Ordinul nr. 1271/2018 privind procedura și criteriile de înregistrare a operatorilor economici colectori autorizați care preiau prin achiziție deșeuri de ambalaje de la populație de la locul de generare a acestora

Ministerul Mediului

Ordinul nr. 1271/2018 privind procedura și criteriile de înregistrare a operatorilor economici colectori autorizați care preiau prin achiziție deșeuri de ambalaje de la populație de la locul de generare a acestora

Modificări (…)

În vigoare de la 11 ianuarie 2019

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 34 din 11 ianuarie 2019. Formă aplicabilă la 14 ianuarie 2019.

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 93.603/DGDSCSP/28.09.2018 al Direcției generale deșeuri, situri contaminate și substanțe periculoase,

în temeiul prevederilor:

– art. 20 alin. (9) și (11) din Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare;

– art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 19/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și pentru modificarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul mediului, emite următorul ordin:

Art. 1. –

Se aprobă procedura și criteriile de înregistrare a operatorilor economici colectori autorizați care preiau prin achiziție deșeuri de ambalaje de la populație de la locul de generare a acestora, prevăzuți la art. 20 alin. (9) din Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare, la nivelul unității administrativ-teritoriale/subdiviziunii administrativ-teritoriale a municipiilor unde desfășoară activitatea prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. –

Operatorii economici prevăzuți la art. 20 alin. (9) din Legea nr. 249/2015, cu modificările și completările ulterioare, au obligația să se înregistreze la nivelul fiecărei unități administrativ-teritoriale/subdiviziuni administrativ-teritoriale a municipiilor unde desfășoară activitatea potrivit autorizației de mediu, în maximum 30 de zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentului ordin sau, după caz, de la data obținerii autorizației de mediu.

Art. 3. –

Unitatea administrativ-teritorială are obligația să se asigure că înregistrarea nu aduce atingere prevederilor art. 20 alin. (2) lit. e) din Legea serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, republicată, cu modificările ulterioare, și să transmită asociației de dezvoltare intercomunitară din care face parte lista cu operatorii economici prevăzuți la art. 20 alin. (9) din Legea nr. 249/2015, cu modificările și completările ulterioare, precum și datele raportate de către aceștia.

Art. 4. –

Înregistrarea nu se aplică în cazul operatorilor de salubrizare care achiziționează potrivit atribuțiilor care le revin deșeuri de ambalaje de la populație de la locul de generare a acestora.

Art. 5. –

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Viceprim-ministru, ministrul mediului,
Eugen Constantin Uricec,
secretar de stat

București, 29 noiembrie 2018.

Nr. 1.271.

 

ANEXĂ

PROCEDURA ȘI CRITERIILE
de înregistrare a operatorilor economici colectori autoriza
ți care preiau prin achiziție deșeuri de ambalaje de la populație de la locul de generare a acestora

CAPITOLUL I Prevedere generală

 1. Obiectul prezentei reglementări îl constituie stabilirea procedurii și criteriilor de înregistrare a operatorilor economici prevăzuți la art. 20 alin. (9) din Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare, la nivelul unității administrativ-teritoriale/subdiviziunii administrativ-teritoriale a municipiilor unde desfășoară activitatea.

CAPITOLUL II Criteriile de înregistrare și depunerea solicitării de înregistrare

 1. Pentru a fi înregistrat, un operator economic trebuie să îndeplinească următoarele criterii:
 2. a) să dețină, în condițiile legii, autorizație de mediu pentru activitatea de colectare deșeuri de ambalaje, valabilă la data depunerii;
 3. b) să își desfășoare activitatea în toate unitățile administrativ- teritoriale/subdiviziunile administrativ-teritoriale a municipiilor unde înaintează solicitarea de înregistrare.
 4. Dosarul de înregistrare trebuie să cuprindă următoarele documente:
 5. a) cerere-tip, conform anexei 1 la procedură;
 6. b) certificatul constatator detaliat, eliberat cu cel mult 30 de zile înainte de data depunerii, de către Oficiul Național al Registrului Comerțului, în original;
 7. c) autorizația de mediu pentru activitatea de colectare deșeuri de ambalaje, valabilă la data depunerii, în copie.
 8. Dosarul de înregistrare, conținând toate documentele obligatorii menționate la pct. 3, se depune de către operatorul economic la sediul unității administrativ-teritoriale/subdiviziunii administrativ-teritoriale a municipiilor unde își desfășoară activitatea, în format material.

CAPITOLUL III Procedura de înregistrare

 1. Unitatea administrativ-teritorială/Subdiviziunea administrativ-teritorială a municipiilor care realizează înregistrarea trebuie să se asigure că autorizația de mediu prevăzută la cap. II pct. 3 lit. c) este conformă cu originalul.
 2. În cazul în care dosarul de înregistrare cuprinde toate documentele prevăzute la cap. II pct. 3, în formatul cerut, unitatea administrativ-teritorială/subdiviziunea administrativ- teritorială a municipiilor care a realizat înregistrarea comunică solicitantului, în termen de 10 zile de la depunerea documentelor, faptul că este considerat înregistrat, utilizând formatul de răspuns prevăzut în anexa nr. 2 la procedură.
 3. Unitatea administrativ-teritorială/Subdiviziunea administrativ-teritorială a municipiilor care a realizat înregistrarea are obligația să posteze pe site-ul propriu sau, după caz, la loc vizibil lista operatorilor economici colectori autorizați care preiau prin achiziție deșeuri de ambalaje de la populație de la locul de generare a acestora în termen de 5 zile de la finalizarea înregistrării.
 4. În cazul în care dosarul de înregistrare nu cuprinde toate documentele prevăzute la cap. II pct. 3 sau nu sunt în formatul cerut, unitatea administrativ-teritorială/subdiviziunea administrativ- teritorială a municipiilor, în termen de maximum 10 zile de la data depunerii dosarului de către operatorul economic, respinge înregistrarea și comunică acestuia motivele respingerii.
 5. Operatorul economic, în cazul în care dorește să desfășoare activitatea, reia procedura de înregistrare în minimum 15 zile de la data comunicării motivelor respingerii dosarului de înregistrare.
 6. În cazul suspendării/anulării/neobținerii vizei anuale a autorizației de mediu de către operatorului economic înregistrat, unitatea administrativ-teritorială/subdiviziunea administrativ- teritorială a municipiilor elimină operatorul economic din lista prevăzută la pct. 8 și notifică în scris operatorul economic respectiv.
 7. Unitatea administrativ-teritorială/Subdiviziunea administrativ- teritorială a municipiilor comunică comisariatului județean sau Comisariatului Municipiului București al Gărzii Naționale de Mediu lista operatorilor economici care își desfășoară activitatea fără a fi înregistrați/notificați sau care sunt eliminați din lista prevăzută la pct. 7.
 8. În cazul în care reprezentanții comisariatului județean sau Comisariatul Municipiului București al Gărzii Naționale de Mediu constată nerespectarea de către operatorul economic înregistrat a obligațiilor prevăzute la pct. 13 lit. a) comunică unității administrativ-teritoriale/subdiviziunii administrativ-teritoriale a municipiilor acest lucru în vederea eliminării operatorului economic din lista prevăzută la pct. 7.

CAPITOLUL IV Obligații ale operatorului economic înregistrat

 1. Operatorul economic înregistrat are următoarele obligații:
 2. a) să își desfășoare activitatea numai la nivelul unității administrativ-teritoriale/subdiviziunii administrativ-teritoriale a municipiilor unde este înregistrat;
 3. b) să raporteze trimestrial unității administrativ-teritoriale/subdiviziunii administrativ-teritoriale a municipiilor, conform anexei 3 la procedură, cantitățile de deșeuri de ambalaje preluate prin achiziție de la populație de la locul de generare a acestora;
 4. c) să solicite în scris unității administrativ-teritoriale/subdiviziunii administrativ-teritoriale a municipiilor unde este înregistrat eliminarea din lista prevăzută la cap. III 7 în cazul în care își încetează activitatea sau dacă autorizația de mediu este suspendată, anulată și/sau nu a obținut viza anuală, după caz.

ANEXA Nr. 1 la procedură

CERERE DE ÎNREGISTRARE

Subscrisa, . . . . . . . . . ., cu sediul social în . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., înregistrată la . . . . . . . . . . cu nr. . . . . . . . . . ., cod unic de înregistrare nr. . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . . telefon . . . . . . . . . ., fax . . . . . . . . . ., e-mail . . . . . . . . . ., reprezentată prin . . . . . . . . . ., în calitate de reprezentant legal, solicit înregistrarea la nivelul . . . . . . . . . . pentru desfășurarea activității de preluare prin achiziție a deșeurilor de ambalaje de la populație de la locul de generare a acestora, conform prevederilor art. 20 alin. (9) din Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare.

Anexăm documentele specifice prevăzute în Ordinul ministrului mediului nr. 1.271/2018 privind procedura și criteriile de înregistrare a operatorilor economici colectori autorizați care preiau prin achiziție deșeuri de ambalaje de la populație de la locul de generare a acestora, respectiv:

– . . . . . . . . . . ;

– . . . . . . . . . . ;

– . . . . . . . . . . .

Declar pe propria răspundere, potrivit legii penale, că documentul prezentat în copie este conform cu originalul.

Data: . . . . . . . . . .

Reprezentant legal,
. . . . . . . . . .
(numele, prenumele și semnătura)

ANEXA Nr. 2 la procedură

CONFIRMARE ÎNREGISTRARE

Prin prezenta se confirmă faptul că subscrisa, . . . . . . . . . ., cu sediul social în . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., înregistrată la . . . . . . . . . . cu nr. . . . . . . . . . ., cod unic de înregistrare nr. . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . . telefon . . . . . . . . . ., fax . . . . . . . . . ., e-mail . . . . . . . . . ., reprezentată prin . . . . . . . . . ., în calitate de reprezentant legal, este înregistrară la nivelul . . . . . . . . . . pentru desfășurarea activității de preluare prin achiziție a deșeurilor de ambalaje de la populație de la locul de generare a acestora, conform prevederilor art. 20 alin. (9) din Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare.

Data: . . . . . . . . . .

Reprezentant legal,
. . . . . . . . . .
(numele, prenumele și semnătura)

ANEXA Nr. 3 la procedură

Cantitățile de deșeuri de ambalaje preluate prin achiziție de la populație de la locul de generare a acestora

OPERATORI ECONOMICI COLECTORI DE DEȘEURI DE AMBALAJE

Denumirea operatorului economic: . . . . . . . . . .

C.U.I. . . . . . . . . . .

Adresa punctului de lucru:

Județul . . . . . . . . . ., localitatea . . . . . . . . . ., sectorul . . . . . . . . . ., strada . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bloc . . . . . . . . . ., scara . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . .,

tel. . . . . . . . . . ., fax . . . . . . . . . ., e-mail . . . . . . . . . .

Autorizație de mediu (nr. /dată/data ultimei vize anuale): . . . . . . . . . .

Cod CAEN: . . . . . . . . . .

Trimestrul și anul pentru care se realizează raportarea: . . . . . . . . . .

[kilograme]
Denumire deșeu de ambalaj și material Cantitatea preluată Deșeuri de ambalaje comercializate1
Cantitatea comercializată Operatorul economic2 (CUI, denumirea, adresa punct de lucru)
0 1 2 3
Hârtie/Carton
. . . . . . . . . .
Plastic
. . . . . . . . . .
Sticlă
. . . . . . . . . .
Oțel
. . . . . . . . . .
Aluminiu
. . . . . . . . . .
Total metal
Lemn
. . . . . . . . . .
Altele
. . . . . . . . . .
TOTAL

1 Se completează câte o rubrică distinctă pentru fiecare dintre operatorii care au preluat deșeurile de ambalaje din materialul respectiv.

2 Se înscriu CUI, denumirea și adresa punctului de lucru al cumpărătorului deșeurilor. În cazul în care operația de reciclare se face prin export sau transfer intracomunitar, se va specifica, alături de adresa punctului de lucru, și țara de destinație.

Semnătura autorizată:

Numele și prenumele: . . . . . . . . . .
Funcția: . . . . . . . . . .

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s