materiale de ambalaje secundare și pentru transport preluate de la operatorii economici responsabili;

(iv) încheie contracte cu operatori economici reciclatori/valorificatori pentru confirmarea cantităților de deșeuri de ambalaje care fac obiectul contractelor prevăzute la pct. (iii) și, după caz, la pct. (i), destinate a fi reciclate sau, în cazul în care aceasta nu este posibilă, valorificate;

(v) desfășoară activitățile legate de raportarea informațiilor referitoare la gestionarea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje pentru care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului;

(vi) desfășoară activități de comerț doar cu deșeurile de ambalaje din deșeurile municipale pentru care a acoperit costurile de gestionare potrivit Legii nr. 249/2015, cu modificările și completările ulterioare;

(vii) efectuează campanii de informare și educare a publicului și a operatorilor economici privind activitatea de gestionare a deșeurilor de ambalaje în parteneriat/la solicitarea autorității publice centrale pentru protecția mediului.

 1. Organizația are obligația să informeze acționarii și operatorii economici pentru care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului cu privire la destinația eventualului profit obținut din activitățile prevăzute la pct. 17 lit. q).
 2. Organizația care a obținut licența de operare poate să efectueze studii împreună cu asociațiile de dezvoltare intercomunitară și/sau cu autoritatea publică centrală pentru protecția mediului care să conducă la îmbunătățirea gestionării ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje ca activitate suplimentară față de activitățile prevăzute la pct. 17 lit. q).
 3. Organizația care a obținut licența de operare are dreptul să desfășoare activitățile prevăzute la pct. 17 lit. q) numai în aria geografică declarată în care își desfășoară activitatea.
 4. Organizația care a obținut licența de operare are dreptul să includă în contribuțiile financiare percepute operatorilor economici pentru care îndeplinește obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului numai următoarele categorii de costuri:
 5. a) costurile nete prevăzute în anexa 6 la Legea nr. 249/2015, cu modificările și completările ulterioare, pentru deșeurile de ambalaje gestionate prin serviciile de salubrizare;
 6. b) costurile de raportare ale operatorilor economici autorizați colectori și reciclatori pentru cantitățile de deșeuri de ambalaje din comerț și industrie achiziționate de la operatorii economici generatori în nume propriu și valorificate;
 7. c) costurile operatorilor economici autorizați colectori și reciclatori pentru gestionarea deșeurilor de ambalaje din comerț și industrie preluate cu titlu gratuit în numele deținătorului licenței de operare;
 8. d) costurile aferente contractelor prevăzute la pct. 17 lit. q) (iv) pentru confirmarea cantităților de deșeuri de ambalaje destinate a fi reciclate, respectiv valorificate;
 9. e) costurile pentru derularea, împreună cu autoritățile publice locale sau, după caz, cu asociațiile de dezvoltare intercomunitară, de campanii de informare și educare a publicului, în limita a 40 lei/tonă pentru ambalaje folosite colectate potrivit art. 20 (8) și (9) din Legea nr. 249/2015, cu modificările și completările ulterioare, și alocate organizației de către acestea;
 10. f) costurile pentru derularea, împreună cu autoritatea publică centrală pentru protecția mediului, de campanii de informare și educare a publicului și a operatorilor economici, în limita a 3 lei/tona de ambalaje pentru care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului;
 11. g) cheltuielile de funcționare ale organizației care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului;
 12. h) costurile pentru acoperirea tarifului de avizare anuală;
 13. i) costurile pentru raportarea datelor prevăzute la art. 17 (1) și (2) din Legea nr. 249/2015, cu modificările și completările ulterioare.
 14. Contribuțiile financiare percepute operatorilor economici pentru care organizația licențiată îndeplinește obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului se diminuează cu eventualele venituri realizate de deținătorul licenței de operare din vânzarea deșeurilor de ambalaje preluate la solicitarea asociațiilor de dezvoltare intercomunitară/unităților administrativ- teritoriale sau subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor și a deșeurilor de ambalaje din comerț și industrie preluate în condițiile prevăzute la pct. 21 lit. d).

CAPITOLUL VI Avizarea anuală

 1. Avizarea anuală certifică conformarea cu prevederile legale în anul precedent și dă dreptul organizației de a funcționa în următoarele 12 luni de la data luării deciziei de avizare anuală.
 2. Avizarea anuală se face de către Comisie cu respectarea prevederilor Legii nr. 211/2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în baza următoarelor documente depuse de către organizația licențiată până la data de 1 iunie a fiecărui an:
 3. a) raportul anual privind activitatea desfășurată pentru anul anterior celui în care se depune, semnat de reprezentantul legal și ștampilat;
 4. b) raportul/rapoartele de audit realizat/realizate conform prevederilor art. 12 alin. (7) e) din Legea nr. 211/2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru anul anterior celui în care se depune/se depun;
 5. c) documentul din care să rezulte cantitatea de ambalaje și de deșeuri de ambalaje declarate pentru anul precedent, emis de către Administrația Fondului pentru Mediu;
 6. d) dovada achitării tarifului de avizare, în condițiile Ordinului ministrului mediului și dezvoltării durabile 1.108/2007, cu modificările și completările ulterioare;
 7. e) situația financiară anuală, copie conformă cu originalul, depusă la unitatea teritorială a Ministerului Finanțelor Publice.
 8. În procesul de avizare anuală se include și analiza eventualelor documente, sesizări, reclamații în legătură cu activitatea organizației licențiate.
 9. Raportul anual al organizației licențiate privind activitatea desfășurată trebuie să cuprindă cel puțin următoarele informații:
 10. a) aria geografică în care a desfășurat activitatea referitoare la gestionarea deșeurilor de ambalaje;
 11. b) lista operatorilor economici responsabili cu care a încheiat contracte;
 12. c) valoarea totală a contribuțiilor încasate, distinct pentru ambalaje primare, respectiv pentru ambalajele secundare și pentru transport;
 13. d) cantitatea de ambalaje primare, pe tip de material, și cantitatea de ambalaje secundare și pentru transport, pe tip de material, pentru care a preluat obligațiile;
 14. e) lista autorităților administrației publice locale sau, după caz, a asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu care a colaborat;
 15. f) valoarea totală a sumelor plătite pentru colectarea prin serviciile de salubrizare a deșeurilor de ambalaje primare;
 16. g) cantitatea totală de deșeuri de ambalaje raportate de autoritățile publice locale sau, după caz, de asociațiile de dezvoltare intercomunitară mandatate, ca fiind preluate prin achiziție de la populație, pe tip de material, de către operatori economici autorizați din punctul de vedere al protecției mediului;
 17. h) cantitatea de ambalaje primare, pe tip de material, colectate prin serviciile de salubrizare;
 18. i) lista operatorilor economici autorizați din punctul de vedere al protecției mediului cu care a desfășurat activitățile de colectare pentru ambalaje secundare și pentru transport;
 19. j) valoarea totală și pe tip de material a sumelor plătite pentru colectarea deșeurilor de ambalaje secundare și pentru transport;
 20. k) cantitatea totală de ambalaje secundare și pentru transport, pe tip de material, colectate;
 21. l) lista operatorilor economici autorizați din punctul de vedere al protecției mediului cu care a desfășurat activitățile de valorificare, inclusiv reciclare;
 22. m) valoarea totală a sumelor plătite pentru valorificarea deșeurilor și, distinct, pentru asigurarea reciclării;
 23. n) cantitatea totală și pe tip de material de deșeuri valorificată și, distinct, cantitatea valorificată prin reciclare;
 24. o) prezentarea activității derulate;
 25. p) după caz, modalitatea de desfășurare a activității de informare și educare a publicului și a operatorilor economici;
 26. q) ponderea anuală a cheltuielilor de funcț
 27. În cazul în care Comisia consideră necesar, poate invita pentru consultare solicitantul, reprezentanți ai autorităților publice cu atribuții în domeniu sau oricare altă persoană fizică ori juridică cu atribuții în domeniu, în condițiile legii.
 28. În cazul în care, potrivit analizării documentelor prevăzute la pct. 24 și 25, constată conformarea cu prevederile prezentei proceduri, Comisia decide avizarea anuală nu mai târziu de 30 de zile lucrătoare de la data depunerii tuturor documentelor și comunică organizației acordarea acesteia prin Secretariatul Comisiei.

CAPITOLUL VII Retragerea dreptului de operare

 1. Dreptul de operare a organizației licențiate se retrage în următoarele cazuri:
 2. a) în cazul nerespectării oricărei obligații prevăzute la art. 26 (3) din Legea nr. 249/2015, cu modificările și completările ulterioare;
 3. b) în cazul nedepunerii documentelor de la 24 la termenul prevăzut sau la termenul la care Comisia a solicitat completarea cu documentele lipsă;
 4. c) în cazul în care în documentul prevăzut la 5 din ordin se constată faptul că organizația licențiată nu a îndeplinit obiectivele;
 5. d) neobținerea avizării anuale;
 6. e) nerespectarea obligației prevăzute la art. VII (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 74/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu.
 7. Retragerea dreptului de operare a organizației se face prin retragerea licenței de operare și devine efectivă la data comunicării.
 8. Licența de operare se retrage de către reprezentantul legal al Ministerului Mediului, în baza deciziei Comisiei.
 9. Organizația căreia i s-a retras dreptul de operare este obligată să predea Comisiei licența de operare, în cel mult 10 zile calendaristice de la data comunicării retragerii licenței de operare, să informeze în scris despre acest lucru toți operatorii economici prevăzuți la art. 16 alin. (1) din Legea nr. 249/2015, cu modificările și completările ulterioare, pentru care implementează răspunderea extinsă a producătorului și să le transmită situația îndeplinirii obiectivelor până la acea dată.

CAPITOLUL VIII Dispoziții finale

 1. Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta procedură.

ANEXA Nr. 1 la procedură

Antet solicitant

Nr. . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . .

CERERE

Subscrisa,………., cu sediul social în………., str……….. nr……….., bl……….., ap……….., județul/sectorul………., înregistrată la………. cu nr……….., cod unic de înregistrare nr………../………., cont bancar nr……….., deschis la………., sucursala………., telefon………., fax………., e-mail………., reprezentată prin………., în calitate de reprezentant legal, solicită acordarea licenței de operare în vederea implementării obligațiilor privind răspunderea extinsă a producătorului prevăzute în Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare.

Anexăm documentele specifice prevăzute în Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 1.362/2018 privind aprobarea Procedurii de autorizare, avizare anuală și de retragere a dreptului de operare a organizațiilor care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului.

Declar pe propria răspundere, potrivit legii penale, că documentele prezentate în copie sunt conforme cu originalul.

Data . . . . . . . . . .

Reprezentant legal,
. . . . . . . . . .
(numele, prenumele și semnătura)

ANEXA Nr. 2 la procedură

MINISTERUL MEDIULUI

LICENȚĂ DE OPERARE

Nr. . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . .

pentru………., înregistrată la………. cu nr……….., cod unic de înregistrare nr………../………., în vederea implementării obligațiilor privind răspunderea extinsă a producătorului conform prevederilor Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare.

Ministrul mediului,
. . . . . . . . . .

Începând cu al doilea an de funcționare, valabilitatea licenței de operare este condiționată de obținerea avizării anuale.

Licența de operare este emisă în baza Ordinului viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 1.362/2018 privind aprobarea Procedurii de autorizare, avizare anuală și de retragere a dreptului de operare a organizațiilor care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului.

 

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s